Trang chủ Tin tức Hoạt động nhà xuất bản Phát biểu của Giám đốc - Tổng Biên tập tại Lễ kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống NXB

Phát biểu của Giám đốc - Tổng Biên tập tại Lễ kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống NXB

PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC – TỔNG BIÊN TẬP

TẠI LỄ KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT

(5-12-1945 - 5-12-2011)

 

                                                            Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 

Kính thưa:..................................................................................

           

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

           

Thưa toàn thể các đồng chí và các bạn,

Nhằm ôn lại những dấu mốc quan trọng về chặng đường lịch sử phát triển 66 năm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, hôm nay, chúng ta phấn khởi, tự hào tổ chức Lễ kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật (05-12-1945 - 05-12-2011). Thay mặt lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí và các bạn.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật là đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, là cơ quan có vai trò trụ cột trong việc xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng và Nhà nước. 66 năm hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, Nhà xuất bản đã góp phần tích cực làm cho thế giới quan Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao kiến thức của nhân dân, giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng.

Trên chặng đường xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nhà xuất bản đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, nhất trí chung tay xây dựng, bồi đắp nên truyền thống tốt đẹp, xứng đáng là cơ quan xuất bản chính trị trụ cột của Đảng và Nhà nước.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Nhà xuất bản Sự thật, tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ngày nay ra đời ngày 05-12-1945 trong một hoàn cảnh đặc biệt của lịch sử do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách. Thời kỳ này, Nhà xuất bản đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan chính trị, lý luận của Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ trương, đường lối của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.  

Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, Nhà xuất bản cùng các cơ quan Trung ương Đảng từ Hà Nội chuyển lên Chiến khu Việt Bắc. Mặc dù điều kiện làm việc vô cùng khó khăn, gian khổ, phải di chuyển nhiều nơi, Nhà xuất bản vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao cho. Nhiều tác phẩm quan trọng của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước được xuất bản trong thời kỳ này góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối kháng chiến của Đảng ta. Nhà xuất bản đã từng bước được kiện toàn về mặt tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ chính trị ngày càng cao, trong đó sự ra đời Ban Biên tập riêng trực thuộc Trung ương Đảng là một bước ngoặt quan trọng. Từ đây, sách của Nhà xuất bản được xuất bản đều đặt hơn, phong phú hơn, đặc biệt là đã tổ chức tốt việc biên tập, xuất bản các tài liệu, văn kiện phục vụ quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội II của Đảng năm 1951.  

Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, từ cuối năm 1954, Nhà xuất bản Sự thật chuyển về Hà Nội, có điều kiện mở rộng hoạt động, tuyển thêm cán bộ, tăng cường bộ máy. Trong thời kỳ mới, các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin được dịch và xuất bản một cách có hệ thống, đặc biệt đã đẩy mạnh việc xuất bản Tuyển tập và chuẩn bị các điều kiện để xuất bản Toàn tập tác phẩm của Mác, Ăngghen, Lênin. Sách văn kiện Đảng, sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được xuất bản đều đặn với số bản in ngày càng tăng. Việc chuẩn bị xuất bản Tuyển tậpToàn tập Hồ Chí Minh được xúc tiến. Sách chính trị phổ thông, sách dịch của các nước xã hội chủ nghĩa và các đảng cộng sản được chú trọng.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nhà xuất bản Sự thật đã đi sơ tán, khi ở Thanh Ba, Phú Thọ, khi về Quốc Oai, Ba Vì, Hà Tây, song công tác biên tập và xuất bản vẫn được tiến hành đều đặn. Những tác phẩm được xuất bản trong thời kỳ này đã góp phần rất tích cực vào công tác chính trị, tư tưởng của Đảng, cho thấy rõ tính chất đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta về việc thực hiện đồng thời hai chiến lược cách mạng: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; cho thấy rõ những sáng tạo mới, độc đáo về chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh và tinh thần độc lập, tự chủ trong các vấn đề quốc tế.

Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, nước nhà được thống nhất, cuối năm 1975, Nhà xuất bản Sự thật đã đặt chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó ở các tỉnh miền Trung, để kịp thời đáp ứng nhu cầu về sách chính trị của bạn đọc trong cả nước. Năm 1979, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra quyết định kiện toàn Nhà xuất bản Sự thật là cơ quan xuất bản của Đảng, trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, có vị trí như một tổng cục loại I.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước đối với công tác xuất bản đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, ngày 20-11-1992, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 53 thành lập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trên cơ sở hợp nhất bốn nhà xuất bản: Nhà xuất bản Sự thật thuộc Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nhà xuất bản Thông tin lý luận thuộc Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Tư tưởng - Văn hoá thuộc Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Nhà xuất bản Pháp lý thuộc Bộ Tư pháp. Sau 19 năm hợp nhất, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật từng bước ổn định, phát triển đã khẳng định được vai trò nòng cốt của mình trong ngành xuất bản nước ta.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Trên cơ sở nhiệm vụ, yêu cầu của tình hình mới, ngày 3-4-2003, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 68-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Nhà xuất bản là nơi quy tụ các nhà chính trị, các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người hoạt động xã hội, những người làm công tác thực tiễn trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, các khu vực, vùng miền, địa phương và đông đảo cộng tác viên trên cả nước. Nhà xuất bản mở rộng các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, đến nay, Nhà xuất bản có quan hệ hợp tác với nhiều nhà xuất bản lớn ở các nước như: Lào, Trung Quốc, Cuba, Nga, Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Venezuela... và nhiều tổ chức quốc tế.

