Trang chủ Kinh tế Kinh tế hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam – thực trạng và giải pháp

Kinh tế hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam – thực trạng và giải pháp

Cuốn sách gồm bốn chương, được biên soạn dựa trên nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Chương I: Một số vấn đề lý luận về kinh tế hộ; Chương II: Thực trạng phát triển kinh tế hộ gia đình trong nông thôn Việt Nam; Chương III: Thực trạng kinh tế hộ nông thôn qua điều tra tại 12 tỉnh trong cả nước; Chương IV: Những khó khăn, hạn chế, định hướng chính sách và các giải pháp phát triển kinh tế hộ ở nông thôn Việt Nam những năm tới.
 Nội dung cuốn sách đề cập một cách toàn diện các vấn đề lý luận về kinh tế hộ, thực trạng phát triển kinh tế hộ gia đình trong nông thôn, những khó khăn, hạn chế và định hướng chính sách phát triển kinh tế hộ nông thôn ở nước ta trong giai đoạn tới. Qua đó, đề xuất một số giải pháp về chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế hộ trong nông thôn, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, lao động và giải quyết việc làm, tín dụng, đầu tư, chuyển giao công nghệ. Cuốn sách cũng cung cấp một số kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ của một số nước và vùng lãnh thổ trong khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á và rút ra nhiều bài học cho phát triển kinh tế hộ ở Việt Nam.
Đây sẽ là tài liệu nghiên cứu, tham khảo đối với các cơ quan và cá nhân làm công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam.
Sách gồm 268 trang, giá 50.000 đồng

 

Sách sắp xuất bản

1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)

2. Luật hôn nhân và gia đình

3. Luật khiếu nại

4. luật tố tụng hành chính

5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...

6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...

7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...

8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...

9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam

10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước

12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng

13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay

14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân

15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh

17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)

18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh

19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1

20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)

22. Luật tiếp công dân

23. Luật giao thông đường bộ

24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013

25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945

26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)

26. Bàn về hệ thống pháp luật

28. Bộ luật dân sự

29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người

30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)

31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.


Sách mới

 

giaotrinhduongloi

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số trang: 288 trang

Giá tiền: 24.000đ

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số trường đại học biên soạn, PGS, TS. Đinh Xuân Lý và CN. Nguyễn Đăng Quang chủ biên đã đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên. Sau một thời gian thực hiện tiếp thu những góp ý quan trọng và thiết thực của các trường đại học, cao đẳng, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị và của các nhà khoa học; tiếp thu tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Chỉ đạo và tập thể tác giả đã sửa chữa và bổ sung cuốn sách.

Đối tượng nghiên cứu cơ bản của môn học là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhằm làm rõ các nội dung:

- Sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.

- Quá trình hình thành, bổ sung và phát triển đường lối cách mạng của Đảng. Trong đó, đặc biệt làm rõ đường lối của Đảng trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trên một số lĩnh vực cơ bản trong tiến trình cách mạng Việt Nam.

Học tập môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức công dân trước nhiệm vụ trọng đại của đất nước.


Hoi dap ve cong tac Dang o co so

Tác giả: Tập thể tác giả

Số trang: 255

Xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp cơ sở, nền tảng của chế độ chính trị và đời sống xã hội. Xuất phát từ vị trí quan trọng của cơ sở xã, phường, thị trấn, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành các Quy định số 94-QĐ/TW và số 95-QĐ/TW, ngày 3-3-2004, khẳng định chức năng, nhiệm vụ quan trọng của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn. Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn chính là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xã, phường, thị trấn giàu đẹp, văn minh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân hoàn thành nhiệm vụ ở cơ sở.

Căn cứ vào Điều lệ Đảng do Đại hội lần thứ XI của Đảng thông qua, Quy định số 45-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản hiện hành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp về công tác đảng ở cơ sở. Cuốn sách bao gồm năm phần chính về: tổ chức cơ sở đảng; công tác đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; công tác khen thưởng và kỷ luật; công tác tuyên giáo, nhằm giải đáp, hướng dẫn những nội dung cơ bản trong công tác đảng của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn.

