Trang chủ Pháp luật Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010

Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010

alt

Số trang: 124 trang

Giá: 13.000đ

Luật hôn nhân và gia đình được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 9-6-2000. Luật này có nhiệm vụ góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, xây dựng chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các thành viên trong gia đình, kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

Tuy nhiên để đáp ứng những thay đổi trong điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, ngày 17-6-2010, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua Luật nuôi con nuôi. Luật này đã bãi bỏ Chương VIII, Điều 105 và sửa đổi, bổ sung Điều 109 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.

Nhằm giúp bạn đọc nắm được những văn bản luật mới nhất trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010. Cuốn sách bao gồm Luật hôn nhân và gia đình năm 2000; Luật nuôi con nuôi năm 1010 (trích) và Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010 là văn bản nhất thể hóa giữa Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và những nội dung được sửa đổi, bổ sung theo Luật nuôi con nuôi năm 2010.