Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhân tố tiên quyết để đất nước phát triển. Đây cũng chính là nhiệm vụ then chốt được Đảng ta xác định rất rõ trong tiến trình lịch sử cách mạng của dân tộc. Tuy nhiên, làm cách nào để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh vẫn là đề tài nóng hổi, có sức hất dẫn cao trong thực tiễn hiện nay, nhất là từ các chủ trương được Đại hội XI đề cập…

_MG_3568


Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ là nhiệm vụ của mỗi đảng viên, mỗi tổ chức đảng, mà còn là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Bởi lẽ, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội XI thông qua nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc… Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam… Suốt hơn 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam không có mục đích nào khác là lo cho dân giàu, nước mạnh; nhân dân đều có cơm ăn, áo mặc, đều được học hành. Và điều này đã được lịch sử minh chứng, nhân dân thừa nhận.

Một mặt, chúng ta thẳng thắn thừa nhận những khuyết điểm, những yếu kém của một số tổ chức đảng và một bộ phận cán bộ, đảng viên trong hoạt động thực tiễn, nhưng mặt khác nếu chỉ nhìn vào những hạn chế, yếu kém đó mà cho rằng Đảng ta không còn đủ sức lãnh đạo đất nước thì như thế không chỉ thể hiện sự kém hiểu biết, mà còn là sự đánh đồng khái niệm.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn không ít điều bất cập nảy sinh trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI chính là cơ hội để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy trí tuệ, sức sáng tạo xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ. Trong cuộc sống hiện nay, không ít người tỏ ra băn khoăn, lo lắng, thậm chí hoài nghi vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Bởi lẽ, bất kỳ sự vật, hiện tượng nào (kể cả tự nhiên và xã hội) đều ẩn chứa trong đó hai mặt: Mặt tích cực và mặt hạn chế, yếu kém. Đấu tranh giữa các mặt đối lập chính là để sự vật, hiện tượng phát triển. Điều này đúng cả trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Đề cập như vậy không phải chúng ta bao che cho những cán bộ, đảng viên có sai phạm, mà điều quan trọng phụ thuộc vào thái độ của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trước từng vấn đề. Hơn nữa, cần dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, thấy rõ những hạn chế để có biện pháp khắc phục. Đây chính là điều mà mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên cần có quan điểm nhìn nhận đúng đắn trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI. Chỉ khi nhìn thẳng vào sự thật, thấy rõ sự thật trên tinh thần xây dựng, vì lợi ích chung của dân tộc, của đất nước, chúng ta mới có được những giải pháp phù hợp, khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém nảy sinh.

Nhìn lại lịch sử trong suốt hơn 80 năm qua từ khi Đảng ra đời; nhìn thẳng vào sự thật, thấy rõ những hạn chế, yếu kém để khắc phục, sửa chữa được Đảng ta luôn hết sức coi trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã nhiều lúc rơi lệ vì những sai phạm của cán bộ, đảng viên làm ảnh hưởng đến sức chiến đấu và uy tín của Đảng. Tuy nhiên, Bác cũng rất nghiêm khắc trong xử lý những cán bộ vi phạm kỷ luật. Đó chính là phương thức để Đảng ta vừa trong sạch, vừa vững mạnh, vừa đoàn kết trên dưới một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Điều này được thể hiện rất rõ trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày tại Đại hội XI. Bản kiểm điểm đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên từng mặt, từng lĩnh vực công tác; thể hiện sự nhìn nhận một cách hết sức nghiêm túc, thẳng thắn của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng. Chỉ có nhìn nhận một cách thẳng thắn như vậy, Đảng ta mới xác định được những chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp trong công tác xây dựng Đảng và trong toàn bộ sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, với đất nước. Tự phê bình và phê bình chính là phương thức lãnh đạo của Đảng trong suốt hơn 80 năm qua. Không chỉ tới bây giờ chúng ta mới nói, mà thực tiễn đã được lịch sử kiểm chứng và thừa nhận.