66 năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã xuất bản với chất lượng cao hàng chục vạn đầu sách với hàng tỷ trang sách, trong đó có nhiều bộ sách lớn, quan trọng như C.Mác - Ph.Ăngghen Toàn tập (50 tập), V.I.Lênin Toàn tập (54 tập), Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ ba (15 tập), Văn kiện Đảng Toàn tập (54 tập), các bộ sách của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, sách phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, các sự kiện chính trị… Các đề tài sách xuất bản luôn bảo đảm đúng định hướng chính trị của Đảng và bám sát nhu cầu của xã hội.

Từ 2007 đến nay, được sự đồng ý của Ban Bí thư và sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương, Nhà xuất bản đã tích cực chuyển đổi một phần hoạt động theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, hoạt động xuất bản không chỉ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà còn phải mang lại hiệu quả kinh tế, bảo đảm và nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức. Trước những yêu cầu phát triển mới, Nhà xuất bản đã tiến hành đổi mới toàn diện và đồng bộ các mặt hoạt động. Đó là:

Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ về cơ chế hoạt động, đề cao trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị trực thuộc, gắn nghĩa vụ, quyền lợi với hiệu quả lao động. Nhà xuất bản đã tập trung xây dựng và triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2009-2015, hướng tới 2020, gồm 3 bộ phận quan trọng: Chiến lược đề tài xuất bản, Chiến lược phát hành và Chiến lược xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ biên tập - xuất bản. Xây dựng và thực hiện cơ chế giao quyền chủ động cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các ban biên tập trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Kiên trì thực hiện phân loại lao động hằng tháng theo 5 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ; nhằm đánh giá đúng kết quả lao động, xác định thu nhập tăng thêm theo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất, kinh doanh đối với từng bộ phận, từng người.

Thứ hai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên tập, in, phát hành.

Nhà xuất bản đã tích cực đổi mới, hoàn thiện quy trình xuất bản, thực hiện tốt công tác xây dựng và triển khai kế hoạch đề tài biên tập - xuất bản hằng năm, tập trung xây dựng những đề án xuất bản trọng tâm phục vụ nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh xây dựng và triển khai các quy chế phối hợp xuất bản sách lý luận chính trị phục vụ nhiệm vụ trọng tâm của các ban, ngành Trung ương như: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước... Nhìn chung, chất lượng sách Trung ương giao được nâng lên rõ rệt về cả tính chính trị, tính khoa học và tiến độ, phục vụ kịp thời các sinh hoạt chính trị, các dịp kỷ niệm lớn của đất nước.

Đặc biệt từ năm 2009, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Nhà xuất bản đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, địa phương có liên quan tích cực triển khai Đề án xuất bản sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn trong phạm vi cả nước; hiện nay đang tích cực xây dựng Đề án xuất bản sách phục vụ công tác thông tin đối ngoại và người Việt Nam ở nước ngoài, Đề án xuất bản sách phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân; Đề án thí điểm xuất bản sách phục vụ khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh... Nhiều bộ sách lớn, có giá trị được tổ chức xuất bản bảo đảm chất lượng, tiến độ như bộ: Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ ba gồm 15 tập, Lịch sử Nam Bộ kháng chiến, Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào Việt Nam, bộ sách về các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng... Nhà xuất bản còn chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đa dạng hóa các xuất bản phẩm và cho ra đời một loạt ấn phẩm điện tử như: CD-ROM Hồ Chí Minh Toàn tập, CD-ROM Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CD-ROM Văn kiện Đảng Toàn tập, CD-ROM Lịch sử Nam Bộ kháng chiến... được đông đảo bạn đọc đánh giá cao. Bên cạnh việc thực hiện tốt các đề tài sách phục vụ nhiệm vụ chính trị, Nhà xuất bản còn tập trung làm tốt các đề tài sách tự tổ chức xuất bản, phát hành, sách liên kết xuất bản đáp ứng nhu cầu của xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Công tác tổ chức in và in bước đầu được chú trọng đổi mới nhằm bảo đảm chất lượng cả về nội dung và hình thức của xuất bản phẩm, bảo đảm tiến độ in, hạ giá thành sản phẩm. Đã thực hiện kiện toàn lại Trung tâm Tổ chức In, thành lập Phòng Biên tập kỹ thuật, xây dựng quy định về tính giá in, đổi mới quy trình tổ chức in, xây dựng cơ chế hợp tác với các cơ sở in có năng lực, uy tín. Giao quyền chủ động trong quản lý tài chính, tài sản và tổ chức hoạt động cho Nhà in Sự thật.

