Trang chủ Kinh điển Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến mà nó đòi hỏi luôn được bổ sung, tự đổi mới, tự phát triển trong dòng phát triển trí tuệ của nhân loại. Chủ nghĩa Mác – Lênin di sản vô giá sống mãi trong sự nghiệp đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới và là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Để giúp bạn đọc hiểu hơn về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin của tập thể các nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, do GS,TS. Hoàng Chí Bảo làm chủ biên.
Trên cơ sở phân tích sâu sắc những nghiên cứu khoa học, những tác phẩm kinh điển, các tác giả đã đánh giá tầm vóc lớn lao, những giá trị, ý nghĩa và sức sống của Chủ nghĩa Mác – Lênin; nhận thức, vận dụng và phát triển bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong thực tiễn lịch sử của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở thế kỷ XX, hiện nay và cả trong những điều kiện lịch sử mới của thế giới đương đại. Đồng thời, qua đó tác giả cũng đưa ra một số ý kiến nhằm góp phần cùng các cơ quan đảng, nhà nước trong việc tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo và giáo dục tuyên truyền Chủ nghĩa Mác – Lênin gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay.
Nội dung cuốn sách gồm bốn phần:
Phần thứ nhất: Tổng quan lịch sử hình thành và phát triển của Chủ nghĩa Mác – Lênin
Phần thứ hai: Phân tích lý luận về bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin
Phần thứ ba: Nhận thức và vận dụng bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong thực tiễn lịch sử của chủ nghĩa xã hội hiên thực ở thế kỷ thứ XX và hiện nay
Phần thứ tư: Phát triển bản chất khoc học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện lịch sử mới của thế giới đương đại
Sách gồm 576 trang, giá 103.000 đồng
 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

hoi-dap-ve-bao-ve-an-ninh

Chủ biên: GS. TS. Phạm Ngọc Hiền

Số trang: 210 trang

Giá tiền: 37.000 đ

Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, những thời cơ và thuận lợi để phát triển đang mở ra với chúng ta và bên cạnh đó những nguy cơ và thách thức tiềm ẩn cũng dần nổi lên, đòi hỏi chúng ta phải chủ động đón nhận toàn cầu hóa, khai thác hết tiềm năng, thuận lợi do toàn cầu hóa đem lại, đồng thời phải tỉnh táo, có chiến lược và sách lược hữu hiệu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, v.v., bảo đảm an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Với mục đích mang đến cho bạn đọc một nguồn thông tin, một cẩm nang về vấn đề toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế và những liên hệ trong bối cảnh Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp về bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế do GS. TS. Phạm Ngọc Hiền chủ biên. Nội dung cuốn sách gồm những bài viết của một số tác giả là những chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực này.

Cuốn sách được kết cấu thành ba phần:

I. Nhận thức về an ninh và bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

II. Tác động của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đối với an ninh quốc gia Việt Nam.

III. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Cuốn sách giúp bạn đọc nhận thức và hiểu sâu sắc hơn về công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.


Tu tuong HCM ve giao duc van dung vao sau dai hoc

Tác giả: TS. Hoàng Anh (chủ biên)

Số trang: 220

Giá tiền: 39.000đ

Tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh không chỉ bó hẹp trong việc giáo dục tri thức, học vấn cho con người, mà còn có tính bao quát, sâu xa, nhưng vô cùng sinh động và thiết thực, nhằm đào tạo ra những con người toàn diện, vừa "hồng" vừa "chuyên", có tri thức, có khả năng tư duy sáng tạo, chuyên môn sâu và vững, có lý tưởng, đạo đức, có sức khỏe và thẩm mỹ... làm thay đổi căn bản vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Tư tưởng đó là hình mẫu sinh động của con người toàn diện cho hiện tại và cho cả tương lai. Tư tưởng phát triển con người toàn diện của Người đã, đang và sẽ cho chúng ta những chỉ dẫn sáng suốt để xây dựng thành công chiến lược con người toàn diện trong điều kiện mới ở nước ta, nhất là trong giai đoạn toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách chuyên khảo Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vận dụng vào đào tạo đại học hiện nay do TS. Hoàng Anh chủ biên.

Nội dung cuốn sách trình bày nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục theo từng thời kỳ gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Người cũng như đất nước. Cuốn sách phân tích tương đối toàn diện, có hệ thống nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và nêu bật tầm quan trọng của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay. Từ việc phân tích một số vấn đề trong công tác đào tạo đại học hiện nay như chất lượng sinh viên, đội ngũ giảng viên, nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, các tác giả đã đề xuất một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay.


