Trang chủ Tin tức Tin văn hóa tư tưởng Lê Duẩn - người con trung hiếu của Quảng Trị, nhà lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam

Lê Duẩn - người con trung hiếu của Quảng Trị, nhà lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam

Le-Duan1Lê Duẩn sinh ngày 7.4.1907 tại miền quê nghèo huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trong một gia đình có nhiều truyền thống tốt đẹp, đó là truyền thống trọng đức, trọng nghĩa, trọng tình, hiếu học, đặc biệt là truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm. Những truyền thống đó cùng với truyền thống tốt đẹp của quê hương Quảng Trị - mảnh đất địa linh, nhân kiệt đã hun đúc nên tài năng và đức độ của Lê Duẩn và chính ông đã làm rạng danh truyền thống quê hương Quảng Trị.

Lúc mới 20 tuổi, Lê Duẩn thoát ly gia đình đi làm cách mạng và hiến dâng trọn đời cho đất nước và quê hương. Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, Lê Duẩn đã trở thành biểu tượng của nghị lực, tài năng, lòng nhân ái và đức hy sinh vì sự nghiệp cao cả của Đảng, của dân tộc và nhân dân ta. Năm 1928 tham gia Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng, trở thành một trong những đảng viên lớp đầu tiên của Đảng ta. Từ đó, theo yêu cầu của cách mạng, ông hoạt động khắp mọi miền đất nước và được Đảng tin cậy giao những trọng trách lớn: Ủy viên Ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc kỳ (năm 1931); Bí thư Xứ ủy Trung kỳ (1937 - 1939); Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng (từ 1939), Bí thư Xứ ủy Nam bộ (1946); Bí thư Trung ương Cục miền Nam (từ 1951); Bí thư thứ nhất, Tổng Bí thư của Đảng (từ 1960) cho đến khi qua đời năm 1986. Trong gần 60 năm hoạt động cách mạng, ông đã bị thực dân Pháp bắt hai lần, cầm tù gần 12 năm và lưu đày ở các nhà giam Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo. Hoạt động ở khắp ba miền: Bắc - Trung - Nam; đã trải qua ba thời kỳ cách mạng: thời kỳ Đảng ra đời và hoạt động bí mật, thời kỳ Cách mạng tháng Tám và hai cuộc kháng chiến cứu nước, thời kỳ nước nhà thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp cách mạng của Lê Duẩn gắn liền với những bước thăng trầm của lịch sử dân tộc và những thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Với những đóng góp to lớn cho Cách mạng Việt Nam, Lê Duẩn trở thành một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, một nhà lãnh đạo lỗi lạc của Cách mạng Việt Nam và là một trí tuệ lớn của Đảng ta.

Đối với Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị, Lê Duẩn đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, nhất là thời kỳ trực tiếp chỉ đạo, khôi phục lại tổ chức Đảng và phát động cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ ở Quảng Trị và các tỉnh Trung kỳ trong thời kỳ 1936 - 1939. Đây là thời kỳ Lê Duẩn thể hiện tài năng, sáng tạo và nhạy bén trong lãnh đạo phong trào cách mạng. Việc kịp thời chuyển hướng chỉ đạo về phương thức đấu tranh cách mạng, kết hợp việc xây dựng, phát triển các tổ chức quần chúng rộng rãi để giữ vững và phát triển phong trào với việc xây dựng Đảng làm nòng cốt để phát triển lực lượng cách mạng, đề ra các hình thức và phương pháp đấu tranh phong phú, uyển chuyển; kết hợp hoạt động công khai hợp pháp và nửa hợp pháp với hoạt động bí mật, bất hợp pháp; kết hợp đấu tranh của quần chúng ngoài nghị viện với đấu tranh bên trong nghị trường, đấu tranh ở nông thôn với đấu tranh ở thành thị. Đó còn là sự sáng tạo, nhạy bén trong chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, gắn vấn đề giai cấp với vấn đề dân tộc, nêu cao ngọn cờ dân chủ để tập hợp rộng rãi mọi giai tầng trong xã hội, trong dân tộc kể cả giai cấp tư sản dân tộc, những thành phần dân chủ, những cá nhân có tư tưởng tiến bộ đứng về phía nhân dân chống lại bọn phản động thuộc địa và vua quan Nam Triều thối nát; thông qua phong trào dân chủ mạnh mẽ cả chiều rộng, lẫn chiều sâu mà tiến hành một cuộc tập dượt lớn nhằm tiến tới cao trào cứu nước 1940 - 1945 giành trọn vẹn chính quyền về tay nhân dân trong cách mạng tháng Tám. Lê Duẩn đã đánh giá: “Chính Lênin đã từng nói nếu không có các quyền tự do, dân chủ do Cách mạng tháng Hai (1917) đưa lại thì cũng khó mà có được phong trào đấu tranh sâu rộng của quần chúng đưa đến thắng lợi của Cách mạng tháng Mười. Trên một ý nghĩa tương tự như vậy, ta cũng có thể nói về tác dụng của phong trào dân chủ hồi 1936 - 1939 đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. Đó là một thời kỳ… chuẩn bị điều kiện để đưa quần chúng vào những trận chiến đấu quyết liệt mới trong thời kỳ 1940 - 1945”.

Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, với cương vị Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng và từ sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa (năm 1969), là người lãnh đạo cao nhất trong Tổng hành dinh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông đã bộc lộ rõ tài thao lược, tư duy nhạy bén, sự quyết đoán khoa học trong việc cùng Bộ chỉ huy của Đảng, của dân tộc hoạch định chủ trương, sách lược, phân tích chính xác tình hình ta, địch, đưa những quyết sách táo bạo kịp thời. Có thể khẳng định trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Lê Duẩn có gần 50 năm cống hiến và phấn đấu cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cho chiến tranh cách mạng vì sự nghiệp bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Sự đóng góp của Lê Duẩn vào kho tàng lý luận cách mạng, nghệ thuật quân sự Việt Nam là rất to lớn.

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Lê Duẩn đã tham gia lãnh đạo giải quyết nhiều vấn đề mới mẻ trong việc tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam và đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Sau khi Tổ quốc thống nhất, từ Đại hội IV của Đảng, được bầu làm Tổng bí thư của Đảng, đứng đầu cơ quan hoạch định đường lối, đưa Việt Nam từ một nước nông nghiệp lạc hậu bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Lê Duẩn đã có những tư tưởng, quan điểm sâu sắc về cuộc đấu tranh giữa hai con đường tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa; về đưa sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn; về công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, nắm vững cách mạng chuyên chính vô sản, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng tư tưởng - văn hóa, trong đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt, nhằm xây dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa. Những tư tưởng, quan điểm đó đến nay vẫn có ý nghĩa cấp thiết về lý luận và thực tiễn đối với cách mạng nước ta.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Lê Duẩn đã thể hiện rõ là một nhà lý luận lớn, giàu tính sáng tạo của Cách mạng Việt Nam. Lê Duẩn hay nhắc tới luận điểm nổi tiếng của Lênin “Chân lý là cụ thể” và đối với ông, chân lý là cụ thể nên cách mạng là sáng tạo, và bản thân ông là sự thể hiện xuất sắc luận điểm đó trong tư duy và hoạt động thực tiễn lãnh đạo Cách mạng Việt Nam. Tầm chiến lược trong tư duy lý luận của ông được thể hiện rõ qua các quan điểm về những vấn đề khởi đầu của một cuộc chiến tranh cách mạng, phương pháp tiến hành và kết thúc chiến tranh, nghệ thuật biết thắng từng bước cho đúng; những quan điểm lý luận về đồng thời tiến hành hai chiến lược cách mạng: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và mối liên hệ giữa hai cuộc cách mạng đó. Quan điểm lý luận về tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng, về công nghiệp hóa và bước đi ban đầu của thời kỳ quá độ, về làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa. Đồng thời Lê Duẩn đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng Đảng, đến công tác tổ chức và cán bộ trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lẫn cách mạng xã hội chủ nghĩa và đã có những đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, ở đó thể hiện những quan điểm sâu sắc về vai trò, chức năng của Đảng cầm quyền trong hệ thống chính trị của nước ta.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi ở mọi miền đất nước đảm nhận nhiều trọng trách lớn của Đảng, với quê hương Quảng Trị, Lê Duẩn luôn dành những tình cảm chân thành và sâu sắc. Lúc sinh thời ông đã tâm sự: “Đối với tất cả chúng ta, quê hương biết bao tình sâu, nghĩa nặng. Riêng tôi ngoài công việc chung của cả nước vẫn thường nghĩ đến tỉnh nhà và tự hỏi không biết đồng bào trong tỉnh từ ngày giải phóng đến nay sống như thế nào”.

