Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhân tố tiên quyết để đất nước phát triển. Đây cũng chính là nhiệm vụ then chốt được Đảng ta xác định rất rõ trong tiến trình lịch sử cách mạng của dân tộc. Tuy nhiên, làm cách nào để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh vẫn là đề tài nóng hổi, có sức hất dẫn cao trong thực tiễn hiện nay, nhất là từ các chủ trương được Đại hội XI đề cập…

_MG_3568


Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ là nhiệm vụ của mỗi đảng viên, mỗi tổ chức đảng, mà còn là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Bởi lẽ, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội XI thông qua nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc… Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam… Suốt hơn 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam không có mục đích nào khác là lo cho dân giàu, nước mạnh; nhân dân đều có cơm ăn, áo mặc, đều được học hành. Và điều này đã được lịch sử minh chứng, nhân dân thừa nhận.

Một mặt, chúng ta thẳng thắn thừa nhận những khuyết điểm, những yếu kém của một số tổ chức đảng và một bộ phận cán bộ, đảng viên trong hoạt động thực tiễn, nhưng mặt khác nếu chỉ nhìn vào những hạn chế, yếu kém đó mà cho rằng Đảng ta không còn đủ sức lãnh đạo đất nước thì như thế không chỉ thể hiện sự kém hiểu biết, mà còn là sự đánh đồng khái niệm.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn không ít điều bất cập nảy sinh trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI chính là cơ hội để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy trí tuệ, sức sáng tạo xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ. Trong cuộc sống hiện nay, không ít người tỏ ra băn khoăn, lo lắng, thậm chí hoài nghi vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Bởi lẽ, bất kỳ sự vật, hiện tượng nào (kể cả tự nhiên và xã hội) đều ẩn chứa trong đó hai mặt: Mặt tích cực và mặt hạn chế, yếu kém. Đấu tranh giữa các mặt đối lập chính là để sự vật, hiện tượng phát triển. Điều này đúng cả trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Đề cập như vậy không phải chúng ta bao che cho những cán bộ, đảng viên có sai phạm, mà điều quan trọng phụ thuộc vào thái độ của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trước từng vấn đề. Hơn nữa, cần dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, thấy rõ những hạn chế để có biện pháp khắc phục. Đây chính là điều mà mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên cần có quan điểm nhìn nhận đúng đắn trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI. Chỉ khi nhìn thẳng vào sự thật, thấy rõ sự thật trên tinh thần xây dựng, vì lợi ích chung của dân tộc, của đất nước, chúng ta mới có được những giải pháp phù hợp, khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém nảy sinh.

Nhìn lại lịch sử trong suốt hơn 80 năm qua từ khi Đảng ra đời; nhìn thẳng vào sự thật, thấy rõ những hạn chế, yếu kém để khắc phục, sửa chữa được Đảng ta luôn hết sức coi trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã nhiều lúc rơi lệ vì những sai phạm của cán bộ, đảng viên làm ảnh hưởng đến sức chiến đấu và uy tín của Đảng. Tuy nhiên, Bác cũng rất nghiêm khắc trong xử lý những cán bộ vi phạm kỷ luật. Đó chính là phương thức để Đảng ta vừa trong sạch, vừa vững mạnh, vừa đoàn kết trên dưới một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Điều này được thể hiện rất rõ trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày tại Đại hội XI. Bản kiểm điểm đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên từng mặt, từng lĩnh vực công tác; thể hiện sự nhìn nhận một cách hết sức nghiêm túc, thẳng thắn của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng. Chỉ có nhìn nhận một cách thẳng thắn như vậy, Đảng ta mới xác định được những chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp trong công tác xây dựng Đảng và trong toàn bộ sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, với đất nước. Tự phê bình và phê bình chính là phương thức lãnh đạo của Đảng trong suốt hơn 80 năm qua. Không chỉ tới bây giờ chúng ta mới nói, mà thực tiễn đã được lịch sử kiểm chứng và thừa nhận.

