Trang chủ Tin tức Tin văn hóa tư tưởng Lê Duẩn - người con trung hiếu của Quảng Trị, nhà lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam

Lê Duẩn - người con trung hiếu của Quảng Trị, nhà lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam

Le-Duan1Lê Duẩn sinh ngày 7.4.1907 tại miền quê nghèo huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trong một gia đình có nhiều truyền thống tốt đẹp, đó là truyền thống trọng đức, trọng nghĩa, trọng tình, hiếu học, đặc biệt là truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm. Những truyền thống đó cùng với truyền thống tốt đẹp của quê hương Quảng Trị - mảnh đất địa linh, nhân kiệt đã hun đúc nên tài năng và đức độ của Lê Duẩn và chính ông đã làm rạng danh truyền thống quê hương Quảng Trị.

Lúc mới 20 tuổi, Lê Duẩn thoát ly gia đình đi làm cách mạng và hiến dâng trọn đời cho đất nước và quê hương. Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, Lê Duẩn đã trở thành biểu tượng của nghị lực, tài năng, lòng nhân ái và đức hy sinh vì sự nghiệp cao cả của Đảng, của dân tộc và nhân dân ta. Năm 1928 tham gia Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng, trở thành một trong những đảng viên lớp đầu tiên của Đảng ta. Từ đó, theo yêu cầu của cách mạng, ông hoạt động khắp mọi miền đất nước và được Đảng tin cậy giao những trọng trách lớn: Ủy viên Ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc kỳ (năm 1931); Bí thư Xứ ủy Trung kỳ (1937 - 1939); Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng (từ 1939), Bí thư Xứ ủy Nam bộ (1946); Bí thư Trung ương Cục miền Nam (từ 1951); Bí thư thứ nhất, Tổng Bí thư của Đảng (từ 1960) cho đến khi qua đời năm 1986. Trong gần 60 năm hoạt động cách mạng, ông đã bị thực dân Pháp bắt hai lần, cầm tù gần 12 năm và lưu đày ở các nhà giam Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo. Hoạt động ở khắp ba miền: Bắc - Trung - Nam; đã trải qua ba thời kỳ cách mạng: thời kỳ Đảng ra đời và hoạt động bí mật, thời kỳ Cách mạng tháng Tám và hai cuộc kháng chiến cứu nước, thời kỳ nước nhà thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp cách mạng của Lê Duẩn gắn liền với những bước thăng trầm của lịch sử dân tộc và những thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Với những đóng góp to lớn cho Cách mạng Việt Nam, Lê Duẩn trở thành một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, một nhà lãnh đạo lỗi lạc của Cách mạng Việt Nam và là một trí tuệ lớn của Đảng ta.

Đối với Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị, Lê Duẩn đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, nhất là thời kỳ trực tiếp chỉ đạo, khôi phục lại tổ chức Đảng và phát động cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ ở Quảng Trị và các tỉnh Trung kỳ trong thời kỳ 1936 - 1939. Đây là thời kỳ Lê Duẩn thể hiện tài năng, sáng tạo và nhạy bén trong lãnh đạo phong trào cách mạng. Việc kịp thời chuyển hướng chỉ đạo về phương thức đấu tranh cách mạng, kết hợp việc xây dựng, phát triển các tổ chức quần chúng rộng rãi để giữ vững và phát triển phong trào với việc xây dựng Đảng làm nòng cốt để phát triển lực lượng cách mạng, đề ra các hình thức và phương pháp đấu tranh phong phú, uyển chuyển; kết hợp hoạt động công khai hợp pháp và nửa hợp pháp với hoạt động bí mật, bất hợp pháp; kết hợp đấu tranh của quần chúng ngoài nghị viện với đấu tranh bên trong nghị trường, đấu tranh ở nông thôn với đấu tranh ở thành thị. Đó còn là sự sáng tạo, nhạy bén trong chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, gắn vấn đề giai cấp với vấn đề dân tộc, nêu cao ngọn cờ dân chủ để tập hợp rộng rãi mọi giai tầng trong xã hội, trong dân tộc kể cả giai cấp tư sản dân tộc, những thành phần dân chủ, những cá nhân có tư tưởng tiến bộ đứng về phía nhân dân chống lại bọn phản động thuộc địa và vua quan Nam Triều thối nát; thông qua phong trào dân chủ mạnh mẽ cả chiều rộng, lẫn chiều sâu mà tiến hành một cuộc tập dượt lớn nhằm tiến tới cao trào cứu nước 1940 - 1945 giành trọn vẹn chính quyền về tay nhân dân trong cách mạng tháng Tám. Lê Duẩn đã đánh giá: “Chính Lênin đã từng nói nếu không có các quyền tự do, dân chủ do Cách mạng tháng Hai (1917) đưa lại thì cũng khó mà có được phong trào đấu tranh sâu rộng của quần chúng đưa đến thắng lợi của Cách mạng tháng Mười. Trên một ý nghĩa tương tự như vậy, ta cũng có thể nói về tác dụng của phong trào dân chủ hồi 1936 - 1939 đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. Đó là một thời kỳ… chuẩn bị điều kiện để đưa quần chúng vào những trận chiến đấu quyết liệt mới trong thời kỳ 1940 - 1945”.

Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, với cương vị Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng và từ sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa (năm 1969), là người lãnh đạo cao nhất trong Tổng hành dinh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông đã bộc lộ rõ tài thao lược, tư duy nhạy bén, sự quyết đoán khoa học trong việc cùng Bộ chỉ huy của Đảng, của dân tộc hoạch định chủ trương, sách lược, phân tích chính xác tình hình ta, địch, đưa những quyết sách táo bạo kịp thời. Có thể khẳng định trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Lê Duẩn có gần 50 năm cống hiến và phấn đấu cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cho chiến tranh cách mạng vì sự nghiệp bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Sự đóng góp của Lê Duẩn vào kho tàng lý luận cách mạng, nghệ thuật quân sự Việt Nam là rất to lớn.

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Lê Duẩn đã tham gia lãnh đạo giải quyết nhiều vấn đề mới mẻ trong việc tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam và đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Sau khi Tổ quốc thống nhất, từ Đại hội IV của Đảng, được bầu làm Tổng bí thư của Đảng, đứng đầu cơ quan hoạch định đường lối, đưa Việt Nam từ một nước nông nghiệp lạc hậu bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Lê Duẩn đã có những tư tưởng, quan điểm sâu sắc về cuộc đấu tranh giữa hai con đường tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa; về đưa sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn; về công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, nắm vững cách mạng chuyên chính vô sản, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng tư tưởng - văn hóa, trong đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt, nhằm xây dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa. Những tư tưởng, quan điểm đó đến nay vẫn có ý nghĩa cấp thiết về lý luận và thực tiễn đối với cách mạng nước ta.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Lê Duẩn đã thể hiện rõ là một nhà lý luận lớn, giàu tính sáng tạo của Cách mạng Việt Nam. Lê Duẩn hay nhắc tới luận điểm nổi tiếng của Lênin “Chân lý là cụ thể” và đối với ông, chân lý là cụ thể nên cách mạng là sáng tạo, và bản thân ông là sự thể hiện xuất sắc luận điểm đó trong tư duy và hoạt động thực tiễn lãnh đạo Cách mạng Việt Nam. Tầm chiến lược trong tư duy lý luận của ông được thể hiện rõ qua các quan điểm về những vấn đề khởi đầu của một cuộc chiến tranh cách mạng, phương pháp tiến hành và kết thúc chiến tranh, nghệ thuật biết thắng từng bước cho đúng; những quan điểm lý luận về đồng thời tiến hành hai chiến lược cách mạng: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và mối liên hệ giữa hai cuộc cách mạng đó. Quan điểm lý luận về tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng, về công nghiệp hóa và bước đi ban đầu của thời kỳ quá độ, về làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa. Đồng thời Lê Duẩn đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng Đảng, đến công tác tổ chức và cán bộ trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lẫn cách mạng xã hội chủ nghĩa và đã có những đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, ở đó thể hiện những quan điểm sâu sắc về vai trò, chức năng của Đảng cầm quyền trong hệ thống chính trị của nước ta.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi ở mọi miền đất nước đảm nhận nhiều trọng trách lớn của Đảng, với quê hương Quảng Trị, Lê Duẩn luôn dành những tình cảm chân thành và sâu sắc. Lúc sinh thời ông đã tâm sự: “Đối với tất cả chúng ta, quê hương biết bao tình sâu, nghĩa nặng. Riêng tôi ngoài công việc chung của cả nước vẫn thường nghĩ đến tỉnh nhà và tự hỏi không biết đồng bào trong tỉnh từ ngày giải phóng đến nay sống như thế nào”.

