Trang chủ Kinh điển Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin về chính trị

Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin về chính trị

gioi-thieu--so-tac-phamTác giả: TS. Nguyễn Xuân Phong

Số trang: 244 trang

Giá tiền: 42.000đ

Học thuyết Mác – Lênin ra đời là một tất yếu lịch sử, đáp ứng sự đòi hỏi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Học thuyết đã giúp cho phong trào của giai cấp công nhân có sự biến đổi căn bản về chất, từ hoạt động mang tính tự phát phát đã trở thành tự giác. Học thuyết đã trang bị vũ khí tinh thần sắc bén cho giai cấp công nhân, giúp họ trở thành lực lượng cách mạng tiến bộ nhằm xóa bỏ tình trạng áp bức, bóc lột và thiết lập một chế độ xã hội mới xã hội chủ nghĩa. Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chính trị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin về chính trị.

Những vấn đề về chính trị đã được C. Mác, Ph. Ăngghen  và V.I. Lênin đề cập trong nhiều tác phẩm của mình. Song, cuốn sách này chỉ giới thiệu những tác phẩm điển hình tiêu biểu cho các thời kỳ lịch sử liên quan đến một số vấn đề như: việc đề xuất, xây dựng các nguyên lý, lý luận chính trị tới việc xây dựng chính quyền, đấu tranh bảo vệ chế độ chính trị, đấu tranh bảo vệ đảng… của các nhà kinh điển. Cuốn sách đã giới thiệu, đồng thời nêu hoàn cảnh ra đời và cấu trúc của những tác phẩm tiêu biểu, trên cơ sở đó nêu lên những ý nghĩa có giá trị to lớn của những tác phẩm đó. Để làm rõ hơn những quan điểm chính trị của Mác, Ăngghen, Lênin, tác giả đã phân tích những luận điểm của các ông về nhiều vấn đề chính trị cụ thể thông qua việc lựa chọn giới thiệu một số tác phẩm chủ yếu về chính trị. Những tác phẩm đó các ông đã ít nhiều nói tới, hướng tới chính trị, thậm chí còn đặt nền tảng thế giới quan và phương pháp luận cho việc luận giải các vấn đề của chính trị.

Nội dung cuốn sách được chia làm hai phần:

Phần thứ nhất: Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác và Ph. Ăngghen về chính trị: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; Nội chiến ở Pháp; Phê phán Cương lĩnh Gôta; Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước.

Phần thứ hai: Giới thiệu một số tác phẩm của V.I. Lênin về chính trị: Hai sách lược của Đảng dân chủ - xã hội trong cách mạng dân chủ; Nhà nước và cách mạng; Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền Xôviết; Bàn về thuế lương thực.

Đây là một phần của những di sản kinh điển Mác – Lênin, do vậy, việc cần được nhận thức một cách đúng đắn, đầy đủ và sáng tạo tư tưởng Lênin vào điều kiện lịch sử mới, sẽ góp phần làm nền tảng thế giới quan và nhận thức luận cho các nhà khoa học, đặc biệt là chính trị học.

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

Dong chi Vo Chi Cong voi CMVN va QNDN

Tác giả: Tập thể tác giả

Số trang: 640 trang

Đồng chí Võ Chí Công – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước ta. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí luôn thể hiện phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, luôn phấn đấu hết mình để giữ gìn, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đem lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết; được đồng chí, đồng bào quý mến, tin cậy; được bạn bè quốc tế trân trọng.

Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Chí Công, mà bạn bè, đồng chí thường trìu mến gọi là anh Năm Công, gắn liền với những bước ngoặt lịch sử quan trọng của dân tộc, của Đảng và nhân dân ta.

Trong hai cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng chí Võ Chí Công luôn được rèn luyện trong ngọn lửa đấu tranh cách mạng, đương đầu và vượt qua mọi khó khăn, thử thách ngay cả khi bị tù đày, lúc lâm nguy khi cơ sở cách mạng bị phá vỡ, đồng chí vẫn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, một lòng kiên trung, không ngại hy sinh, gian khổ tham gia lãnh đạo nhân dân miền Nam tiến hành đấu tranh cách mạng giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí luôn gắn liền với chiến trường Khu 5, với quê hương Quảng Nam- Đà Nẵng trung dũng, kiên cường. Từ cương vị Bí thư chi bộ ở cơ sở, đến lúc là Bí thư Khu ủy kiêm chính ủy  Khu 5, đồng chí vẫn luôn luôn bám đất, bám dân, lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa bàn. Tác phong, đạo đức cách mạng mẫu mực của người cộng sản chân chính, nhà lãnh đạo tài ba Võ Chí Công luôn ghi đậm, khắc sâu trong tâm trí của biết bao đồng chí, đồng bào, nhân dân Khu 5.