Trong Đảng cũng như trong thực tế xã hội, số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật dù ở cương vị nào cũng là những “ung nhọt” cần sớm được loại bỏ. Công tác xây dựng Đảng thực chất chính là xây dựng con người, xây dựng tổ chức vững mạnh. Vì vậy, phải trên tinh thần lấy “xây” để “chống”; lấy cái đẹp để dẹp cái xấu. Muốn vậy, phải đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa về phương thức lãnh đạo của Đảng. Cần chú trọng, tăng cường việc giám sát người đứng đầu các tổ chức. Khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan Nhà nước. Đặc biệt, phải lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân để đánh giá cán bộ và bố trí sử dụng cán bộ. Chỉ có sự tín nhiệm của nhân dân mới là thước đo giá trị chuẩn mực nhất đối với từng cán bộ, từng đảng viên.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không phải là điều gì đó quá trừu tượng, hoặc nói chung chung, mà đó chính là những hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với hoạt động thực tiễn trong đời sống xã hội của nhân dân. Do vậy, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cũng chỉ nhằm mục đích cao nhất là lo cho nhân dân. Đảng mạnh, dân sẽ giàu, nước sẽ vững. Nói như thế để chúng ta cùng nhau thống nhất về nhận thức, trước khi đề cập các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên có tác dụng rất lớn đối với công tác xây dựng Đảng. Mọi hành động, suy nghĩ, lời nói của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng có ảnh hưởng rất lớn tới nhân dân. Những sự việc xảy ra gần đây gây bức xúc trong đời sống nhân dân cho chúng ta nhiều bài học về công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên… Những biểu hiện trên, nếu không sớm có biện pháp khắc phục sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tuy nhiên, bằng trí tuệ và bản lĩnh của mình, đặc biệt là phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển. Thành tựu to lớn đạt được trong 25 năm qua được Đại hội XI khẳng định là kết quả của quá trình đổi mới liên tục, từ thấp đến cao; là kết quả từ công tác xây dựng Đảng mang lại.

Cùng với việc quán triệt, nắm chắc những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, triển khai linh hoạt vào thực tiễn hoạt động, một vấn đề khác cũng cần được từng tổ chức đảng, đảng viên hết sức coi trọng chính là tiếp tục thực hiện có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực tiễn cho thấy, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thời gian qua đã đem lại tác dụng rất to lớn đối với công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ nhằm làm cho cái đẹp, cái tốt ngày càng được lan tỏa sâu rộng; làm cho con người thương yêu nhau hơn; tạo nền móng vững chắc để xây dựng nền tảng đạo đức cho toàn xã hội.

Nhận thức đúng vấn đề, nắm vững các chủ trương, giải pháp đã được đề cập trong Nghị quyết Đại hội XI là điều kiện, là cơ sở để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của Đảng; để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh đảm đương tốt vai trò, sứ mệnh mà nhân dân, dân tộc giao phó, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ vinh quang, mà trước hết là lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

avan-ban-phap-luat-ve

Tác giả: Chính phủ

Số trang: 456 trang

Giá tiền: 68.000đ

Luật đất đai đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 26-11-2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2004. Luật đất đai năm 2003 sau đó đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2010. Trong nội dung của Luật đất đai hiện hành có chế định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đây là chế định rất quan trọng trong Luật đất đai, bảo đảm việc phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước đi đôi với bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người sử dụng đất.

Để cụ thể hóa một số điều trong Luật đất đai về vấn đề trên, Chính phủ, các bộ có liên quan đã ban hành các nghị định, quyết định, thông tư…, quy định chi tiết thi hành Luật, nhằm hoàn thiện dần các quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Với mục đích kịp thời mang đến cho bạn đọc những thông tin văn bản pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Văn bản pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cuốn sách cung cấp nhiều văn bản pháp luật có giá trị: Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 của  Chính phủ; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-1-2006 của Chính phủ; Nghị định  số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ, Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15-6-2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 05/2007/TT-BTNMT ngày 30-5-2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 của Chính phủ; Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 1-10-2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường


Quan ly NN thi truong bat dong san TP HCM

Tác giả: TS. Nguyễn Điển

Số trang: 299

Giá tiền: 83.000 đồng

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai đô thị lớn nhất nước và cũng là trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu của cả nước. Sự phát triển của thị trường bất động sản Thành phố trong tổng thể sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố ảnh hưởng quan trọng đến nền kinh tế - xã hội nói chung cũng như thị trường bất động sản nói riêng của đất nước. Chính vì vậy, việc phân tích thực trạng, chỉ ra những hạn chế, bất cập của thị trường bất động sản Thành phố, tìm ra những giải pháp, hướng đi mới trong điều tiết, quản lý nhà nước để thị trường bất động sản Thành phố phát triển lành mạnh, hiệu quả là một việc làm có ý nghĩa.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Quản lý nhà nước thị trường bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp (Sách chuyên khảo). Nội dung kết cấu cuốn sách gồm bốn chương: Tổng quan tình hình nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản; Thực trạng quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Định hướng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cuốn sách này là một tài liệu tham khảo hữu ích cung cấp cho bạn đọc quan tâm đến thị trường bất động sản.phong-trao-Dong-khoi


