Trang chủ Các ấn phẩm khác Hỏi – đáp pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo

Hỏi – đáp pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo

Tác giả: Ban Tôn giáo Chính phủ

Số trang: 184 trang

Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng với 32 tổ chức tôn giáo lớn và nhỏ cùng tồn tại và hoạt động bình đẳng trước pháp luật. Trong những năm qua, với chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo đúng đắn và nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đông đảo chức sắc, tín đồ các tôn giáo đã phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết đồng bào tôn giáo với đồng bào không theo tôn giáo, hăng hái tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần làm nên những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới quê hương, đất nước.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật liên quan đến vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo của đông đảo bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Ban Tôn giáo Chỉnh phủ xuất bản cuốn sách Hỏi – đáp pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Nội dung cuốn sách được kết cấu dưới dạng hỏi – đáp, gồm ba phần:

Phần A: Hỏi – đáp pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Nội dung phần hỏi – đáp này liên quan đến những quy định chung về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền và trách nhiệm của tín đồ, nhà tu hành, chức sắc trong hoạt động tôn giáo; tổ chức và hoạt động của tổ chức tôn giáo; quan hệ quốc tế của tổ chức tôn giáo, tín đồ, nhà tu hành, chức sắc; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác tôn giáo.

Phần B: Hỏi – đáp pháp luật về đất sử dụng cho mục đích tôn giáo.

Phần C: Hỏi – đáp pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Nội dung phần này liên quan đến pháp luật về khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính; pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết tố cáo; pháp luật về tiếp công dân và pháp luật về tố cáo có liên quan đến tôn giáo.

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

CD Lich su NBKC3

Năm 2011, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc bộ sách Lịch sử Nam Bộ kháng chiến dưới dạng sách in truyền thống. Bộ sách gồm: Lịch sử Nam Bộ kháng chiến, tập I, 1945-1954; Lịch sử Nam Bộ kháng chiến, tập II, 1954-1975; Những vấn đề chính yếu trong Lịch sử Nam Bộ kháng chiến 1945-1975; Biên niên sự kiện Lịch sử Nam Bộ kháng chiến 1945-1975. Đây là một công trình khoa học lớn, có giá trị sâu sắc về chính trị, tư tưởng và có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, do nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn, đồng chí Trần Bạch Đằng làm Chủ biên. Bộ sách đã được đông đảo độc giả nhiệt tình đón nhận và hoan nghênh.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của độc giả, được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức xuất bản CD-ROM Lịch sử Nam Bộ kháng chiến. Với dung lượng 633MB, bên cạnh nội dung chính là toàn bộ phần text bộ sách Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (4 cuốn tương ứng gần 5.000 trang sách), CD-Rom còn giới thiệu 48 đoạn phim tư liệu, 38 bài hát, 18 bài thơ, bổ sung 131 ảnh tư liệu. So với bộ sách in truyền thống, CD-ROM Lịch sử Nam Bộ kháng chiến có nhiều ưu thế và tiện ích vượt trội. Đó là khả năng tra cứu nhanh theo mục lục, số trang, từ khóa; tính năng trích dẫn chính xác nội dung, đánh dấu dòng, trang sách khi đọc, khả năng tích hợp nhiều loại hình thông tin trong nội dung sách… Với giá thành thấp hơn nhiều so với sách in truyền thống, bạn đọc có thể dễ dàng tiếp cận bộ sách quý này.

CD-ROM Lịch sử Nam Bộ kháng chiến sẽ cung cấp cho đông đảo độc giả những tư liệu tham khảo có giá trị trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử kháng chiến của quân, dân Nam Bộ nói riêng, lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam nói chung, về sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về sức mạnh và lòng yêu nước của con người Việt Nam trong kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc. Qua đó, giúp cho độc giả nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, phát huy tinh thần cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đây cũng là tác phẩm quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng trong cán bộ, nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.

PV


su-lanh-dao-cua-Dang

Tác giả: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Số trang: 388 trang

Để nhận thức đầy đủ và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình xây dựng và trưởng thành của ngành kiểm sát nhân dân Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cho ra mắt cuốn sách Sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành kiểm sát nhân dân.

