Trang chủ Kinh điển Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin về chính trị

Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin về chính trị

gioi-thieu--so-tac-phamTác giả: TS. Nguyễn Xuân Phong

Số trang: 244 trang

Giá tiền: 42.000đ

Học thuyết Mác – Lênin ra đời là một tất yếu lịch sử, đáp ứng sự đòi hỏi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Học thuyết đã giúp cho phong trào của giai cấp công nhân có sự biến đổi căn bản về chất, từ hoạt động mang tính tự phát phát đã trở thành tự giác. Học thuyết đã trang bị vũ khí tinh thần sắc bén cho giai cấp công nhân, giúp họ trở thành lực lượng cách mạng tiến bộ nhằm xóa bỏ tình trạng áp bức, bóc lột và thiết lập một chế độ xã hội mới xã hội chủ nghĩa. Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chính trị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin về chính trị.

Những vấn đề về chính trị đã được C. Mác, Ph. Ăngghen  và V.I. Lênin đề cập trong nhiều tác phẩm của mình. Song, cuốn sách này chỉ giới thiệu những tác phẩm điển hình tiêu biểu cho các thời kỳ lịch sử liên quan đến một số vấn đề như: việc đề xuất, xây dựng các nguyên lý, lý luận chính trị tới việc xây dựng chính quyền, đấu tranh bảo vệ chế độ chính trị, đấu tranh bảo vệ đảng… của các nhà kinh điển. Cuốn sách đã giới thiệu, đồng thời nêu hoàn cảnh ra đời và cấu trúc của những tác phẩm tiêu biểu, trên cơ sở đó nêu lên những ý nghĩa có giá trị to lớn của những tác phẩm đó. Để làm rõ hơn những quan điểm chính trị của Mác, Ăngghen, Lênin, tác giả đã phân tích những luận điểm của các ông về nhiều vấn đề chính trị cụ thể thông qua việc lựa chọn giới thiệu một số tác phẩm chủ yếu về chính trị. Những tác phẩm đó các ông đã ít nhiều nói tới, hướng tới chính trị, thậm chí còn đặt nền tảng thế giới quan và phương pháp luận cho việc luận giải các vấn đề của chính trị.

Nội dung cuốn sách được chia làm hai phần:

Phần thứ nhất: Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác và Ph. Ăngghen về chính trị: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; Nội chiến ở Pháp; Phê phán Cương lĩnh Gôta; Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước.

Phần thứ hai: Giới thiệu một số tác phẩm của V.I. Lênin về chính trị: Hai sách lược của Đảng dân chủ - xã hội trong cách mạng dân chủ; Nhà nước và cách mạng; Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền Xôviết; Bàn về thuế lương thực.

Đây là một phần của những di sản kinh điển Mác – Lênin, do vậy, việc cần được nhận thức một cách đúng đắn, đầy đủ và sáng tạo tư tưởng Lênin vào điều kiện lịch sử mới, sẽ góp phần làm nền tảng thế giới quan và nhận thức luận cho các nhà khoa học, đặc biệt là chính trị học.

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

 

Hieu qua cua phap luat

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan

Số trang: 228

Giá bán: 33.000 đồng

Chúng ta đang tiến hành xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiến tới mục tiêu xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lấy pháp luật làm cơ sở nền tảng để điều chỉnh các hành vi cá nhân, các quan hệ xã hội, bảo đảm cho xã hội ổn định và phát triển bền vững.

Để thực hiện được mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như vậy, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, có hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương xuống cơ sở vững mạnh, trình độ văn hóa pháp luật và ý thức của người dân đạt tới sự hiểu biết, tự giác cao, các cơ quan giám sát thi hành pháp luật nghiêm minh…

Việc nghiên cứu để làm rõ các vấn đề lý luận về hiệu quả của pháp luật, xây dựng cơ sở khoa học cho việc đánh giá thực trạng hiệu quả của pháp luật và tìm ra những giải pháp đúng đắn, phù hợp nhất để từng bước nâng cao hiệu quả của pháp luật nước ta trong những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể hiện nay, được đặt ra như một vấn đề có tính thời sự, đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhiều giới, nhất là đối với những nhà lãnh đạo quản lý. Đây là vấn đề không những có ý nghĩa về văn khoa học mà còn có ý nghĩa to lớn về mặt thực tiễn. Với mục đích đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tái bản có sửa chữa, bổ sung cuốn sách Hiệu quả của pháp luật – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (sách chuyên khảo), do PGS. TS. Nguyễn Minh Đoan, giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn.

Cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả của pháp luật

Chương II: Vài nét về hiệu quả của pháp luật Việt Nam thời kỳ đổi mới

Chương III: Phương hướng và giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả của pháp luật ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay


abphan-tich-triet-hoc

Tác giả: PGS, TS. Vũ Văn Viện

Số trang: 168 trang

Giá tiền: 31.000đ

Việc tìm hiểu về bản chất của toán học, những vấn đề triết học của toán học là hết sức cần thiết. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, khi nhân loại bước vào nền văn minh trí tuệ, tri thức toán hóa đã thâm nhập vào hầu khắp những lĩnh vực khoa học, công nghệ hiện đại thì việc tìm hiểu những vấn đề trên lại càng có ý nghĩa cần thiết. Với ý nghĩa như vậy, cuốn sách Phân tích triết học bản chất của tri thức toán học đã góp phần tìm hiểu và làm rõ nhiều vấn đề có liên quan, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập triết học, toán học nói chung, những vấn đề triết học của toán học nói riêng.

Cuốn sách mô tả toàn cảnh về sự hình thành và phát triển của toán học (sự phát triển về đối tượng và phương pháp của toán học), cũng như quan hệ giữa toán học với hiện thực khách quan; đồng thời làm rõ hơn về sự phát triển của đối tượng cũng như khả năng của toán học khi nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên; bàn về sự phát triển toán học do nhu cầu nội tại của nó – đó là sự xuất hiện mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn cũng như từ sự lập luận các công cụ của bản thân toán học. Ngoài ra, cuốn sách còn bàn về tính đặc thù của việc xác nhận chân lý toán học do đặc điểm trừu tượng rất cao về đối tượng và phương pháp tư duy chặt chẽ của nó, cũng như phân tích những khó khăn mà toán học hiện đại đang gặp phải và việc xây dựng cơ sở lôgic cho toán học.

Với đặc thù là những tri thức về các quy luật chung nhất của giới tự nhiên, triết học đã xây dựng thế giới quan và phương pháp luận làm nền tảng định hướng cho sự phát triển của các ngành khoa học, trong đó có toán học. Còn toán học – nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi – đã góp phần vào sự hình thành, luận chứng, củng cố, hoàn thiện cho các quy luật, nguyên lý, các phạm trù và các khái quát triết học.

Trong sự phát triển đa dạng và phức tạp của thế giới, các lý thuyết toán học không ngừng được bổ sung. Đặc biệt ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của toán học. Tính chất chính xác, nghiêm ngặt và thuần lý của toán học đã đưa nó lên vị trí cao trong cái nhìn của các nhà giáo dục mọi thời đại.

Với bản chất là một môn khoa học hết sức trừu tượng, toán học không chỉ là cơ sở cho những quan điểm triết học duy vật biện chứng mà còn là chỗ dựa cho không ít quan điểm duy tâm siêu hình. Do vậy, việc đứng trên quan điểm triết học duy vật biện chứng để luận giải bản chất của các tri thức toán học là điều rất cần thiết cho sự vận dụng những tri thức toán học vào thực tiễn cuộc sống cũng như việc đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái của chủ nghĩa duy tâm siêu hình.

Với vai trò quan trọng như vậy, cuốn sách sẽ là tài liệu cần thiết và bổ ích đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập triết học, toán học cũng như triết học trong toán học ở nước ta hiện nay.