Dưới dạng câu hỏi và trả lời, cuốn sách giới thiệu tương đối hệ thống các quy định của Điều lệ Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, một số quy định có liên quan của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về những nội dung nêu trên.


thu-muc

Tác giả: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Số trang: 472 trang

Giá tiền: 75.000đ

Cuốn sách giới thiệu tóm tắt nội dung chính của 592 đề tài luận án thuộc 31 chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn được nghiên cứu, bảo vệ thành công trong nước và nước ngoài hiện có tại Thư viện của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thuộc các bộ môn như: Triết học, Thẩm mỹ học Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chính trị học, Lịch sử, Lịch sử Đảng, Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân và giải phóng dân tộc, Xây dựng Đảng, Kinh tế chính trị, Quản lý kinh tế, Xã hội học,…

Nội dung của các đề tài luận án này đã vận dụng lý luận chuyên ngành; quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát tình hình thực tiễn của đất nước, khu vực và thế giới để luận giải rõ vấn đề để nghiên cứu. Những đề xuất, kiến nghị trong các đề tài luận án được minh giải có cơ sở khoa học. Đây sẽ là nguồn tài nguyên khoa học phong phú không chỉ có giá trị lưu trữ mà còn là nguồn tư liệu có giá trị tra cứu, tham khảo tốt cho các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, các cơ quan hoạch định chính sách và chỉ đạo thực tiễn, cho các nhà khoa học, các học viên cao học, nghiên cứu sinh trong cả nước.


HOI---DAP-LUAT-CAO-TUOI

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Vũ Tiến, TS. Đỗ Đức Hồng Hà, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Số trang: 116 trang

Giá tiền: 20.000đ

Luật người cao tuổi có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010, thay thế Pháp lệnh người cao tuổi năm 2000. Luật này gồm 06 chương với 31 điều, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi, thể hiện vị trí của người lớn tuổi trong gia đình và xã hội; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc phụng dưỡng, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, để người cao tuổi có cuộc sống thanh nhàn và cống hiến nhiều hơn nữa cho xã hội; Luật cũng quy định về Hội người cao tuổi Việt Nam…

Nhằm giúp bạn đọc tiếp cận và nắm bắt những nội dung cơ bản của Luật người cao tuổi hơn nữa, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Hỏi - đáp Luật người cao tuổi. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở nội dung Luật người cao tuổi, Nghị dịnh hướng dẫn thi hành Luật và một số văn bản có liên quan.

Dưới dạng câu hỏi và trả lời, tác giả đã cố gắng chắt lọc những vấn đề cơ bản nhất, phổ biến nhất giúp bạn đọc dễ tiếp cận với những vấn đề liên quan đến người cao tuổi. Cuốn sách bao gồm 69 câu hỏi và trả lời, đó là những thông tin thiết thực, bổ ích, được giải đáp một cách ngắn gọn, súc tích.

Cuốn sách là nguồn tư liệu tham khảo cho bạn đọc, học sinh, sinh viên trong việc kiện toàn, bổ sung kiến thức luật, từ đó giúp họ có thể điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với thiết chế pháp luật ở nước ta.


nhunggiaphap

Số trang: 372 trang

Giá tiền: 60.000đ

Đặt ra, giải quyết một vấn đề rộng, nhạy cảm và đang diễn biến phức tạp, đó là tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và việc phòng, chống tình trạng này, cuốn sách Những giải pháp và điều kiện thực hiện phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên là một đóng góp ý nghĩa vào việc đi tìm lời giải cho bài toán trên.

Được biên soạn bởi một tập thể các nhà nghiên cứu, lãnh đạo, quản lý dày dạn kinh nghiệm, do PGS.TS. Vũ Văn Phúc và PGS.TS. Ngô Văn Thạo đồng chủ biên, cuốn sách làm sáng rõ cơ sở lý luận của việc phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nêu kinh nghiệm thực tiễn giải quyết vấn đề này của một số nước trên thế giới; làm rõ thực trạng, nguyên nhân của công tác phòng, chống; dự báo những tác động của tình hình quốc tế và trong nước đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên cũng như dự báo xu hướng diễn biến của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong những năm tới; trên cơ sở đó, đề xuất các mục tiêu, giải pháp mang tính toàn diện, đồng bộ, khả thi và điều kiện cần thiết để thực hiện hiệu quả cuộc đấu tranh khó khăn, lâu dài này. Những giải pháp được các tác giả đưa ra là những nhóm giải pháp trong các lĩnh vực, công tác khác nhau, như: giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, giải pháp trong lĩnh vực quản lý nhà nước, giải pháp nhằm phát huy vai trò của nhân dân và xã hội, giải pháp nhằm hạn chế tác động từ bên ngoài đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Đáp ứng được các điều kiện và thực hiện được các giải pháp nêu trong cuốn sách, tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên sẽ được đẩy lùi, làm tăng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.


