Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhân tố tiên quyết để đất nước phát triển. Đây cũng chính là nhiệm vụ then chốt được Đảng ta xác định rất rõ trong tiến trình lịch sử cách mạng của dân tộc. Tuy nhiên, làm cách nào để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh vẫn là đề tài nóng hổi, có sức hất dẫn cao trong thực tiễn hiện nay, nhất là từ các chủ trương được Đại hội XI đề cập…

_MG_3568


Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ là nhiệm vụ của mỗi đảng viên, mỗi tổ chức đảng, mà còn là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Bởi lẽ, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội XI thông qua nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc… Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam… Suốt hơn 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam không có mục đích nào khác là lo cho dân giàu, nước mạnh; nhân dân đều có cơm ăn, áo mặc, đều được học hành. Và điều này đã được lịch sử minh chứng, nhân dân thừa nhận.

Một mặt, chúng ta thẳng thắn thừa nhận những khuyết điểm, những yếu kém của một số tổ chức đảng và một bộ phận cán bộ, đảng viên trong hoạt động thực tiễn, nhưng mặt khác nếu chỉ nhìn vào những hạn chế, yếu kém đó mà cho rằng Đảng ta không còn đủ sức lãnh đạo đất nước thì như thế không chỉ thể hiện sự kém hiểu biết, mà còn là sự đánh đồng khái niệm.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn không ít điều bất cập nảy sinh trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI chính là cơ hội để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy trí tuệ, sức sáng tạo xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ. Trong cuộc sống hiện nay, không ít người tỏ ra băn khoăn, lo lắng, thậm chí hoài nghi vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Bởi lẽ, bất kỳ sự vật, hiện tượng nào (kể cả tự nhiên và xã hội) đều ẩn chứa trong đó hai mặt: Mặt tích cực và mặt hạn chế, yếu kém. Đấu tranh giữa các mặt đối lập chính là để sự vật, hiện tượng phát triển. Điều này đúng cả trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Đề cập như vậy không phải chúng ta bao che cho những cán bộ, đảng viên có sai phạm, mà điều quan trọng phụ thuộc vào thái độ của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trước từng vấn đề. Hơn nữa, cần dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, thấy rõ những hạn chế để có biện pháp khắc phục. Đây chính là điều mà mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên cần có quan điểm nhìn nhận đúng đắn trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI. Chỉ khi nhìn thẳng vào sự thật, thấy rõ sự thật trên tinh thần xây dựng, vì lợi ích chung của dân tộc, của đất nước, chúng ta mới có được những giải pháp phù hợp, khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém nảy sinh.

Nhìn lại lịch sử trong suốt hơn 80 năm qua từ khi Đảng ra đời; nhìn thẳng vào sự thật, thấy rõ những hạn chế, yếu kém để khắc phục, sửa chữa được Đảng ta luôn hết sức coi trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã nhiều lúc rơi lệ vì những sai phạm của cán bộ, đảng viên làm ảnh hưởng đến sức chiến đấu và uy tín của Đảng. Tuy nhiên, Bác cũng rất nghiêm khắc trong xử lý những cán bộ vi phạm kỷ luật. Đó chính là phương thức để Đảng ta vừa trong sạch, vừa vững mạnh, vừa đoàn kết trên dưới một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Điều này được thể hiện rất rõ trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày tại Đại hội XI. Bản kiểm điểm đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên từng mặt, từng lĩnh vực công tác; thể hiện sự nhìn nhận một cách hết sức nghiêm túc, thẳng thắn của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng. Chỉ có nhìn nhận một cách thẳng thắn như vậy, Đảng ta mới xác định được những chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp trong công tác xây dựng Đảng và trong toàn bộ sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, với đất nước. Tự phê bình và phê bình chính là phương thức lãnh đạo của Đảng trong suốt hơn 80 năm qua. Không chỉ tới bây giờ chúng ta mới nói, mà thực tiễn đã được lịch sử kiểm chứng và thừa nhận.

Trong Đảng cũng như trong thực tế xã hội, số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật dù ở cương vị nào cũng là những “ung nhọt” cần sớm được loại bỏ. Công tác xây dựng Đảng thực chất chính là xây dựng con người, xây dựng tổ chức vững mạnh. Vì vậy, phải trên tinh thần lấy “xây” để “chống”; lấy cái đẹp để dẹp cái xấu. Muốn vậy, phải đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa về phương thức lãnh đạo của Đảng. Cần chú trọng, tăng cường việc giám sát người đứng đầu các tổ chức. Khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan Nhà nước. Đặc biệt, phải lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân để đánh giá cán bộ và bố trí sử dụng cán bộ. Chỉ có sự tín nhiệm của nhân dân mới là thước đo giá trị chuẩn mực nhất đối với từng cán bộ, từng đảng viên.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không phải là điều gì đó quá trừu tượng, hoặc nói chung chung, mà đó chính là những hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với hoạt động thực tiễn trong đời sống xã hội của nhân dân. Do vậy, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cũng chỉ nhằm mục đích cao nhất là lo cho nhân dân. Đảng mạnh, dân sẽ giàu, nước sẽ vững. Nói như thế để chúng ta cùng nhau thống nhất về nhận thức, trước khi đề cập các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên có tác dụng rất lớn đối với công tác xây dựng Đảng. Mọi hành động, suy nghĩ, lời nói của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng có ảnh hưởng rất lớn tới nhân dân. Những sự việc xảy ra gần đây gây bức xúc trong đời sống nhân dân cho chúng ta nhiều bài học về công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên… Những biểu hiện trên, nếu không sớm có biện pháp khắc phục sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tuy nhiên, bằng trí tuệ và bản lĩnh của mình, đặc biệt là phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển. Thành tựu to lớn đạt được trong 25 năm qua được Đại hội XI khẳng định là kết quả của quá trình đổi mới liên tục, từ thấp đến cao; là kết quả từ công tác xây dựng Đảng mang lại.

Cùng với việc quán triệt, nắm chắc những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, triển khai linh hoạt vào thực tiễn hoạt động, một vấn đề khác cũng cần được từng tổ chức đảng, đảng viên hết sức coi trọng chính là tiếp tục thực hiện có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực tiễn cho thấy, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thời gian qua đã đem lại tác dụng rất to lớn đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ nhằm làm cho cái đẹp, cái tốt ngày càng được lan tỏa sâu rộng; làm cho con người thương yêu nhau hơn; tạo nền móng vững chắc để xây dựng nền tảng đạo đức cho toàn xã hội.

Nhận thức đúng vấn đề, nắm vững các chủ trương, giải pháp đã được đề cập trong Nghị quyết Đại hội XI là điều kiện, là cơ sở để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của Đảng; để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh đảm đương tốt vai trò, sứ mệnh mà nhân dân, dân tộc giao phó, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ vinh quang, mà trước hết là lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.