Lê Duẩn đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quý giá. Đảng, Nhà nước đã đánh giá xứng đáng công trạng của Lê Duẩn trong điếu văn do Tổng bí thư Trường Chinh đọc tại lễ truy điệu: “Cống hiến của đồng chí Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta thật là to lớn”, “Lịch sử nước nhà mãi mãi khẳng định công lao to lớn và cống hiến xuất sắc của Lê Duẩn”. Học tập tư duy sáng tạo của Lê Duẩn, chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau còn phải tiếp tục nghiên cứu, khám phá những cống hiến to lớn của Lê Duẩn, khám phá thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam, quyết tâm đưa nước ta tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Kỷ niệm 105 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn, chúng ta càng tự hào một  người con ưu tú của quê hương Quảng Trị, đã trở thành một người con trung thành vô hạn của Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, một nhà chiến lược kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, một chiến sỹ cộng sản kiên cường, trọn đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất Tổ quốc, cho tự do hạnh phúc của nhân dân, cho tình đoàn kết chiến đấu keo sơn của phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế.

Theo Báo Điện tử Đại biểu nhân dân

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 4-2014
 1. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 2. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 3. Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát cán bộ giai đoạn hiện nay
 4. Nghị định số 109/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn và văn bản hướng dẫn thi hành
 5. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai gắn với xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Tây Nguyên
 6. Công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Vênêxuêla dưới thời Tổng thống Hugô Chavet (1999 - 2012)
 7. Về vấn đề Biển Đông
 8. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Trung (1930 - 2010)
 9. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2014)
 10. Tài liệu hỏi - đáp về Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Dùng để tuyên truyền trong nhân dân)
 11. Tài liệu tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Dùng cho cán bộ, đảng viên)
 12. Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 13. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 14. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 15. Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn (Những bài viết về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng)
 16. Xúc tiến thương mại - Lý luận và thực tiễn
 17. Phong cách Bác Hồ đến cơ sở
 18. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
 19. Những điều cần biết về bảo vệ và chăm sóc trẻ em
 20. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
 21. Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận - Thực tiễn mới đang đặt ra - Tập 1
 22. Sổ tay học tập chính trị dành cho đảng viên mới
 23. Sổ tay học tập chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng
 24. Đô thị Thừa Thiên Huế: Tiến trình phát triển và giải pháp quy hoạch
 25. Luật xuất bản năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 26. Nghị định số 129/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế và văn bản hướng dẫn thi hành
 27. Hồ Đắc Di - Nhà y học triết nhân
 28. Hải quân nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ tại vùng sông biển miền Bắc (1964 - 1973)
 29. Luật thi hành án hình sự
 30. Luật doanh nghiệp năm 2005 (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2013)
 31. Luật thương mại
 32. Luật trọng tài thương mại
 33. Luật bình đẳng giới
 34. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013
 35. Luật các tổ chức tín dụng
 36. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 37. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
 38. Luật đất đai
 39. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Những chặng đường phát triển
 40. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 41. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 42. Luật việc làm
 43. Bộ luật lao động
 44. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
 45. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
 46. Hội nghị quân sự Trung Giã và Hiệp định Giơnevơ 1954 về Việt Nam
 47. Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
 48. Bàn về giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 49. Luật giáo dục đại học năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 50. Quy định pháp luật về thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
 51. Lực lượng vũ trang huyện Long Mỹ - 32 năm kháng chiến (1945-1975)
 52. Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến
 53. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009
 54. NĐ số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
 55. Khoa học lãnh đạo - lý thuyết và kỹ năng
 56. Xúc tiến thương mại - lý luận và thực tiễn