Tác giả: TS. Lâm Quang Láng

Số trang: 196 trang

Giá tiền: 29.000đ

Cuốn sách Phong trào đồng khởi ở An Giang được xuất bản với mong muốn dựng lại các quá trình cơ bản của cuộc Đồng khởi ở An Giang, đồng thời cung cấp thêm tư liệu làm rõ hơn và đầy đủ hơn một sự kiện quan trọng của An Giang, góp phần làm cho việc làm rõ thêm phong trào Đồng khởi ở miền Nam. Bên cạnh ý nghĩa làm rõ một trong những truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của nhân dân An Giang dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuốn sách còn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề khoa học như: vấn đề vận dụng đường lối lãnh đạo của Đảng ta vào thực tiễn cách mạng ở địa phương; vấn đề lựa chọn hình thức, biện pháp tổ chức quần chúng đấu tranh trong điều kiện tương quan lực lượng ta – địch quá chênh lệc về nhiều mặt… Cuốn sách thể hiện tấm lòng của thế hệ đi sau luôn trân trọng đao lý “uống nước nhớ nguồn” cao quý của dân tộc.

Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

-          Chương 1: Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và lịch sử phong trào đấu tranh cách mạng của tỉnh An Giang trước Đồng khởi (1954-1959)

-          Chương 2: Đồng khởi ở An Giang (cuối năm 1960 đầu năm 1961)

-          Chương 3: Đặc điểm và bài học lịch sử của phong trào Đồng khởi cuối năm 1960 đầu năm 1961 ở An Giang.


ghi-nhan-nhung-hoat-dong

Tác giả: TS. Bùi Ngọc Thanh

Số trang: 456 trang

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong các khóa họp gần đây, Quốc hội đã có những đổi mới khá cơ bản về tổ chức bộ máy và về các hoạt động, do đó đã đưa lại hiệu quả ngày càng cao, được cử tri thừa nhận. Đồng chí Bùi Ngọc Thanh, đại biểu Quốc hội khóa IX, X, XI đã có nhiều bài viết về tổ chức bộ máy, hoạt động của Quốc hội. Năm 2011 - kỷ niệm 65 năm Quốc hội Việt Nam, tác giả đã tập hợp một số bài được viết chủ yếu từ 2008 đến 2011 để in thành sách với tựa đề Ghi nhận những hoạt động của Quốc hội.

Cuốn sách bao gồm các bài viết vừa mang tính phân tích, nghiên cứu, vừa đúc rút trực tiếp từ kinh nghiệm công tác của tác giả về các vấn đề như:  vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng trong hoạt động của Quốc hội, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, Hội đồng, Ủy ban và các Ban của Quốc hội, các hoạt động trong kỳ họp Quốc hội như tiếp xúc cử tri, chất vấn đại biểu Quốc hội... Cuốn sách còn dành một số trang nói về việc thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội; việc tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua quá trình nghiên cứu, khảo sát, tác giả đã phân tích làm sáng tỏ những thành tựu quan trọng của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội nhưng đồng thời cũng chỉ ra những thiếu sót cũng như cách khắc phục để nâng cao chất lượng các hoạt động này.

Cuốn sách là công trình nghiên cứu nghiêm túc, là tài liệu tham khảo thiết thực cho các đại biểu Quốc hội và cho những ai quan tâm đến vấn đề này.


Quan ly NN ve BCVT va CNTT

Tác giả: TS. Lê Minh Toàn

Số trang: 356

Giá tiền: 58.000 đồng

Trong những năm qua, ngành bưu chính, viễn thông đã liên tục phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành công nghệ cao đóng vai trò động lực cho việc thúc đẩy các ngành khác. Tổ chức và quản lý của ngành cũng từng bước được đổi mới: tách quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh, mở rộng các ngành dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó là quá trình hội nhập, toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã tác động mạnh đến bưu chính, viễn thông. Tất cả  những tác động đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới mô hình quản lý, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin là một trong các nội dung quan trọng được đưa vào “Chương trình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin” của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thông tin và truyền thông, đưa pháp luật chuyên ngành đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Xuất phát từ yêu cầu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (Dùng cho đào tạo cán bộ quản lý và quản trị kinh doanh) do TS. Lê Minh Toàn biên soạn.

