Trang chủ Tin tức Hoạt động nhà xuất bản Phát biểu của Giám đốc - Tổng Biên tập tại Lễ kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống NXB

Phát biểu của Giám đốc - Tổng Biên tập tại Lễ kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống NXB

PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC – TỔNG BIÊN TẬP

TẠI LỄ KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT

(5-12-1945 - 5-12-2011)

 

                                                            Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 

Kính thưa:..................................................................................

           

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

           

Thưa toàn thể các đồng chí và các bạn,

Nhằm ôn lại những dấu mốc quan trọng về chặng đường lịch sử phát triển 66 năm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, hôm nay, chúng ta phấn khởi, tự hào tổ chức Lễ kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật (05-12-1945 - 05-12-2011). Thay mặt lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí và các bạn.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật là đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, là cơ quan có vai trò trụ cột trong việc xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng và Nhà nước. 66 năm hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, Nhà xuất bản đã góp phần tích cực làm cho thế giới quan Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao kiến thức của nhân dân, giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng.

Trên chặng đường xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nhà xuất bản đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, nhất trí chung tay xây dựng, bồi đắp nên truyền thống tốt đẹp, xứng đáng là cơ quan xuất bản chính trị trụ cột của Đảng và Nhà nước.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Nhà xuất bản Sự thật, tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ngày nay ra đời ngày 05-12-1945 trong một hoàn cảnh đặc biệt của lịch sử do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách. Thời kỳ này, Nhà xuất bản đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan chính trị, lý luận của Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ trương, đường lối của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.  

Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, Nhà xuất bản cùng các cơ quan Trung ương Đảng từ Hà Nội chuyển lên Chiến khu Việt Bắc. Mặc dù điều kiện làm việc vô cùng khó khăn, gian khổ, phải di chuyển nhiều nơi, Nhà xuất bản vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao cho. Nhiều tác phẩm quan trọng của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước được xuất bản trong thời kỳ này góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối kháng chiến của Đảng ta. Nhà xuất bản đã từng bước được kiện toàn về mặt tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ chính trị ngày càng cao, trong đó sự ra đời Ban Biên tập riêng trực thuộc Trung ương Đảng là một bước ngoặt quan trọng. Từ đây, sách của Nhà xuất bản được xuất bản đều đặt hơn, phong phú hơn, đặc biệt là đã tổ chức tốt việc biên tập, xuất bản các tài liệu, văn kiện phục vụ quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội II của Đảng năm 1951.  

Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, từ cuối năm 1954, Nhà xuất bản Sự thật chuyển về Hà Nội, có điều kiện mở rộng hoạt động, tuyển thêm cán bộ, tăng cường bộ máy. Trong thời kỳ mới, các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin được dịch và xuất bản một cách có hệ thống, đặc biệt đã đẩy mạnh việc xuất bản Tuyển tập và chuẩn bị các điều kiện để xuất bản Toàn tập tác phẩm của Mác, Ăngghen, Lênin. Sách văn kiện Đảng, sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được xuất bản đều đặn với số bản in ngày càng tăng. Việc chuẩn bị xuất bản Tuyển tậpToàn tập Hồ Chí Minh được xúc tiến. Sách chính trị phổ thông, sách dịch của các nước xã hội chủ nghĩa và các đảng cộng sản được chú trọng.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nhà xuất bản Sự thật đã đi sơ tán, khi ở Thanh Ba, Phú Thọ, khi về Quốc Oai, Ba Vì, Hà Tây, song công tác biên tập và xuất bản vẫn được tiến hành đều đặn. Những tác phẩm được xuất bản trong thời kỳ này đã góp phần rất tích cực vào công tác chính trị, tư tưởng của Đảng, cho thấy rõ tính chất đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta về việc thực hiện đồng thời hai chiến lược cách mạng: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; cho thấy rõ những sáng tạo mới, độc đáo về chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh và tinh thần độc lập, tự chủ trong các vấn đề quốc tế.

Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, nước nhà được thống nhất, cuối năm 1975, Nhà xuất bản Sự thật đã đặt chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó ở các tỉnh miền Trung, để kịp thời đáp ứng nhu cầu về sách chính trị của bạn đọc trong cả nước. Năm 1979, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra quyết định kiện toàn Nhà xuất bản Sự thật là cơ quan xuất bản của Đảng, trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, có vị trí như một tổng cục loại I.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước đối với công tác xuất bản đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, ngày 20-11-1992, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 53 thành lập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trên cơ sở hợp nhất bốn nhà xuất bản: Nhà xuất bản Sự thật thuộc Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nhà xuất bản Thông tin lý luận thuộc Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Tư tưởng - Văn hoá thuộc Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Nhà xuất bản Pháp lý thuộc Bộ Tư pháp. Sau 19 năm hợp nhất, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật từng bước ổn định, phát triển đã khẳng định được vai trò nòng cốt của mình trong ngành xuất bản nước ta.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Trên cơ sở nhiệm vụ, yêu cầu của tình hình mới, ngày 3-4-2003, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 68-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Nhà xuất bản là nơi quy tụ các nhà chính trị, các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người hoạt động xã hội, những người làm công tác thực tiễn trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, các khu vực, vùng miền, địa phương và đông đảo cộng tác viên trên cả nước. Nhà xuất bản mở rộng các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, đến nay, Nhà xuất bản có quan hệ hợp tác với nhiều nhà xuất bản lớn ở các nước như: Lào, Trung Quốc, Cuba, Nga, Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Venezuela... và nhiều tổ chức quốc tế.

