Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhân tố tiên quyết để đất nước phát triển. Đây cũng chính là nhiệm vụ then chốt được Đảng ta xác định rất rõ trong tiến trình lịch sử cách mạng của dân tộc. Tuy nhiên, làm cách nào để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh vẫn là đề tài nóng hổi, có sức hất dẫn cao trong thực tiễn hiện nay, nhất là từ các chủ trương được Đại hội XI đề cập…

_MG_3568


Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ là nhiệm vụ của mỗi đảng viên, mỗi tổ chức đảng, mà còn là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Bởi lẽ, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội XI thông qua nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc… Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam… Suốt hơn 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam không có mục đích nào khác là lo cho dân giàu, nước mạnh; nhân dân đều có cơm ăn, áo mặc, đều được học hành. Và điều này đã được lịch sử minh chứng, nhân dân thừa nhận.

Một mặt, chúng ta thẳng thắn thừa nhận những khuyết điểm, những yếu kém của một số tổ chức đảng và một bộ phận cán bộ, đảng viên trong hoạt động thực tiễn, nhưng mặt khác nếu chỉ nhìn vào những hạn chế, yếu kém đó mà cho rằng Đảng ta không còn đủ sức lãnh đạo đất nước thì như thế không chỉ thể hiện sự kém hiểu biết, mà còn là sự đánh đồng khái niệm.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn không ít điều bất cập nảy sinh trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI chính là cơ hội để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy trí tuệ, sức sáng tạo xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ. Trong cuộc sống hiện nay, không ít người tỏ ra băn khoăn, lo lắng, thậm chí hoài nghi vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Bởi lẽ, bất kỳ sự vật, hiện tượng nào (kể cả tự nhiên và xã hội) đều ẩn chứa trong đó hai mặt: Mặt tích cực và mặt hạn chế, yếu kém. Đấu tranh giữa các mặt đối lập chính là để sự vật, hiện tượng phát triển. Điều này đúng cả trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Đề cập như vậy không phải chúng ta bao che cho những cán bộ, đảng viên có sai phạm, mà điều quan trọng phụ thuộc vào thái độ của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trước từng vấn đề. Hơn nữa, cần dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, thấy rõ những hạn chế để có biện pháp khắc phục. Đây chính là điều mà mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên cần có quan điểm nhìn nhận đúng đắn trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI. Chỉ khi nhìn thẳng vào sự thật, thấy rõ sự thật trên tinh thần xây dựng, vì lợi ích chung của dân tộc, của đất nước, chúng ta mới có được những giải pháp phù hợp, khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém nảy sinh.

Nhìn lại lịch sử trong suốt hơn 80 năm qua từ khi Đảng ra đời; nhìn thẳng vào sự thật, thấy rõ những hạn chế, yếu kém để khắc phục, sửa chữa được Đảng ta luôn hết sức coi trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã nhiều lúc rơi lệ vì những sai phạm của cán bộ, đảng viên làm ảnh hưởng đến sức chiến đấu và uy tín của Đảng. Tuy nhiên, Bác cũng rất nghiêm khắc trong xử lý những cán bộ vi phạm kỷ luật. Đó chính là phương thức để Đảng ta vừa trong sạch, vừa vững mạnh, vừa đoàn kết trên dưới một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Điều này được thể hiện rất rõ trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày tại Đại hội XI. Bản kiểm điểm đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên từng mặt, từng lĩnh vực công tác; thể hiện sự nhìn nhận một cách hết sức nghiêm túc, thẳng thắn của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng. Chỉ có nhìn nhận một cách thẳng thắn như vậy, Đảng ta mới xác định được những chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp trong công tác xây dựng Đảng và trong toàn bộ sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, với đất nước. Tự phê bình và phê bình chính là phương thức lãnh đạo của Đảng trong suốt hơn 80 năm qua. Không chỉ tới bây giờ chúng ta mới nói, mà thực tiễn đã được lịch sử kiểm chứng và thừa nhận.

