Trang chủ Kinh tế Kinh tế hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam – thực trạng và giải pháp

Kinh tế hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam – thực trạng và giải pháp

Cuốn sách gồm bốn chương, được biên soạn dựa trên nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Chương I: Một số vấn đề lý luận về kinh tế hộ; Chương II: Thực trạng phát triển kinh tế hộ gia đình trong nông thôn Việt Nam; Chương III: Thực trạng kinh tế hộ nông thôn qua điều tra tại 12 tỉnh trong cả nước; Chương IV: Những khó khăn, hạn chế, định hướng chính sách và các giải pháp phát triển kinh tế hộ ở nông thôn Việt Nam những năm tới.
 Nội dung cuốn sách đề cập một cách toàn diện các vấn đề lý luận về kinh tế hộ, thực trạng phát triển kinh tế hộ gia đình trong nông thôn, những khó khăn, hạn chế và định hướng chính sách phát triển kinh tế hộ nông thôn ở nước ta trong giai đoạn tới. Qua đó, đề xuất một số giải pháp về chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế hộ trong nông thôn, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, lao động và giải quyết việc làm, tín dụng, đầu tư, chuyển giao công nghệ. Cuốn sách cũng cung cấp một số kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ của một số nước và vùng lãnh thổ trong khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á và rút ra nhiều bài học cho phát triển kinh tế hộ ở Việt Nam.
Đây sẽ là tài liệu nghiên cứu, tham khảo đối với các cơ quan và cá nhân làm công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam.
Sách gồm 268 trang, giá 50.000 đồng