Trong Đảng cũng như trong thực tế xã hội, số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật dù ở cương vị nào cũng là những “ung nhọt” cần sớm được loại bỏ. Công tác xây dựng Đảng thực chất chính là xây dựng con người, xây dựng tổ chức vững mạnh. Vì vậy, phải trên tinh thần lấy “xây” để “chống”; lấy cái đẹp để dẹp cái xấu. Muốn vậy, phải đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa về phương thức lãnh đạo của Đảng. Cần chú trọng, tăng cường việc giám sát người đứng đầu các tổ chức. Khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan Nhà nước. Đặc biệt, phải lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân để đánh giá cán bộ và bố trí sử dụng cán bộ. Chỉ có sự tín nhiệm của nhân dân mới là thước đo giá trị chuẩn mực nhất đối với từng cán bộ, từng đảng viên.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không phải là điều gì đó quá trừu tượng, hoặc nói chung chung, mà đó chính là những hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với hoạt động thực tiễn trong đời sống xã hội của nhân dân. Do vậy, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cũng chỉ nhằm mục đích cao nhất là lo cho nhân dân. Đảng mạnh, dân sẽ giàu, nước sẽ vững. Nói như thế để chúng ta cùng nhau thống nhất về nhận thức, trước khi đề cập các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên có tác dụng rất lớn đối với công tác xây dựng Đảng. Mọi hành động, suy nghĩ, lời nói của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng có ảnh hưởng rất lớn tới nhân dân. Những sự việc xảy ra gần đây gây bức xúc trong đời sống nhân dân cho chúng ta nhiều bài học về công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên… Những biểu hiện trên, nếu không sớm có biện pháp khắc phục sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tuy nhiên, bằng trí tuệ và bản lĩnh của mình, đặc biệt là phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển. Thành tựu to lớn đạt được trong 25 năm qua được Đại hội XI khẳng định là kết quả của quá trình đổi mới liên tục, từ thấp đến cao; là kết quả từ công tác xây dựng Đảng mang lại.

Cùng với việc quán triệt, nắm chắc những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, triển khai linh hoạt vào thực tiễn hoạt động, một vấn đề khác cũng cần được từng tổ chức đảng, đảng viên hết sức coi trọng chính là tiếp tục thực hiện có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực tiễn cho thấy, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thời gian qua đã đem lại tác dụng rất to lớn đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ nhằm làm cho cái đẹp, cái tốt ngày càng được lan tỏa sâu rộng; làm cho con người thương yêu nhau hơn; tạo nền móng vững chắc để xây dựng nền tảng đạo đức cho toàn xã hội.

Nhận thức đúng vấn đề, nắm vững các chủ trương, giải pháp đã được đề cập trong Nghị quyết Đại hội XI là điều kiện, là cơ sở để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của Đảng; để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh đảm đương tốt vai trò, sứ mệnh mà nhân dân, dân tộc giao phó, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ vinh quang, mà trước hết là lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 6-2014

 

 1. Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Cừ, tập I
 2. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
 3. Luật biển Việt Nam
 4. Hỏi đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 5. Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và... về môi trường
 6. Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận
 7. Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
 8. Luật khiếu nại
 9. Hoàng Đình Giong - Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng
 10. 50 năm ... Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin
 11. Luật xử lý vi phạm hành chính
 12. Lịch sử Đảng bộ xã Mỹ Thuỷ, tập 1
 13. Luật hợp tác xã
 14. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 15. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930)
 16. Pháp luật về luật sư và đạo đức nghề nghiệp luật sư
 17. Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã An Long (1945 - 2010)
 18. Nghiên cứu mối quan hệ không bình thường giữa một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền với các doanh nghiệp để trục lợi
 19. Hương sắc Đông Anh
 20. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 21. Địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia
 22. Luật hoà giải ở cơ sở năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Trí tuệ tạo hình người Việt từ hình tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay
 24. Phong cách Hồ Chí Minh
 25. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện ở VN thời kỳ hậu WTO
 26. Quản lý học đại cương
 27. Tập bài giảng về công tác dân vận ở cơ sở
 28. Thực hiện thống nhất chức năng giai cấp và chức năng xã hội của Nhà nước trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta
 29. Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thành phố Trà Vinh (1975-2010)
 30. Tổng Bí thư Trần Phú với cách mạng Việt Nam và nơi sinh Phú Yên
 31. Tư tưởng Hồ Chí minh về pháp luật và việc vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
 32. Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số vùng Đông Nam Bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 


Sách mới

 

tai lieu tham khao1


Tác giả: TS. Nguyễn Tiến Hoàng (Chủ biên)

Số trang: 292 trang

Giá tiền: 40.000đ

 Nội dung cuốn sách gồm 11 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin

- Chuyên đề 2: Sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

- Chuyên đề 3: Các nhân tố mới trong chủ nghĩa tư bản hiện đại và tính tất yếu của cuộc cải biến cách mạng lên xã hội mới

- Chuyên đề 4: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

- Chuyên đề 5: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

- Chuyên đề 6: Quan điểm của Đảng ta về tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở

- Chuyên đề 7: Quan điểm của Đảng ta về đất đai và giải quyết vấn đề đất đai trong điều kiện hiện nay

- Chuyên đề 8: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

- Chuyên đề 9: Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

- Chuyên đề 10: Nhiệm vụ an ninh - quốc phòng trong tình hình mới

- Chuyên đề 11: Một số vấn đề lớn trong Hiến pháp năm 2013

Cuốn sách giúp các cấp ủy Đảng, các địa phương nhanh chóng triển khai chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l