Nhân kỷ niệm  100 năm ngày sinh của đồng chí Võ Chí Công (7-8-1912 – 7-8-2012), Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Chí Công với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng”.

Trên cơ sở chọn lọc các tham luận Hội thảo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Đồng chí Võ Chí Công với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam- Đà Nẵng. Nội dung cuốn sách tập trung phân tích, làm rõ thân thế, sự nghiệp, phẩm chất kiên cường, bất khuất, tấm gương về đạo đức cách mạng; công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc cũng như những cống hiến của đồng chí đối với quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng.


HOI-DAP-PHAP-LUAT-VE-BOI-TH

Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Số trang: 280 trang

Với 83 câu hỏi và trả lời, nội dung cuốn sách tập trung làm rõ các vấn đề pháp luật liên quan đến bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất như: những trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất; đối tượng được Nhà nước giao đất; việc pháp luật quy định về cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất; trường hợp nào người sử dụng đất không được đền bù thiệt hại; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc xử lý các tình huống; các điều kiện bảo đảm giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở, mua nhà ở gắn liền với đất ở...

Các câu hỏi trong cuốn sách được trả lời dựa trên các văn bản pháp luật như: Luật đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-01-2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 của chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư,…

Qua những câu hỏi có tính chọn lọc và cách trả lời ngắn gọn, súc tích, cuốn sách đã giúp các tổ chức, cá nhân hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ của mình cũng như giúp hoạt động quản lý nhà nước về đất đai của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu quả. Từ đó, người đọc có thể hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần quan trọng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Tai lieu phuc vu viec to chuc lay yk nhan dan ve Du thao HP 92

Tác giả: Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Số trang: 252

Ngày 23-11-2012, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 38/2012/QH13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bắt đầu từ ngày 02-01-2013 và kết thúc vào ngày 31-3-2013. Tiếp đó, ngày 28-12-2012, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 22-CT/TW về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, sự đồng thuận của nhân dân, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi, thi hành Hiến pháp.

Đảng và Nhà nước, Quốc hội nước ta đã xây dựng, ban hành các văn bản làm tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nhằm thiết thực phục vụ đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa trọng đại này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 biên soạn, biên tập.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Các bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Phần thứ hai: Các văn bản phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.


Vai tro cua PL trong qua trinh hinh thanh nhan cach

Tác giả: TS. Nguyễn Đình Đặng Lục

Số trang: 274

Giá tiền: 38.000đ

Nhân cách là tổ hợp các thuộc tính tâm, sinh lý của cá nhân thể hiện bản sắc và giá trị xã hội của cá nhân đó. Nhân cách cũng là tư cách và phẩm chất của con người.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng về vấn đề giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản lần thứ hai (có chỉnh lý, bổ sung) cuốn sách: Vai trò của pháp luật trong quá trình hình thành nhân cách của tiến sĩ luật học Nguyễn Đình Đặng Lục.

Cuốn sách đã được xuất bản lần đầu vào năm 1997, được tái bản lần thứ nhất năm 2005. Trong lần tái bản này, tác giả có chỉnh lý, bổ sung thêm nhiều kiến thức mới cùng những số liệu thống kê của các bộ: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong 5 năm trở lại đây về những hành vi vi phạm pháp luật nói chung và tình hình tội phạm chưa thành niên nói riêng. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho những người chưa thành niên, với mục đích giúp các em có nhận thức tốt, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, bạn bè, cộng đồng và xã hội; có được kỹ năng sống, cách ứng xử có văn hóa để thành công trong cuộc sống và đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị cho giáo viên, học sinh, sinh viên, cho các cán bộ làm công tác giáo dục trong hệ thống các trường giáo dưỡng, các tổ chức xã hội; cho các bậc làm cha, mẹ đồng hành cùng các con trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách.


atruyenthongly-thuyet

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), TS. Đỗ Thị Thu Hằng

Số trang: 316 trang

Giá tiền: 52.000đ

Truyền thông là hiện tượng xã hội phổ biến, ra đời, phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người, tác động và liên quan đến mọi cá nhân cũng như các nhóm và cộng đồng xã hội nói chung.

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay, truyền thông ngày càng có vai trò quan trọng trong việc giáo dục, động viên, nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm xã hội, nâng cao kiến thức, nhận thức, thái độ về mọi mặt hoạt động của nhân dân. Tuy nhiên, trong khi ở các nước phương Tây, cùng với sự phát triển về lý thuyết, kỹ năng, kinh nghiệm và công nghệ truyền thông đã đến trình độ cao về mọi phương diện thì ở Việt Nam, ngay cả thuật ngữ "truyền thông" cũng chỉ mới được phổ biến khoảng hơn mười năm trở lại đây.