Trong Đảng cũng như trong thực tế xã hội, số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật dù ở cương vị nào cũng là những “ung nhọt” cần sớm được loại bỏ. Công tác xây dựng Đảng thực chất chính là xây dựng con người, xây dựng tổ chức vững mạnh. Vì vậy, phải trên tinh thần lấy “xây” để “chống”; lấy cái đẹp để dẹp cái xấu. Muốn vậy, phải đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa về phương thức lãnh đạo của Đảng. Cần chú trọng, tăng cường việc giám sát người đứng đầu các tổ chức. Khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan Nhà nước. Đặc biệt, phải lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân để đánh giá cán bộ và bố trí sử dụng cán bộ. Chỉ có sự tín nhiệm của nhân dân mới là thước đo giá trị chuẩn mực nhất đối với từng cán bộ, từng đảng viên.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không phải là điều gì đó quá trừu tượng, hoặc nói chung chung, mà đó chính là những hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với hoạt động thực tiễn trong đời sống xã hội của nhân dân. Do vậy, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cũng chỉ nhằm mục đích cao nhất là lo cho nhân dân. Đảng mạnh, dân sẽ giàu, nước sẽ vững. Nói như thế để chúng ta cùng nhau thống nhất về nhận thức, trước khi đề cập các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên có tác dụng rất lớn đối với công tác xây dựng Đảng. Mọi hành động, suy nghĩ, lời nói của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng có ảnh hưởng rất lớn tới nhân dân. Những sự việc xảy ra gần đây gây bức xúc trong đời sống nhân dân cho chúng ta nhiều bài học về công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên… Những biểu hiện trên, nếu không sớm có biện pháp khắc phục sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tuy nhiên, bằng trí tuệ và bản lĩnh của mình, đặc biệt là phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển. Thành tựu to lớn đạt được trong 25 năm qua được Đại hội XI khẳng định là kết quả của quá trình đổi mới liên tục, từ thấp đến cao; là kết quả từ công tác xây dựng Đảng mang lại.

Cùng với việc quán triệt, nắm chắc những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, triển khai linh hoạt vào thực tiễn hoạt động, một vấn đề khác cũng cần được từng tổ chức đảng, đảng viên hết sức coi trọng chính là tiếp tục thực hiện có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực tiễn cho thấy, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thời gian qua đã đem lại tác dụng rất to lớn đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ nhằm làm cho cái đẹp, cái tốt ngày càng được lan tỏa sâu rộng; làm cho con người thương yêu nhau hơn; tạo nền móng vững chắc để xây dựng nền tảng đạo đức cho toàn xã hội.

Nhận thức đúng vấn đề, nắm vững các chủ trương, giải pháp đã được đề cập trong Nghị quyết Đại hội XI là điều kiện, là cơ sở để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của Đảng; để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh đảm đương tốt vai trò, sứ mệnh mà nhân dân, dân tộc giao phó, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ vinh quang, mà trước hết là lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 

Sách sắp xuất bản

1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)

2. Luật hôn nhân và gia đình

3. Luật khiếu nại

4. luật tố tụng hành chính

5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...

6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...

7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...

8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...

9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam

10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước

12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng

13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay

14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân

15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh

17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)

18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh

19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1

20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)

22. Luật tiếp công dân

23. Luật giao thông đường bộ

24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013

25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945

26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)

26. Bàn về hệ thống pháp luật

28. Bộ luật dân sự

29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người

30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)

31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.


Sách mới

 

BIA-1-tu-chi-tric-inTác giả: Nguyễn Văn Cừ

Số trang: 45 trang

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, một tấm gương sáng ngời về tinh thần phê bình và tự phê bình, đã có những đóng góp quan trọng trong việc vạch ra chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị và tổ chức.

Là Tổng Bí thư của Đảng trong giai đoạn lịch sử đầy biến động và phức tạp, trong nội bộ Đảng và phong trào cách mạng xuất hiện những khuynh hướng khác nhau, có thể gây chia rẽ, phân liệt Đảng, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, với bút danh Trí Cường, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã viết cuốn sách Tự chỉ trích - một tác phẩm lý luận mẫu mực về tinh thần phê bình và tự phê bình, do Nhà sách Dân chúng ấn hành tại Sài Gòn năm 1939.

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng tinh thần chủ đạo trong Tự chỉ trích  vẫn còn nguyên tính thời sự trong cuộc sống hôm nay với Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thiết thực phục vụ Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên có tài liệu nghiên cứu, học tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tiếp tục xuất bản cuốn sách Tự chỉ trích của nguyên Tổng Bí thư.