66 năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã xuất bản với chất lượng cao hàng chục vạn đầu sách với hàng tỷ trang sách, trong đó có nhiều bộ sách lớn, quan trọng như C.Mác - Ph.Ăngghen Toàn tập (50 tập), V.I.Lênin Toàn tập (54 tập), Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ ba (15 tập), Văn kiện Đảng Toàn tập (54 tập), các bộ sách của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, sách phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, các sự kiện chính trị… Các đề tài sách xuất bản luôn bảo đảm đúng định hướng chính trị của Đảng và bám sát nhu cầu của xã hội.

Từ 2007 đến nay, được sự đồng ý của Ban Bí thư và sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương, Nhà xuất bản đã tích cực chuyển đổi một phần hoạt động theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, hoạt động xuất bản không chỉ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà còn phải mang lại hiệu quả kinh tế, bảo đảm và nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức. Trước những yêu cầu phát triển mới, Nhà xuất bản đã tiến hành đổi mới toàn diện và đồng bộ các mặt hoạt động. Đó là:

Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ về cơ chế hoạt động, đề cao trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị trực thuộc, gắn nghĩa vụ, quyền lợi với hiệu quả lao động. Nhà xuất bản đã tập trung xây dựng và triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2009-2015, hướng tới 2020, gồm 3 bộ phận quan trọng: Chiến lược đề tài xuất bản, Chiến lược phát hành và Chiến lược xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ biên tập - xuất bản. Xây dựng và thực hiện cơ chế giao quyền chủ động cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các ban biên tập trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Kiên trì thực hiện phân loại lao động hằng tháng theo 5 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ; nhằm đánh giá đúng kết quả lao động, xác định thu nhập tăng thêm theo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất, kinh doanh đối với từng bộ phận, từng người.

Thứ hai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên tập, in, phát hành.

Nhà xuất bản đã tích cực đổi mới, hoàn thiện quy trình xuất bản, thực hiện tốt công tác xây dựng và triển khai kế hoạch đề tài biên tập - xuất bản hằng năm, tập trung xây dựng những đề án xuất bản trọng tâm phục vụ nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh xây dựng và triển khai các quy chế phối hợp xuất bản sách lý luận chính trị phục vụ nhiệm vụ trọng tâm của các ban, ngành Trung ương như: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước... Nhìn chung, chất lượng sách Trung ương giao được nâng lên rõ rệt về cả tính chính trị, tính khoa học và tiến độ, phục vụ kịp thời các sinh hoạt chính trị, các dịp kỷ niệm lớn của đất nước.

Đặc biệt từ năm 2009, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Nhà xuất bản đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, địa phương có liên quan tích cực triển khai Đề án xuất bản sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn trong phạm vi cả nước; hiện nay đang tích cực xây dựng Đề án xuất bản sách phục vụ công tác thông tin đối ngoại và người Việt Nam ở nước ngoài, Đề án xuất bản sách phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân; Đề án thí điểm xuất bản sách phục vụ khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh... Nhiều bộ sách lớn, có giá trị được tổ chức xuất bản bảo đảm chất lượng, tiến độ như bộ: Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ ba gồm 15 tập, Lịch sử Nam Bộ kháng chiến, Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào Việt Nam, bộ sách về các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng... Nhà xuất bản còn chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đa dạng hóa các xuất bản phẩm và cho ra đời một loạt ấn phẩm điện tử như: CD-ROM Hồ Chí Minh Toàn tập, CD-ROM Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CD-ROM Văn kiện Đảng Toàn tập, CD-ROM Lịch sử Nam Bộ kháng chiến... được đông đảo bạn đọc đánh giá cao. Bên cạnh việc thực hiện tốt các đề tài sách phục vụ nhiệm vụ chính trị, Nhà xuất bản còn tập trung làm tốt các đề tài sách tự tổ chức xuất bản, phát hành, sách liên kết xuất bản đáp ứng nhu cầu của xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Công tác tổ chức in và in bước đầu được chú trọng đổi mới nhằm bảo đảm chất lượng cả về nội dung và hình thức của xuất bản phẩm, bảo đảm tiến độ in, hạ giá thành sản phẩm. Đã thực hiện kiện toàn lại Trung tâm Tổ chức In, thành lập Phòng Biên tập kỹ thuật, xây dựng quy định về tính giá in, đổi mới quy trình tổ chức in, xây dựng cơ chế hợp tác với các cơ sở in có năng lực, uy tín. Giao quyền chủ động trong quản lý tài chính, tài sản và tổ chức hoạt động cho Nhà in Sự thật.