Cuốn sách sưu tầm, giới thiệu các văn kiện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với ngành kiểm sát nhân dân từ khi thành lập đến nay (1960-2011). Cuốn sách trình bày khá đầy đủ các quan điểm, chủ trương thể hiện sự lãnh đạo toàn diện và sâu sát của Đảng đối với ngành kiểm sát nhân dân; giúp bạn đọc hiểu cụ thể hơn thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong lãnh đạo việc xây dựng ngành kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh. Nội dung cuốn sách thể hiện rõ nét quá trình phát triển không ngừng, liên tục đổi mới, hoàn thiện nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với ngành kiểm sát để thực hiện vai trò của một Đảng cầm quyền.

Cuốn sách là tài liệu bổ ích, giúp người đọc có thể tìm hiểu, nghiên cứu các tư liệu quan trọng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với ngành kiểm sát nhân dân qua các thời kỳ.


ghi-nhan-nhung-hoat-dong

Tác giả: TS. Bùi Ngọc Thanh

Số trang: 456 trang

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong các khóa họp gần đây, Quốc hội đã có những đổi mới khá cơ bản về tổ chức bộ máy và về các hoạt động, do đó đã đưa lại hiệu quả ngày càng cao, được cử tri thừa nhận. Đồng chí Bùi Ngọc Thanh, đại biểu Quốc hội khóa IX, X, XI đã có nhiều bài viết về tổ chức bộ máy, hoạt động của Quốc hội. Năm 2011 - kỷ niệm 65 năm Quốc hội Việt Nam, tác giả đã tập hợp một số bài được viết chủ yếu từ 2008 đến 2011 để in thành sách với tựa đề Ghi nhận những hoạt động của Quốc hội.

Cuốn sách bao gồm các bài viết vừa mang tính phân tích, nghiên cứu, vừa đúc rút trực tiếp từ kinh nghiệm công tác của tác giả về các vấn đề như:  vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng trong hoạt động của Quốc hội, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, Hội đồng, Ủy ban và các Ban của Quốc hội, các hoạt động trong kỳ họp Quốc hội như tiếp xúc cử tri, chất vấn đại biểu Quốc hội... Cuốn sách còn dành một số trang nói về việc thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội; việc tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua quá trình nghiên cứu, khảo sát, tác giả đã phân tích làm sáng tỏ những thành tựu quan trọng của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội nhưng đồng thời cũng chỉ ra những thiếu sót cũng như cách khắc phục để nâng cao chất lượng các hoạt động này.

Cuốn sách là công trình nghiên cứu nghiêm túc, là tài liệu tham khảo thiết thực cho các đại biểu Quốc hội và cho những ai quan tâm đến vấn đề này.


lichsudangbo-Quang

Tác giả: Đảng bộ tỉnh cao Bằng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Uyên

Số trang: 456 trang

Quảng Uyên là huyện miền núi thuộc tỉnh Cao Bằng, có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng của đất nước. Để ghi lại những trang sử hào hùng, những chiến công trong chiến đấu cũng như trong lao động sản xuất của nhân dân Quảng Uyên, nhằm góp phần giáo dục truyền thống của quê hương cho các cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Uyên xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Quảng Uyên (1930-2010).

Cuốn sách khái quát một cách sinh động, có hệ thống quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân Quảng Uyên trong 80 năm qua, qua đó, rút ra những bài học quý báu trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ, góp phần phục vụ công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương Quảng Uyên ngày càng giàu mạnh, cùng với cả nước hoàn thành sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nội dung cuốn sách gồm tám chương. Chương I: Chi bộ Đảng Cộng sản huyện Quảng Uyên ra đời, lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống áp bức, bóc lột, đòi các quyền tự do dân chủ (1930-1939); Chương II: Đảng bộ Quảng Uyên trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1939-1945); Chương III: Bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); Chương IV: Đảng bộ lãnh đạo nhân dân Quảng Uyên khôi phục và phát triển kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1955-1965); Chương V: Lãnh đạo nhân dân các dân tộc Quảng Uyên xây dựng và bảo vệ hậu phương, tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965-1975); Chương VI: Đảng bộ Quảng Hòa lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1976-1985); Chương VII: Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Hòa thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-2000); Chương VIII: Đảng bộ Quảng Uyên tiếp tục lãnh đạo nhân dân các dân tộc Quảng Uyên thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (2001-2010).


