cmnsvn

Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Một số tài liệu phục vụ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI

Một số tài liệu phục vụ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI

 

Để giúp các cấp ủy đảng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật biên soạn và xuất bản các tài liệu:

Cuốn 1: Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)

Số trang: 136 trang

Giá tiền: 12.500đ

Đây là tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cho cán bộ chủ chốt và tài liệu tham khảo cho đội ngũ báo cáo viên chủ chốt và tài liệu tham khảo cho đội ngũ báo cáo viên, giảng viên, nghiên cứu viên thuộc các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước; giảng viên, giáo viên lý luận chính trị, giáo dục công dân thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và những người có nhu cầu nghiên cứu sâu về Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Tài liệu bám sát những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương; chọn những nội dung cơ bản của Nghị quyết để luận giải, chứng minh; bổ sung, mở rộng, làm sâu sắc các nội dung lý luận; gắn lý luận với thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo; bổ sung số liệu, tư liệu phục vụ việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.

 

Cuốn 2: Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở)

Số trang: 72 trang

Giá tiền: 6.500đ

Cuốn sách là tài liệu học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tài liệu làm rõ sự cần thiết ban hành Nghị quyết, các nội dung cơ bản nhất của Nghị quyết, gắn lý luận với thực tiễn; trình bày bằng ngôn ngữ dung dị, dễ hiểu, ngắn gọn.

 

 

 

Cuốn 3: Tài liệu hỏi – đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI (Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân)

Số trang: 60 trang

Giá tiền: 5.500đ

Cuốn sách là tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong nhân dân. Tài liệu biên soạn dưới hình thức hỏi – đáp về các nội dung cơ bản nhất của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4.