Công tác phát hành được xác định là khâu đột phá nhằm thực hiện giá trị của các ấn phẩm. Nhà xuất bản đã tập trung triển khai Chiến lược phát hành giai đoạn 2009-2015, kiện toàn tổ chức Trung tâm Phát hành và các chi nhánh, từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phát hành, thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, giới thiệu các ấn phẩm của Nhà xuất bản. Củng cố xây dựng lại mạng lưới phát hành truyền thống; phát triển kênh bán lẻ của Nhà xuất bản, thành lập mô hình Nhà sách Sự thật; tăng cường liên doanh, liên kết với các đối tác có năng lực để mở rộng mạng lưới phát hành; tăng cường đưa sách của Nhà xuất bản về cơ sở, vùng sâu, vùng xa; đổi mới cơ chế chiết khấu, chế độ nhuận bút tác giả; xây dựng các chương trình chăm sóc khách hàng...

Thứ ba, phát triển công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ việc đổi mới và nâng cao chất lượng xuất bản phẩm của Nhà xuất bản. Trong những năm qua, Nhà xuất bản đã xây dựng và tổ chức thực hiện thành công nhiều đề tài, đề án phục vụ trực tiếp cho cho công tác biên tập, xuất bản, phát hành. Chất lượng thực hiện các đề tài, đề án ngày càng cao, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tiễn hoạt động xuất bản. Bên cạnh đó, các hình thức sinh hoạt khoa học như tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học... cũng được chú trọng tổ chức.

Thứ tư, công tác tổ chức, cán bộ, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực của Nhà xuất bản được chú trọng. Đã tiến hành kiện toàn, sắp xếp hợp lý bộ máy tổ chức, cán bộ; hoàn thành sớm và có chất lượng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Nhà xuất bản cho 2 giai đoạn 2008-2010 và 2011-2015. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ có triển vọng ở cả trong và ngoài nước. Thực hiện chính sách sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn nhân lực tại chỗ, đồng thời có chính sách thu hút, tiếp nhận và thi tuyển công khai nhiều cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, bổ sung nguồn nhân lực mới có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài của Nhà xuất bản.  

Thứ năm, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức; phấn đấu xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, văn minh, hiện đại; từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc. Nhà xuất bản đã thực hiện công khai, minh bạch hóa mọi hoạt động thông qua việc xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành một hệ thống tương đối đầy đủ và toàn diện với hơn 40 quy định, quy chế quản lý nội bộ. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan; củng cố và phát huy vai trò của tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan; tăng cường trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thủ trưởng các đơn vị. Công tác thi đua, khen thưởng cũng được đổi mới mạnh mẽ theo hướng gắn chất lượng, hiệu quả công việc với thu nhập của từng người lao động.

Ghi nhận những đóng góp xứng đáng của Nhà xuất bản trong 66 năm qua, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng cho Nhà xuất bản hai lần Huân chương Hồ Chí Minh, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Nhà xuất bản đã được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta. Những năm gần đây, Nhà xuất bản rất vinh dự và phấn khởi được đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc và phát biểu ý kiến chỉ đạo, động viên cán bộ, công chức, viên chức của Nhà xuất bản.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, với những thuận lợi cơ bản và cũng không ít khó khăn, thách thức, Nhà xuất bản quyết tâm phấn đấu làm tốt hơn nữa vai trò là cơ quan xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật trụ cột của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; nâng cao chất lượng xuất bản phẩm cùng với hiệu quả sản xuất, kinh doanh; xây dựng Nhà xuất bản thành trung tâm xuất bản chính trị hiện đại hàng đầu ở Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu trên, Nhà xuất bản tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản sau:

Thứ nhất là, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, đa dạng hóa loại hình xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Phát triển công tác nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ việc tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách, kế hoạch xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật, phục vụ các yêu cầu đổi mới của Nhà xuất bản.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện chặt chẽ các khâu trong quy trình xuất bản nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Nâng cấp Nhà in Sự thật đáp ứng yêu cầu chủ động trong khâu tổ chức in. Tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống phát hành của Nhà xuất bản. Củng cố mạng lưới phát hành truyền thống đi đôi với việc phát triển các kênh phát hành mới, các phương thức phát hành mới nhằm tăng cường đưa sách của Nhà xuất bản đến cơ sở, vùng sâu, vùng xa...

Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi một phần hoạt động của Nhà xuất bản theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ; hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản theo hướng hiện đại, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Trước hết, tập trung triển khai có hiệu quả các Quy định về giao quyền chủ động trong hoạt động đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các ban biên tập; nghiên cứu, xây dựng cơ chế khoán quỹ lương đối với các đơn vị chức năng. Rà soát, bổ sung hoàn thiện và đưa các quy định, quy chế vào thực tiễn hoạt động của Nhà xuất bản. Thực hiện tốt Chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Nhà xuất bản tại Hà Nội và các chi nhánh.

Bốn là, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Khắc phục tư duy bao cấp, phong cách làm việc ỷ lại, thụ động, kém hiệu quả của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh đã ban hành, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại nhân lực nhằm sử dụng hợp lý từng vị trí công tác; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; thu hút, tuyển dụng những cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực và triển vọng bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu của Nhà xuất bản trước mắt và lâu dài. Chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức.

Năm là, xây dựng cơ quan và Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân và tập thể các cấp lãnh đạo, tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức đoàn thể; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của cơ quan, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ cương, kỷ luật; kiên quyết khắc phục chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với làm; nêu cao trách nhiệm và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống; chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Nhà xuất bản, trong Đảng bộ mà hạt nhân là Ban lãnh đạo và Đảng ủy cơ quan.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Những thành tựu mà Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đạt được trong 66 năm qua trước hết là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự tạo điều kiện giúp đỡ, phối hợp của các ban, cơ quan Đảng Trung ương, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương; sự cộng tác chí tình của đội ngũ cộng tác viên; sự đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nhà xuất bản. Thay mặt Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các địa phương; các tác giả, các nhà khoa học, cộng tác viên, bạn đọc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các thế hệ của Nhà xuất bản. Rất mong trong thời gian tới, Nhà xuất bản tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báu và chí tình này.

Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Trân trọng cảm ơn!

 

NGUYỄN DUY HÙNG

Giám đốc - Tổng Biên tập

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

 

Sách sắp xuất bản

1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)

2. Luật hôn nhân và gia đình

3. Luật khiếu nại

4. luật tố tụng hành chính

5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...

6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...

7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...

8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...

9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam

10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước

12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng

13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay

14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân

15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh

17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)

18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh

19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1

20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)

22. Luật tiếp công dân

23. Luật giao thông đường bộ

24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013

25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945

26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)

26. Bàn về hệ thống pháp luật

28. Bộ luật dân sự

29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người

30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)

31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.


Sách mới

 

1. Vai trò của giáo dục thẩm mỹ trong xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện nay

Tác giả: TS. Lương Thanh Tân

2. Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập ( Sách chuyên khảo)

Tác giả: GS.VS. Phạm Minh Hạc, GS.TSKH. Thái Duy Tuyên (Chủ biên)

3. Văn học, nghệ thuật Việt Nam trong 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991

Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng

4. Lịch sử Đảng bộ huyện Tam Nông (1947 - 2012 )

Tác giả: BCHĐB huyện Tam Nông

5. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Phú Trọng

6. Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng

Tác giả: Thanh tra Chính phủ - Viện Khoa học Thanh tra

7. Luật đấu thầu năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009

Tác giả: Quốc hội

8. Quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và du lịch

Tác giả: Chính phủ

9. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ( 1954 - 1975 ) Tập IX, Tính chất, đặc điểm, tầm vóc và bài học lịch sử

Tác giả:Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

10. Luật doanh nghiệp năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009

11. Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

12. Luật người khuyết tật

13. Luật an toàn thực phẩm

14. Luật kiểm toán độc lập năm 2011 và văn bản hướng dẫn thi hành

15. Lịch sử truyền thống anh hùng cách mạng xã Tơ Tung (1945 - 2010 )

Tác giả:BCHĐB xã Tơ Tung - Huyện KBang - Tỉnh Gia Lai

16. Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Tác giả:Ban Tuyên giáo Trung ương

17. Lịch sử Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam ( 1957 - 2012 ) Sơ thảo

Tác giả:Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

18. Chiến thuật, chiến lược quân sự Hồ Chí Minh

Tác giả:Đỗ Hoàng Linh - Nguyễn Văn Dương ( Sưu tầm )

19. Hướng dẫn học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả:Nguyễn Thế Phúc - Phạm Ngọc Anh
( Đồng chủ biên )

20. Gĩư gìn bản sắc dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

Tác giả:TS. Phạm Thanh Hà

21. 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành Cổ ( 1972 - 2012 )

Tác giả:Tỉnh ủy Quảng Trị - Bộ Quốc phòng

22. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội cựu chiến binh ở cơ sở

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Hội Cựu chiến binh Việt Nam

23. Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn

24. Các văn bản chỉ đạo và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

25. Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
( Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị )

Tác giả:Ban Tuyên giáo Trung ương Ban Tuyên giáo Trung ương

26. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở.