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 4-2014
 1. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 2. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 3. Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát cán bộ giai đoạn hiện nay
 4. Nghị định số 109/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn và văn bản hướng dẫn thi hành
 5. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai gắn với xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Tây Nguyên
 6. Công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Vênêxuêla dưới thời Tổng thống Hugô Chavet (1999 - 2012)
 7. Về vấn đề Biển Đông
 8. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Trung (1930 - 2010)
 9. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2014)
 10. Tài liệu hỏi - đáp về Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Dùng để tuyên truyền trong nhân dân)
 11. Tài liệu tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Dùng cho cán bộ, đảng viên)
 12. Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 13. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 14. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 15. Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn (Những bài viết về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng)
 16. Xúc tiến thương mại - Lý luận và thực tiễn
 17. Phong cách Bác Hồ đến cơ sở
 18. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
 19. Những điều cần biết về bảo vệ và chăm sóc trẻ em
 20. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
 21. Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận - Thực tiễn mới đang đặt ra - Tập 1
 22. Sổ tay học tập chính trị dành cho đảng viên mới
 23. Sổ tay học tập chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng
 24. Đô thị Thừa Thiên Huế: Tiến trình phát triển và giải pháp quy hoạch
 25. Luật xuất bản năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 26. Nghị định số 129/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế và văn bản hướng dẫn thi hành
 27. Hồ Đắc Di - Nhà y học triết nhân
 28. Hải quân nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ tại vùng sông biển miền Bắc (1964 - 1973)
 29. Luật thi hành án hình sự
 30. Luật doanh nghiệp năm 2005 (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2013)
 31. Luật thương mại
 32. Luật trọng tài thương mại
 33. Luật bình đẳng giới
 34. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013
 35. Luật các tổ chức tín dụng
 36. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 37. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
 38. Luật đất đai
 39. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Những chặng đường phát triển
 40. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 41. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 42. Luật việc làm
 43. Bộ luật lao động
 44. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
 45. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
 46. Hội nghị quân sự Trung Giã và Hiệp định Giơnevơ 1954 về Việt Nam
 47. Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
 48. Bàn về giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 49. Luật giáo dục đại học năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 50. Quy định pháp luật về thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
 51. Lực lượng vũ trang huyện Long Mỹ - 32 năm kháng chiến (1945-1975)
 52. Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến
 53. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009
 54. NĐ số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
 55. Khoa học lãnh đạo - lý thuyết và kỹ năng
 56. Xúc tiến thương mại - lý luận và thực tiễn

 

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 3-2014

 

 1. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
 2. Quy định pháp luật về hợp đồng lao động
 3. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 4. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 5. Khám phá lịch sử Việt Nam
 6. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 7. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm
 8. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 9. Luật công đoàn năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 10. Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013...
 11. Nghị định số 115/NĐ-CP về quản lý, bảo quản tang vật...
 12. Quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập
 13. Tìm hiểu pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá
 14. Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ...
 15. Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
 16. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
 17. Hiến pháp nước CHXHCNVN
 18. Sổ tay công tác Đảng
 19. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 20. Phát triển văn hoá với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội
 21. Giá trị của đạo đức nho giáo trong thời đại ngày nay
 22. Tín ngưỡng truyền thống Việt Nam (Hỏi - đáp)
 23. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố - Những kiến thức cơ bản
 24. C.Mác và Ph.Ăngghen Tuyển tập - Tập VI (Tiếng Lào)
 25. Lý luận và kinh nghiệm của ĐCSVN về công tác dân vận
 26. Theo dấu chân Bác Hồ
 27. Hội người cao tuổi Việt Nam và công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi (Hỏi - đáp)
 28. Hiện đại hoá giáo dục
 29. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Đông Trung (1930-2010)
 30. Chu Văn An - Người thầy của muôn đời