Trước những đòi hỏi của thực tế, đồng thời để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên các chuyên ngành báo chí - truyền thông cũng như đông đảo bạn đọc quan tâm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Truyền thông - lý thuyết và kỹ năng cơ bản do PGS, TS. Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), TS. Đỗ Thị Thu Hằng biên soạn.

Cuốn sách cung cấp những kiến thức lý thuyết và kỹ năng truyền thông cơ bản nói chung, truyền thông - vận động xã hội và truyền thông đại chúng... nói riêng; cũng như cung cấp một số nội dung, khái niệm, kỹ năng, tình huống, cơ chế, chức năng... của một số loại hoạt động truyền thông; chu trình, việc lập kế hoạch truyền thông, giám sát, đánh giá, phương pháp sử dụng trong giám sát, đánh giá và các hoạt động để duy trì hoạt động truyền thông.

Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ thấy hoạt động truyền thông bao gồm nhiều cấp độ, từ truyền thông nội cá nhân đến việc giao tiếp liên cá nhân. Nhưng dù ở cấp độ nào thì truyền thông cũng góp phần quan trọng trong quá trình phát triển nhân cách cá nhân cũng như hình thành diện mạo văn hóa của mỗi con người và của cộng đồng, của quốc gia vì những tác động, và sức lan tỏa, sức truyền dẫn của nó tới công chúng.

Cuốn sách là sự tổng kết đúc rút từ nhiều tài liệu và kinh nghiệm của các nước. Do vậy, đây là tài liệu tham khảo giúp sinh viên tạo lập kiến thức nền tảng và nâng cao kỹ năng về giao tiếp - truyền thông - vận động xã hội trong hoạt động truyền thông và báo chí; tăng cường khả năng hội nhập bình đẳng trong phạm vi khu vực và quốc tế, khả năng hòa nhập với các nhóm công chúng - xã hội, một yêu cầu rất quan trọng và là một trong những điểm yếu của sinh viên báo chí - truyền thông nói riêng và sinh viên nói chung ở nước ta hiện nay.


cac-nghi-quyet-va-mot-so

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 160 trang

Giá tiền: 23.000đ

Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XIII đã kết thúc tốt đẹp. Những kết quả đạt được của kỳ họp thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới một Quốc hội ngày càng dân chủ, trí tuệ và bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tại kỳ họp, nhiều nghị quyết và văn bản quan trọng đã được trình bày, nhằm mục đích tuyên truyền và phổ biến rộng rãi những văn bản quan trọng này đến đông đảo tầng lớp nhân dân, đồng thời cung cấp tài liệu nghiên cứu cho các nhà hoạch định chính sách, các cán bộ, đảng viên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Các nghị quyết và một số văn bản quan trọng tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII.

Cuốn sách tập hợp 13 nghị quyết và văn bản quan trọng tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII. Nội dung của các nghị quyết và văn bản thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và triển khai chủ trương sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại kỳ họp; báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; về giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân... Các báo cáo của các đại biểu đã thể hiện được bản lĩnh và tư duy, trí tuệ trong các phiên thảo luận tổ cũng như tại các phiên họp, nhất là trong nội dung đóng góp vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2012 và của toàn khóa, đóng góp vào chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.


Quoc hoi VN voi AIPA

Tác giả: TS. Ngô Đức Mạnh

Số trang: 272

Thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, ngày 19 tháng 9 năm 1995, Quốc hội nước ta đã gia nhập Tổ chức liên nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPO) nay là Hội đồng liên nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA). Tham gia vào AIPA, Quốc hội nước ta có nhiều sáng kiến quan trọng, đăng cai và chủ trì thành công nhiều hoạt động của AIPA, được nghị viện các nước thành viên hoan nghênh và đánh giá cao. Thông qua kênh đối ngoại Quốc hội, chúng ta có thêm điều kiện tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trong khu vực; giới thiệu với bạn bè quốc tế về thành tựu đổi mới và đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam hiền hòa, hiếu khách, một Quốc hội đang đổi mới, từ đó góp phần đắc lực vào việc thực hiện thành công chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại của Quốc hội có điều kiện nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng tham dự và chủ trì các hoạt động đối ngoại đa phương.