Tác giả:Ban Tuyên giáo Trung ương- Hội CCB Việt Nam

27. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Trị

Tác giả:Thường vụ Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị

28. Phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp

Tác giả:Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ

29. Những giải pháp và điều kiện phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Phúc - PGS.TS. Ngô Văn Thạo, ( Đồng chủ biên )

30. Phát huy nguồn lực toàn dân tộc theo tinh thần lời kêu gọi kháng chiến toàn quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả:PGS.TS. Phạm Ngọc Anh, (Chủ biên )


atieu-doan-307Tác giả: Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Số trang: 272 trang

Cho đến bây giờ, tiếng tăm lẫy lừng của Tiểu đoàn 307 – đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược – vẫn còn in đậm trong tâm trí người chiến sĩ và nhân dân Việt Nam. Ca khúc "Tiểu đoàn 307", nhạc Nguyễn Hữu Trí, thơ Nguyễn Bính đã theo bước chân hành quân của chiến sĩ Tiểu đoàn 307 vang lên trong lòng nhân dân khắp mọi miền đất nước cho đến hôm nay và ngàn đời sau. Bộ đội hát, nhân dân hát, nhất là khi Nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương hát trên Đài Tiếng nói Việt Nam vọng về miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đã giục giã lòng người, nói lên hùng khí chiến đấu quên mình vì sự nghiệp giải phóng đất nước của Tiểu đoàn 307.

"Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang, Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy. Ai đã từng nghe tiếng Tiểu đoàn, tiếng Tiểu đoàn ba trăm lẻ bảy. Buổi xuất quân Tiểu đoàn năm ấy, cả Tiểu đoàn thề dưới sao vàng, người chiến sĩ tiếc gì máu rơi. Buổi xuất quân Tiểu đoàn năm ấy, nguyện một lòng gìn giữ non sông...". Bài ca "Tiểu đoàn 307" không chỉ dành riêng cho một tiểu đoàn, nó tự nhiên ngấm sâu tâm hồn yêu nước cách mạng của mọi người dân đất Việt, nghe du kích hát, bộ đội địa phương hát, chủ lực quân hát và toàn thể đồng bào hát như bài nguyện hướng về nên hòa bình, độc lập, tự do, và yêu non sông đất nước.

Để có thêm nguồn sử liệu chính thống về Tiểu đoàn 307 anh hùng, góp phần giáo dục truyền thống, kinh nghiệm chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 nói riêng, toàn quân nói chung, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 9 xuất bản cuốn sách Tiểu đoàn 307 trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1948-1954). Cuốn sách ra đời là dịp cho thế hệ sau thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với thế hệ trước – những người đã cống hiến xương máu và cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Cuốn sách Tiểu đoàn 307 trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1948-1954) phản ánh quá trình hình thành, phát triển của một Tiểu đoàn bộ binh đã chiến đấu anh hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với thời gian 6 năm. Tiểu đoàn chủ lực đầu tiên của Chiến khu 8 được thành lập ngày 1-5-1948 với tên gọi là Tiểu đoàn liên quân cơ động. Lễ thành lập được tổ chức hai bên bờ kênh Nguyễn Văn Tiếp, xã Mỹ Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang). Sau hơn hai tháng ổn định tổ chức, huấn luyện và vũ trang lực lượng, ngày 5-7-1948, Tiểu đoàn làm Lễ xuất quân tại Giồng Luông, xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Ngay sau Lễ xuất quân, Tiểu đoàn 307 đã đánh nhiều trận và liên tiếp lập nên nhiều chiến công vang dội, làm cho "quân Pháp run rẩy, sợ hãi".

