cmnsvn

Trang chủ Pháp luật Luật đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010

Luật đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010

LUAT-DAT-DAITác giả: Quốc hội

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 29.000đ

Luật đất đai năm 2003 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26-11-2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2004, thay thế Luật đất đai năm 1993.

Sau một thời gian áp dụng, một số điều của Luật đất đai năm 2003 không còn phù hợp với thực tiễn đất nước. Do đó, ngày 18-6-2009 Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai năm 2009; ngày 19-6-2009 Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009, trong đó có những nội dung sửa đổi, bổ sung cho Luật đất đai năm 2003. Ngày 24-11-2010, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua Luật tố tụng hành chính, trong đó đã tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới của pháp luật về những vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Luật đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010. Nội dung cuốn sách gồm: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai năm 2009 (những nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2003); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2099 (những nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2003); Luật tố tụng hành chính 2010 và Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật này (những nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2003); Văn bản Luật đất đai hợp nhất qua các lần ban hành năm 2003 và sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010.