Trang chủ Pháp luật Luật giáo dục năm 2005 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Luật giáo dục năm 2005 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu và thực thi những quy định của Luật giáo dục một cách đầy đủ và chính xác. Ngày 25-11-2009, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2010.
Luật Giáo dục năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 gồm 9 chương và 120 điều. Ngoài những quy định chung, Luật đã cụ thể hóa những nội dung như: Về hệ thống giáo dục quốc dân (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên); Về nhà trường và cơ sở giáo dục khác (tổ chức, hoạt động của nhà trường, nhiệm vụ quyền hạn của nhà trường, các loại trường chuyên biệt, chính sách đối với trường dân lập, trường tư thục, tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục khác); Về nhà giáo (nhiệm vụ, quyền hạn của nhà giáo, đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo, chính sách đối với nhà giáo); Về người học (nhiệm vụ và quyền hạn của người học, chính sách đối với người học); Về nhà trường, gia đình và xã hội (trách nhiệm của nhà trường, gia đình, quyền của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh…); Quản lý Nhà nước về giáo dục (nội dung của quản lý Nhà nước về giáo dục và cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục, đầu tư cho giáo dục, hợp tác quốc tế về giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra giáo dục); Về khen thưởng và xử lý vi phạm trong giáo dục và điều khoản thi hành Luật này.
Sách gồm 100 trang, giá 13.000 đồng

 

Sách sắp xuất bản

1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)

2. Luật hôn nhân và gia đình

3. Luật khiếu nại

4. luật tố tụng hành chính

5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...

6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...

7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...

8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...

9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam

10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước

12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng

13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay

14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân

15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh

17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)

18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh

19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1

20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)

22. Luật tiếp công dân

23. Luật giao thông đường bộ

24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013

25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945

26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)

26. Bàn về hệ thống pháp luật

28. Bộ luật dân sự

29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người

30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)

31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.


Sách mới

 

quy-dinh-pl

Tác giả: Chính phủ

Số trang: 308 trang

Giá tiền: 40.000đ

Theo quy định của Luật đất đai năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010), các tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất, thuê mặt nước có nghĩa vụ phải trả tiền thuê đất, thuê mặt nước. Để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai và các quy định pháp luật có liên quan đến vấn đề này, trong những năm qua, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành các nghị định và các thông tư quy định cụ thể về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Đáp ứng nhu cầu của bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin về văn bản pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Quy định pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Cuốn sách bao gồm các văn bản như: Luật đất đai năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010 (trích); Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30-12-2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30-12-2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30-11-2007 của  Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30-12-2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29-6-2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30-12-2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;…


Dang voi van de nong dan nong nghiep nong thon

Tác giả: PGS. TS. Vũ Quang Hiển (chủ biên)

Số trang: 440

Giá tiền: 98.000đ

Nông dân, nông nghiệp và nông thôn đóng vai trò to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Qua các thời kỳ cách mạng, giai cấp nông dân luôn là lực lượng hùng hậu đi theo Đảng, cùng với giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức là nền tảng chính trị của cách mạng, góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Tìm hiểu chủ trương, chính sách của Đảng đối với nông dân, nông nghiệp và nông thôn trong 45 năm đấu tranh cách mạng (1930-1975) là việc làm cần nhiết nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích trong quá trình Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội nói chung, giải quyết nông nghiệp, nông thôn và nông dân nói riêng. Để giúp bạn đọc có hiểu biết sâu sắc hơn về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Đảng với vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn (1930-1975) do PGS. TS. Vũ Quang Hiển làm chủ biên.

Nội dung cuốn sách góp phần tái hiện bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 1930-1975, trong đó đặc biệt đi sâu phân tích chủ trương, chính sách của Đảng đối với nông dân, nông nghiệp, nông thôn; từ đó, rút ra một số nhận xét và những bài học kinh nghiệm trong việc tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, sức mạnh của giai cấp nông dân, địa bàn nông thôn và ngành kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay.