 

Huong dan nghiep vu ctac van phong cap uy o co so

Tác giả: Đỗ Quốc Toán (Chủ biên), Phạm Thị Thinh

Số trang: 208 trang

Giá tiền: 37.000đ

Công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở có nhiều nhiệm vụ như: giúp cấp ủy lập và thực hiện chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm, toàn khóa; giúp cấp ủy nắm tình hình và chuẩn bị các báo cáo định kỳ; giúp thường trực cấp ủy tổ chức các hội nghị cấp ủy, các cuộc làm việc; làm thư ký ghi biên bản các hội nghị cấp ủy; làm công  tác văn thư, lưu trữ; giúp cấp ủy thu - nộp đảng phí theo quy định, làm thủ quỹ của cấp ủy, quản lý tài sản trong trụ sở của cấp ủy; thường trực giúp cấp ủy tiếp đón khách, đảng viên và nhân dân đến liên hệ công tác, giải quyết các yêu cầu liên quan đến cấp ủy, v.v.. Để đảm đương được tốt các nhiệm vụ này đòi hỏi cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở phải có kiến thức cả về lý luận và thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng.

Với mục đích nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở, cung cấp tài liệu hữu ích cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở, căn cứ vào các văn bản hiện hành của Đảng và các hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở, do tác giả Đỗ Quốc Toán hiện công tác tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng chủ biên.

Cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Hỏi - đáp về nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở. Ở phần này, dưới dạng câu hỏi và trả lời được rút ra từ kinh nghiệm thực tế ở văn phòng cấp ủy các cấp, các tác giả đã tập trung hướng dẫn năm nội dung chính của công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở, đó là: công tác phục vụ cấp ủy; thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản; quản lý văn bản và lập hồ sơ; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý tài liệu lưu trữ.

Phần thứ hai: Mẫu văn bản và sổ sách thường dùng trong công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở, giới thiệu những biểu mẫu liên quan đến các nội dung nêu trên như: mẫu văn bản dùng trong đại hội đảng bộ cơ sở; mẫu văn bản của cấp ủy cơ sở và mẫu nhiều loại sổ sách, hồ sơ và thể thức của văn bản.

Với nội dung ngắn gọn, súc tích, khoa học, cuốn sách giúp cho những cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở dễ dàng nắm được những nội dung chính của nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy và cập nhật được những biểu mẫu mới nhất liên quan đến nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy.


1. Sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử

2. Bộ luật dân sự

3. Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

4. Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

5. Tìm hiểu 1 số vấn đề dưới góc độ pháp lý về đồng tính, song tính...

6. Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

7. Những thách thức và giải pháp đối với chính sách an sinh xã hội...

8. Lịch sử Đảng bộ xã Cảnh Dương, Tập 1 (1930 - 2000)

9. Mối quan hệ con người - tự nhiên và phát triển bền vững ở VN hiện nay

10. Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phương pháp luận của sự phê phán...

11. Quy định pháp luật về chứng minh nhân dân và hộ chiếu

12. Lịch sử Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình (1903 - 2013)

13. Luật dự trữ quốc gia năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành

14. Lịch Blốc đại đặc biệt 2014

15. Luật hợp tác xã

16. Đại cương về phân tích chính sách công

17. Luật hòa giải ở cơ sở

18. Việt Nam 1946. Chiến tranh bắt đầu như thế nào?

19. Triết học mácxít và tư tưởng Hồ Chí Minh - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

20. Về tác động của phân cấp quản lý đến địa vị pháp lý của chính quyền địa phương...

21. Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

22. Luật giá năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành

23. C. Mác và Ph.Ăngghen Tuyển tập, Tập IV

24. Đổi mới văn hoá lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay

25. Sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử

26. Y học xã hội và xã hội học sức khoẻ

27. Ngô Gia Tự - Tiểu sử

28. Khu phố cổ Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính

29. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc

30. Đại cương về chính sách công

31. Pháp luật đại cương (dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học...

32. Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng (Hồi ức)

