Trang chủ Các ấn phẩm khác Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số trang: 260 trang

Giá tiền: 22.000đ

Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do tập thể các nhà khoa học, các giảng viên có kinh nghệm của một số trường đại học biên soạn. Sau một thời gian thực hiện tiếp thu những góp ý quan trọng và thiết thực của các trường đại học, cao đẳng, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị và của các nhà khoa học; tiếp thu tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Chỉ đạo và tập thể tác giả đã sửa chữa và bổ sung cuốn sách.

Với cách viết mang tính lý luận khoa học, cuốn sách thể hiện rõ là giáo trình đáp ứng được yêu cầu mới của thực tiễn giảng dạy và học tập hiện nay của học sinh, sinh viên. Cuốn sách đã xác định được đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuốn sách đã làm rõ đối tượng nghiên cứu cơ bản của môn học là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhằm làm rõ các nội dung: sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam; quá trình hình thành, bổ sung và phát triển đường lối cách mạng của Đảng. Trong đó, đặc biệt làm rõ đường lối của Đảng trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới; kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trên một số lĩnh vực cơ bản trong tiến trình cách mạng Việt Nam.

Ngoài chương mở đầu, cuốn sách còn gồm tám chương:

Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Chương này trình bày cụ thể hoàn cảnh lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; hội nghị thành lập Đảng; cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Đảng.

Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Thời kỳ 1930-1945, đây là thời kỳ Đảng vận động, giáo dục, tổ chức quần chúng, chuẩn bị lực lượng, nắm bắt thời cơ, phát động toàn dân khởi nghĩa, do vậy chương này tập trung nói đến vấn đề chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1945, trong đó có trình bày rõ những hoàn cảnh lịch sử trong nước và quốc tế, những chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng,…

Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975). Chương này trình bày chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lối, kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.

Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa, trình bày mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nội dung và định hướng công nghiệp hóa; những kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân thực hiện đường lối.

Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đề cập quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị. Chương này tập trung trình bày đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới và thời kỳ đổi mới.

Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề  xã hội, bàn đến vấn đề đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa trong thời kỳ trước đổi mới và đổi mới, trong đó tập trung vào vấn đề quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hóa cũng như quan điểm chỉ đạo và chủ trương về vấn đề này; việc giải quyết các vấn đề trong xã hội.

Chương VIII: Đường lối đối ngoại, trình bày bao quát các nội dung đường lối từ năm 1975 cho đến những năm gần đây, trong đó bao gồm nhiều vấn đề: mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo, một số chủ trương, chính sách lớn, thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân.

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

Ban-chi-dao

Tác giả: Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Số trang: 392 trang

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (2006-2011), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (2006-2011) do Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng biên soạn. Nội dung cuốn sách giới thiệu chọn lọc các tư liệu, các văn bản, hình ảnh liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập đến nay.

Cuốn sách nêu bật lên được quá trình 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng được nâng lên một bước; hệ thống cơ sở pháp lý từng bước được hoàn thiện; nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng được xây dựng, thực hiện đã góp phần loại dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, hạn chế vi phạm pháp luật; việc phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng được kịp thời và hiệu quả hơn; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể và toàn xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, từng bước mở rộng quan hệ về phòng, chống tham nhũng.

Kết cấu cuốn sách gồm có hai phần:

Phần thứ nhất: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Phần thứ hai: Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Với những nội dung trên, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng và đông đảo bạn đọc quan tâm tìm hiểu vấn đề này.


CAF khung danh gia tong hop

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Vân

Số trang: 140

Giá tiền: 27.000đ

Năm 2000, Viện Hành chính công châu Âu (European Institute of Public Administration– EIPA) đã hoàn thành việc xây dựng Khung đánh giá tổng hợp (Common Assessment Framework, gọi tắt là CAF).

Mô hình CAF cho phép thực hiện đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua tự đánh giá. Ngoài ra, mô hình này được sử dụng để phân tích so sánh và trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan nhà nước trong phạm vi quy mô quốc gia và liên quốc gia.

