Trang chủ Pháp luật Luật đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010

Luật đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010

LUAT-DAT-DAITác giả: Quốc hội

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 29.000đ

Luật đất đai năm 2003 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26-11-2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2004, thay thế Luật đất đai năm 1993.

Sau một thời gian áp dụng, một số điều của Luật đất đai năm 2003 không còn phù hợp với thực tiễn đất nước. Do đó, ngày 18-6-2009 Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai năm 2009; ngày 19-6-2009 Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009, trong đó có những nội dung sửa đổi, bổ sung cho Luật đất đai năm 2003. Ngày 24-11-2010, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua Luật tố tụng hành chính, trong đó đã tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới của pháp luật về những vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Luật đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010. Nội dung cuốn sách gồm: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai năm 2009 (những nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2003); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2099 (những nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2003); Luật tố tụng hành chính 2010 và Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật này (những nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2003); Văn bản Luật đất đai hợp nhất qua các lần ban hành năm 2003 và sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010.

 

Sách sắp xuất bản

1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)

2. Luật hôn nhân và gia đình

3. Luật khiếu nại

4. luật tố tụng hành chính

5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...

6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...

7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...

8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...

9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam

10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước

12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng

13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay

14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân

15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh

17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)

18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh

19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1

20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)

22. Luật tiếp công dân

23. Luật giao thông đường bộ

24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013

25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945

26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)

26. Bàn về hệ thống pháp luật

28. Bộ luật dân sự

29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người

30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)

31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.


Sách mới

 

Di chuc cua Chu tich HCM2

Số trang: 52

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thày vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Trước lúc đi xa, người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một một bản di chúc lịch sử.

Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vĩ nhân suốt đời phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại.

Di chúc là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha; là niềm tin sâu dắc của Người gửi lại toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các thế hệ mai sau. Di chúc của Người đã trở thành thiêng liêng, thành cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với niềm kính yêu vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và của dân tộc, Người Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản quý giá là tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình hiện nay, chúng ta càng phải nghiên cứu để quán triệt sâu sắc hơn nữa những tư tưởng của Người về xây dựng Đảng mà Người đã viết trong Di chúc.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện sự quyết tâm của Đảng ta làm theo lời dạy của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi thử thách, khó khăn, xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời căn dặn của Bác Hồ.

Cuốn sách Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái bản dựa trên cơ sở cuốn sách xuất bản năm 2012.


chu-tich-HCM

Tác giả: Đặng Quang Huy (Biên soạn)

Số trang: 372 trang

Giá tiền: 60.000đ

Những câu chuyện về hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và biên niên hoạt động của Người với Trung Quốc từ năm 1954 đến năm 1969 được tuyển chọn vào cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc sẽ giúp bạn đọc có một cái nhìn hệ thống về hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như quan hệ Việt – Trung trong thời kỳ này.

Lịch sử ngoại giao Việt Nam đã ghi lại biết bao sự tích kỳ thú như huyền thoại, thể hiện sáng ngời chí khí độc lập tự cường, sách lược linh hoạt, trí tuệ uyên bác của ông cha ta. Tư tưởng và hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh phản ánh sự kết hợp của nhân loại với học thuyết Mác – Lênin, đưa nền ngoại giao Việt Nam lên những tầm cao mới.

Riêng đối với nước láng giềng Trung Quốc, từ năm 1954 đến năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có rất nhiều cuộc viếng thăm chính thức, nhiều cuộc hội đàm, trao đổi với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, khi thì ở Bắc Kinh, khi thì ở Hà Nội. Các cuộc hội đàm, trao đổi thường xuyên giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về các vấn đề quốc tế đã phần nào giải quyết những vướng mắc, tăng cường tình hữu nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước Việt – Trung và tạo nên sự tin tưởng vào lập trường nhất quán của Việt Nam trong quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Thành công trong quan hệ hữu nghị với Trung Quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết anh em, tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân hai nước, đồng thời đã thể hiện sự đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác ngoại giao.