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 2-2014

 

 1. Hỏi - đáp về xây dựng nếp sống văn minh
 2. Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay...
 3. Nghệ thuật ngoại giao Việt Nam với cuộc đàm phán Paris
 4. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Đông Trung (1930 - 2010)
 5. Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Sơn (1940 - 2010)
 6. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 7. Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hoá trong...
 8. Một số vấn đề cơ bản của khoa học luận...
 9. Đại hội XI của Đảng với nhiệm vụ XD&BV Tổ quốc Việt Nam.
 10. Đan Phượng - Tầm nhìn và phát triển
 11. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 13. Sổ tay học tập chính trị dành cho đảng viên mới
 14. Sổ tay học tập chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng
 15. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 16. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 17. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
 18. Tài liệu học tập LLCT dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
 19. Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp uỷ viên ở cơ sở
 20. Tài liệu học tập LLCT dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
 21. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
 22. Lý luận và kinh nghiệm của ĐCSVN về công tác dân vận
 23. Hiện đại hoá giáo dục
 24. Luật thuế TNDN năm 2008 sđ, bs năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 25. Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 sđ, bs năm 2013
 26. Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 sđ, bs năm 2005, 2009, 2013
 27. Luật đất đai
 28. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 29. Luật việc làm
 30. Luật tiếp công dân
 31. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao...
 32. Lịch sử Kho xăng dầu VK102 (1974 - 2014)
 33. Chu Văn An - Người thầy của muôn đời
 34. Những tấm gương bình dị mà cao quý...
 35. Khoa học lãnh đạo - Lý thuyết...
 36. Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố...
 37. QĐPL về cấp và thu hồi chứng chỉ...
 38. LS Đảng bộ và nhân dân thị trấn Thường Tín...
 39. Văn hoá trong chiến lược phát triển của Việt Nam
 40. Luật hợp đồng VN - Bản án và bình luận bản án (Tập 1)
 41. Những khía cạnh lịch sử văn hoá VN và thế giới
 42. Đại hội XI của Đảng với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN XHCN
 43. Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững tại VN
 44. Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Sơn
 45. Hiến pháp nước CHXHCN VN
 46. Hỏi - đáp về xây dựng nếp sống văn minh
 47. Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 48. Đan Phượng - tầm nhìn và phát triển
 49. Đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt giữa quân đội hai nước Lào - VN, VN - Lào...
 50. Đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt giữa quân đội hai nước Lào - VN,... (Song ngữ)
 51. Tập bài giảng phân tích hiệu quả dự án đầu tư
 52. Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hoá trong thời kỳ đổi mới
 53. Điện Biên Phủ
 54. Một số vấn đề cơ bản của khoa học luận
 55. Công tác tư tưởng và vấn đề đào tạo cán bộ làm công tác tư tưởng
 56. Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay...
 57. Giữ gìn bản sắc dân tộc VN trong bối cảnh toàn cầu hoá...
 58. Sổ tay về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc dành cho cán bộ, công chức xã, phường
 59. Võ Nguyên Giáp - Một cuộc đời
 60. Nghệ thuật ngoại giao VN với cuộc đàm phán Paris

 

 


DANH MỤC SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 1-2014

1. Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3. Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

4. Luật doanh nghiệp năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2013

5. Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Mỏ Cày

6. Kỷ yếu sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03...

7. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013

8. Luật hòa giải ở cơ sở

9. Luật khoa học và công nghệ

10. Luật phòng, chống khủng bố

11. Lịch sử 30 năm kháng chiến của LLVT tỉnh Sóc Trăng (1945-1975)

12. Lịch sử 30 năm xây dựng và bảo vệ TQ của LLVT Sóc Trăng (1975-2005)

13. Lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường

14. Kế thừa và đổi mới các giá trị đạo đức truyền thống...

15. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Châu Ổ.

16. Tương tác khoa học.

17. 100 nhà kinh tế nổi tiếng.