Nghiên cứu ứng dụng mô hình này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

Cuốn sách Khung đánh giá tổng hợp – công cụ hoàn hiện hoạt động của cơ quan nhà nước (CAF – phiên bản 2006) của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Vân gồm bốn phần:

Phần thứ nhất: Giới thiệu chung về Khung đánh giá tổng hợp (CAF).

Phần thứ hai: Các tiêu chí đánh giá theo mô hình CAF.

Phần thứ ba: Hệ thống đánh giá CAF.

Phần thứ tư: Thực tiễn áp dụng CAF tại các nước trên thế giới và khả năng ứng dụng tại ViệtNam.

Hy vọng cuốn sách là tài liệu hữu ích phục vụ việc nghiên cứu, tham khảo của cán bộ, công chức, viên chức, các nhà lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước, cũng như phục vụ việc học tập, nghiên cứu chuyên sâu về quản lý công.


doi-moi-nang-cao

Tác giả: GS. TS. Tạ Ngọc Tấn - PGS. TS. Lê Quốc Lý (Đồng chủ biên)

Số trang: 628 trang

Giá tiền: 97.000đ

Cuốn sách gồm 32 bài viết của các nhà khoa học nghiên cứu về vấn đề đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Trên cơ sở phân tích, lý giải để tìm ra nguyên nhân yếu kém của các doanh nghiệp nhà nước, các nhà khoa học đưa ra các cơ sở khoa học và giải pháp nhằm đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp nhằm đáp ứng các mục tiêu, kỳ vọng trong môi trường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập.

Các bài viết trong cuốn sách gồm 4 nội dung chính:

- Một là, những luận bàn về vị trí, vai trò, bản chất và sự cần thiết của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như việc thực thi các vai trò đó của hệ thống doanh nghiệp nhà nước hiện nay.

- Hai là, những phân tích, bình luận đa chiều về thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay theo các góc nhìn của kiểm toán, của cơ quan đầu tư, cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý cũng như của người trong cuộc.

- Ba là, những nghiên cứu chuyên sâu về từng khía cạnh của doanh nghiệp nhà nước như cán bộ, ngân hàng, mô hình hoạt động…

- Bốn là, những nghiên cứu về nước ngoài để rút ra bài học cho Việt Nam.


cuoc-cach-mang-10-ngay


Tác giả: PGS, NGND. Nguyễn Quốc Hùng

Số trang: 316 trang

Giá tiền: 52.000đ

Chín mươi lăm năm đã trôi qua kể từ khi cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga thắng lợi (7-11-1917), nhân loại đã chứng kiến biết bao biến cố thăng trầm, phức tạp, nhưng trong lịch sử loài người, chưa từng thấy cuộc cách mạng nào có ý nghĩa và tầm vóc lịch sử to lớn đến như vậy. Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử trọng đại, không chỉ với nước Nga mà còn đối với cả thế giới.

Cách mạng Tháng Mười là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác và học thuyết Lênin ở một đất nước rộng 1/6 diện tích thế  giới. Đó là thắng lợi vĩ đại nhất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức, do Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (1917-2012), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Cuộc cách mạng 10 ngày làm rung chuyển thế giới – Những giá trị xuyên thế kỷ của Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Quốc Hùng, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nôi. Với tâm huyết của một nhà giáo đã nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu về Cách mạng Tháng Mười Nga, với tình cảm sâu nặng với Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay, thông qua các bài viết của mình, tác giả đã phác họa bức tranh toàn cảnh sống động về "Mười ngày rung chuyển thế giới" của Cách mạng Tháng Mười; những ảnh hưởng vang dội của cuộc cách mạng này đối với nhiều quốc gia – từ châu Âu, qua châu Á tới Mỹ Latinh ở Tây bán cầu, trong đó có đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta.