Nội dung cuốn sách cung cấp các kiến thức cơ bản có liên quan đến quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin bao gồm: hệ thống cơ quan quản lý, quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, internet, thanh tra và xử lý vi phạm về thông tin và truyền thông.

Cuốn sách không chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, đặc biệt là các cán bộ quản lý, viên chức đang làm việc tại các sở thông tin và truyền thông, phòng văn hóa và thông tin tại các tỉnh, thành phố; mà còn góp phần phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin cho các học viên, sinh viên đang theo học các hệ đào tạo tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, các trung tâm đào tạo của ngành và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.


 

Le-Hong-Phong--bia

 

Nhân kỷ niệm 110 năm  sinh (1902-2012) và 70 năm ngày mất (6-9-1942- 6-9-2012) của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã xuất bản cuốn sách Lê Hồng Phong - Chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta. Cuốn sách tuyển chọn hơn 60 bài viết, bài nghiên cứu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, của các nhà khoa học, lãnh đạo một số địa phương, đơn vị đã đánh giá toàn diện và tương đối đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp quang vinh cũng như những cống hiến xuất sắc của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong cho cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản quốc tế.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Nghệ An – mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, tận mắt chứng kiến cảnh đất nước lầm than, nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột, đồng chí Lê Hồng Phong đã thể hiện tinh thần yêu nước, thương dân. Sớm giác ngộ và với ý chí tiếp bước truyền thống cách mạng của lớp cha anh để cứu nước, cứu dân, đầu năm 1924, nghe theo tiếng gọi của các nhà yêu nước, Lê Hồng Phong hăng hái tham gia phong trào giải phóng dân tộc. Lúc bấy giờ, ở trong nước, chế độ thực dân, phong kiến đàn áp tàn khốc, nhiều nhà yêu nước cách mạng và nhiều thanh niên yêu nước trong đó có Lê Hồng Phong tìm cách ra nước ngoài. Và Lê Hồng Phong là một trong số những thanh niên yêu nước được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo thành lớp cán bộ đầu tiên của cách mạng nước ta, được trang bị lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đồng chí đã trở thành học trò ưu tú của Người.

Đồng chí Lê Hồng Phong là một tấm gương trọn đời hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Từ lúc lớn lên cho đến lúc hy sinh, đồng chí luôn đặt lợi ích của cách mạng lên trên lợi ích của cuộc sống riêng và hạnh phúc gia đình. Nhiệt huyết và trái tim cộng sản của đồng chí luôn luôn dành cho Đảng và nhân dân. Vì Đảng, vì dân, đồng chí tiếp nhận mọi gian khổ hy sinh, từ biệt gia đình bôn ba đi tìm đường cứu nước. Và cũng vì Đảng, vì dân, đồng chí nhiều lần trở về nước để hoạt đồng, gây dựng phong trào cách mạng, dù biết rằng kẻ thù luôn rình rập, đe dọa tính mạng; và đã hy sinh cả tình riêng, cả bản thân mình. Người đồng chí, người bạn đời yêu dấu của đồng chí – đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai nổi tiếng – cũng bị địch bắt và kết án tử hình năm 1941. Hai vợ chồng, hai người đồng chí, hai nhà lãnh đạo của Đảng: Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai đã cùng các đồng chí khác đã viết nên trang sử vàng của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Bốn mươi năm tuổi đời, gần hai mươi năm hoạt động cách mạng liên tục và sôi nổi, đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Đồng chí đã để lại tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, suốt đời phấn đấu hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng. Tấm gương chiến đấu kiên cường và sự hy sinh lẫm liệt của đồng chí Lê Hồng Phong vì độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản sống mãi trong trái tim, tâm trí các thế hệ người Việt Nam chúng ta.

Nguyễn Minh Ý


dang-lanh-dao


Tác giả: TS. Nguyễn Huy Động

Số trang: 224 trang

Giá tiền: 39.000

Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm giành độc lập của dân tộc ta, núi rừng Trường Sơn luôn giữ vai trò là địa bàn chiến lược quan trọng. Dựa vào thế núi rừng hiểm trở của Trường Sơn, dân tộc Việt Nam cùng một bộ phận nhân dân các bộ  tộc của nước bạn Lào và Campuchia đã xây dựng thành căn cứ kháng chiến. Và cũng từ đó, nhiều lối mòn, con đường đã xuất hiện như những mạch máu lưu thông, vận chuyển sức người, sức của vào các hướng chiến trường  của cả ba  dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia.

Thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp (1945 -1954), các con đường giao liên men theo dãy Trường Sơn đã được hình thành, nối liền các khu căn cứ kháng chiến của ta trên cả ba miền Bắc- Trung- Nam, nối liền các khu căn cứ kháng chiến ở vùng Trung -  Hạ - Lào và vùng Đông Bắc  Campuchia, tạo thành thế trận liên hoàn, vững chắc của ba nước Đông Dương, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia đến thắng lợi hoàn toàn.

Ngay sau khi Hiệp định  Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết, đế quốc Mỹ  đã hất cẳng thực dân Pháp, ra sức phá hoại Hiệp định, dựng lên chính quyền tay sai ở miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Chúng đã thi hành  các biện pháp chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, cùng với các thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt, mị dân, đi đến đàn áp, khủng bố phong trào cách mạng của nhân dân miền Nam. Trước hành động điên cuồng của đế quốc Mỹ, nhân dân miền Nam đã kiên quyết đứng lên chống lại chúng. Con đường cách mạng cơ bản của cách mạng  miền Nam là con đường sử dụng bạo lực cách mạng để giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Để hoàn thành được nhiệm vụ đó, đòi hỏi miền Bắc phải chi viện cho miền Nam

Trước âm mưu của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai muốn xóa bỏ Hiệp định Giơnevơ, hòng chia cắt lâu dài đất nước ta, Đảng ta chỉ đạo: « lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng của quần chúng là chủ yếu kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng nên chính quyền cách mạng của nhân dân ». Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam là giải phóng miền Nam và đánh đổ tập đoàn thống trị độc tài Ngô Đình Diệm – tay sai của đế quốc Mỹ, thiết lập chính quyền cách mạng.

Trước yêu cầu cấp bách  của cách mạng  miền Nam, Bộ Chính trị quyết định xây dựng tuyến đường Trường Sơn thành căn cứ hậu cần, chỗ dựa trực tiếp cho chiến trường miền Nam và chiến trường các bạn Lào và Campuchia. Đó là chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng, quyết tâm sắt đá của nhân dân ta trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là nhân tố hàng đầu, có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chi viện cho các hướng  chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, bộ đội Trường Sơn đã vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự vào xây dựng tuyến đường Trường Sơn. Với quyết tâm « xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước », bộ đội Trường Sơn đã không quản khó khăn, gian khổ, anh dũng mở đường, biến dãy Trường Sơn hùng vĩ thành một mạng đường chiến lược ngày càng mở rộng, vươn dài. Lúc đầu, tuyến đường Trường Sơn mới chỉ là những lối mòn, đường giao liên để vận chuyển vật tư, vũ khí bằng phương thức vận tải thô sơ, gùi thồ là chủ yếu, sau này đã phát triển thành một hệ thống vận tải chiến lược, liên hoàn, bền vững, thông suốt bao gồm nhiều hệ thống  trục dọc, trục ngang, trở thành hậu phương tại chỗ, thành căn cứ vững chắc của cách mạng nước ta và cách mạng Lào và cách mạng Campuchia.

Để giúp bạn đọc có một cái nhìn khái quát, toàn diện về vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1959-1975 của TS. Nguyễn Huy Động. Cuốn sách đã trình bày tính tất yếu khách quan của việc xây dựng tuyến đường Trường Sơn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ  cách mạng  nước ta; phân tích, luận giải, làm rõ chủ trương, sự chỉ đạo của Đảng  trong xây dựng, củng cố, phát triển và phát huy vai trò của tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; rút ra những kinh nghiệm có giá trị tham khảo, vận dụng vào quá trình xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay.


Phong chong tham nhung trong hoat dong cong vu o VN

Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Sửu

Số trang: 372

Giá tiền: 60.000đ

Tham nhũng là một vấn nạn gây nhức nhối cho toàn xã hội, hầu như không loại trừ bất kỳ một quốc gia nào. Ở Việt Nam, có thể nói, chủ thể của tham nhũng chính là những người có quyền sử dụng quyền lực nhà nước thông qua hoạt động công vụ nhà nước - cán bộ, công chức nhà nước. Do vậy, hoạt động công vụ, dù Nhà nước không hề mong muốn, lại bị biến thành “mảnh đất màu mỡ” cho tham nhũng hoành hành.