Lê Duẩn đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quý giá. Đảng, Nhà nước đã đánh giá xứng đáng công trạng của Lê Duẩn trong điếu văn do Tổng bí thư Trường Chinh đọc tại lễ truy điệu: “Cống hiến của đồng chí Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta thật là to lớn”, “Lịch sử nước nhà mãi mãi khẳng định công lao to lớn và cống hiến xuất sắc của Lê Duẩn”. Học tập tư duy sáng tạo của Lê Duẩn, chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau còn phải tiếp tục nghiên cứu, khám phá những cống hiến to lớn của Lê Duẩn, khám phá thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam, quyết tâm đưa nước ta tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Kỷ niệm 105 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn, chúng ta càng tự hào một  người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, đã trở thành một người con trung thành vô hạn của Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, một nhà chiến lược kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, một chiến sỹ cộng sản kiên cường, trọn đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất Tổ quốc, cho tự do hạnh phúc của nhân dân, cho tình đoàn kết chiến đấu keo sơn của phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế.

Theo Báo Điện tử Đại biểu nhân dân

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 6-2014

 

 1. Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Cừ, tập I
 2. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
 3. Luật biển Việt Nam
 4. Hỏi đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 5. Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và... về môi trường
 6. Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận
 7. Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
 8. Luật khiếu nại
 9. Hoàng Đình Giong - Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng
 10. 50 năm ... Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin
 11. Luật xử lý vi phạm hành chính
 12. Lịch sử Đảng bộ xã Mỹ Thuỷ, tập 1
 13. Luật hợp tác xã
 14. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 15. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930)
 16. Pháp luật về luật sư và đạo đức nghề nghiệp luật sư
 17. Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã An Long (1945 - 2010)
 18. Nghiên cứu mối quan hệ không bình thường giữa một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền với các doanh nghiệp để trục lợi
 19. Hương sắc Đông Anh
 20. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 21. Địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia
 22. Luật hoà giải ở cơ sở năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Trí tuệ tạo hình người Việt từ hình tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay
 24. Phong cách Hồ Chí Minh
 25. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện ở VN thời kỳ hậu WTO
 26. Quản lý học đại cương
 27. Tập bài giảng về công tác dân vận ở cơ sở
 28. Thực hiện thống nhất chức năng giai cấp và chức năng xã hội của Nhà nước trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta
 29. Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thành phố Trà Vinh (1975-2010)
 30. Tổng Bí thư Trần Phú với cách mạng Việt Nam và nơi sinh Phú Yên
 31. Tư tưởng Hồ Chí minh về pháp luật và việc vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
 32. Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số vùng Đông Nam Bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 


Sách mới

 

tai lieu tham khao1


Tác giả: TS. Nguyễn Tiến Hoàng (Chủ biên)

Số trang: 292 trang

Giá tiền: 40.000đ

 Nội dung cuốn sách gồm 11 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin

- Chuyên đề 2: Sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

- Chuyên đề 3: Các nhân tố mới trong chủ nghĩa tư bản hiện đại và tính tất yếu của cuộc cải biến cách mạng lên xã hội mới

- Chuyên đề 4: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

- Chuyên đề 5: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

- Chuyên đề 6: Quan điểm của Đảng ta về tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở

- Chuyên đề 7: Quan điểm của Đảng ta về đất đai và giải quyết vấn đề đất đai trong điều kiện hiện nay

- Chuyên đề 8: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

- Chuyên đề 9: Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

- Chuyên đề 10: Nhiệm vụ an ninh - quốc phòng trong tình hình mới

- Chuyên đề 11: Một số vấn đề lớn trong Hiến pháp năm 2013

Cuốn sách giúp các cấp ủy Đảng, các địa phương nhanh chóng triển khai chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l