Hiện nay, cùng với nghị viện các nước Đông Nam Á, Quốc hội nước ta đang nỗ lực đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Đây là nhiệm vụ to lớn, tầm nhìn về tương lai phát triển của cả khu vực. Điều này đòi hỏi chúng ta phải biết phát huy những kết quả đạt được và tổ chức tốt công tác nghiên cứu, tham mưu về những vấn đề mới đang đặt ra để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội nói chung và trong AIPA nói riêng. Trong bối cảnh đó, cuốn sách Quốc hội Việt Nam với AIPA trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN của TS. Ngô Đức Mạnh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật ấn hành là công trình đầu tiên nghiên cứu công phu về vấn đề này. Tác giả đã cố gắng sưu tầm, hệ thống hóa tư liệu; trình bày một cách có hệ thống về đặc điểm, vai trò ngoại giao nghị viện; tổ chức hoạt động của AIPA; nêu bật sự tham gia, đóng góp của Quốc hội nước ta và của AIPA gắn với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Là người tham gia trực tiếp nhiều hoạt động của AIPA, tác giả đã phân tích tương đối toàn diện, nêu được bức tranh toàn cảnh về tình hình và triển vọng của sự hợp tác liên nghị viên trong khu vực; nội dung cơ bản của Hiến chương ASEAN; phân tích làm rõ thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức đặt ra cho AIPA trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và tương lai phát triển của tổ chức này.

Cuốn sách được chia thành năm chương:

Chương I: Ngoại giao nghị viện trong thời đại hiện nay

Chương II: AIPA – Tổ chức ngoại giao nghị viện ở khu vực

Chương III: AIPA với cộng đồng ASEAN

Chương IV: Quốc hội Việt Namvới AIPA

Chương V: Phát huy vai trò của Quốc hội trong AIPA

Với cách trình bày rõ ràng, súc tích, thông tin cập nhật, hy vọng rằng, công trình này là nguồn tư liệu bổ ích giúp cho thực tiễn công tác đối ngoại của Quốc hội, việc nghiên cứu, giảng dạy về ngoại giao nghị viện và tìm hiểu, nâng cao nhận thức về hoạt động đối ngoại của Quốc hội và về AIPA.


phongtraochanhung2

Tác giả: Lê Tâm Đắc

Số trang: 304 trang

Giá tiền: 51.000đ

Du nhập và phát triển ở nước ta hơn 2.000 năm, Phật giáo ngày càng khẳng định là một thành tố văn hóa không thể thiếu tạo nên bản sắc văn hóa Việt, là nhu cầu sinh hoạt tinh thần quan trọng của người dân Việt Nam. Từ khi du nhập cho đến nay, trải qua nhiều chặng đường phát triển, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Việc nghiên cứu, tìm hiểu về những chặng đường phát triển của Phật giáo Việt Nam là một việc làm cần thiết, có ý nghĩa trong quá trình hoạch định đường hướng, phát triển Phật giáo trong tương lai.

Trong sự phát triển của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX, phong trào chấn hưng Phật giáo có một vị trí và vai trò hết sức quan trọng. Sự xuất hiện và phát triển của phong trào này mang tính chất như một cuộc cách mạng "Phật giáo", với sự đổi mới trên nhiều phương diện căn bản như: đổi mới việc nghiên cứu, lý giải kinh điển và giáo lý của Phật giáo; đổi mới nội dung, hình thức và quy mô đào tạo Tăng tài; đổi mới tổ chức và cơ chế vận hành của Giáo hội... Tất cả những điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ XX.

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2011), để bạn đọc có điều kiện được tìm hiểu sâu hơn về phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam nói chung, ở miền Bắc nói riêng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam (1924-1954).

Cuốn sách là công trình nghiên cứu nghiêm túc, công phu của tác giả về chặng đường phát triển của Phật giáo Việt Nam giai đoạn 1924-1954, thời điểm phong trào chấn hưng Phật giáo đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt ở miền Bắc với sự ra đời của Hội Phật giáo Bắc Kỳ năm 1934. Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích quá trình ra đời, những nội dung cơ bản, đặc điểm, vai trò của phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc nước ta thời kỳ này, từ đó giúp người đọc dễ dàng hình dung nên bối cảnh xã hội Việt Nam đương thời với những đóng góp quan trọng của các Tăng ni, Phật tử, các tổ chức Phật giáo.

Những thành công và hạn chế của phong trào chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ XX là những bài học quý báu đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay trong việc giải quyết những thách thức đã và đang đặt ra cho Giáo hội. Với những nội dung cuốn sách cung cấp, đây chắc chắn là tài liệu tham khảo hữu ích đối với những nhà nghiên cứu, sinh viên và đông đảo bạn đọc quan tâm tìm hiểu về văn hóa Việt Nam nói chung, về Phật giáo Việt Nam nói riêng. Đồng thời, đây cũng là công trình nghiên cứu cần thiết để làm sáng tỏ sự phát triển của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX, từ đó nâng cao thêm sự hiểu biết về Phật giáo Việt Nam hiện nay nhằm phục vụ cho mục tiêu "tốt đời, đẹp đạo".


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l