18. Sổ tay công tác đảng

19. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

20. Cơ quan nhân quyền quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương

21. Lịch sử Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình (1903 - 2013)

22. Hỏi - đáp Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

23. Những tranh luận mới của các học giả Nga về chủ nghĩa xã hội

24. Văn phòng Trung ương Cục miền Nam - Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ

25. Chế định trách nhiệm sản phẩm trong pháp luật Việt Nam

26. Lịch sử Công an nhân nhân dân huyện Nhà Bè (1945 - 2010)

27. Hướng dẫn học và ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin...

28. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

29. Bộ luật lao động

30. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...

31. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...

32. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...

33. Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)

34. Lịch sử Đảng bộ huyện Vân Đồn (1945-2013)

35. Luật việc làm

36. Luật đấu thầu

37. Luật tài nguyên nước

38. Sổ tay làm theo gương Bác

39. Lịch sử Đảng bộ quận Đống Đa (1930-2010)

40. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

41. Luật đất đai

42. Luật tiếp công dân

43. Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2013

44. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

45. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

46. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

47. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

48. Hồ Chí Minh - Nhà chiến lược quân sự thiên tài

49. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Người cộng sản kiên trung...

50. Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2009, 2013

51. Lịch sử Đảng bộ xã Cảnh Dương, tập 1...

52. Quy định pháp luật về công chức xã, phường, thị trấn

53. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

54. Kế thừa và đổi mới các giá trị đạo đức truyền thống...

55. Những thách thức và giải pháp đối với chính sách an sinh xã hội... tại Việt Nam và Đức

56. Sự phát triển nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 


Sách mới

 

Tien trinh hoi nhap TTCK VN vao ASEAN

Tác giả: TS. Trần Quang Phú

Số trang: 284

Giá tiền: 48.000đ

Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực trên nhiều lĩnh vực trọng yếu: kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục… trong đó, hội nhập kinh tế giữ vị trí then chốt. Là một thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế  nói chung và thị trường chứng khoán khu vực nói riêng.

Sau hơn một thập niên ra đời và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những thành tựu đáng ghi nhận với quy mô hơn 642 công ty và quỹ đầu tư niêm yết (mức vốn hóa đạt khoảng 39% GDP), trên 1.000.000 tài khoản của nhà đầu tư, 105 công ty chứng khoán, 46 công ty quản lý quỹ. Tuy nhiên, nếu so sánh với các thị trường chứng khoán trong khu vực như Malayxia, Thái Lan, Inđônêxia, Philíppin thì thị trường chứng khoán Việt Nam còn nhiều hạn chế cả về chất và lượng. Chính vì vậy, muốn hội nhập thành công vào thị trường chứng khoán khu vực ASEAN thì Việt Nam cần phải có một chiến lược tổng thể để hoàn thiện các tiền đề nội lực và lộ trình hội nhập với một mô hình hợp lý, chú trọng làm rõ về mặt lý luận cũng như thực tiễn tiến trình hội nhập vào loại thị trường đặc biệt này.

Cuốn sách Tiến trình hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam vào thị trường chứng khoán ASEAN đến năm 2020 do TS. Trần Quang Phú chủ biên, sẽ cung cấp cho bạn đọc một cách có hệ thống các tiền đề lý luận và thực tiễn về quá trình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập vào thị trường chứng khoán ASEAN.

Chỉ với 282 trang sách khổ 14,5 x 20,5cm, tác giả đã hệ thống hóa các quan điểm hiện đại về vai trò của thị trường chứng khoán đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia; về kinh nghiệm hội nhập thị trường chứng khoán khu vực của một số quốc gia chuyển đổi (cụ thể là hội nhập thị trường chứng khoán của Cộng hòa Séc, Ba Lan vào EU); hội nhập thị trường chứng khoán khu vực của một số quốc gia trong khu vực ASEAN (như Inđônêxia, Malayxia, Philíppin); về thực tiễn tạo lập tiền đề và quá trình hội nhập vào thị trường chứng khoán khu vực ASEAN của Việt Nam; và từ việc phân tích một cách khoa học, cụ thể về những hạn chế trong quá trình tạo lập các tiền đề nội lực và hội nhập thị trường chứng khoán ASEAN của thị trường chứng khoán Việt Nam, tác giả đã đưa ra một số phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam vào thị trường chứng khoán khu vực ASEAN đến năm 2020.