33. Khởi nghĩa Thanh La trong tiến trình Cách mạng tháng tám 1945 - Kỷ yếu hội thảo khoa học

34. Lịch sử cách mạng phường Khâm Thiên (1930-2010)

35. Lịch sử ngành giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp 1975-2010

36. Lịch sử công tác đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre (1945-2005).


ghi-nhan-nhung-hoat-dong

Tác giả: TS. Bùi Ngọc Thanh

Số trang: 456 trang

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong các khóa họp gần đây, Quốc hội đã có những đổi mới khá cơ bản về tổ chức bộ máy và về các hoạt động, do đó đã đưa lại hiệu quả ngày càng cao, được cử tri thừa nhận. Đồng chí Bùi Ngọc Thanh, đại biểu Quốc hội khóa IX, X, XI đã có nhiều bài viết về tổ chức bộ máy, hoạt động của Quốc hội. Năm 2011 - kỷ niệm 65 năm Quốc hội Việt Nam, tác giả đã tập hợp một số bài được viết chủ yếu từ 2008 đến 2011 để in thành sách với tựa đề Ghi nhận những hoạt động của Quốc hội.

Cuốn sách bao gồm các bài viết vừa mang tính phân tích, nghiên cứu, vừa đúc rút trực tiếp từ kinh nghiệm công tác của tác giả về các vấn đề như:  vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng trong hoạt động của Quốc hội, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, Hội đồng, Ủy ban và các Ban của Quốc hội, các hoạt động trong kỳ họp Quốc hội như tiếp xúc cử tri, chất vấn đại biểu Quốc hội... Cuốn sách còn dành một số trang nói về việc thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội; việc tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua quá trình nghiên cứu, khảo sát, tác giả đã phân tích làm sáng tỏ những thành tựu quan trọng của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội nhưng đồng thời cũng chỉ ra những thiếu sót cũng như cách khắc phục để nâng cao chất lượng các hoạt động này.

Cuốn sách là công trình nghiên cứu nghiêm túc, là tài liệu tham khảo thiết thực cho các đại biểu Quốc hội và cho những ai quan tâm đến vấn đề này.


krongana

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Ana

Số trang: 204 trang

Bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang, tiềm năng về tự nhiên, thế mạnh về con người và xã hội là những tiền đề cơ bản tạo nên sự chuyển biến to lớn trong quá trình phát triển 30 năm qua của huyện Krông Ana (1981-2011). Từ một vùng đất hoang sơ, tình hình an ninh chính trị có nhiều diễn biến phức tạp, Krông Ana hôm nay đã trở thành một địa phương có sự phát triển tương đối hoàn thiện, nền tảng kinh tế vững chắc, hạ tầng xã hội ngày càng hoàn thiện.

Buổi đầu thành lập, huyện phải đối mặt với nhiều khó khăn trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, cơ sở hạ tầng yếu kém và không đồng đều; lực lượng cán bộ vừa thiếu, vừa ít được đào tạo về chuyên môn; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân gặp nhiều khó khăn… Trong điều kiện đó, Đảng bộ và chính quyền huyện đã lãnh đạo nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, thực  hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực khai thác các lợi thế của địa phương, từng bước ổn định đời sống và đã đạt được những thành tích đáng kể.

Nhằm ghi nhận những thành tích to lớn đó và góp phần giới thiệu một Krông Ana giàu tiềm năng và dồi dào sức sống, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Ana phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Krông Ana, 30 năm xây dựng và phát triển.

Cuốn sách tập trung giới thiệu những nét cơ bản trong quá trình phát triển của huyện 30 năm qua trên nhiều lĩnh vực qua các hình ảnh: kinh tế nông, lâm nghiệp, hoạt động tài chính, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hoạt động của chính quyền…. Qua những hình ảnh, cuốn sách đã tái hiện và phản ánh một cách chân thực những chặng đường lịch sử của Đảng bộ và nhân dân huyện Krông Ana từ năm 1981-2011; đồng thời cũng cho thấy thành quả lớn nhất mà Đảng bộ và nhân dân huyện đã thu được trong quá trình lãnh đạo quân dân huyện, làm nên những thành tựu to lớn.