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 4

1. Phát hiện và sử dụng nhân tài (Sách tham khảo), Tác giả: Nhiệm Ngạn Thân

2. Đại hội XI của Đảng với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Tác giả: Quốc hội

3. Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

4. Địa vị pháp lý của kiểm toán nhà nước, GS,TS. Phan Trung Lý (Chủ biên)
PGS,TS. Lê Huy Trọng - ThS. Đặng Văn Hải (Đồng chủ biên)

5. Luật trọng tài thương mại, Tác giả: Quốc hội

6. Luật kế toán, Tác giả: Quốc hội

7. Quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả và quyền liên quan, Tác giả: Quốc hội

8. Tư tưởng triết học Trần Nhân Tông - đặc điểm và giá trị lịch sử, Tác giả: TS. Bùi Huy Du

9. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành), Tác giả: Chính phủ

10. Các nghị quyết và một số văn bản quan trọng tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội), Tác giả: ), Tác giả: Quốc hội

11. Giáo trình tội phạm học
(Dùng cho học viên cao học và sinh viên các trường đại học khối ngành luật), Tác giả: TS. Dương Tuyết Miên

12. Tâm lý học phát triển giai đoạn thanh niên - tuổi già, Tác giả: TS. Nguyễn Văn Đồng

13. Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004  (Sửa đổi, bổ sung năm 2006, 2009), Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

14. Khu Di tích lịch sử Tân Trào, Tác giả: Ngô Quân Lập

15. Lê Văn Lương - trọn đời vì sự nghiệp của Đảng, Tác giả: Tập thể TG

16. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: Bộ GD – ĐT

17. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: Bộ GD – ĐT

18. Luật phòng cháy và chữa cháy, Tác giả: Quốc hội

19. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 ( Đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2007- 2008 ), Tác giả: Quốc hội

20. Những sự kiện lịch sử Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền ( 1962 - 2010 )

21. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ( Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ) , Tác giả: Bộ GD – ĐT

22. Bảo hộ thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và hiệu quả điều chỉnh của pháp luật Việt Nam ( Sách chuyên khảo ), Tác giả: TS. Hà Thị Thanh Bình


hoi-dap-ve-luat


Tác giả: ThS. Trần Thu Hòa, LG. Lương Hồng Quang

Số trang: 244 trang

Giá tiền: 35.000đ

Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân nắm được những nội dung cơ bản của Luật trọng tài thương mại và các văn bản có liên quan, từ đó khai thác tốt hơn những ưu thế mà phương thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài mang lại, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi – đáp về Luật trọng tài thương mại năm 2010. Cuốn sách gồm 106 câu hỏi và trả lời, cung cấp thông tin, giải thích các quy định của Luật trọng tài thương mại và các văn bản pháp luật liên quan.

Cuốn sách gồm 5 phần đề cập các vấn đề: Những vấn đề chung về trọng tài và trọng tài thương mại; Tiêu chuẩn trọng tài viên; cơ cấu, tổ chức, thành lập và hoạt động của trung tâm trọng tài Việt Nam; Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; Quy định về tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài; Quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài; Hiệu lực và thi hành phán quyết trọng tài.

Ngoài ra phần cuối cuốn sách còn có phần Phụ lục gồm các vấn đề: Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Biểu phí trọng tài của một số Trung tâm trọng tài ở Việt Nam và quy định về pháp luật trọng tài của một số nước trên thế giới.


BLKH Bo luat dan su 2005

Tác giả: PGS. TS. Hoàng Thế Liên

Số trang: 676

Giá tiền: 138.000đ

Trước đây, để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và thi hành Bộ luật dân sự năm 1995, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã phối hợp với Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp biên soạn và xuất bản Bộ sách Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 1995 (gồm 2 tập). Để giới thiệu và phổ biến những nội dung của Bộ luật dân sự năm 2005, năm 2010 Nhà xuất bản đã cho ra mặt bạn đọc bộ sách Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005 (gồm 3 tập) do Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp biên soạn, PGS. TS. Hoàng Thế Liên – Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm chủ biên.

Đến nay, nhiều văn bản quy phạm pháp luật dân sự được sử dụng trong bộ sách đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Do vậy, để giới thiệu đến bạn đọc những thông tin pháp luật dân sự hiện hành và mới nhất, trong lần tái bản này, bộ sách đã được sửa chữa, bổ sung nhiều nội dung, bảo đảm phù hợp với sự phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam. Cuốn sách Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2005 (tập I) (tái bản có sửa chữa, bổ sung) trong bộ sách gồm 3 tập; tập I là tập bình luận hai phần của Bộ luật:

Phần thứ nhất: Những quy định chung.

Phần thứ hai: Tài sản và quyền sở hữu.


