Trang chủ Kinh điển Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến mà nó đòi hỏi luôn được bổ sung, tự đổi mới, tự phát triển trong dòng phát triển trí tuệ của nhân loại. Chủ nghĩa Mác – Lênin di sản vô giá sống mãi trong sự nghiệp đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới và là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Để giúp bạn đọc hiểu hơn về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin của tập thể các nhà khoa học thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, do GS,TS. Hoàng Chí Bảo làm chủ biên.
Trên cơ sở phân tích sâu sắc những nghiên cứu khoa học, những tác phẩm kinh điển, các tác giả đã đánh giá tầm vóc lớn lao, những giá trị, ý nghĩa và sức sống của Chủ nghĩa Mác – Lênin; nhận thức, vận dụng và phát triển bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong thực tiễn lịch sử của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở thế kỷ XX, hiện nay và cả trong những điều kiện lịch sử mới của thế giới đương đại. Đồng thời, qua đó tác giả cũng đưa ra một số ý kiến nhằm góp phần cùng các cơ quan đảng, nhà nước trong việc tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo và giáo dục tuyên truyền Chủ nghĩa Mác – Lênin gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay.
Nội dung cuốn sách gồm bốn phần:
Phần thứ nhất: Tổng quan lịch sử hình thành và phát triển của Chủ nghĩa Mác – Lênin
Phần thứ hai: Phân tích lý luận về bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin
Phần thứ ba: Nhận thức và vận dụng bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong thực tiễn lịch sử của chủ nghĩa xã hội hiên thực ở thế kỷ thứ XX và hiện nay
Phần thứ tư: Phát triển bản chất khoc học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện lịch sử mới của thế giới đương đại
Sách gồm 576 trang, giá 103.000 đồng
 

Sách sắp xuất bản

1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)

2. Luật hôn nhân và gia đình

3. Luật khiếu nại

4. luật tố tụng hành chính

5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...

6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...

7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...

8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...

9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam

10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước

12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng

13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay

14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân

15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh

17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)

18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh

19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1

20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)

22. Luật tiếp công dân

23. Luật giao thông đường bộ

24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013

25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945

26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)

26. Bàn về hệ thống pháp luật

28. Bộ luật dân sự

29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người

30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)

31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.


Sách mới

 

1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)

2. Luật hôn nhân và gia đình

3. Luật khiếu nại

4. luật tố tụng hành chính

5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...

6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...

7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...

8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...

9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam

10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước

12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng

13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay

14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân

15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh

17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)

18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh

19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1

20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)

22. Luật tiếp công dân

23. Luật giao thông đường bộ

24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013

25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945

26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)

26. Bàn về hệ thống pháp luật

28. Bộ luật dân sự

29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người

30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)

31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.


atrennhung

Tác giả: Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu

Số trang: 408 trang

Giá tiền: 80.000đ

Nhằm ghi lại thời kỳ hình thành, phát triển, không ngừng vươn lên, trưởng thành vượt bậc với những chiến công hào hùng của Quân chủng Phòng không – Không quân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Trên những trận địa phòng không của Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, nguyên Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, do Đại tá Nguyễn Xuân Mai thực hiện.

Cuốn sách là những dòng hồi ức chân thực, sinh động của một trong những cán bộ chỉ huy lực lượng Phòng không - không quân ngay từ những ngày đầu thành lập Quân chủng cho đến chiến thắng "Điện Biên phủ trên không" tháng 12-1972. Là kết quả của quá trình làm việc nhiệt tình, tâm huyết, công phu, cuốn sách không chỉ phác họa một cách rõ nét quá trình hình thành, phát triển của Quân chủng song hành với lịch sử chiến đấu của toàn dân tộc, mà còn cho thấy sự quan tâm chỉ đạo, tình cảm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với bộ đội phòng không, không quân, với nhân dân; sự sát sao, cẩn trọng trong chỉ đạo chiến lược của mỗi cán bộ chỉ huy; tinh thần sẵn sàng hy sinh, không ngại khó khăn, gian khổ của biết bao chiến sĩ, đồng bào, cũng như tình đoàn kết quân dân thắm thiết.