Công tác phát hành được xác định là khâu đột phá nhằm thực hiện giá trị của các ấn phẩm. Nhà xuất bản đã tập trung triển khai Chiến lược phát hành giai đoạn 2009-2015, kiện toàn tổ chức Trung tâm Phát hành và các chi nhánh, từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phát hành, thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, giới thiệu các ấn phẩm của Nhà xuất bản. Củng cố xây dựng lại mạng lưới phát hành truyền thống; phát triển kênh bán lẻ của Nhà xuất bản, thành lập mô hình Nhà sách Sự thật; tăng cường liên doanh, liên kết với các đối tác có năng lực để mở rộng mạng lưới phát hành; tăng cường đưa sách của Nhà xuất bản về cơ sở, vùng sâu, vùng xa; đổi mới cơ chế chiết khấu, chế độ nhuận bút tác giả; xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng...

Thứ ba, phát triển công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ việc đổi mới và nâng cao chất lượng xuất bản phẩm của Nhà xuất bản. Trong những năm qua, Nhà xuất bản đã xây dựng và tổ chức thực hiện thành công nhiều đề tài, đề án phục vụ trực tiếp cho cho công tác biên tập, xuất bản, phát hành. Chất lượng thực hiện các đề tài, đề án ngày càng cao, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tiễn hoạt động xuất bản. Bên cạnh đó, các hình thức sinh hoạt khoa học như tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học... cũng được chú trọng tổ chức.

Thứ tư, công tác tổ chức, cán bộ, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực của Nhà xuất bản được chú trọng. Đã tiến hành kiện toàn, sắp xếp hợp lý bộ máy tổ chức, cán bộ; hoàn thành sớm và có chất lượng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Nhà xuất bản cho 2 giai đoạn 2008-2010 và 2011-2015. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ có triển vọng ở cả trong và ngoài nước. Thực hiện chính sách sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn nhân lực tại chỗ, đồng thời có chính sách thu hút, tiếp nhận và thi tuyển công khai nhiều cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, bổ sung nguồn nhân lực mới có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài của Nhà xuất bản.  

Thứ năm, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức; phấn đấu xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, văn minh, hiện đại; từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc. Nhà xuất bản đã thực hiện công khai, minh bạch hóa mọi hoạt động thông qua việc xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành một hệ thống tương đối đầy đủ và toàn diện với hơn 40 quy định, quy chế quản lý nội bộ. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan; củng cố và phát huy vai trò của tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan; tăng cường trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thủ trưởng các đơn vị. Công tác thi đua, khen thưởng cũng được đổi mới mạnh mẽ theo hướng gắn chất lượng, hiệu quả công việc với thu nhập của từng người lao động.

Ghi nhận những đóng góp xứng đáng của Nhà xuất bản trong 66 năm qua, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng cho Nhà xuất bản hai lần Huân chương Hồ Chí Minh, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Nhà xuất bản đã được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta. Những năm gần đây, Nhà xuất bản rất vinh dự và phấn khởi được đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc và phát biểu ý kiến chỉ đạo, động viên cán bộ, công chức, viên chức của Nhà xuất bản.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, với những thuận lợi cơ bản và cũng không ít khó khăn, thách thức, Nhà xuất bản quyết tâm phấn đấu làm tốt hơn nữa vai trò là cơ quan xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật trụ cột của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; nâng cao chất lượng xuất bản phẩm cùng với hiệu quả sản xuất, kinh doanh; xây dựng Nhà xuất bản thành trung tâm xuất bản chính trị hiện đại hàng đầu ở Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu trên, Nhà xuất bản tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản sau:

Thứ nhất là, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, đa dạng hóa loại hình xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Phát triển công tác nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ việc tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách, kế hoạch xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật, phục vụ các yêu cầu đổi mới của Nhà xuất bản.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện chặt chẽ các khâu trong quy trình xuất bản nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Nâng cấp Nhà in Sự thật đáp ứng yêu cầu chủ động trong khâu tổ chức in. Tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống phát hành của Nhà xuất bản. Củng cố mạng lưới phát hành truyền thống đi đôi với việc phát triển các kênh phát hành mới, các phương thức phát hành mới nhằm tăng cường đưa sách của Nhà xuất bản đến cơ sở, vùng sâu, vùng xa...

Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi một phần hoạt động của Nhà xuất bản theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ; hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản theo hướng hiện đại, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Trước hết, tập trung triển khai có hiệu quả các Quy định về giao quyền chủ động trong hoạt động đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các ban biên tập; nghiên cứu, xây dựng cơ chế khoán quỹ lương đối với các đơn vị chức năng. Rà soát, bổ sung hoàn thiện và đưa các quy định, quy chế vào thực tiễn hoạt động của Nhà xuất bản. Thực hiện tốt Chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Nhà xuất bản tại Hà Nội và các chi nhánh.

Bốn là, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Khắc phục tư duy bao cấp, phong cách làm việc ỷ lại, thụ động, kém hiệu quả của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh đã ban hành, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại nhân lực nhằm sử dụng hợp lý từng vị trí công tác; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; thu hút, tuyển dụng những cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực và triển vọng bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu của Nhà xuất bản trước mắt và lâu dài. Chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức.

Năm là, xây dựng cơ quan và Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân và tập thể các cấp lãnh đạo, tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức đoàn thể; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của cơ quan, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ cương, kỷ luật; kiên quyết khắc phục chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với làm; nêu cao trách nhiệm và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống; chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Nhà xuất bản, trong Đảng bộ mà hạt nhân là Ban lãnh đạo và Đảng ủy cơ quan.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Những thành tựu mà Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đạt được trong 66 năm qua trước hết là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự tạo điều kiện giúp đỡ, phối hợp của các ban, cơ quan Đảng Trung ương, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương; sự cộng tác chí tình của đội ngũ cộng tác viên; sự đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nhà xuất bản. Thay mặt Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các địa phương; các tác giả, các nhà khoa học, cộng tác viên, bạn đọc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các thế hệ của Nhà xuất bản. Rất mong trong thời gian tới, Nhà xuất bản tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báu và chí tình này.

Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Trân trọng cảm ơn!

 

NGUYỄN DUY HÙNG

Giám đốc - Tổng Biên tập

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 6-2014

 

 1. Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Cừ, tập I
 2. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
 3. Luật biển Việt Nam
 4. Hỏi đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 5. Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và... về môi trường
 6. Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận
 7. Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
 8. Luật khiếu nại
 9. Hoàng Đình Giong - Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng
 10. 50 năm ... Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin
 11. Luật xử lý vi phạm hành chính
 12. Lịch sử Đảng bộ xã Mỹ Thuỷ, tập 1
 13. Luật hợp tác xã
 14. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 15. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930)
 16. Pháp luật về luật sư và đạo đức nghề nghiệp luật sư
 17. Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã An Long (1945 - 2010)
 18. Nghiên cứu mối quan hệ không bình thường giữa một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền với các doanh nghiệp để trục lợi
 19. Hương sắc Đông Anh
 20. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 21. Địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia
 22. Luật hoà giải ở cơ sở năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Trí tuệ tạo hình người Việt từ hình tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay
 24. Phong cách Hồ Chí Minh
 25. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện ở VN thời kỳ hậu WTO
 26. Quản lý học đại cương
 27. Tập bài giảng về công tác dân vận ở cơ sở
 28. Thực hiện thống nhất chức năng giai cấp và chức năng xã hội của Nhà nước trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta
 29. Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thành phố Trà Vinh (1975-2010)
 30. Tổng Bí thư Trần Phú với cách mạng Việt Nam và nơi sinh Phú Yên
 31. Tư tưởng Hồ Chí minh về pháp luật và việc vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
 32. Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số vùng Đông Nam Bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 


Sách mới

 

tai lieu tham khao1


Tác giả: TS. Nguyễn Tiến Hoàng (Chủ biên)

Số trang: 292 trang

Giá tiền: 40.000đ

 Nội dung cuốn sách gồm 11 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin

- Chuyên đề 2: Sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

- Chuyên đề 3: Các nhân tố mới trong chủ nghĩa tư bản hiện đại và tính tất yếu của cuộc cải biến cách mạng lên xã hội mới

- Chuyên đề 4: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

- Chuyên đề 5: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

- Chuyên đề 6: Quan điểm của Đảng ta về tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở

- Chuyên đề 7: Quan điểm của Đảng ta về đất đai và giải quyết vấn đề đất đai trong điều kiện hiện nay

- Chuyên đề 8: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

- Chuyên đề 9: Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

- Chuyên đề 10: Nhiệm vụ an ninh - quốc phòng trong tình hình mới

- Chuyên đề 11: Một số vấn đề lớn trong Hiến pháp năm 2013

Cuốn sách giúp các cấp ủy Đảng, các địa phương nhanh chóng triển khai chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l