Trang chủ Pháp luật Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

luat-so-huutrituemoiTác giả: Quốc hội

Số trang: 228 trang

Giá tiền: 36.000đ

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2006. Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Sau một thời gian áp dụng, một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 không còn phù hợp với thực tiễn đời sống, đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Do đó, ngày 19-6-2009, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2010.

Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới của pháp luật về vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Nội dung cuốn sách gồm toàn văn Lệnh số 12/2009/L-CTN ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009; Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.