Cuốn sách Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động công vụ ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn do TS. Nguyễn Quốc Sửu, giảng viên Học viện Hành chính, nơi đào tạo, cung cấp nguồn cán bộ, công chức cho nền công vụ Việt Nam biên soạn đề cập tương đối toàn diện và có hệ thống về tham nhũng và phòng chống tham nhũng trong hoạt động công vụ ở nước ta hiện nay. Tác giả đã phân tích, làm rõ những hành vi tham nhũng có nguy cơ nảy sinh trong quá trình cán bộ, công chức thi hành nhiệm vụ như: tham ô tài sản; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; lạm quyền; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi; giả mạo trong công tác vì vụ lợi; đưa hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi; nhũng nhiễu vì vụ lợi…

Phân tích tình hình tham nhũng và thực trạng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay, dự báo tình hình tham nhũng trong những năm tới là cơ sở để tác giả đưa ra bốn nhóm giải pháp cơ bản nhằm bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động công vụ, bao gồm: nhóm giải pháp liên quan đến việc xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật, hoàn thiện chế độ công vụ phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng; nhóm giải pháp liên quan đến nâng cao chất lượng hoạt động thực thi công vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng; nhóm giải pháp về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng; nhóm giải pháp xã hội hóa công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Cuốn sách là một tài liệu tham khảo có giá trị cho học viên, sinh viên, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.


nhung-nguoi-ke

Tác giả: Piotr Romanov

Số trang: 430 trang

Giá tiền: 69.000 đ

Nước Nga là một cường quốc thế giới đã từng trải qua nhiều thăng trầm, biến cố của lịch sử, nhưng cũng để lại những dấu ấn đặc biệt trong đời sống nhân loại. Trong ký ức của thế hệ người Việt Nam đã công tác, nghiên cứu và học tập ở Liên Xô (trước đây) và nước Nga ngày nay, nước Nga vừa rộng lớn vừa kỳ vĩ với những cảnh quan thiên nhiên riêng có và những thành phố, lâu đài và những công trình kiến trúc vô cùng độc đáo và tráng lệ; nền văn hóa - nghệ thuật đậm chất nhân văn với những tác phẩm văn học, bản nhạc, bài ca đi vào lòng người; con người Nga vừa đôn hậu vừa nhiệt thành đã không tiếc công sức và tuổi trẻ sát cánh cùng người dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược và xây dựng lại đất nước sau chiến tranh. Với người dân Việt Nam nói chung, nước Nga như một người bạn lớn, một ví dụ và minh chứng về tình anh em, tình bạn, tình đồng chí vô tư, chân thành, thủy chung son sắt.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về lịch sử, một số nhân vật và sự kiện quan trọng của nước Nga để từ đó có cái nhìn và suy nghĩ sâu hơn về tình hình nước Nga, về những gì đã và đang diễn ra ở nước Nga ngày nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tổ chức dịch và xuất bản cuốn sách Những người kế tục từ Ivan III đến Dmitri Medvedev của tác giả Piotr Romanov – nhà văn, nhà chính luận, bình luận viên chính trị của Hãng thông tấn RIA Novost, do Nhà xuất bản Amphora, Xanh Pêtécbua ấn hành.

Cuốn sách bao gồm một số câu chuyện kể về những nhân vật cầm quyền, đứng đầu nước Nga ở những thời kỳ khác nhau trong suốt hơn 500 năm lịch sử, chỉ tính từ Ivan III, Piotr Đại đế…, các Tổng bí thư Xô viết và sau là đến các nhà lãnh đạo mới của nước Nga như Boris Yeltsin, Vladimir Putin và Dmitri Medvedev.

Các nhân vật và sự kiện trong cuốn sách thuộc về các chính thể rất khác nhau ở nước Nga và nội dung dàn trải trên một dải thời gian khá dài, nhưng được trình bày hết sức khoa học và tuần tự hợp lý theo thời gian trong các chương, Từ Ivan III đến Piotr Đại đế (Kẻ phản Chúa), Từ “cô thợ giặt” Ekaterina đến “Ủy ban cứu trợ xã hội” của Alexandr I, Từ “kẻ chuyên chế cứng rắn” đến “Niki đáng thương”, Từ Alexandr Kerenski đến Mihail Goócbachốp, Từ Sa hoàng Boris đến “người theo chủ nghĩa tự do” Medvedev.

Hy vọng rằng, với những luận chứng và đánh giá khách quan của tác giả, cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu và tham khảm bổ ích cho bạn đọc.


 

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l