Cuốn sách sẽ là tài liệu góp phần tích cực, có hiệu quả vào việc tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của Quân chủng Phòng không -  Không quân, từ đó động viên cán bộ, chiến sĩ giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của Quân chủng trong thời kỳ mới với chất lượng mới, tầm cao mới. Đồng thời, qua các bài ghi chép trong cuốn sách này, chúng ta cắt nghĩa được nhân tố quyết định tạo nên bước trưởng thành vượt bậc và những chiến công oanh liệt của Quân chủng Phòng không - Không quân anh hùng.


Chinh sach cua Dang Nha nuoc ve cham soc nguoi cao tuoi

Tác giả: Hà Văn Thuật

Số trang: 252

Người cao tuổi Việt Nam là những người lao động cần cù, sáng tạo, những người đã từng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Những cống hiến to lớn của lớp người cao tuổi Việt Nam đã tạo nên bề dày truyền thống vẻ vang gắn liền với tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, người cao tuổi đã góp sức trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Nay tuy tuổi đã cao, nhiều người vẫn tiếp tục cống hiến tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của người cao tuổi đối với đất nước; đồng thời có nhiều chủ trương, chính sách thiết thực đối với người cao tuổi và Hội Người cao tuổi Việt Nam. Đảng ta khẳng định: xây dựng chính sách chăm sóc sức khỏe, quan tâm đến người cao tuổi về y tế, hưởng thụ văn hóa, nhu cầu được thông tin, phát huy khả năng tham gia đời sống chính trị của đất nước và các hoạt động xã hội, nêu gương tốt về giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với nước. Xây dựng chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, phát huy vai trò Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Nhằm giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan thuộc tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam và bạn đọc tìm hiểu những nội dung trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi (Hỏi và đáp) của tác giả Hà Văn Thuật. Cuốn sách gồm 37 mục hỏi đáp liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau trong công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi.


cuoc-cach-mang-10-ngay


Tác giả: PGS, NGND. Nguyễn Quốc Hùng

Số trang: 316 trang

Giá tiền: 52.000đ

Chín mươi lăm năm đã trôi qua kể từ khi cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga thắng lợi (7-11-1917), nhân loại đã chứng kiến biết bao biến cố thăng trầm, phức tạp, nhưng trong lịch sử loài người, chưa từng thấy cuộc cách mạng nào có ý nghĩa và tầm vóc lịch sử to lớn đến như vậy. Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử trọng đại, không chỉ với nước Nga mà còn đối với cả thế giới.

Cách mạng Tháng Mười là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác và học thuyết Lênin ở một đất nước rộng 1/6 diện tích thế  giới. Đó là thắng lợi vĩ đại nhất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức, do Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (1917-2012), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Cuộc cách mạng 10 ngày làm rung chuyển thế giới – Những giá trị xuyên thế kỷ của Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Quốc Hùng, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nôi. Với tâm huyết của một nhà giáo đã nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu về Cách mạng Tháng Mười Nga, với tình cảm sâu nặng với Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay, thông qua các bài viết của mình, tác giả đã phác họa bức tranh toàn cảnh sống động về "Mười ngày rung chuyển thế giới" của Cách mạng Tháng Mười; những ảnh hưởng vang dội của cuộc cách mạng này đối với nhiều quốc gia – từ châu Âu, qua châu Á tới Mỹ Latinh ở Tây bán cầu, trong đó có đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta.

Cuốn sách đã giúp bạn đọc cảm nhận được giá trị lịch sử lớn lao của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Cách mạng Tháng Mười đã làm "rung chuyển thế giới", đã thức tỉnh và cổ vũ mạnh mẽ ý chí đấu tranh cho độc lập, tự do của nhân dân các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc, vùng lên đấu tranh đánh đổ hệ thống thuộc địa, xóa bỏ chế độ thực dân, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của xã hội loài người – kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng mạng Tháng Mười Nga đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tiến trình lịch sử và cục diện thế giới. Đó là bước nhảy vọt trong lịch sử phát triển nhân loại, khai sinh ra chế độ xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử, mở ra giai đoạn hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội, một xu thế tất yếu của lịch sử, đe doạ sự tồn vong của chủ nghĩa tư bản.