 

Tác giả: Suprida Phanomjong (Thái Lan)

Người dịch: Nguyễn Thành Hoan và Nguyễn Thị Thùy Châu

Số trang: 190 trang

Nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho đến ngày nay, đã có nhiều tác phẩm của các tác giả người nước ngoài viết về Người và cũng đã có nhiều tác phẩm của người Việt Nam viết về Người được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Mấy chục năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc nhiều tác phẩm của các tác giả trong nước và thế giới viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua con mắt của người nước ngoài, nhân dịp kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2012), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi của Suprida Phanomjong, do Nguyễn Thành Hoan và Nguyễn Thị Thùy Châu biên dịch từ nguyên bản tiếng Thái. Cuốn sách này được xuất bản lần đầu tại Thái Lan bằng tiếng Thái năm 2006.

Suprida Phanomjong là một nhà hoạt động xã hội. Cha ông là cố Thủ tướng Thái Lan Pridi Phanomyong, người có quan hệ thân tình với Chủ tịch Hồ Chí Minh, có công giúp cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đóng góp tích cực trong việc phát triển quan hệ Việt - Thái. Tác giả đã từng được gặp và trò chuyện với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông cũng là tác giả của cuốn sách được viết bằng tiếng Thái Lan: Võ Nguyên Giáp, vị tướng đại tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những lần vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với tác giả, từ đó tạo nên những xúc cảm chân tình qua từng trang viết.

Với 190 trang sách, cuốn sách Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi gồm có 16 phần, trình bày theo các dòng sự kiện chính cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại sao cuốn sách lại lấy tiêu đề Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi? Theo tác giả, Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi là tiêu đề mà ông Khanchai Bunpan của tờ Matichon đã đặt cho tác phẩm khi được đăng nhiều kỳ trên tạp chí này. Và đây là “tiêu đề phù hợp nhất bởi cho đến tận ngày nay, trên bàn thờ của người Việt Nam đều đặt ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ được toàn dân hết lòng kính yêu, có lẽ do Người đã được nâng lên tầm một Ông Tiên sống mãi".

Gắn với lịch sử phát triển của cách mạng Việt Nam là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, suốt đời hy sinh vì nước, vì dân. Người đã cống hiến trọn đời mình cho cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa trong thế kỷ XX, đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc; người là nhà tư tưởng, nhà văn hóa lớn, đã kết hợp tinh hoa của dân tộc và trí tuệ của thời đại, một nhân cách cao đẹp với những phẩm chất vừa phi thường vừa bình dị, một hình mẫu sáng ngời về con người của hiện tại và tương lai. Những trang viết của Suprida Phanomjong luôn thấm đẫm tình cảm trân trọng, ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong mỗi tiêu đề của cuốn sách, tác giả tập trung phản ánh những sự kiện lớn, những suy nghĩ, đánh giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, tác giả đã dành riêng những trang viết về quá trình hoạt động cách mạng của Người trên đất Thái Lan, những tình cảm sâu sắc của Người đối với bạn bè, nhân dân Thái Lan cùng những ấn tượng sâu sắc về Người trong lòng những người bạn cùng hoạt động và nhân dân Thái Lan.

Do tác giả là người nước ngoài, điều kiện xã hội, cách tiếp cận, góc nhìn và cả tư liệu thu thập được của tác giả từ nhiều nguồn khác nhau, nên nội dung cuốn sách có thể vẫn còn những thông tin, sự kiện, nhận định, đánh giá chưa khớp với những tài liệu đánh giá của chúng ta. Tôn trọng chính kiến của tác giả và để bạn đọc rộng đường tham khảo, Nhà xuất bản cố gắng giữ nguyên nội dung của cuốn sách và coi đây là ý kiến riêng của tác giả.

