cmnsvn

Trang chủ Pháp luật Luật giáo dục năm 2005 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Luật giáo dục năm 2005 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu và thực thi những quy định của Luật giáo dục một cách đầy đủ và chính xác. Ngày 25-11-2009, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2010.
Luật Giáo dục năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 gồm 9 chương và 120 điều. Ngoài những quy định chung, Luật đã cụ thể hóa những nội dung như: Về hệ thống giáo dục quốc dân (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên); Về nhà trường và cơ sở giáo dục khác (tổ chức, hoạt động của nhà trường, nhiệm vụ quyền hạn của nhà trường, các loại trường chuyên biệt, chính sách đối với trường dân lập, trường tư thục, tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục khác); Về nhà giáo (nhiệm vụ, quyền hạn của nhà giáo, đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo, chính sách đối với nhà giáo); Về người học (nhiệm vụ và quyền hạn của người học, chính sách đối với người học); Về nhà trường, gia đình và xã hội (trách nhiệm của nhà trường, gia đình, quyền của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh…); Quản lý Nhà nước về giáo dục (nội dung của quản lý Nhà nước về giáo dục và cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục, đầu tư cho giáo dục, hợp tác quốc tế về giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra giáo dục); Về khen thưởng và xử lý vi phạm trong giáo dục và điều khoản thi hành Luật này.
Sách gồm 100 trang, giá 13.000 đồng