Cách mạng Tháng Mười có ảnh hưởng vô cùng lớn lao tới phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, trong đó có thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Gần một thế kỷ đã trôi qua, thế giới đã có những biến đổi sâu sắc và đầy kịch tính, đã từng chứng kiến những thành tựu vĩ đại của quê hương Cách mạng Tháng Mười và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa thế giới, cũng như chứng kiến bước lùi tạm thời của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Nhưng lịch sử càng lùi xa, thì những giá trị thời đại mà Cách mạng Tháng Mười khai mở đến nay vẫn tồn tại và giữ nguyên giá trị.

Đối với cách mạng Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười có ý nghĩa và ảnh hưởng vô cùng to lớn, sâu sắc trên nhiều phương diện, cả về lý luận và thực tiễn, trong thời kỳ trước và sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cả trong Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Đi theo con đường của Lênin vĩ đại - con đường của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn, vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Đánh giá ảnh hưởng và tác động sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười tới thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: "Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lênin và Cách mạng Tháng Mười". Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng, sự lựa chọn và dẫn dắt nhân dân ta đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, đó là sự lựa chọn của lịch sử, phù hợp với bước tiến hóa của lịch sử dân tộc và xu thế của thời đại.

 


1.Chính sách đào tạo, sử dụng quan lại thời Lê Thánh Tông và công tác cán bộ hiện nay, Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Hoài Văn, ThS. Đặng Duy Thìn

2. Giao thoa văn hóa và chính sách ngoại giao văn hóa Việt Nam, Tác giả: Lê Thanh Bình  (Chủ biên ), Đoàn Văn Dũng, Nguyễn Tuấn Hiệp, Nguyễn Anh Thư

3. Nguồn lực trí tuệ Việt Nam - lịch sử, hiện trạng và triển vọng, Tác giả: GS, TS. Nguyễn Văn Khánh (Chủ biên)

4. Phát huy các nguồn lực của dân làm lợi cho dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: PGS, TS. Phạm Ngọc Anh (Chủ biên)

5. Xã hội học tội phạm, Tác giả: Trần Đức Châm

6. Lịch sử quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào (1930 - 2007), Hồi ký, Tập I
(Tiếng Lào), Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân cách mạng Lào

7. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007), Văn kiện, Tập II (1946 - 1955), Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân cách mạng Lào

8. Hoàn thiện các quy định của phần chung Bộ luật hình sự trước yêu cầu đổi mới của đất nước, Tác giả: TS. Trịnh Tiến Việt

9. Hồ Chí Minh - Ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam, Tác giả: GS.AHLĐ. Vũ Khiêu

10. Phát triển kinh tế dịch vụ Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế, Tác giả: GS.TS. Phạm Thị Khanh (Chủ biên)
11. Cơ sở pháp lý bảo vệ nguồn nước quốc tế của Việt Nam, Tác giả: Nguyễn Trường Giang (Chủ biên)

12. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, Tác giả:  PGS.TS. Vũ Văn Phúc (Chủ biên)

13. Luật khoáng sản năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả:  Quốc hội, Chính phủ

14. Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả:  Quốc hội, Chính phủ

15. Triết lý " Dĩ bất biến, ứng vạn biến " trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hùng Hậu (Chủ biên)

16. Viet nam's Sovereignty over Hoang Sa and Truong Sa Archipelagoes
( Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ), Tác giả: Tổng cục V - Bộ Công an

17. Hỏi - đáp về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Tác giả:ThS. Đinh Văn Minh

18. Tình trạng in lậu sách ở nước ta hiện nay - Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục, Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Yên (Chủ biên)

19. Một số văn bản pháp luật về thuế (Ban hành từ tháng 8 - 2011 đến tháng 2 - 2012), Tác giả: Chính phủ

20. Tư tưởng hợp tác xã: kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam, Tác giả: Bộ KH&ĐT
Vụ Hợp tác xã

21. Luật đầu tư, Tác giả: Quốc hội

22. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tác giả: Hồ Chí Minh

23. Kể chuyện Bác Hồ ở Tuyên Quang, Tác giả: Ngô Quân Lập ( Sưu tầm, tuyển chọn )

24. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007) Tài liệu tuyên truyền, Tác giả:Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Ban Tuyên huấn Đảng Nhân dân cách mạng Lào

25. Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Tác giả: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