Trải qua 6 năm liên tục chiến đấu (1948-1954), từ ngày làm Lễ xuất quân đến khi xuống tàu tập kết ra miền Bắc, Tiểu đoàn 307 luôn cùng Đảng bộ, quân và dân Đồng bằng sông Cửu Long vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm chiến đấu trên 110 trận lớn nhỏ. Trong đó, có 9 trận tiêu diệt cấp tiểu đoàn địch hoặc diệt phần lớn tiểu đoàn địch; 20 trận tiêu diệt cấp trung đội địch hoặc đánh thiệt hại nặng đại đội và trong đội địch; 5 trận đánh cường tập và kỳ tập, tiêu diệt đồn khoảng đại đội và trung đội địch; 50 trận tiêu diệt, bức rút, bức hàng các đồn bốt khoảng 1-2 tiểu đội; bức rút 1 tiểu khu và giải phóng 1 huyện, mở rộng vùng căn cứ kháng chiến cách mạng; bắn chìm 9 tàu, làm hư hỏng 1 tàu địch; bắt sống hàng trăm tù binh, trong đó có trận Phong Phú – Cầu Kè bắt 97 tù binh Âu, Phi; thu hàng ngàn súng các loại và hàng chục tấn đạn dược. Chiến công của Tiểu đoàn 307 đã góp phần quan trọng làm thay đổi cục diện, tương quan lực lượng giữa ta và địch trên chiến trường Đồng bằng sông Cửu Long, cùng cả nước kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Và trong quá trình học tập, rèn luyện, sinh hoạt và chiến đấu, Tiểu đoàn 307 đã có nhiều tấm gương điển hình của cán bộ, chiến sĩ được trân trọng và học tập, từ trong sinh hoạt, tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân đến tinh thần yêu nước, mưu trí, dũng cảm chiến đấu như: chiến sĩ Tạ Văn Bang, Đại đội trưởng Nguyễn Duy Hải, Tiểu đoàn trưởng Đỗ Huy Rừa, trinh sát Nguyễn Văn Xe, chiến sĩ Tống Văn Công, Tiểu đoàn trưởng Phạm Hồng Sơn,...

Trong quá trình trưởng thành và chiến đấu, Tiểu đoàn 307 là đơn vị tiêu biểu về kỷ luật dân vận, quân hệ tốt với nhân dân, thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân kháng chiến, dìu dắt lực lượng du kích và dân quân địa phương, phát triển phong trào chiến tranh nhân dân, vận động được nhiều thanh niên tòng quân, bổ sung quân số cho Tiểu đoàn xây dựng lực lượng, được nhân dân tin yêu đùm bọc, giúp đỡ. Là đơn vị có kỹ thuật tác chiến giỏi, đạt hiệu quả cao, ra quân trận nào là chiến thắng trận đấy, diệt nhiều sinh lực địch, bắt nhiều tù binh, thu nhiều vũ khí, làm quân địch  run sợ, góp phần bảo vệ Đảng, nhân dân và cơ quan chỉ huy ở khắp chiến trường Khu 8, Khu 9 và Nam Bộ.

Những chiến công oanh liệt của Tiểu đoàn 307 anh hùng đã được các cựu chiến binh Tiểu đoàn thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, với trách nhiệm của những người đi trước đã cẩn thận ghi lại, qua nhiều lần được cơ quan chuyên môn Quân khu 9 góp ý chỉnh sửa và lưu giữ 20 năm qua. Và chúng ta lại nhớ đến cảm tưởng của Cố Thượng tướng Trần Văn Trà – nguyên Phó Tư lệnh Nam Bộ, Tư lệnh Khu 8, Tư lệnh phân liên khu miền Đông trong những năm tháng chống thực dân Pháp đã nói về Tiểu đoàn 307 như sau: "Tiểu đoàn 307 là đơn vị có thành tích xuất sắc về nhiều mặt, là đơn vị Quân đội nhân dân tiêu biểu của chiến trường Nam Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp" là "một đơn vị đã có phương thức tiến hành chiến tranh một cách nghệ thuật, đó chính là thực hiện chiến tranh nhân dân theo tư tưởng về quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".


lich-su-dangbo-Tien-Hai

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tiền Hải

Số trang: 548 trang

Tiền Hải là một vùng đất bồi nằm ở đông nam của tỉnh Thái Bình, được hình thành trong cuộc đại khẩn hoang của Nguyễn Công Trứ vào những năm 20 thế kỷ XIX. Trong quá trình lịch sử, các thế hệ người Tiền Hải đã chung lưng đấu cật vượt qua gian nan, thử thách, kiên cường chống chọi với thiên tai, địch họa,  xây dựng quê hương ngày càng trù phú, giàu đẹp. Nhằm góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, bảo vệ và xây dựng quê hương Tiền Hải của  các thế hệ cha anh cho thế hệ trẻ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Chấp hành Đảng bộ Tiền Hải xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Tiền Hải (1926-2010).

Nội dung cuốn sách phản ánh một cách tương đối toàn diện và có hệ thống quá trình hình thành, phát triển cũng như những thành tựu, hạn chế của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Hải, từ đó rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo của Đảng bộ Tiền Hải. Cuốn sách được xuất bản cũng nhằm dựng lại toàn bộ quá trình đấu tranh cách mạng sục sôi và oanh liệt của nhân dân Tiền Hải thông qua các cuộc đấu tranh yêu nước, thắng lợi của phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và những thành tựu quan trọng trên con đường xây dựng quê hướng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng hành cùng cả nước trên hành trình đổi mới; từ đó góp phần nâng cao thêm niềm tự hào, lòng tin và quyết tâm đối với các thế hệ người Tiền Hải trong sự nghiệp xây dựng quê hương trên cứ sở Tiền Châu – Hồng Hà – Lân, Lý.

