Loading...

Góp phần chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận

Góp phần chống
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Gop phan chong Dien bien hoa binh tren linh vuc tt llTác giả: PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hưởng

  Số trang: 235

  Giá tiền: 41.000 đ

  Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận bao giờ cũng là một nội dung, một lĩnh vực quan trọng và nóng bỏng của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc. Từ khi tư tưởng lý luận của chủ nghĩa xã hội ra đời, ngay lập tức nó đã phải đương đầu với mọi sự phê phán, bôi nhọ, xuyên tạc, bác bỏ, phủ nhận dưới nhiều hình thức khác nhau, với mọi màu sắc của các lực lượng, các trào lưu tư tưởng phi xã hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ mới, các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của chúng. Đại hội XI của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, thực hiện các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng thay đổi chế độ chính trị ở nước ta”.

  Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận là nhằm xóa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của xã hội ta, phủ định, thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. Chúng thực hiện chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, ảnh hưởng và tác động tiêu cực đến sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta, đến nhận thức tư tưởng, tình cảm, niềm tin và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

  Trong thời kỳ mới, trước sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa; trước yêu cầu mới của cuộc đấu tranh giai cấp trên thế giới; và trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế của nước ta, một loạt vấn đề lý luận mới xuất hiện nổi lên trong đấu tranh tư tưởng, lý luận, đòi hỏi cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận và công tác lý luận của chúng ta phải có sự “đột phá” đi lên để có thể đáp ứng tốt yêu cầu.

  Với mong muốn giúp độc giả có thêm tài liệu tham khảo về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Góp phần chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận của PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng.

  Cuốn sách tập hợp một số bài viết đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận của tác giả trong những năm gần đây, đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong hoạt động tư tưởng, lý luận của tác giả và đã có chỉnh sửa, cập nhật thông tin mới.

  Cuốn sách được kết cấu gồm bốn phần, từ những vấn đề chung về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, đến các vấn đề về hệ tư tưởng, con đường cách mạng Việt Nam và bản chất chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Trên cơ sở khẳng định và làm rõ một số vấn đề lý luận, nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, và với những tư liệu sinh động, các bài viết phản bác, vạch rõ tính chất thù địch, phản động và phản khoa học của các quan điểm sai trái, thù địch về tư tưởng, lý luận, đồng thời phê phán những biểu hiện nhận thức lệch lạc trên các vấn đề đó.

  Hy vọng đây là cuốn sách tham khảo có giá trị, phục vụ kịp thời cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận” ở nước ta trong tình hình mới.

  Đào Nga My

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : PGS.TS. Hà Minh Hồng, PGS.TS. Trần Nam Tiến, TS. Nguyễn Kim Hoàng, TS. Ngô Hữu Phước
  Giá tiền: 94.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thùy
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
  Giá tiền: 167.000 đ