Trong tác phẩm, đồng chí đã nêu rõ: "Bao giờ sự chỉ trích cũng là tự chỉ trích Bônsơvích, nghĩa là để huấn luyện quần chúng và giúp đảng viên tự huấn luyện, để làm tăng uy tín và ảnh hưởng của Đảng, để cho Đảng được càng thống nhất và củng cố, để đưa phong trào phát triển lên, đưa cách mạng tới thắng lợi; chớ không phải đặt cá nhân mình lên trên Đảng, đem ý kiến riêng - dù cho đúng - đối chọi với Đảng, vin vào một vài khuyết điểm mà mạt sát Đảng, phá hoại ảnh hưởng của Đảng, gieo mối hoài nghi, lộn xộn trong quần chúng, gây mầm bè phái chia rẽ trong hàng ngũ Đảng. ...". Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Cừ: "Công khai, mạnh dạn, thành thực vạch những nhầm lỗi của mình và tìm phương châm sửa đổi, chống những xu hướng hoạt đầu thỏa hiệp, như thế không phải làm yếu Đảng, mà là làm cho Đảng được thống nhất, mạnh mẽ. Làm như thế không sợ địch nhân lợi dụng, chửi rủa vu cáo cho Đảng, không sợ "nối giáo cho giặc". Trái lại, nếu "đóng kín cửa bảo nhau", giữ cái vỏ thống nhất mà bề trong thì hổ lốn một cục, đầy rẫy bọn hoạt đầu, đó mới chính là để cho quân thù chửi rủa; hơn nữa, đó tỏ ra không phải một đảng tiền phong cách mạng, mà là một đảng hoạt đầu cải lương".... Với tinh thần ấy, tác phẩm "Tự chỉ trích" đã trở thành một tài liệu giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, qua đó cho thấy, sự phê bình và tự phê bình không phải chỉ dừng ở phương diện cá nhân nhân cách cán bộ mà cao hơn thế, ở tầm tư tưởng chiến lược của cách mạng. 

Qua Tự chỉ trích, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã thể hiện là một lãnh tụ cộng sản linh hoạt, sáng tạo, có tầm chiến lược, song tuyệt đối trung  thành với nguyên tắc Đảng. Hơn nửa thế kỷ qua, Tự chỉ trích đã trở thành một ấn phẩm lý luận chính trị nổi tiếng; tác phẩm đã nêu tấm gương sáng về tính chiến đấu, về việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng, đã góp phần uốn nắn những lệch lạc trong phong trào cách mạng và dân chủ, tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng; kiên quyết đấu tranh chống lại mọi biểu hiện cơ hội chủ nghĩa, cả tả khuynh và hữu khuynh, bảo đảm tính đúng đắn trong sáng và tất thắng của đường lối chính trị của Đảng. Tác phẩm là văn kiện tổng kết những kinh nghiệm phong phú về việc thực hiện chính sách mặt trận của Đảng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, nó không chỉ có giá trị củng cố niềm tin, tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng lúc bấy giờ, mà còn có giá trị thực tiễn to lớn là cẩm nang của Đảng trong mọi thời kỳ về xây dựng củng cố sự đoàn kết thống nhất và sức chiến đấu của Đảng nhất là trong công cuộc đổi mới, hội nhập hiện nay.


Hoan thien che dinh sh toan dan

Tác giả: TS. Đinh Xuân Thảo (Chủ biên)

Số trang: 292

Đất đai là phạm trù có ý nghĩa chính trị - pháp lý, gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Ngày nay, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực tiễn chỉ ra rằng, đất đai là một trong những nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là trên nền tảng sở hữu toàn dân về đất đai, tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, chính sách bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, của người sử dụng, của người giao lại quyền sử dụng đất và của nhà đầu tư, khắc phục tình trạng sử dụng lãng phí và tham nhũng đất đai, tạo điều kiện thuận lợi để sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Trong thời gian qua, việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực thi chế định sở hữu về đất đai đã đạt được kết quả đáng kể trên tất cả các nội dung, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là đã thể hiện những quan điểm đổi mới phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cuốn sách Tiếp tục hoàn thiện chế định sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam hiện nay do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản là công trình nghiên cứu khoa học của tập thể các tác giả do TS. Đinh Xuân Thảo, đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội làm chủ biên. Nội dung kết cấu cuốn sách gồm ba chương, tập trung nghiên cứu một cách tương đối hệ thống về chế định sở hữu đất đai ở Việt Nam, có so sánh với thực tiễn kinh nghiệm các nước. Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn được nghiên cứu, xuất phát từ thực tiễn thực thi chế định sở hữu về đất đai, các tác giả đã đề xuất các nhóm giải pháp lớn về việc tiếp tục hoàn thiện chế định sở hữu toàn dân về đất đai trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. vai-tro-cua-cac-tap-doan