Chinh sach xh doi voi di dan nong thon thanh thi o VNTác giả: GS. TS. Mai Ngọc Cường (Chủ biên)

Số trang: 414 trang

Giá tiền: 67.000đ

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa đất nước đã làm cho bộ mặt nông thôn nước ta có nhiều biến đổi sâu sắc, trong đó, vấn đề di dân nông thôn - thành thị có xu hướng ngày càng gia tăng và đang tác động nhiều mặt đến sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Sự di dân nông thôn - thành thị đã làm thay đổi cơ cấu thị trường lao động, bảo đảm nhu cầu lao động cho các khu công nghiệp, khu kinh tế; tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, giúp cho các gia đình có người di cư tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sinh hoạt; tuy nhiên, điều này cũng làm giảm tỷ lệ lao động trẻ, lao động có kỹ thuật, tăng số lượng người già và trẻ em trong nông thôn; tăng sức ép về cung ứng các dịch vụ xã hội cơ bản cho lao động và dân cư tại các thành phố lớn, các khu công nghiệp, khu kinh tế. Để giải quyết những mặt hạn chế do di dân nông thôn - thành thị gây nên đòi hỏi Nhà nước phải có chính sách xã hội phù hợp, tạo sự cân bằng lao động giữa nông thôn và thành thị nhằm hướng tới sự phát triển bền vững cho các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung.

Cuốn sách Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị ở Việt Nam hiện nay do GS. TS. Mai Ngọc Cường làm chủ biên sẽ giúp bạn đọc thấy được bức tranh di dân từ nông thôn ra thành thị hiện nay ở Việt Nam cùng những chính sách xã hội đối với vấn đề này.

Được biên soạn trên cơ sở kết quả nghiên cứu chủ đề “Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị: kinh nghiệm Hàn Quốc và vận dụng cho Việt Nam” trong chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Quốc gia Mokpo (Hàn Quốc), cuốn sách giúp bạn đọc thấy được thực trạng việc làm, thu nhập, đời sống, an sinh xã hội đối với người lao động trong điều kiện di dân nông thôn - thành thị, những vấn đề nhức nhối về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục do quá trình di dân gây nên; những tác động của môi trường pháp luật, chính sách và tổ chức vấn đề này cũng như phương hướng, giải pháp hoàn thiện chính sách đối với vấn đề di dân từ nông thôn ra thành thị ở Việt Nam trong thời gian tới.

Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, nhà kinh tế và những người quan tâm đến sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và các hoạt động liên quan đến vấn đề di dân nông thôn - thành thị của Việt Nam nói riêng.


 

Nhung van de dat ra trong phat trien kinh te VN

Tác giả: PGS. TS. Lê Quốc Lý (Chủ biên)

Số trang: 416

Giá tiền: 67.000đ

Cuốn sách Những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của tập thể tác giả Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, do PGS. TS. Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện làm chủ biên, đặt ra 3 nội dung lớn cần giải quyết để tháo gỡ khó khăn, yếu kém của nền kinh tế, đưa nền kinh tế đất nước phát triển trong giai đoạn 2011-2020, đó là: những vấn đề cần giải quyết về mặt lý luận; những vấn đề thực tiễn cần giải quyết thông qua việc nhận diện hiện trạng nền kinh tế sau hơn 26 năm đổi mới; những định hướng lớn nhằm phát triển nền kinh tế trong giai đoạn 2011-2020.

Các tác giả đã đi từ vấn đề chung là đánh giá hiện thực các mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam qua hơn 26 năm, cho tới các vấn đề cụ thể như: nhận diện lạm phát ở Việt Nam, việc giải quyết vấn đề an sinh xã hội trong bối cảnh lạm phát cao, những nghịch lý trong mô hình tăng trưởng… Theo các tác giả, mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam hơn 26 năm đã đổi mới rất đa dạng, với 3 mô hình chủ yếu tác động trực tiếp đến quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam: mô hình tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng; mô hình tăng trưởng chủ yếu bằng số lượng; mô hình phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước làm chủ đạo. Dù còn nhiều bất cập và hạn chế, nhưng những kết quả và thành tựu mà các mô hình tăng trưởng đem lại là rất đáng ghi nhận: kinh tế tăng trưởng với tốc độ tương đối cao, vượt qua thời kỳ suy giảm về tốc độ tăng trưởng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; huy động vốn đầu tư đạt kết quả cao, tạo nguồn lực tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Giai đoạn 2011-2015, kỳ vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam được thể hiện qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 với mục tiêu tổng quát là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh. Tuy nhiên, để đạt được các mục tiêu trên, theo các tác giả, Chính phủ cùng các bộ, ban, ngành chức năng cần xem xét những vấn đề sau: một là, kết cấu hạ tầng yếu kém đe dọa tăng trưởng kinh tế Việt Nam; hai là, một trong những quan ngại đối với các nhà đầu tư vào Việt Nam là vấn đề tỷ giá; ba là, môi trường đầu tư của Việt Nam không chỉ hạn chế về hạ tầng kỹ thuật, về chính sách vĩ mô mà còn hạn chế ngay cả thủ tục hành chính; bốn là, yếu kém về năng suất lao động, về công nghệ, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh…