Tác phẩm Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi của Suprida Phanomjong đã tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông viết: "Tôi viết cuốn sách này với tất cả tấm lòng kính trọng và ngưỡng mộ Người. Chính cuộc đời cách mạng, đạo đức, nhân cách và tấm lòng của Người trong việc xây dựng tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, trong đó có quan hệ Việt Nam - Thái Lan đã thúc đẩy tôi viết cuốn sách này".


Minh Ý


atieptucdoimoi

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn

Số trang: 296 trang

Giá tiền: 49.000 đồng

Để giúp bạn đọc, nhất là cán bộ nghiên cứu, cán bộ tổ chức, cán bộ tham mưu xây dựng quy hoạch, chiến lược… có thêm tài liệu nghiên cứu về vấn đề đổi mới công tác cán bộ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Tiếp tục đổi mới đồng bộ công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của TS. Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Trong cuốn sách, tác giả khẳng định, đổi mới công tác cán bộ vừa là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, vừa là mục tiêu, yêu cầu tất yếu, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới. Việc đổi mới công tác cán bộ phải đặt trong tổng thể của công tác xây dựng Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn bộ hệ thống chính trị phải thống nhất quan điểm, nhận thức, có giải pháp đồng bộ và quyết tâm cao để thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Cán bộ và công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chương II: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ từng khâu trong công tác cán bộ.

Chương III: Nghiên cứu khoa học, xây dựng tổ chức và con người làm công tác tổ chức cán bộ.


Nghien cuu so sanh Hien phap ASEAN

Tác giả: TS. Tô Văn Hòa

Số trang: 404

Giá tiền: 65.000 đồng

Việt Nam tuy mới gia nhập ASEAN từ năm 1995 song đã có sự hội nhập một cách chủ động và hiệu quả, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu và kết quả về hợp tác, phát triển của ASEAN đã đạt được trong thời gian vừa qua. Trong quá trình tham gia ASEAN, để phát huy vị trí, vai trò của nước ta trong hoạt động của tổ chức này, việc tìm hiểu và nắm vững về pháp luật, đặc biệt là về Hiến pháp của các thành viên ASEAN là điều cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân vì mục tiêu dân chủ, công bằng, văn minh.

Với mục đích cung cấp cho bạn đọc một tài liệu tham khảo có giá trị về vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Nghiên cứu so sánh Hiến pháp các quốc gia ASEAN (sách chuyên khảo), cuốn sách do TS. Tô Văn Hòa, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn.

Nội dung cuốn sách gồm tám chương:

- Chương I: Khái quát về đất nước và hoàn cảnh ra đời của Hiến pháp hiện hành các quốc gia ASEAN

- Chương II: Hình thức, cấu trúc nội dung, tính hiệu lực và thủ tục sửa đổi, bổ sung Hiến pháp các quốc gia ASEAN

- Chương III: Lời nói đầu và các chế độ nhà nước trong Hiến pháp các quốc gia ASEAN

- Chương IV: Chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản trong Hiến pháp các quốc gia ASEAN

- Chương V: Chính thể và sự thể hiện nguyên tắc tam quyền phân lập trong tổ chức bộ máy nhà nước các quốc gia ASEAN

- Chương VI: Kiểm soát quyền lực nhà nước trong Hiến pháp các quốc gia ASEAN

- Chương VII: Các quy định về chính quyền địa phương trong Hiến pháp các quốc gia ASEAN

- Chương VIII: Một số nhận xét chung về Hiến pháp các quốc gia ASEAN và những kinh nghiệm có thể tham khảo đối với Việt Nam.

Cuốn sách góp phần nâng cao hiểu biết của bạn đọc về Hiến pháp của các quốc gia trong khối ASEAN, đặc biệt là về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và cách xử lý các vấn đề quan trọng của Luật Hiến pháp ở các nước thành viên ASEAN, qua đó có thể nghiên cứu kinh nghiệm của các nước ASEAN trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp nước ta.