Những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Trung Quốc và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, những hoạt động thực tiễn của Người với Trung Quốc giai đoạn 1954-1969 là nguồn tư liệu quý về tư tưởng và kinh nghiệm ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung, quan hệ với Trung Quốc nói riêng. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về mối quan hệ gắn bó, thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc cũng như sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân Trung Quốc dành cho Việt nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là di sản vô giá, là nền tảng để xây dựng mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc ngày càng phát triển vững chắc với phương châm "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai", góp phần vào hòa bình, thịnh vượng của thế giới.


veda1

Tác giả: PGS, TS. Doãn Chính (Chủ biên)

Số trang: 810 trang

Giá tiền: 134.000đ

Trong các nền triết học trên thế giới, thì triết học Trung Quốc, triết học Ấn Độ là triết học có ảnh hưởng khá sâu rộng đến quan điểm, tư tưởng, đời sống đạo đức, văn hóa của người Việt Nam. Để góp phần giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tư tưởng và tôn giáo cổ Ấn Độ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Veda Upanishad – Những bộ kinh triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ. Đây là bộ lịch sử tư tưởng triết học Ấn Độ được viết dưới dạng các văn bản.

Từ trước đến nay chúng ta đã được đọc khá nhiều tài liệu, kinh sách về triết học Trung Quốc, triết học Phật giáo của các tác giả trong và ngoài nước. Nhưng với Ấn Độ giáo thì bạn đọc chưa được làm quen nhiều với các văn bản gốc. Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về một nền văn hóa có một không hai của nhân loại, PGS, TS. Doãn Chính đã sưu tầm, biên soạn, biên dịch và giới thiệu những bộ kinh có tính kinh điển của triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ.

Cuốn sách được chia làm hai phần chính:

Phần thứ nhất giới thiệu kinh Veda;

Phần thứ hai giới thiệu kinh Upanishad. Với mỗi bộ kinh, các tác giả đều giới thiệu khái quát về niên đại, nguồn gốc, kết cấu, nội dung cơ bản và sau đó là toàn bộ nội dung của kinh văn gốc được biên dịch, chú giải. Ngoài ra, cuốn sách còn có thêm phần từ vựng, giúp bạn đọc nắm một cách cơ bản một số từ, khái niệm cổ được sử dụng trong cuốn sách.

Thông qua những bộ kinh này, người đọc sẽ có thêm nhiều hiểu biết về nhân sinh quan, vũ trụ quan của người Ấn Độ cổ, cũng như cuộc sống hàng ngày, mong ước của họ, những giá trị mà họ hướng tới…Đồng thời, bạn đọc sẽ thấy rằng, tư tưởng của chúng không chỉ có ý nghĩa triết học tôn giáo, ý nghĩa văn chương mà còn có ý nghĩa cả về luân lý, đọc đức; hơn thế, rộng lớn hơn là giá trị văn hóa của nó. Nó được coi là một trong những cội nguồn tư tưởng của nền văn minh Ấn Độ, là hệ tư tưởng truyền thống thống trị trong đời sống tinh thần xã hội Ấn Độ cổ, là cơ sở triết lý cho một trong những tôn giáo lớn của Ấn Độ.

Mang ý nghĩa, giá trị to lớn cùng với sự ảnh hưởng sâu rộng của nền triết học Ấn Độ đến Việt Nam, cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu trong việc tìm hiểu, nghiên cứu tư tưởng và tôn giáo cổ Ấn Độ từ sự tiếp cận trực tiếp với các kinh văn gốc.


thuc-hienTác giả: TS. Huỳnh Viết Tấn

Số trang: 638 trang

Giá tiền: 105.000đ

Thuế là nguồn thu chủ yếu của các quốc gia trên thế giới hiện nay để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội. Ở nước ta, trong những năm gần đây, thực hiện các cam kết khi gia nhập các tổ chức quốc tế và khu vực, nhiều sắc thuế mới được ban hành hoặc sửa đổi cơ bản. Môi trường pháp lý ngày càng minh bạch và hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, lưu thông hàng hóa, hình thành các cơ chế phù hợp cho việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách Thực hiện: Hóa đơn, chứng từ thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp các loại thuế khác trong kinh doanh và hoạch toán là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người làm công tác kế toán, tư vấn thuế cho các doanh nghiệp, sinh viên các trường đại học, cao đẳng về lĩnh vực thuế.