Cuốn sách đã cho thấy, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Đảng bộ huyện, từ cảnh lầm than nô lệ nhân dân Tiền Hải đã vùng dậy cùng cả nước lật nhào chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập, tự do. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ Tiền Hải đã lãnh đạo nhân dân toàn huyện vượt qua mọi khó khăn, thử thách vừa kháng chiến vừa kiến quốc, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến. Đất nước thống nhất, Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương.

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở sưu tầm, tập hợp các nguồn tư liệu còn lưu giữ tại các cơ quan lưu trữ Trung ương và địa phương, đồng thời khai thác nguồn sử liệu từ các nhân chứng lịch sử.


Che do tong thong HCQ HK

Tác giả: TS. Nguyễn Tất Đạt (Nguyễn Chí Du)

Số trang: 192

Giá bán: 28.000 đồng

Năm 1776, bản Tuyên ngôn độc lập của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đã tuyên bố sự ly khai khỏi Anh của 13 bang thuộc địa Bắc Mỹ, trên cơ sở đó, những đại diện của vùng đất này đã lựa chọn cho mình một mô hình chính quyền mới – chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ra đời. Từ đó đến nay, cùng với sự mở rộng về diện tích tự nhiên, sự gia tăng quy mô dân số, sự phát triển như vũ bão của kinh tế, quốc phòng…, mô hình chính quyền của Nhà nước Hoa Kỳ cũng thay đổi, mềm dẻo và linh hoạt hơn nhằm thích ứng với từng giai đoạn phát triển của Hợp chúng quốc và thời đại. Mặc dù vậy, sự phát triển của chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ không tách khỏi quy luật phát triển của nhà nước tư bản, đó là vẫn chứa đựng trong lòng nó những mâu thuẫn xã hội.

Nhằm giúp bạn đọc hiểu biết rõ hơn về mô hình chính quyền ở quốc gia này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật giới thiệu cuốn sách Chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và sự hình thành của nhà nước pháp quyền Mỹ.

Nội dung kết cấu cuốn sách được chia thành ba chương:

Chương I: Sự hình thành chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Chương II: Đặc điểm của chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Chương III: Sự phát triển của chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Cuốn sách phác họa một cách có hệ thống quá trình hình thành, các giai đoạn phát triển và những đặc điểm nổi bật của chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, đồng thời đi sâu phân tích nền tảng lý luận và thực tiễn của sự ra đời Nhà nước pháp quyền Mỹ, qua đó góp phần cung cấp những kinh nghiệm để tham khảo trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.


hoi-dap-ve-bao-ve-an-ninh

Chủ biên: GS. TS. Phạm Ngọc Hiền

Số trang: 210 trang

Giá tiền: 37.000 đ

Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, những thời cơ và thuận lợi để phát triển đang mở ra với chúng ta và bên cạnh đó những nguy cơ và thách thức tiềm ẩn cũng dần nổi lên, đòi hỏi chúng ta phải chủ động đón nhận toàn cầu hóa, khai thác hết tiềm năng, thuận lợi do toàn cầu hóa đem lại, đồng thời phải tỉnh táo, có chiến lược và sách lược hữu hiệu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, v.v., bảo đảm an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Với mục đích mang đến cho bạn đọc một nguồn thông tin, một cẩm nang về vấn đề toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế và những liên hệ trong bối cảnh Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp về bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế do GS. TS. Phạm Ngọc Hiền chủ biên. Nội dung cuốn sách gồm những bài viết của một số tác giả là những chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực này.

Cuốn sách được kết cấu thành ba phần:

I. Nhận thức về an ninh và bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

II. Tác động của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đối với an ninh quốc gia Việt Nam.

III. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Cuốn sách giúp bạn đọc nhận thức và hiểu sâu sắc hơn về công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.


Phap luat ve tang cho quyen sd dat

Tác giả: TS. Nguyễn Hải An

Số trang: 304 trang

Giá tiền: 51.000 đồng

Pháp luật Việt Nam cũng như hầu hết pháp luật của các nước đều xác định tặng cho tài sản là một loại vật quyền được thực hiện thông qua giao dịch hợp đồng, trong đó có sự thỏa thuận giữa các bên, bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận tài sản. Theo đó, bản chất của tặng cho được thể hiện: “Để tặng cho được xác lập, lời đề nghị của người tặng cho không đủ, cần phải có sự chấp nhận của người được tặng cho. Vậy tặng cho là một hợp đồng”.