Cuốn sách đã giúp bạn đọc cảm nhận được giá trị lịch sử lớn lao của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Cách mạng Tháng Mười đã làm "rung chuyển thế giới", đã thức tỉnh và cổ vũ mạnh mẽ ý chí đấu tranh cho độc lập, tự do của nhân dân các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc, vùng lên đấu tranh đánh đổ hệ thống thuộc địa, xóa bỏ chế độ thực dân, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của xã hội loài người – kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng mạng Tháng Mười Nga đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tiến trình lịch sử và cục diện thế giới. Đó là bước nhảy vọt trong lịch sử phát triển nhân loại, khai sinh ra chế độ xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử, mở ra giai đoạn hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội, một xu thế tất yếu của lịch sử, đe doạ sự tồn vong của chủ nghĩa tư bản.

Cách mạng Tháng Mười có ảnh hưởng vô cùng lớn lao tới phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, trong đó có thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Gần một thế kỷ đã trôi qua, thế giới đã có những biến đổi sâu sắc và đầy kịch tính, đã từng chứng kiến những thành tựu vĩ đại của quê hương Cách mạng Tháng Mười và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa thế giới, cũng như chứng kiến bước lùi tạm thời của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Nhưng lịch sử càng lùi xa, thì những giá trị thời đại mà Cách mạng Tháng Mười khai mở đến nay vẫn tồn tại và giữ nguyên giá trị.

Đối với cách mạng Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười có ý nghĩa và ảnh hưởng vô cùng to lớn, sâu sắc trên nhiều phương diện, cả về lý luận và thực tiễn, trong thời kỳ trước và sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cả trong Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Đi theo con đường của Lênin vĩ đại - con đường của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn, vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Đánh giá ảnh hưởng và tác động sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười tới thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: "Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lênin và Cách mạng Tháng Mười". Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng, sự lựa chọn và dẫn dắt nhân dân ta đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, đó là sự lựa chọn của lịch sử, phù hợp với bước tiến hóa của lịch sử dân tộc và xu thế của thời đại.

 


Quoc hoi VN voi AIPA

Tác giả: TS. Ngô Đức Mạnh

Số trang: 272

Thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, ngày 19 tháng 9 năm 1995, Quốc hội nước ta đã gia nhập Tổ chức liên nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPO) nay là Hội đồng liên nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA). Tham gia vào AIPA, Quốc hội nước ta có nhiều sáng kiến quan trọng, đăng cai và chủ trì thành công nhiều hoạt động của AIPA, được nghị viện các nước thành viên hoan nghênh và đánh giá cao. Thông qua kênh đối ngoại Quốc hội, chúng ta có thêm điều kiện tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trong khu vực; giới thiệu với bạn bè quốc tế về thành tựu đổi mới và đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam hiền hòa, hiếu khách, một Quốc hội đang đổi mới, từ đó góp phần đắc lực vào việc thực hiện thành công chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại của Quốc hội có điều kiện nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng tham dự và chủ trì các hoạt động đối ngoại đa phương.

Hiện nay, cùng với nghị viện các nước Đông Nam Á, Quốc hội nước ta đang nỗ lực đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Đây là nhiệm vụ to lớn, tầm nhìn về tương lai phát triển của cả khu vực. Điều này đòi hỏi chúng ta phải biết phát huy những kết quả đạt được và tổ chức tốt công tác nghiên cứu, tham mưu về những vấn đề mới đang đặt ra để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội nói chung và trong AIPA nói riêng. Trong bối cảnh đó, cuốn sách Quốc hội Việt Nam với AIPA trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN của TS. Ngô Đức Mạnh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật ấn hành là công trình đầu tiên nghiên cứu công phu về vấn đề này. Tác giả đã cố gắng sưu tầm, hệ thống hóa tư liệu; trình bày một cách có hệ thống về đặc điểm, vai trò ngoại giao nghị viện; tổ chức hoạt động của AIPA; nêu bật sự tham gia, đóng góp của Quốc hội nước ta và của AIPA gắn với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Là người tham gia trực tiếp nhiều hoạt động của AIPA, tác giả đã phân tích tương đối toàn diện, nêu được bức tranh toàn cảnh về tình hình và triển vọng của sự hợp tác liên nghị viên trong khu vực; nội dung cơ bản của Hiến chương ASEAN; phân tích làm rõ thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức đặt ra cho AIPA trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và tương lai phát triển của tổ chức này.