Trong giai đoạn 2011-2020, những định hướng lớn trong phát triển nền kinh tế nước ta được xác định gồm: tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô theo tinh thần Đại hội XI của Đảng; cấu trúc lại nền kinh tế Việt Nam; chuyển đổi tư duy về mô hình kinh tế; nâng cao giá trị gia tăng; giải quyết vấn đề nợ công; phát triển bền vững hệ thống ngân hàng…


lich-su-hoi-dong-nhan-dan

Tác giả: Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Số trang: 420 trang

Trong 65 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Sơn La (1945-2010), Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển mọi mặt của tỉnh. Để giúp bạn đọc thấy rõ được quá trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La xuất bản cuốn Lịch sử Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La (1945-2010).

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương được chia thành hai phần: Phần thứ nhất gồm 2 chương, trình bày nội dung hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La từ khi thành lập đến khi miền Nam được giải phóng. Phần thứ hai gồm 3 chương, phản ánh hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong thời kỳ đầu thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Với những nội dung trên, cuốn sách cho thấy: thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn, đề ra những định hướng, biện pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương phát huy được tiềm năng của mình để xây dựng Sơn La ngày càng phát triển.


1. Vai trò của giáo dục thẩm mỹ trong xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện nay

Tác giả: TS. Lương Thanh Tân

2. Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập ( Sách chuyên khảo)

Tác giả: GS.VS. Phạm Minh Hạc, GS.TSKH. Thái Duy Tuyên (Chủ biên)

3. Văn học, nghệ thuật Việt Nam trong 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991

Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng

4. Lịch sử Đảng bộ huyện Tam Nông (1947 - 2012 )

Tác giả: BCHĐB huyện Tam Nông

5. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Phú Trọng

6. Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng

Tác giả: Thanh tra Chính phủ - Viện Khoa học Thanh tra

7. Luật đấu thầu năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009

Tác giả: Quốc hội

8. Quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và du lịch

Tác giả: Chính phủ

9. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ( 1954 - 1975 ) Tập IX, Tính chất, đặc điểm, tầm vóc và bài học lịch sử

Tác giả:Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

10. Luật doanh nghiệp năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009

11. Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

12. Luật người khuyết tật

13. Luật an toàn thực phẩm

14. Luật kiểm toán độc lập năm 2011 và văn bản hướng dẫn thi hành

15. Lịch sử truyền thống anh hùng cách mạng xã Tơ Tung (1945 - 2010 )

Tác giả:BCHĐB xã Tơ Tung - Huyện KBang - Tỉnh Gia Lai

16. Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Tác giả:Ban Tuyên giáo Trung ương

17. Lịch sử Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam ( 1957 - 2012 ) Sơ thảo

Tác giả:Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

18. Chiến thuật, chiến lược quân sự Hồ Chí Minh

Tác giả:Đỗ Hoàng Linh - Nguyễn Văn Dương ( Sưu tầm )

19. Hướng dẫn học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả:Nguyễn Thế Phúc - Phạm Ngọc Anh
( Đồng chủ biên )

20. Gĩư gìn bản sắc dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

Tác giả:TS. Phạm Thanh Hà

21. 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành Cổ ( 1972 - 2012 )

Tác giả:Tỉnh ủy Quảng Trị - Bộ Quốc phòng

22. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội cựu chiến binh ở cơ sở

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Hội Cựu chiến binh Việt Nam

23. Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn

24. Các văn bản chỉ đạo và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

25. Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
( Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị )

Tác giả:Ban Tuyên giáo Trung ương Ban Tuyên giáo Trung ương

26. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở.

Tác giả:Ban Tuyên giáo Trung ương- Hội CCB Việt Nam

27. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Trị

Tác giả:Thường vụ Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị

28. Phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp

Tác giả:Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ

29. Những giải pháp và điều kiện phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc - PGS.TS. Ngô Văn Thạo, ( Đồng chủ biên )

30. Phát huy nguồn lực toàn dân tộc theo tinh thần lời kêu gọi kháng chiến toàn quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả:PGS.TS. Phạm Ngọc Anh, (Chủ biên )


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l