Tác giả: Phan Thị Anh Thư

Số trang: 160 trang

Giá: 41.000 đ  

Cuốn sách đáp ứng một phần yêu cầu đặt ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập, từng bước xây dựng, cải tổ và phát triển các tập đoàn kinh doanh lớn nhằm phục vụ hiệu quả hơn nữa cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Nội dung cuốn sách gồm ba chương.Trên cơ sở hệ thống hóa và khái quát hóa các tư liệu liên quan đến các vấn đề nghiên cứu, cuốn sách đã khắc họa cho người đọc một bức tranh hiện thực sinh động, toàn diện và khá sâu sắc về các Chaebol của Hàn Quốc, đi từ việc trình bày khái niệm, sự phân tích vai trò quan trọng của các tập đoàn này trong quá trình phát triển kinh tế của Hàn Quốc qua các thời kỳ lịch sử khác nhau. Trên cơ sở đó, bước đầu rút ra một số kinh nghiệm đối với các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam từ việc nghiên cứu cách thức quản lý và cải tổ doanh nghiệp của Chaebol, phục vụ hiệu quả hơn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Chương I: Khái quát về lịch sử hình thành và những đặc điểm cơ bản của các Chaebol;

Chương II: Vai trò của các

Chaebol trong quá trình phát triển kinh tế ở Hàn Quốc giai đoạn 1961-2010; Chương III: Một số kinh nghiệm đối với các tập đoàn kinh tế Việt Nam từ việc nghiên cứu cách thức quản lý và cải tổ doanh nghiệp của các Chaebol ở Hàn Quốc giai đoạn 1961-2010.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà kinh tế, các nhà hoạch định chính sách và mang lại nhiều kiến thức cho những bạn đọc quan tâm, tìm hiểu vấn đề này.


Hoi va dap ve bo luat lao dong VN

Tác giả: Thanh Nga (Chủ biên)

Số trang: 256 trang

Giá tiền: 36.000đ

Trên cơ sở nội dung của Bộ luật lao động năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012, cuốn sách đã giới thiệu một cách toàn diện những vấn đề cơ bản nhất trong toàn bộ nội dung của Bộ luật lao động năm 2012. Cuốn sách bao gồm 369 câu hỏi – trả lời cho toàn bộ chương, mục, vấn đề được nêu ra trong nội dung của Bộ luật lao động năm 2012 (khoảng 27 đề mục chính), như: quy định chung; vấn đề việc làm; về hợp đồng lao động; cho thuê lại lao động; học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc; thương lượng tập thể; thỏa ước lao động tập thể; tiền lương; thời giờ làm việc; thời giờ nghỉ ngơi; ngày lễ, nghỉ việc riêng, nghỉ không lương; kỷ luật lao động; trách nhiệm vật chất; an toàn lao động, vệ sinh lao động; chính sách của Nhà nước đối với lao động nữ; sử dụng người lao động chưa thành niên; lao động là người cao tuổi; lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; lao động là người khuyết tật; lao động là người giúp việc gia đình; người lao động nhận công việc về làm tại nhà; bảo hiểu xã hội, Công đoàn; giải quyết tranh chấp lao động; thanh tra lao động, xử phạt vi phạm pháp luật về lao động; quản lý nhà nước về lao động…

Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc giải quyết những thắc mắc pháp lý về những lĩnh vực nêu trên.


Ho-Tung-Mau

Tác giả: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Số trang: 292 trang

Giá tiền: 51.000đ

Nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của đồng chí Hồ Tùng Mậu (1986-2011), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh xuất bản cuốn Hồ Tùng Mậu – Người cộng sản kiên trung, mẫu mực. Cuốn sách được xuất bản trên cơ sở kết quả cuộc Hội thảo khoa học "Đồng chí Hồ Tùng Mậu – cuộc đời và sự nghiệp".