Trong điều kiện nước ta hiện nay, khi nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã và đang phát triển với những biểu hiện tích cực, nhưng cũng bộc lộ những mặt trái của cơ chế thị trường; trong đó đất đai đã được coi là đối tượng đặc biệt trong giao dịch dân sự, kinh tế, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của quy luật giá trị. Khi thấy giá trị quyền sử dụng đất biến động với mức cao hơn, người đã tặng cho lại đòi lại quyền sử dụng đất; đồng thời, ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng đất chưa cao do đó khi pháp luật đã có quy định về tặng cho quyền sử dụng đất, nhưng người sử dụng đất vẫn tặng cho quyền sử dụng đất một cách tùy tiện không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, chính sách pháp luật về đất đai của Việt Nam chưa đồng bộ, đặc biệt các quy định về việc chuyển dịch quyền sử dụng đất chưa theo kịp thực tế cuộc sống đã và đang làm cho việc chuyển dịch bất động sản nói chung, đất đai nói riêng ngày càng bộc lộ nhiều bất cập.

Pháp luật Việt Nam hiện nay không thừa nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai nhưng lại quy định người sử dụng đất có quyền tặng cho quyền sử dụng đất. Tặng cho quyền sử dụng đất là sự giao thoa giữa pháp luật đất đai và pháp luật dân sự; pháp luật đất đai thể hiện nội dung của tặng cho quyền sử dụng đất là một quyền tài sản có giá trị giao lưu kinh tế trong thị trường bất động sản; còn pháp luật dân sự thể hiện hình thức của tặng cho quyền sử dụng đất là một vật quyền của người không phải là chủ sở hữu đối với đất thông qua giao lưu dân sự dưới hình thức là một loại hợp đồng.

Nhằm cung cấp cho độc giả những thông tin tham khảo về những nội dung cơ bản chung quanh chế định pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất theo pháp luật dân sự và pháp luật đất đai ở Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách: Pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất ở Việt Nam, do TS. Nguyễn Hải An biên soạn.

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Lý luận về tặng cho quyền sử dụng đất

Chương II: Nội dung pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất

Chương III: Thực tiễn tặng cho quyền sử dụng đất nhìn nhận qua hoạt động xét xử của tòa án và kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất


hoan-thien-co-che


Tác giả: Nguyễn Mạnh Bình

Số trang: 276 trang

Giá tiền: 47.000đ

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong đó xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là mục tiêu chủ yếu của Đảng, Nhà nước ta đang thực hiện. Một trong những tiền đề có ý nghĩa quan trọng để thực hiện mục tiêu đó, là việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước, đó là một trong những tổng thể về xây dựng và hoàn thiện cơ chế pháp lý về giám sát đối với quyền lực nhà nước nói chung. Trong đó, giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước, là hoạt động giám sát đặc trưng bởi chủ thể giám sát xã hội là các tổ chức, cá nhân hoặc các thể chế xã hội khác đối với quyền lực nhà nước.

Để bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về vấn đề cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Trên cơ sở phân tích sự hình thành và phát triển cơ chế giám sát xã hội; nghiên cứu thực trạng các bộ phận cấu thành của cơ chế pháp lý giám sát xã hội; phân tích các yêu cầu cấp thiết của việc hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập lý luận chung về nhà nước và pháp luật trong các trường đại học, là tài liệu tham khảo đối với các cơ quan chức năng trong quá trình hoạch định chính sách, pháp luật, dự án kinh tế - xã hội để xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.


phat trien doanh nghiepTác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn

Số trang: 368 trang

Giá tiền: 60.000đ

Cuốn sách tổng hợp những vấn đề lý luận chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là sự phát triển lý luận và các nghiên cứu chuyên sâu về các đặc trưng của doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất phát từ cấu trúc bên trong của doanh nghiệp; các nghiên cứu phát hiện và lượng hóa các nhân tố tác động đến quá trình tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp thông qua việc khảo sát thực tiễn các doanh nghiệp hiện tại. Bên cạnh đó, tác giả cũng đề cập và đi sâu phân tích, giải quyết các vấn đề đặc thù của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập như vấn đề áp dụng quản trị công ty, việc tạo lập quan hệ lao động lành mạnh trong doanh nghiệp, vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, vấn đề tiếp cận nguồn lực kinh doanh, đặc biệt là nguồn tài chính của doanh nghiệp. Cuốn sách cũng đi sâu bàn luận và giải quyết vấn đề quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Nội dung cuốn sách gồm 9 chương:

-  Chương I: Đặc điểm, vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế

-  Chương II: Phân tích các nhân tố tác động đến quá trình phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

-  Chương III: Những khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay

- Chương IV: Vận dụng khoa học quản trị công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

- Chương V: Tạo lập quan hệ lao động lành mạnh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Namhiện nay

- Chương VI: Phát triển dịch vụ ngân hàng nhằm tăng cường khả năng hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

- Chương VII: Dịch vụ phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

- Chương VIII: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập

-  Chương IX: Nâng cao tính minh bạch trong điều hành kinh tế vĩ mô của chính quyền cấp tỉnh nhằm phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l