Mot so van de co ban ve CSXH o VN hien nay

Tác giả: GS. TS. Mai Ngọc Cường (Chủ biên)

Số trang: 404

Giá tiền: 65.000 đồng

Chính sách xã hội là vấn đề cực kỳ quan trọng liên quan đến mọi tầng lớp nhân dân, được Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn, việc thực hiện chính sách xã hội ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, một số mặt yếu kém kéo dài, chậm được khắc phục.

Để giúp bạn đọc hình dung được một phần bức tranh toàn cảnh chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay và giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Một số vấn đề cơ bản về chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay do GS. TS. Mai Ngọc Cường (Chủ biên).

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần thứ nhất: các tác giả giới thiệu một cách khái quát về đặc điểm, mục tiêu, nguyên tắc và quá trình chính sách xã hội, cũng như hệ thống các chính sách xã hội phổ biến ở các nước và những nội dung có khả năng vận dụng ở nước ta. Phần thứ hai: các tác giả đề cập thực trạng với những thành tựu đạt được cũng những hạn chế, vướng mắc của chính sách xã hội dưới góc độ các lĩnh vực như: chính sách về thu nhập, giảm nghèo và an sinh xã hội; chính sách việc làm; chính sách cung ứng các dịch vụ xã hội cơ bản; cung ứng các dịch vụ xã hội cá nhân; chính sách đối với người có công; chính sách bình đẳng giới. Trên cơ sở đó, các tác giả đã đưa ra những giải pháp và một số khuyến nghị về xây dựng hệ thống chính sách xã hội ở Việt Nam những năm tới.


The ky XXI anh sang giao duc

Tác giả: Ikeda Daisaku

Số trang: 168

Giá tiền: 33.000đ

Trở thành con người toàn diện là ước mơ chung của mọi người. Đào tạo con người toàn diện là mục tiêu, lý tưởng trong giáo dục.

Cuốn sách Thế kỷ XXI – Ánh sáng giáo dục của tác giả người Nhật Ikeda Daisaku (dịch giả Trần Quang Tuệ) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản, là tập hợp những lời, những đoạn trích dẫn từ những bài nói chuyện, kiến nghị của Ikeda Daisaku về vấn đề giáo dục. Đối tượng của những bài nói chuyện này thuộc nhiều thành phần khác nhau: thanh thiếu niên, giáo viên, phụ huynh, những nhà hoạt động xã hội, nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu, v.v.. Nội dung cuốn sách không chỉ bó hẹp trong vấn đề giáo dục học đường, mà còn đề cập nhiều khía cạnh khác trong đời sống xã hội như: giáo dục xã hội, đạo đức...

Nội dung cuốn sách được kết cấu thành hai phần:

Phần I: Ánh sáng giáo dục (gồm 6 chương);

Phần II: Luận bàn về giáo dục (gồm 3 chương).

Cuốn sách là một tài liệu rất bổ ích đối với những ai quan tâm đến giáo dục, muốn có cái nhìn toàn diện về giáo dục, muốn tự giáo dục mình, giáo dục người, giáo dục thế hệ nối tiếp thành người toàn diện.


luat-tan-so

Tác giả: Chính phủ, Quốc hội

Số trang: 248 trang

Giá tiền: 33.000đ

Luật tần số vô tuyến điện được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23-11-2009; có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2010; Luật này thay thế các quy định về tần số vô tuyến điện của Pháp lệnh bưu chính, viễn thông số 43/2002/PL-UBTVQH10.

Để thực thi Luật có hiệu quả; giúp cho cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện đúng theo pháp luật, Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về trinh tự, thủ tục cấp giấy phép; quy chuẩn quốc gia về viễn thông… và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

Nhằm cung cấp thông tin pháp luật về lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Luật tần số vô tuyến điện năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật này quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ (gọi chung là quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện), quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện.

Luật áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam.