Hồ Tùng Mậu sinh ra trong một gia tộc giàu truyền thống văn hóa, được mệnh danh là một gia tộc "đời nối đời vì nước". Gia đình, quê hương, dân tộc đã hun đúc và tạo điều kiện để ông trở thành một nhân cách đạo đức cộng sản sáng ngời. Ông tham gia cách mạng từ lúc còn trẻ và nhiều năm hoạt động ở Thái Lan, Trung Quốc. Ông đã kế thừa các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, vượt qua các mặt hạn chế của nó, nâng các giá trị truyền thống lên tầm cao mới. Hồ Tùng Mậu đã tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, tiếp thu tư tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trực tiếp từ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Năm 1923, Hồ Tùng Mậu cùng với một số thanh niên Việt Nam yêu nước lập nhóm Tâm Tâm xã và là một trong những người đầu tiên gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; là người giúp việc đắc lực của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc tổ chức các lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu (Trung Quốc). Không chỉ tích cực trợ giúp Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu còn hoạt động cùng các đồng chí cộng sản Trung Quốc. Năm 1926, Hồ Tùng Mậu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó bốn năm, ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở Trung Quốc, Hồ Tùng Mậu đã ba lần bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam. Còn ở Việt Nam, ông cũng đã bị chính quyền thực dân kết án tù chung thân và trải qua các nhà lao Vinh, Lao Bảo, Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Trà Khê. Nhưng lao tù của chính quyền Tưởng Giới Thạch và thực dân Pháp không thể ngăn bước chân cách mạng của Hồ Tùng Mậu.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông được Đảng và Nhà nước giao giữ nhiều trọng trách: Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính Liên khu IV năm 1946, Tổng Thanh tra Chính phủ năm 1947, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 1951. Tháng 7-1951, ông hy sinh trên đường đi công tác. Ông đã được Đảng và Nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Từ một người yêu nước Hồ Tùng Mậu trở thành một chiến sĩ cộng sản, một cán bộ lão luyện trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, một người được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá "tận trung với nước, tận hiếu với dân".

Cuốn sách xuất bản vào dịp kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp về cụ Hồ Tùng Mậu - người cộng sản kiên trung, mẫu mực.


Quan ly NN ve BCVT va CNTT

Tác giả: TS. Lê Minh Toàn

Số trang: 356

Giá tiền: 58.000 đồng

Trong những năm qua, ngành bưu chính, viễn thông đã liên tục phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành công nghệ cao đóng vai trò động lực cho việc thúc đẩy các ngành khác. Tổ chức và quản lý của ngành cũng từng bước được đổi mới: tách quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh, mở rộng các ngành dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó là quá trình hội nhập, toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã tác động mạnh đến bưu chính, viễn thông. Tất cả  những tác động đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới mô hình quản lý, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin là một trong các nội dung quan trọng được đưa vào “Chương trình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin” của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thông tin và truyền thông, đưa pháp luật chuyên ngành đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Xuất phát từ yêu cầu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (Dùng cho đào tạo cán bộ quản lý và quản trị kinh doanh) do TS. Lê Minh Toàn biên soạn.

Nội dung cuốn sách cung cấp các kiến thức cơ bản có liên quan đến quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin bao gồm: hệ thống cơ quan quản lý, quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, internet, thanh tra và xử lý vi phạm về thông tin và truyền thông.

Cuốn sách không chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, đặc biệt là các cán bộ quản lý, viên chức đang làm việc tại các sở thông tin và truyền thông, phòng văn hóa và thông tin tại các tỉnh, thành phố; mà còn góp phần phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin cho các học viên, sinh viên đang theo học các hệ đào tạo tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, các trung tâm đào tạo của ngành và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.


cong-nghiep-hoa-hien-dai

Tác giả: TS. Phạm Ngọc Dũng

Số trang: 216 trang

Giá tiền: 38.000đ

Cuốn sách làm rõ hơn về vai trò quan trọng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong phát triển bền vững; đánh giá đúng thực trạng kinh tế - xã hội ở nông thôn nước ta cũng như nguyên nhân nảy sinh vấn đề kinh tế, xã hội bức xúc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở nước ta hiện nay; và đưa ra các giải pháp hợp lý có tính thực tiễn cao nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và lâu dài của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là “xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả và bền vững, có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp… có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.