Cuốn sách được chia thành năm chương:

Chương I: Ngoại giao nghị viện trong thời đại hiện nay

Chương II: AIPA – Tổ chức ngoại giao nghị viện ở khu vực

Chương III: AIPA với cộng đồng ASEAN

Chương IV: Quốc hội Việt Namvới AIPA

Chương V: Phát huy vai trò của Quốc hội trong AIPA

Với cách trình bày rõ ràng, súc tích, thông tin cập nhật, hy vọng rằng, công trình này là nguồn tư liệu bổ ích giúp cho thực tiễn công tác đối ngoại của Quốc hội, việc nghiên cứu, giảng dạy về ngoại giao nghị viện và tìm hiểu, nâng cao nhận thức về hoạt động đối ngoại của Quốc hội và về AIPA.


Che do tong thong HCQ HK

Tác giả: TS. Nguyễn Tất Đạt (Nguyễn Chí Du)

Số trang: 192

Giá bán: 28.000 đồng

Năm 1776, bản Tuyên ngôn độc lập của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đã tuyên bố sự ly khai khỏi Anh của 13 bang thuộc địa Bắc Mỹ, trên cơ sở đó, những đại diện của vùng đất này đã lựa chọn cho mình một mô hình chính quyền mới – chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ra đời. Từ đó đến nay, cùng với sự mở rộng về diện tích tự nhiên, sự gia tăng quy mô dân số, sự phát triển như vũ bão của kinh tế, quốc phòng…, mô hình chính quyền của Nhà nước Hoa Kỳ cũng thay đổi, mềm dẻo và linh hoạt hơn nhằm thích ứng với từng giai đoạn phát triển của Hợp chúng quốc và thời đại. Mặc dù vậy, sự phát triển của chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ không tách khỏi quy luật phát triển của nhà nước tư bản, đó là vẫn chứa đựng trong lòng nó những mâu thuẫn xã hội.

Nhằm giúp bạn đọc hiểu biết rõ hơn về mô hình chính quyền ở quốc gia này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật giới thiệu cuốn sách Chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và sự hình thành của nhà nước pháp quyền Mỹ.

Nội dung kết cấu cuốn sách được chia thành ba chương:

Chương I: Sự hình thành chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Chương II: Đặc điểm của chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Chương III: Sự phát triển của chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Cuốn sách phác họa một cách có hệ thống quá trình hình thành, các giai đoạn phát triển và những đặc điểm nổi bật của chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, đồng thời đi sâu phân tích nền tảng lý luận và thực tiễn của sự ra đời Nhà nước pháp quyền Mỹ, qua đó góp phần cung cấp những kinh nghiệm để tham khảo trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.


Quy che quy trinh ve cong tac kiem tra giam sat va ky luat dang

Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

Số trang: 252

Giá tiền: 34.000đ

Cuốn sách Quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cung cấp 8 văn bản với nội dung: hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Điều lệ Đảng khóa XI; Quy chế giám sát trong Đảng và hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng; Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các hướng dẫn, quy định, quy chế, quy trình trên giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, các chi bộ và từng cán bộ, đảng viên nắm vững và có cơ sở, điều kiện thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức và chức trách, nhiệm vụ của cá nhân.