Cuốn sách được tác giả hệ thống, biên soạn theo từng loại nghiệp vụ, đã cập nhật và bổ sung những quy phạm pháp luật mới liên quan. Trong từng vấn đề cụ thể, tác giả phân tích và chủ giải rõ các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế và các cơ quan có thẩm quyền khác để có căn cứ pháp lý thực hiện.

 

 


dang-coong-san

Tác giả: TS. Trần Đình Thắng

Số trang: 352 trang

Giá tiền: 57.000đ

Cải cách nền hành chính đang là một vấn đề mang tính toàn cầu, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển dân chủ và các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hơn nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền hành chính nước ta không ngừng được xây dựng và kiện toàn, đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý và điều hành đất nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Việc nghiên cứu, tổng kết lịch sử, đánh giá kết quả, rút ra những kinh nghiệm từ quá trình Đảng lãnh đạo cải cách, xây dựng nền hành chính nhà nước trong sự nghiệp đổi mới đất nước là rất cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Qua đó, góp phần vào việc tiếp tục bổ sung, phát triển, hoàn thiện đường lối và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng về xây dựng nền hành chính quốc gia đáp ứng yêu cầu phát triển của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước phân tích, luận giải có căn cứ khoa học trên cả phương diện lý luận và thực tiễn để làm rõ yêu cầu tất yếu khách quan của Đảng lãnh đạo cải cách, xây dựng nền hành chính nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước; phân tích, khái quát và hệ thống hóa chuyên sâu các quan điểm, chủ trương và quá trình lãnh đạo thực hiện chủ trương của Đảng về cải cách, xây dựng nền hành chính nhà nước trong sự nghiệp dổi mới đất nước; đánh giá khách quan, có cơ sở khoa học về kết quả lãnh đạo và rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cải cách, xây dựng  nền hành chính nhà nước trong thời kỳ mới. Qua đó, khẳng định sự phát triển về tư duy lý luận và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng đối với việc xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, hiện đại trong công cuộc đổi mới đất nước – nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung cuốn sách phục vụ trực tiếp cho việc tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cải cách, xây dựng nền hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại; xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Cuốn sách là tài liệu chuyên khảo dùng trong giảng dạy và nghiên cứu đối với các ngành khoa học quản lý nhà nước, Hành chính học, Luật học, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nền công vụ và các ngành khoa học về tổ chức nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay.


phat trien doanh nghiepTác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn

Số trang: 368 trang

Giá tiền: 60.000đ

Cuốn sách tổng hợp những vấn đề lý luận chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là sự phát triển lý luận và các nghiên cứu chuyên sâu về các đặc trưng của doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất phát từ cấu trúc bên trong của doanh nghiệp; các nghiên cứu phát hiện và lượng hóa các nhân tố tác động đến quá trình tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp thông qua việc khảo sát thực tiễn các doanh nghiệp hiện tại. Bên cạnh đó, tác giả cũng đề cập và đi sâu phân tích, giải quyết các vấn đề đặc thù của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập như vấn đề áp dụng quản trị công ty, việc tạo lập quan hệ lao động lành mạnh trong doanh nghiệp, vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, vấn đề tiếp cận nguồn lực kinh doanh, đặc biệt là nguồn tài chính của doanh nghiệp. Cuốn sách cũng đi sâu bàn luận và giải quyết vấn đề quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Nội dung cuốn sách gồm 9 chương:

-  Chương I: Đặc điểm, vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế

-  Chương II: Phân tích các nhân tố tác động đến quá trình phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

-  Chương III: Những khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay

- Chương IV: Vận dụng khoa học quản trị công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

- Chương V: Tạo lập quan hệ lao động lành mạnh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Namhiện nay

- Chương VI: Phát triển dịch vụ ngân hàng nhằm tăng cường khả năng hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