Nhung viec can lam ngay ve xd dang

Số trang: 444

Giá tiền: 71.000 đồng

Ra đời từ tháng 2-2012, chuyên mục Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng trên báo Nhân dân đã trở thành một diễn đàn thu hút đông đảo các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước, với mục tiêu triển khai thực hiện và đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” vào cuộc sống. Tập trung vào những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng mà Nghị quyết chỉ ra, các bài viết được đăng tải trên chuyên mục là những ý kiến đóng góp thiết thực, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đã đánh giá, phản ánh trung thực, đa dạng, đa chiều tình hình và nguyên nhân, mục tiêu, phương châm, đặc biệt là các nhóm giải pháp cần phải thực hiện để tạo nên những chuyển biến rõ rệt về công tác xây dựng Đảng.

Với sự tham gia đầy tâm huyết và trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các nhà nghiên cứu lý luận chính trị, nhà văn, nhà báo và nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ Trung ương đến cơ sở cũng như nhân dân, đồng bào cả nước, chuyên mục Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng làm sâu sắc hơn những vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra; phân tích, mổ xẻ, làm rõ một cách đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về mục đích, yêu cầu, phương châm và bốn nhóm giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã đề ra với những đề xuất, kiến nghị của người viết để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Nhằm giúp bạn đọc thuận tiện trong việc theo dõi, nghiên cứu những bài viết trong chuyên mục Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng của báo Nhân dân, đồng thời cung cấp thêm cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" có hiệu quả, chất lượng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Báo Nhân dân xuất bản cuốn sách Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng, tập hợp 66 bài viết được đăng tải trong chuyên mục cùng tên của báo Nhân dân; được chia thành bốn phần chính: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vào cuộc sống; Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích và cần thiết đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong thời gian tới.

 VIỆT PHONG


atruyenthongly-thuyet

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), TS. Đỗ Thị Thu Hằng

Số trang: 316 trang

Giá tiền: 52.000đ

Truyền thông là hiện tượng xã hội phổ biến, ra đời, phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người, tác động và liên quan đến mọi cá nhân cũng như các nhóm và cộng đồng xã hội nói chung.

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay, truyền thông ngày càng có vai trò quan trọng trong việc giáo dục, động viên, nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm xã hội, nâng cao kiến thức, nhận thức, thái độ về mọi mặt hoạt động của nhân dân. Tuy nhiên, trong khi ở các nước phương Tây, cùng với sự phát triển về lý thuyết, kỹ năng, kinh nghiệm và công nghệ truyền thông đã đến trình độ cao về mọi phương diện thì ở Việt Nam, ngay cả thuật ngữ "truyền thông" cũng chỉ mới được phổ biến khoảng hơn mười năm trở lại đây.

Trước những đòi hỏi của thực tế, đồng thời để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên các chuyên ngành báo chí - truyền thông cũng như đông đảo bạn đọc quan tâm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Truyền thông - lý thuyết và kỹ năng cơ bản do PGS, TS. Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), TS. Đỗ Thị Thu Hằng biên soạn.

Cuốn sách cung cấp những kiến thức lý thuyết và kỹ năng truyền thông cơ bản nói chung, truyền thông - vận động xã hội và truyền thông đại chúng... nói riêng; cũng như cung cấp một số nội dung, khái niệm, kỹ năng, tình huống, cơ chế, chức năng... của một số loại hoạt động truyền thông; chu trình, việc lập kế hoạch truyền thông, giám sát, đánh giá, phương pháp sử dụng trong giám sát, đánh giá và các hoạt động để duy trì hoạt động truyền thông.

Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ thấy hoạt động truyền thông bao gồm nhiều cấp độ, từ truyền thông nội cá nhân đến việc giao tiếp liên cá nhân. Nhưng dù ở cấp độ nào thì truyền thông cũng góp phần quan trọng trong quá trình phát triển nhân cách cá nhân cũng như hình thành diện mạo văn hóa của mỗi con người và của cộng đồng, của quốc gia vì những tác động, và sức lan tỏa, sức truyền dẫn của nó tới công chúng.