Cuốn sách bao gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn xem xét, đánh giá kinh tế, xã hội trong thực tiễn công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nông thôn

Chương II: Thực trạng kinh tế, xã hội ở nông thôn Việt Nam trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Chương III: Một số quan đểm, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội nông thôn Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa bền vững.


Lich-Su-DB-Chu-Se

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Số trang: 552 trang

Nhằm góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ở Chư Sê nói riêng, cho thế hệ trẻ của cả nước nói chung, đồng thời là dịp để thể hiện sự tri ân với những cống hiến, hy sinh to lớn của biết bao chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống vì sự bình yên của mảnh đất Chư Sê lịch sử, sự ấm no, hạnh phúc của người dân Chư Sê hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Chư Sê (1945-2010) do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê biên soạn.

Nội dung cuốn sách phác họa chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện Chư Sê từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến năm 2010. Cuốn sách đã giúp bạn đọc thấy: gắn liền với quá trình lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của Đảng, Đảng bộ huyện Chư Sê đã cụ thế hóa những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tế địa phương một cách linh hoạt, sáng tạo, đúng đắn; những thành tựu trong chiến đấu, lao động, sản xuất của đồng bào Chư Sê đã phản ánh chân thực quá trình trưởng thành trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện những năm qua. Qua đó, giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống lịch sử của quê hương, phát huy truyền thống tốt đẹp, vững bước đi lên trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội theo đường lối đổi mới của Đảng.


hoi-dap-ve-luat-quan-ly

Tác giả: Lan Anh

Số trang: 200 trang

Giá tiền: 30.000 đồng

Công tác quản lý sử dụng tài sản nhà nước trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, như: ý thức trách nhiệm của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản nhà nước đã có chuyển biến tích cực; vai trò kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước, cũng như sự giám sát của các tổ chức và nhân dân trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được nâng lên rõ rệt. Các nguyên tắc quản lý được đổi mới theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đang từng bước phát huy tác dụng, khẳng định sự phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đã thống nhất quản lý tài chính quốc gia không chỉ đối với nguồn tài chính tập  trung  mà cả đối với nguồn tài chính tiềm năng từ tài sản nhà nước. Việc đổi mới cơ chế quản lý trụ sở làm việc, cơ sơ hoạt động sự nghiệp thông qua việc bố trí, sắp xếp lại đã phát huy tác dụng rõ rệt tại một số bộ, nghành, địa phương triển khai tốt quy định này, bảo đảm tài sản phục vụ hoạt động  theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tạo điều kiện phát huy giám sát, kiểm soát từ phía các cơ quan, tổ chức cũng như cán bộ, quần chúng, nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước vẫn còn một số hạn chế.

Thứ nhất, đó là việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn và chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước vẫn còn tình trạng lãng phí, không đúng tiêu chuẩn, nhất là đối với ô tô công tại một số đơn vị sự nghiệp.

Thứ hai, tiến độ thực hiện  sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước cũng như di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường còn chậm, chủ yếu mới tập trung thực hiện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thêm vào đó, tổ chức bộ máy thực hiện công tác quản lý công sản từ Trung ương đến địa phương còn mỏng, phân tán tại nhiều bộ phận khác nhau trong cùng một đơn vị, riêng đối với tuyến huyện thì hầu hết chưa có cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý tài sản nhà nước mà chỉ kiêm nhiệm. Những hạn chế nêu trên làm cho công tác triển khai thực hiện luật bị hạn chế, thiếu đồng bộ.

Để bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách: Hỏi – đáp về Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của tác giả Lan Anh. Cuốn sách gồm 153 câu hỏi và trả lời và được đưa vào các mục cụ thể như sau:

I. Các quy định  chung về   quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

II. Trách nhiệm quản lý nhà nước về tài sản nhà nước

III. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước

IV. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

V. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị lực lượng vũ trang  nhân dân

VI. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị  sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và đơn vị công lập chưa tự chủ tài chính

VII. Quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại tổ chức  chính trị, tổ chứ  chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp

VIII. Quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc

IX. Các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản nhà nước

 


 

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l