 

Tác giả: Suprida Phanomjong (Thái Lan)

Người dịch: Nguyễn Thành Hoan và Nguyễn Thị Thùy Châu

Số trang: 190 trang

Nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho đến ngày nay, đã có nhiều tác phẩm của các tác giả người nước ngoài viết về Người và cũng đã có nhiều tác phẩm của người Việt Nam viết về Người được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Mấy chục năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc nhiều tác phẩm của các tác giả trong nước và thế giới viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua con mắt của người nước ngoài, nhân dịp kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2012), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi của Suprida Phanomjong, do Nguyễn Thành Hoan và Nguyễn Thị Thùy Châu biên dịch từ nguyên bản tiếng Thái. Cuốn sách này được xuất bản lần đầu tại Thái Lan bằng tiếng Thái năm 2006.

Suprida Phanomjong là một nhà hoạt động xã hội. Cha ông là cố Thủ tướng Thái Lan Pridi Phanomyong, người có quan hệ thân tình với Chủ tịch Hồ Chí Minh, có công giúp cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đóng góp tích cực trong việc phát triển quan hệ Việt - Thái. Tác giả đã từng được gặp và trò chuyện với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông cũng là tác giả của cuốn sách được viết bằng tiếng Thái Lan: Võ Nguyên Giáp, vị tướng đại tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những lần vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với tác giả, từ đó tạo nên những xúc cảm chân tình qua từng trang viết.

Với 190 trang sách, cuốn sách Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi gồm có 16 phần, trình bày theo các dòng sự kiện chính cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại sao cuốn sách lại lấy tiêu đề Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi? Theo tác giả, Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi là tiêu đề mà ông Khanchai Bunpan của tờ Matichon đã đặt cho tác phẩm khi được đăng nhiều kỳ trên tạp chí này. Và đây là “tiêu đề phù hợp nhất bởi cho đến tận ngày nay, trên bàn thờ của người Việt Nam đều đặt ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ được toàn dân hết lòng kính yêu, có lẽ do Người đã được nâng lên tầm một Ông Tiên sống mãi".

Gắn với lịch sử phát triển của cách mạng Việt Nam là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, suốt đời hy sinh vì nước, vì dân. Người đã cống hiến trọn đời mình cho cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa trong thế kỷ XX, đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc; người là nhà tư tưởng, nhà văn hóa lớn, đã kết hợp tinh hoa của dân tộc và trí tuệ của thời đại, một nhân cách cao đẹp với những phẩm chất vừa phi thường vừa bình dị, một hình mẫu sáng ngời về con người của hiện tại và tương lai. Những trang viết của Suprida Phanomjong luôn thấm đẫm tình cảm trân trọng, ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong mỗi tiêu đề của cuốn sách, tác giả tập trung phản ánh những sự kiện lớn, những suy nghĩ, đánh giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, tác giả đã dành riêng những trang viết về quá trình hoạt động cách mạng của Người trên đất Thái Lan, những tình cảm sâu sắc của Người đối với bạn bè, nhân dân Thái Lan cùng những ấn tượng sâu sắc về Người trong lòng những người bạn cùng hoạt động và nhân dân Thái Lan.

Do tác giả là người nước ngoài, điều kiện xã hội, cách tiếp cận, góc nhìn và cả tư liệu thu thập được của tác giả từ nhiều nguồn khác nhau, nên nội dung cuốn sách có thể vẫn còn những thông tin, sự kiện, nhận định, đánh giá chưa khớp với những tài liệu đánh giá của chúng ta. Tôn trọng chính kiến của tác giả và để bạn đọc rộng đường tham khảo, Nhà xuất bản cố gắng giữ nguyên nội dung của cuốn sách và coi đây là ý kiến riêng của tác giả.

Tác phẩm Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi của Suprida Phanomjong đã tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông viết: "Tôi viết cuốn sách này với tất cả tấm lòng kính trọng và ngưỡng mộ Người. Chính cuộc đời cách mạng, đạo đức, nhân cách và tấm lòng của Người trong việc xây dựng tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, trong đó có quan hệ Việt Nam - Thái Lan đã thúc đẩy tôi viết cuốn sách này".


Minh Ý


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l