Cuốn sách là sự tổng kết đúc rút từ nhiều tài liệu và kinh nghiệm của các nước. Do vậy, đây là tài liệu tham khảo giúp sinh viên tạo lập kiến thức nền tảng và nâng cao kỹ năng về giao tiếp - truyền thông - vận động xã hội trong hoạt động truyền thông và báo chí; tăng cường khả năng hội nhập bình đẳng trong phạm vi khu vực và quốc tế, khả năng hòa nhập với các nhóm công chúng - xã hội, một yêu cầu rất quan trọng và là một trong những điểm yếu của sinh viên báo chí - truyền thông nói riêng và sinh viên nói chung ở nước ta hiện nay.


vietsopetro-30nam

Tác giả: Nhiều tác giả

Số trang: 458 trang

Chiến thắng đói nghèo và lạc hậu, đi lên từ hai bàn tay trắng, Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro - Xí nghiệp liên doanh đầu tiên của Việt Nam với nước ngoài, đã có những nỗ lực to lớn góp phần tạo dựng nên cơ ngơi dầu khí tầm cỡ trong khu vực và đưa Việt Nam vào bản đồ các quốc gia sản xuất dầu mỏ trên thế giới. Đây là thành tựu mà người Việt Nam nói chung, những người làm dầu khí nói riêng đều hết sức tự hào. Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, 50 năm Ngày truyền thống của ngành Dầu khí Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro xuất bản cuốn Vietsovpetro -  30 năm xây dựng và phát triển.

30 năm xây dựng và phát triển của Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro - một khoảng thời gian không dài so với lịch sử xây dựng và phát triển của một ngành công nghiệp như ngành Dầu khí, nhưng lại có ý nghĩa lớn lao bởi nó là  đơn vị đặt nền tảng cho ngành công nghiệp dầu khí non trẻ ở nước ta. Những kinh nghiệm bước đầu trong hợp tác liên doanh với nước ngoài của Vietsovpetro 30 năm qua không những là cơ sở để Xí nghiệp phát triển lên một tầm cao mới mà còn góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế của đất nước. Vietsovpetro đã chung tay tạo nên sự thay đổi hết sức quan trọng, từ đó trở thành nhân tố tác động không nhỏ đến đời sống kinh tế, chính trị của đất nước và trong quan hệ quốc tế. Tất cả những điều này sẽ được trình bày một cách khái quát trong cuốn sách Vietsovpetro -  30 năm xây dựng và phát triển.

Ngoài việc phản ánh quá trình hình thành, phát triển của Xí nghiệp qua các giai đoạn, cuốn sách còn nêu một cách khái quát chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta về phát triển ngành công nghiệp Dầu khí và những dấu mốc, thành tựu trong suốt 30 năm xây dựng, phát triển của ngành, cũng như nêu lên những định hướng và giải pháp phát triển của Xí nghiệp trong những năm tiếp theo. Phần cuối cuốn sách tập hợp một số bài viết ghi lại những tình cảm, kỷ niệm sâu sắc của của cán bộ công nhân viên Xí nghiệp, của những người tham gia vào quá trình đi tìm dầu khí từ những ngày đầu. Đặc biệt, cuốn sách còn dành một phần giới thiệu những bài phát biểu, những lá thư của các lãnh đạo trong và ngoài nước gửi Xí nghiệp. Nội dung, văn phong của mỗi bài phát biểu, mỗi bức điện, thư khác nhau nhưng tất cả đều đánh giá cao những thành tích và đóng góp to lớn của tập thể lao động Vietsovpetro. Ngoài ra, cuốn sách còn có phần phụ lục ghi lại các sự kiện, các kỳ họp Hội đồng của Xí nghiệp, danh sách các cán bộ chủ chốt của Vietsovpetro qua các thời kỳ, danh sách các tập thể, cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước từ khi Vietsovpetro thành lập cho đến nay.

Cuốn sách ra đời là một việc làm có ý nghĩa thiết thực góp phần động viên, cổ vũ các thế hệ tập thể lao động Vietsovpetro trong thời gian tới, cũng như ghi nhận những thành tựu và kết quả từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm giúp Xí nghiệp  vươn cao, vươn xa hơn nữa trên con đường tìm kiếm, khai thác dầu khí, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l