Đây là một trong những tài liệu quan trọng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, động viên các tầng lớp nhân dân trân trọng giá trị lịch sử, phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh, văn minh.


dinhuong

Số trang: 196 trang

Số tiền: 29.000 đ

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chủ nghĩa nhân đạo hoàn bị, góp phần khẳng định tính đúng đắn của con đường phát triển mà nhân loại nói chung, Việt Nam nói riêng đang lựa chọn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Định hướng xã hội chủ nghĩa - tiến tới xã hội nhân đạo hoàn bị (sách chuyên khảo). Đây là công trình nghiên cứu của GS. TS. Lưu Văn Sùng công tác tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Trong cuốn sách, tác giả đã đề cập đến nhiều luận điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định tính tất yếu của con đường phát triển của xã hội loài người là định hướng xã hội chủ nghĩa tiến tới chủ nghĩa nhân đạo hoàn bị (chủ nghĩa cộng sản), qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp của cá nhân tác giả, góp phần thực hiện mục tiêu mà Đảng ta đề ra là xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Qua đó, tác giả khẳng định: Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn con đường phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chính là từng bước tiến tới xã hội nhân đạo hoàn bị. Đó là con đường không phải của riêng Việt Nam, mà là con đường chung của nhân loại. Các dân tộc bằng con đường khác nhau đều tiến tới xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Nền văn minh đương đại đang tạo ra những nhân tố kinh tế, chính trị, xã hội thực hiện con đường ấy. Lựa chọn mô hình phát triển hợp lý, phát huy nhân tố chính trị trong nước, biết tiếp nhận những thành tựu đạt được của nhân loại để phát triển, chắc chắn Việt Nam sẽ vững bước tiến tới mục tiêu đã lựa chọn.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần.

Phần thứ nhất: Những kiến giải của C.Mác về mối tương quan giữa chủ nghĩa nhân đạo và chủ nghĩa cộng sản (giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội);

Phần thứ hai: Chủ nghĩa xã hội - những xu hướng, giải pháp của thế kỷ XX;

Phần thứ ba: Chủ nghĩa xã hội - con đường giải phóng và phát triển của dân tộc Việt Nam.


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 3

 1. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Thành  ( 1930 - 2010 )
 2. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
  ( Sửa chữa, bổ sung theo Văn kiện Đại hội XI của Đảng )
 3. Luật phá sản
 4. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 5. Luật bình đẳng giới
 6. Lịch sử Đảng bộ huyện Quảng Uyên (1930 - 2010), Tác giả: BCHĐB huyện Quảng Uyên
 7. Khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam , Tác giả: PGS,TS. Đan Đức Hiệp
 8. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010, Tác giả: Quốc hội
 9. Phát triển bền vững kinh tế - xã hội các thành phố theo hướng hiện đại, Tác giả: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
 10.  Cẩm nang tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách của các tổ chức xã hội Việt Nam, Tác giả: Trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững
 11.  Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Tác giả: Bộ GD – ĐT
 12. Tài liệu lý luận dùng cho đảng viên mới

13. Luật kinh doanhDùng cho đào tạo các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, Tác giả: GVC,TS. Vũ Quang

14. Văn kiện Quốc hội toàn tập 8 1992 – 1997 Quyển 4 1996 – 1997, Tác giả: Quốc hội

15. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thanh An  (1945 - 2010), Tác giả: BCHĐB xã Thanh An

16. Tài liệu chuyên đề nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI ( Dùng phục vụ Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng), Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

17. Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Lưu hành nội bộ), Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

18. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam


Nhung ca nhan dien hinh trong HTVLTTGDDHCM

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 351

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên cả nước.

Thông qua những tấm gương cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta có thể rút ra những bài học bổ ích trong công tác chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, sự tham gia, hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, qua đó nhân rộng các tấm gương điển hình để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng trở nên thực chất, đi vào chiều sâu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như ước nguyện của Bác Hồ kính yêu.

 Để giúp bạn đọc tìm hiểu những việc làm cụ thể, thành tích của một số tập thể điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong phạm vi cả nước, thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xuất bản cuốn sách Những cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l