Ngoài ra, cuốn sách cũng cung cấp một số văn bản pháp luật liên quan đến luật: Nghị định số 51/2011/NĐ-CP ngày 27-6-2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện; Thông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28-10-2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện; Thông tư số 26/2010/TT-BTTTT ngày 24-11-2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam”; Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14-4-2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông; …


 

 1. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
 2. Quy định pháp luật về hợp đồng lao động
 3. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 4. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 5. Khám phá lịch sử Việt Nam
 6. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 7. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm
 8. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 9. Luật công đoàn năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 10. Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013...
 11. Nghị định số 115/NĐ-CP về quản lý, bảo quản tang vật...
 12. Quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập
 13. Tìm hiểu pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá
 14. Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ...
 15. Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
 16. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
 17. Hiến pháp nước CHXHCNVN
 18. Sổ tay công tác Đảng
 19. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 20. Phát triển văn hoá với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội
 21. Giá trị của đạo đức nho giáo trong thời đại ngày nay
 22. Tín ngưỡng truyền thống Việt Nam (Hỏi - đáp)
 23. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố - Những kiến thức cơ bản
 24. C.Mác và Ph.Ăngghen Tuyển tập - Tập VI (Tiếng Lào)
 25. Lý luận và kinh nghiệm của ĐCSVN về công tác dân vận
 26. Theo dấu chân Bác Hồ
 27. Hội người cao tuổi Việt Nam và công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi (Hỏi - đáp)
 28. Hiện đại hoá giáo dục
 29. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Đông Trung (1930-2010)
 30. Chu Văn An - Người thầy của muôn đời

 


gioi-thieu--so-tac-pham

Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phong

Số trang: 244 trang

Giá tiền: 42.000đ

Học thuyết Mác – Lênin ra đời là một tất yếu lịch sử, đáp ứng sự đòi hỏi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Học thuyết đã giúp cho phong trào của giai cấp công nhân có sự biến đổi căn bản về chất, từ hoạt động mang tính tự phát phát đã trở thành tự giác. Học thuyết đã trang bị vũ khí tinh thần sắc bén cho giai cấp công nhân, giúp họ trở thành lực lượng cách mạng tiến bộ nhằm xóa bỏ tình trạng áp bức, bóc lột và thiết lập một chế độ xã hội mới xã hội chủ nghĩa. Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chính trị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin về chính trị.

Những vấn đề về chính trị đã được C. Mác, Ph. Ăngghen  và V.I. Lênin đề cập trong nhiều tác phẩm của mình. Song, cuốn sách này chỉ giới thiệu những tác phẩm điển hình tiêu biểu cho các thời kỳ lịch sử liên quan đến một số vấn đề như: việc đề xuất, xây dựng các nguyên lý, lý luận chính trị tới việc xây dựng chính quyền, đấu tranh bảo vệ chế độ chính trị, đấu tranh bảo vệ đảng… của các nhà kinh điển. Cuốn sách đã giới thiệu, đồng thời nêu hoàn cảnh ra đời và cấu trúc của những tác phẩm tiêu biểu, trên cơ sở đó nêu lên những ý nghĩa có giá trị to lớn của những tác phẩm đó. Để làm rõ hơn những quan điểm chính trị của Mác, Ăngghen, Lênin, tác giả đã phân tích những luận điểm của các ông về nhiều vấn đề chính trị cụ thể thông qua việc lựa chọn giới thiệu một số tác phẩm chủ yếu về chính trị. Những tác phẩm đó các ông đã ít nhiều nói tới, hướng tới chính trị, thậm chí còn đặt nền tảng thế giới quan và phương pháp luận cho việc luận giải các vấn đề của chính trị.

Nội dung cuốn sách được chia làm hai phần:

Phần thứ nhất: Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác và Ph. Ăngghen về chính trị: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; Nội chiến ở Pháp; Phê phán Cương lĩnh Gôta; Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước.

Phần thứ hai: Giới thiệu một số tác phẩm của V.I. Lênin về chính trị: Hai sách lược của Đảng dân chủ - xã hội trong cách mạng dân chủ; Nhà nước và cách mạng; Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền Xôviết; Bàn về thuế lương thực.

Đây là một phần của những di sản kinh điển Mác – Lênin, do vậy, việc cần được nhận thức một cách đúng đắn, đầy đủ và sáng tạo tư tưởng Lênin vào điều kiện lịch sử mới, sẽ góp phần làm nền tảng thế giới quan và nhận thức luận cho các nhà khoa học, đặc biệt là chính trị học.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l