Trang chủ Các ấn phẩm khác Hỏi – đáp pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo

Hỏi – đáp pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo

Tác giả: Ban Tôn giáo Chính phủ

Số trang: 184 trang

Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng với 32 tổ chức tôn giáo lớn và nhỏ cùng tồn tại và hoạt động bình đẳng trước pháp luật. Trong những năm qua, với chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo đúng đắn và nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đông đảo chức sắc, tín đồ các tôn giáo đã phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết đồng bào tôn giáo với đồng bào không theo tôn giáo, hăng hái tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần làm nên những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới quê hương, đất nước.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật liên quan đến vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo của đông đảo bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Ban Tôn giáo Chỉnh phủ xuất bản cuốn sách Hỏi – đáp pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Nội dung cuốn sách được kết cấu dưới dạng hỏi – đáp, gồm ba phần:

Phần A: Hỏi – đáp pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Nội dung phần hỏi – đáp này liên quan đến những quy định chung về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền và trách nhiệm của tín đồ, nhà tu hành, chức sắc trong hoạt động tôn giáo; tổ chức và hoạt động của tổ chức tôn giáo; quan hệ quốc tế của tổ chức tôn giáo, tín đồ, nhà tu hành, chức sắc; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác tôn giáo.

Phần B: Hỏi – đáp pháp luật về đất sử dụng cho mục đích tôn giáo.

Phần C: Hỏi – đáp pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Nội dung phần này liên quan đến pháp luật về khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính; pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết tố cáo; pháp luật về tiếp công dân và pháp luật về tố cáo có liên quan đến tôn giáo.