- Chương VII: Dịch vụ phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

- Chương VIII: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập

-  Chương IX: Nâng cao tính minh bạch trong điều hành kinh tế vĩ mô của chính quyền cấp tỉnh nhằm phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay


so-huu-tu-nhan

Tác giả: PGS, TS. Lương Minh Cư - ThS. Vũ Văn Thư

Số trang: 272 trang

Giá tiền: 46.000đ

Nước ta sau 25 năm thực hiện đường lối đổi mới kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước vừa qua không thể không kể đến sự đóng góp rất hiệu quả của kinh tế tư nhân. Tuy vậy, tiềm lực kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay vẫn chưa được khai thác đầy đủ, còn nhiều hạn chế, yếu kém do nhiều nguyên nhân. Từ thực tế đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay, một số nhận thức về lý luận và thực tiễn. Cuốn sách được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài nhánh KX.01.04.01, thuộc đề tài khoa học cấp nhà nước: “Sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân và các loại hình kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”.

Với những nội dung được trình bày trong cuốn sách, tác giả đã góp phần làm rõ thêm nhận thức chung về sở hữu và sở hữu tư nhân, trên cơ sở đó đi đến khẳng định việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức sở hữu, các loại hình kinh tế là một tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay; đồng thời làm rõ bản chất, vai trò, vị trí của vấn đề sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân cũng như nguồn gốc hình thành và những đặc điểm cơ bản của sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại nói chung và ở Việt Nam nói riêng, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực cho sự nghiệp đổi mới hiện nay ở Việt Nam; trên cơ sở đó nhận thức rõ hơn quy luật vận động, xu thế phát triển của sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân thời điểm hiện tại và tương lai…

Cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển lịch sử thế giới và Việt Nam;

Phần thứ hai: Sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Cuốn sách là tài liệu tham khảo góp phần gợi ra những vấn đề cùng suy ngẫm về sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay.


cong tac


Tác giả: Thân Minh Quế

Số trang: 244

Giá: 42.000 đ

Cán bộ và công tác cán bộ là những vấn đề hết sức quan trọng. Vì thế, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đặc biệt coi trọng đến cán bộ và công tác cán bộ. Thực tế cho thấy có làm tốt công tác quy hoạch cán bộ mới từng bước nâng cao được chất lượng, bảo đảm được số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển, tránh tình trạng hụt hẫng, bị động, chắp vá, không đồng bộ trong công tác cán bộ. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ sẽ tạo cơ sở, điều kiện, tiền đề để làm tốt các khâu khác trong công tác cán bộ như: đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và thực hiện chính sách cán bộ; khắc phục tình trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tràn lan, không có trọng tâm, trọng điểm; lúng túng trong lựa chọn, phân công, bố trí, sử dụng cán bộ.

Vấn đề quy hoạch cán bộ đã được Đảng ta quan tâm từ lâu. Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, quyết định, thông tri về công tác quy hoạch cán bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện. Nhờ vậy, công tác quy hoạch cán bộ đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, góp phần từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ nói chung. Tuy nhiên, đứng trước bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới đất nước thì công tác quy hoạch cán bộ vẫn là một khâu yếu, chất lượng và hiệu quả còn hạn chế…

Các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta có đặc thù là đất rộng, địa hình phức tạp; nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, mật độ dân số thấp, mặt bằng dân trí chưa cao. Những năm qua, mặc dù tình hình chính trị, an ninh, trật tự xã hội tương đối ổn định, kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, song nhìn chung nền kinh tế của các tỉnh chủ yếu vẫn là kinh tế nông nghiệp, công nghiệp nhỏ bé, nguồn thu ngân sách hạn hẹp, GDP bình quân đầu người còn dưới mức bình quân chung của cả nước, đời sống của đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Quán triệt những quan điểm của Đảng, từ nhiều năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh miền núi phía Bắc đã rất quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp, các ngành trong tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ ở các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách: Công tác quy hoạch cán bộthuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn hiện nay, của tác giả Thân Minh Quế.

Nội dung cuốn sách được chia thành 3 chương:

Chương I: Công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh miền núi phía Bắc – những vấn đề lý luận và thực tiễn

Chương II: Cán bộ và công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh miền núi phía Bắc – thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm

Chương III: Phương hướng, giải pháp thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh miền núi phía Bắc đến năm 2020

Cuốn sách tập trung làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ; đánh giá thực trạng công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay; đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu, khả thi để thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh nói trên, trong thời gian từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đinh Trọng Minh


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l