cmnsvn

Trang chủ Các ấn phẩm khác Tài liệu chuyên đề Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở

Tài liệu chuyên đề Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở

 

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương – Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Số trang: 156

Giá tiền: 24.000 đồng

Để đáp ứng nhu cầu hiện nay về tài liệu tuyên truyền, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và phục vụ cho các lớp bồi dưỡng chuyên đề theo chương trình, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam biên soạn tài liệu phục vụ chương trình bồi dưỡng chuyên đề về lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ phụ nữ cơ sở. Tài liệu gồm 6 chuyên đề, trong đó có 3 chuyên đề lý luận chính trị và 3 chuyên đề về nghiệp vụ công tác hội, được định hướng dùng cho lớp bồi dưỡng chuyên đề do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các đảng bộ ở cơ sở thực hiện. Đây là Tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ phụ nữ ở cơ sở, được Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện.

Đinh Trọng Minh