 1. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 2. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 3. Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát cán bộ giai đoạn hiện nay
 4. Nghị định số 109/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn và văn bản hướng dẫn thi hành
 5. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai gắn với xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Tây Nguyên
 6. Công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Vênêxuêla dưới thời Tổng thống Hugô Chavet (1999 - 2012)
 7. Về vấn đề Biển Đông
 8. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Trung (1930 - 2010)
 9. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2014)
 10. Tài liệu hỏi - đáp về Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Dùng để tuyên truyền trong nhân dân)
 11. Tài liệu tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Dùng cho cán bộ, đảng viên)
 12. Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 13. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 14. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 15. Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn (Những bài viết về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng)
 16. Xúc tiến thương mại - Lý luận và thực tiễn
 17. Phong cách Bác Hồ đến cơ sở
 18. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
 19. Những điều cần biết về bảo vệ và chăm sóc trẻ em
 20. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
 21. Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận - Thực tiễn mới đang đặt ra - Tập 1
 22. Sổ tay học tập chính trị dành cho đảng viên mới
 23. Sổ tay học tập chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng
 24. Đô thị Thừa Thiên Huế: Tiến trình phát triển và giải pháp quy hoạch
 25. Luật xuất bản năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 26. Nghị định số 129/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế và văn bản hướng dẫn thi hành
 27. Hồ Đắc Di - Nhà y học triết nhân
 28. Hải quân nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ tại vùng sông biển miền Bắc (1964 - 1973)
 29. Luật thi hành án hình sự
 30. Luật doanh nghiệp năm 2005 (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2013)
 31. Luật thương mại
 32. Luật trọng tài thương mại
 33. Luật bình đẳng giới
 34. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013
 35. Luật các tổ chức tín dụng
 36. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 37. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
 38. Luật đất đai
 39. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Những chặng đường phát triển
 40. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 41. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 42. Luật việc làm
 43. Bộ luật lao động
 44. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
 45. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
 46. Hội nghị quân sự Trung Giã và Hiệp định Giơnevơ 1954 về Việt Nam
 47. Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
 48. Bàn về giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 49. Luật giáo dục đại học năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 50. Quy định pháp luật về thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
 51. Lực lượng vũ trang huyện Long Mỹ - 32 năm kháng chiến (1945-1975)
 52. Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến
 53. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009
 54. NĐ số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
 55. Khoa học lãnh đạo - lý thuyết và kỹ năng
 56. Xúc tiến thương mại - lý luận và thực tiễn

 


phat-trien

Tác giả: TS. Ngô Thị Tuyết Mai

Số trang: 168 trang

Giá tiền: 31.000đ

Việt Nam là một nước nông nghiệp với khoảng 70% dân số sống ở nông thôn, gần 60% lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong thời gian qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nông nghiệp nước ta đã đạt được nhiều thành tích to lớn, không những bảo đảm được an ninh lương thực mà còn dư thừa để xuất khẩu, giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động. Do vậy, việc bảo đảm phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên, phát triển hàng nông sản xuất khẩu ở nước ta trong thời gian qua vẫn chưa thật bền vững. Do đó, việc đánh giá đúng thực trạng tăng trưởng hàng nông sản xuất khẩu, trên cơ sở đó tìm ra hướng đi và những giải pháp phù hợp nhằm góp phần tạo ra động lực mới cho phát triển bền vững hàng nông sản trong giai đoạn mới là hết sức cần thiết.

Nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp và bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về những vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia -  Sự thật xuất bản cuốn Phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

Cuốn sách cung cấp nhiều nội dung liên quan đến vấn đề phát triển bền vững như: tổng quan về lý thuyết phát triển bền vững, những vấn đề lý luận và thực tiễn, sự cần thiết phải phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu, kinh nghiệm của một số nước trong khu vực cũng như đánh giá thực trạng chung về phát triển bền hàng nông sản xuất khẩu của nước ta hiện nay, trên cơ sở đó cuốn sách cũng có những dự báo và đưa ra những quan điểm và giải pháp nhằm phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận về phát triển bền vững và sự cần thiết phải phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Chương II: Thực trạng phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Chương III: Dự báo, quan điểm và giải pháp phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Cuốn sách là những vấn đề gợi mở giúp các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp và những ai quan tâm có cơ hội tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này.


