Trang chủ Kinh điển Cẩm nang về kỹ năng giám sát của Đảng

Cẩm nang về kỹ năng giám sát của Đảng

cam-nangvekynagTác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Số trang: 244 trang

Quá trình thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện công tác giám sát của Đảng của các cấp ủy, các ban của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và của chi bộ đã đạt được kết quả  bước đầu rất quan trọng, góp phần phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của các địa phương, đơn vị và trong toàn Đảng. Tuy nhiên, giám sát là nhiệm vụ mới, chủ thể giám sát là nhiệm vụ còn có những khó khăn, lúng túng về nhận thức, vận dụng thực hiện nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục giám sát, về xác định đối tượng, nội dung giám sát cụ thể đối với tổ chức đảng và đảng viên; đối tượng giám sát còn nhận thức chưa đúng, chưa nắm vững quyền và trách nhiệm của mình khi được giám sát.

Để góp phần thống nhất nhận thức và hành động trong thực hiện công tác giám sát, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Cẩm nang về kỹ năng giám sát của Đảng.

Cuốn sách gồm ba phần:

Phần thứ nhấtMột số vấn đề chung về công tác giám sát của Đảng, nêu rõ khái niệm, đặc trưng; vị trí, vai trò, nguyên tắc, hình thức, phương pháp giám sát; phạm vi, chủ thể, đối tượng, nội dung giám sát; sự cần thiết phải giám sát...

Phần thứ haiĐối tượng, nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm giám sát của Đảng, nêu cụ thể về kỹ năng thực hiện giám sát của từng chủ thể giám sát; trách nhiệm và quyền của đối tượng giám sát.

Phần thứ ba Một số văn bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Cuốn sách là tài liệu thiết thực giúp cho các cấp ủy, các ban của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ, cán bộ, đảng viên, cán bộ kiểm tra nghiên cứu, nắm vững, vận dụng thực hiện tốt công tác giám sát theo chức trách, nhiệm vụ được giao.