Chắc chắn cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, nhà hoạch định trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, xây dựng mô hình hội nhập cũng như kiểm soát quá trình hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam vào thị trường chứng khoán khu vực ASEAN sao cho đạt hiệu quả cao nhất, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng: “Chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, tăng cường quan hệ với các đối tác, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong các khuôn khổ hợp tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.


Lich su BAO CHI CMVN

Tác giả: PGS. TS. Đào Duy Quát (Chủ biên)

Số trang: 596

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn các nhà báo rằng: Báo chí phải phục vụ nhân dân, chủ nghĩa xã hội, đại đoàn kết dân tộc và hòa bình thế giới. Người làm báo phải là chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các cơ quan báo chí và các thế hệ những người làm báo cách mạng Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với vai trò là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước giàu mạnh.

Ngày 21-6-1925, báo Thanh niên, cơ quan của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra số đầu tiên, đánh dấu sự khởi nguồn một dòng báo chí hoàn toàn mới trong lịch sử báo chí Việt Nam: báo chí cách mạng. Được xuất bản gần như đều đặn hằng tuần, với gần 90 số báo, tờ báo đầu tiên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lớn lao của mình là bước đầu truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về mặt lý luận, chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tính đến năm 2010, báo chí cách mạng Việt Nam đã đi được một chặng đường dài 85 năm với những bước phát triển rất mạnh mẽ, gắn bó chặt chẽ với lịch sử cách mạng của đất nước, của dân  tộc và đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế. Chặng đường lịch sử 85 năm ấy với những sự kiện, những dấu mốc, những thăng trầm, những giá trị, thành tựu và cả những hạn chế đã được tổng kết trong cuốn sách Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2010) do PGS. TS. Đào Duy Quát chủ biên.

Nội dung cuốn sách phản ánh một cách sinh động, có hệ thống toàn bộ chặng đường 85 năm hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam theo trình tự thời gian, gắn với các thời kỳ lịch sử của dân tộc: 1925-1945, 1945-1954, 1954-1975, 1976-1986, 1986-2000, 2000-2010. Trong từng thời kỳ, các tác giả lại chia thành những giai đoạn nhỏ, phân tích kỹ bối cảnh, tình hình chính trị - xã hội, điều kiện lịch sử trong nước và thế giới, tương ứng là những phân tích sâu về tình hình hoạt động, những nhiệm vụ cụ thể của báo chí nước nhà, điểm ra những tờ báo chủ lực, tiêu biểu trong các giai đoạn này. Nếu như trong thời kỳ đầu của nền báo chí cách mạng (1925-1945), ngoài báo Thanh niên, có thể kể ra những tờ báo, tạp chí ghi dấu ấn đậm nét trong làng báo như: Búa Liềm, Đỏ, Tranh đấu, Dân chúng, Việt Nam độc lập, Cứu quốc, Cờ giải phóng… thì trong những thời kỳ tiếp theo, không thể không kể đến những cái tên: Sự thật, Độc lập, Lao động, Nhân dân, Quân đội nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam…

Bằng văn phong chính luận, các tác giả cuốn sách đã tái hiện lại lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam với đầy ắp các sự kiện, con số, tư liệu lịch sử nhưng không hề khiến độc giả thấy khô khan, tẻ nhạt, nhàm chán mà ngược lại, rất lôi cuốn. Kể cả khi đánh giá tình hình chính trị, xã hội, tình hình hoạt động báo chí hay khi giới thiệu quá trình ra đời và hoạt động cũng như những đóng góp của những tờ báo, tạp chí cụ thể, các tác giả vẫn kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự khái quát, phân tích, đánh giá với những ví dụ cụ thể, sinh động.

Nếu ví cuốn sách này là một bức tranh về chủ đề lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, thì có thể nói các tác giả đã vẽ nên một bức tranh sống động, chân thực về mặt lịch sử, lôgic về mặt bố cục và được chuyển tải bởi những nét vẽ khá mềm mại, uyển chuyển.