26.Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn

27. Đi dọc miền Đông (Hồ Sơn Đài thể hiện), Tác giả: Trương Văn Tươi

28. Phạm Hùng - Người chiến sĩ dạ sắt gan đồng, Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long, Nguyễn Chiến Thắng

29. Một số vấn đề về đấu tranh quốc phòng ở Việt Nam hiện nay (Sách tham khảo), Tác giả: Đại tá. TS. Trần Đăng Bộ (Chủ biên)

30. Luật bảo hiểm y tế, Tác giả: Quốc hội

31. Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thái (1945 - 2010), Tác giả: BCHĐB xã Tân Thái

32. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

33. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Bình Hải ( 1930 - 1975 ), Tác giả: BCHĐB xã Bình Hải

34. Đời sống mới, Tác giả:Tân Sinh

35. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn ở cơ sở, Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

36. Cẩm nang pháp luật và kỹ năng hoạt động dành cho công chức, viên chức Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, Tác giả: Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ pháp lý

37. Luật thi hành án dân sự, Tác giả: Quốc hội

38. CD - ROM Hệ thống tra cứu văn bản pháp luật, Tác giả: Công ty Cổ phần Softech

39. Thành phố Hà Tĩnh - Theo dòng lịch sử, Tác giả: TU - HĐND - UBND - UBMTTQ Thành phố Hà Tĩnh

40. Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng, Tác giả: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

41. Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Tác giả: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

42. Phạm Hùng - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo có uy tín lớn, Tác giả:Tập thể tác giả

43. Đồng chí Phạm Hùng với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long, Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Học viện CT-HCQGHCM - Tỉnh ủy Vĩnh Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


dao duc bac ho

Tác giả: Tiến sĩ Trần Viết Hoàn

Số trang: 360

Giá bìa: 90.000.đ

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Người luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và vai trò của đạo đức trong đấu tranh cách mạng. Thấu hiểu đạo đức là nền tảng, là cái gốc của người cách mạng nên suốt đời, Người kiên trì giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên và toàn dân ta. Đối với bản thân, Người luôn thường xuyên tự rèn luyện và là một tấm gương sáng, mẫu mực về đạo đức. 

Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng đăng trên Tạp chí Học tập số tháng 12 năm 1958 với bút danh Trần Lực - người viết: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong". Người cho rằng, mọi thói hư, tật xấu của cán bộ, đảng viên đều xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình. Người cho đó là chủ nghĩa cá nhân vô cùng nguy hiểm, nó sinh ra hàng trăm thứ bệnh trong đó có bệnh: quan liêu, tham nhũng, bè phái, xu nịnh, hiếu danh, kiêu ngạo... Vì vậy ta phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tính tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật...  

Nhằm giúp bạn đọc hiểu và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản lần thứ tư cuốn sách Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời của TS. Trần Viết Hoàn.

Cuốn sách gồm nhiều bài viết ngắn gọn, mộc mạc, chân thực nhưng hết sức sinh động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác cũng như những sinh hoạt đời thường của Người. Sự chỉ bảo ân cần cùng những lời dạy thiết thực về đạo đức cách mạng là vũ khí để đấu tranh chống lại các hiện tượng tha hóa về đạo đức trong đời sống xã hội.

Bao năm tháng trôi qua, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng đến nay vẫn còn nguyên giá trị và mang hơi thở của thời đại.

                                                                                        Võ Văn Hoa


giaotrinhduongloi

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số trang: 288 trang

Giá tiền: 24.000đ

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số trường đại học biên soạn, PGS, TS. Đinh Xuân Lý và CN. Nguyễn Đăng Quang chủ biên đã đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên. Sau một thời gian thực hiện tiếp thu những góp ý quan trọng và thiết thực của các trường đại học, cao đẳng, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị và của các nhà khoa học; tiếp thu tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Chỉ đạo và tập thể tác giả đã sửa chữa và bổ sung cuốn sách.

Đối tượng nghiên cứu cơ bản của môn học là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhằm làm rõ các nội dung:

- Sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.

- Quá trình hình thành, bổ sung và phát triển đường lối cách mạng của Đảng. Trong đó, đặc biệt làm rõ đường lối của Đảng trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trên một số lĩnh vực cơ bản trong tiến trình cách mạng Việt Nam.

Học tập môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức công dân trước nhiệm vụ trọng đại của đất nước.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l