 1. Quản lý tài chính, kế toán trong các tổ chức công, Tác giả: PGS.TS. Lê Chi Mai (Chủ biên)

2. Khoa học, công nghệ trong phát triển nông nghiệp bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tác giả: Tạp chí Cộng sản, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ-Tỉnh ủy Sóc Trăng

3. Tội phạm và trách nhiệm hình sự, Tác giả: TS. Trịnh Tiến Việt

4. Những vấn đề lý luận thực tiễn về Luật hình sự quốc tế, Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên)

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tác giả: TS. Bùi Mạnh Cường, TS. Nguyễn Thị Tố Quyên-( Tuyển chọn và giới thiệu )

6. Luật khiếu nại, Tác giả: Quốc hội

7. Luật công chứng năm 2006 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

8. Luật biển ViệtNamnăm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

9. Luật phòng, chống mua bán người năm 2011 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

10. Bộ luật dân sự, Tác giả: Quốc hội

11. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Tác giả: Quốc hội

12. Luật an toàn thực phẩm, Tác giả: Quốc hội

13. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011, Tác giả: Quốc hội

14. Võ Nguyên Giáp - Một cuộc đời ( Sách tham khảo ), Tác giả: Alain Ruscio

15. Lễ tân - Công cụ giao tiếp, Tác giả: Louis Dussault

16. Lê Duẩn với văn hoá và con người Việt Nam, Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc Việt Nam

17. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh- ( Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ), Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

18. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: PGS. Mai Trung Hậu

19. Hỏi - đáp về thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, Tác giả: NGƯT.ThS. Vũ Thanh Xuân, CN. Nguyễn Thị Ngọc Anh

20. Nghị định của Chính phủ về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, báo chi nước ngoài tại ViệtNam, Tác giả: Chính phủ

21. Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trà Ôn anh hùng ( 1930 – 2010), Tác giả: BCHĐB thị trấn Trà Ôn- Tỉnh Vính Long

22. Giáo trình lý thuyết truyền thông, Tác giả: PGS.TS. Lương Khắc Hiếu

23. Luật cán bộ, công chức, Tác giả: Quốc hội

24. Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà quân sự, chính trị song toàn, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, Tác giả: Tập thể TG

25. Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án- Tập 2 ( Sách chuyên khảo ), Tác giả: PGS.TS. Đỗ Văn Đại

26. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin- ( Hỏi - đáp ), Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hoà

27. Đại tướng Chu Huy Mân với cách mạng ViệtNamvà quê hương Nghệ An, Tác giả: Tập thể TG

28. Sổ tay cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác, Tác giả: NXBCTQG

29. Chủ quyền của ViệtNamđối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Tác giả: Bộ Ngoại giao - Uỷ ban Biên giới quốc gia

30. Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân xã Hiệp Phước ( 1930 - 2010), Tác giả: BCHĐB xã Hiệp Phước - H. Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh

31. Ở bên Bác Hồ ( Hồi ký của nhiều tác giả )- Tập 1, Tác giả: Đỗ Hoàng Linh - Nguyễn Văn Dương - Vũ Kim Yến ( Sưu tầm, biên sạon )

32. Ở bên Bác Hồ ( Hồi ký của nhiều tác giả )- Tập 2, Tác giả: Đỗ Hoàng Linh - Nguyễn Văn Dương - Vũ Kim Yến ( Sưu tầm, biên sạon )

33. Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ( 1959 - 1975 ), Tác giả: TS. Nguyễn Huy Động

34. Lịch sử Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ( 1963 - 2013 ), Tác giả: Ngân hàng TMCPNT Việt Nam

35. Luật nhà ở năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Tác giả: Quốc hội

36. Luật giáo dục đại học, Tác giả: Quốc hội

37. Luật thương mại, Tác giả: Quốc hội

38. DVD sách xã, phường, thị trấn, Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

39. C.Mác và Ph.Ăngghen Tuyển tập, tập III ( Tiếng Lào), Tác giả: Học viện CT-HCQGHCM

40. Sổ tay hướng dẫn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (Handbook of foreign non - Governmental organizations inVietnam ), Tác giả: Ban Điều phối viện trợ nhân dân - Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật bản

41. Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, Tác giả: Ban TGTW - MTTQVN

42. Luật tố cáo, Tác giả: Quốc hội


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l