Với gần 600 trang sách, với 7 chương khái quát quá trình phát triển báo chí cách mạng qua các thời kỳ và phần cuối cùng khép lại cuốn sách: Báo chí cách mạng Việt Nam - 85 năm nhìn lại, độc giả, đặc biệt là những người đang công tác, hoạt động trong ngành báo chí và những người quan tâm tới lĩnh vực này, sẽ cảm thấy hài lòng bởi đã được tiếp cận một công trình nghiên cứu công phu, có giá trị.


Di cu cua nguoi HMong tu doi moi den nay

Tác giả: TS. Đậu Tuấn Nam

Số trang: 204

Giá tiền: 36.000đ

Đất nước Việt Nam có 54 dân tộc, mỗi dân tộc mang bản sắc văn hóa cũng như phong tục tập quán riêng, cùng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương. Dân tộc Hmông có dân số đứng thứ sáu (có 1.068.189 người, theo Tổng điều tra dân số 2009) và được coi là một cộng đồng đặc biệt với lịch sử hình thành và phát triển với nhiều nét đặc thù, nền văn hóa phong phú. Người Hmông cư trú chủ yếu ở vùng núi cao các tỉnh phía Bắc trên một địa bàn khá rộng, dọc theo biên giới Việt - Trung và Việt - Lào, từ Lạng Sơn đến Nghệ An.

Nhằm góp phần giúp độc giả tìm hiểu về qua trình di cư tự do của người Hmông nói riêng và các dân tộc thiểu số nói chung, giúp các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách có thêm tư liệu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Di cư của người Hmông từ đổi mới đến nay của tác giả, TS. Đậu Tuấn Nam.

Với 204 trang, tác giả cuốn sách đã phân tích cụ thể từ nguyên nhân, tác động của tình trạng di cư tự do của người Hmông đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là vấn đề an ninh quốc gia và môi trường sinh thái. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế hoạt động di cư tự do của người Hmông, ổn định đời sống của dân tộc Hmông trong bối cảnh mới.

Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay, Đảng và nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Hmông nói riêng vươn lên ổn định kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa của mình, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Tuy nhiên, do một số yếu tố tác động như điều kiện tự nhiên, trình độ văn hóa, tiếp cận khoa học kỹ thuật còn hạn chế và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước còn chưa tác động đến tất cả các bộ phận dân cư ở các vùng, miền một cách triệt để nên đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số cũng như dân tộc Hmông còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, tập quán du canh du cư của nhiều dân tộc thiểu số và của dân tộc Hmông vẫn tiếp tục diễn ra với nhiều diễn biến phức tạp, tác động nhiều chiều, đòi hỏi có sự quan tâm, nghiên cứu, phối hợp quản lý tốt hơn để đồng bào an tâm định canh định cư, ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và bảo vệ lãnh thổ.

Vấn đề di cư tự do của người Hmông là vấn đề khó do nguồn tư liệu hạn chế, tài liệu lưu trữ hầu như không có và tác giả phải dùng phương pháp khảo sát thực tế là chính, trong khi địa bàn cư trú và điểm di cư lại rộng lớn. Cuốn sách của tác giả đi sâu vào nghiên cứu người Hmông ở miền Tây Thanh Hóa và Nghệ An... Có thể nói, di cư tự do của người Hmông trong thời gian qua ngày càng trở nên phức tạp, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn xuyên quốc gia, rất cần được nghiên cứu chuyên sâu, nhằm rõ vấn đề này cả về phương diện lý luận và thực tiễn.

Việc nghiên cứu, tìm hiểu quá trình di cư tự do của người Hmông, những nguyên nhân dẫn đến việc di cư tự do, những tác động, ảnh hưởng của quá trình di cư tự do đến kinh tế - xã hội của các địa phương có ý nghĩa quan trọng để từ đó đề xuất những chính sách phù hợp, hiệu quả nhằm hạn chế di cư tự do, ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l