Trang chủ Quốc phòng, an ninh, đối ngoại Góp phần chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Góp phần chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng

 

gopphanchong0Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng

Giá tiền: 44.000đ

Từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là từ khi chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên xô và các nước Đông Âu, đến nay, các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trọng điểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của chúng. “Diễn biến hòa bình” thực sự là một nguy cơ đe dọa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chúng tập trung xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật… Đại hội XI của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, thực hiện các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng thay đổi chế độ chính trị ở nước ta”.

Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đặc biệt trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, thật sự nguy hiểm. Nếu chưa xoá bỏ được nền tảng tư tưởng của xã hội ta, chưa thủ tiêu được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì chúng cũng tạo nên sự mơ hồ, hoài nghi, mất niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào đường lối, quan điểm, sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước, gây nên rối loạn về chính trị, tư tưởng trong xã hội.

Đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng thực hiện chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, hòng làm cho quân đội ta biến chất, làm suy yếu sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Điều đó ảnh hưởng và tác động tiêu cực đến sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của nhân dân ta. Trong xã hội còn có những biểu hiện nhận thức chưa đầy đủ, chưa rõ nhiều nội dung liên quan đến sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hoá, trong điều kiện xuất hiện chiến tranh công nghệ cao…, ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức tư tưởng, tình cảm và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và công dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là một nội dung quan trọng và nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Điều đó góp phần tích cực vào việc bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Trên cơ sở đó, cuốn sách Góp phần chống "diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng của PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng tập hợp một số bài viết trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng của tác giả trong những năm gần đây, đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong hoạt động tư tưởng, lý luận và đã được chỉnh sửa, cập nhật thông tin mới.

Cuốn sách được kết cấu gồm ba phần, từ những vấn đề về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đến các vấn đề về xây dựng quân đội, đặc biệt là xây dựng quân đội về chính trị, các vấn đề về chiến tranh, nhất là vấn đề bản chất, tính chất, mục đích chính trị của chiến tranh trong thời đại ngày nay. Trên cơ sở khẳng định và làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về quân sự, quốc phòng và với những tư liệu sinh động, các bài viết phản bác và vạch rõ tính chất thù địch, phản động và phản khoa học của các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời phê phán những biểu hiện nhận thức không đúng, lệch lạc trên các vấn đề đó.

Hy vọng đây là cuốn sách tham khảo có giá trị, phục vụ kịp thời cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đặc biệt trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng ở nước ta trong tình hình mới.

 

Đào Nga My

                      Ban Sách Đảng

 

 

 

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

giaotrinhduongloi

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số trang: 288 trang

Giá tiền: 24.000đ

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số trường đại học biên soạn, PGS, TS. Đinh Xuân Lý và CN. Nguyễn Đăng Quang chủ biên đã đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên. Sau một thời gian thực hiện tiếp thu những góp ý quan trọng và thiết thực của các trường đại học, cao đẳng, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị và của các nhà khoa học; tiếp thu tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Chỉ đạo và tập thể tác giả đã sửa chữa và bổ sung cuốn sách.

Đối tượng nghiên cứu cơ bản của môn học là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhằm làm rõ các nội dung:

- Sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.

- Quá trình hình thành, bổ sung và phát triển đường lối cách mạng của Đảng. Trong đó, đặc biệt làm rõ đường lối của Đảng trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới.

- Kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trên một số lĩnh vực cơ bản trong tiến trình cách mạng Việt Nam.

Học tập môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức công dân trước nhiệm vụ trọng đại của đất nước.


Hoi dap ve cong tac cap uy va bi thu chi bo

Tác giả: Tập thể tác giả

Số trang : 225

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt" và Người cũng nhấn mạnh: "Chi bộ do chi ủy lãnh đạo; các đảng viên chịu sự lãnh đạo của chi ủy". Chi bộ là nền móng, tế bào, đơn vị chiến đấu cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Chi bộ có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của cơ sở, trong đó cấp ủy là bộ phận của chi bộ; đại biểu cho năng lực, trí tuệ, hoạt động thực tiễn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Bí thư chi bộ là người đứng đầu của cấp ủy, cán bộ chủ chốt giữ vai trò hạt nhân đoàn kết của chi bộ. Cho nên, để phát huy vai trò của chi bộ, để tất cả các chi bộ thật sự là hạt nhân lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, cần phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy và bí thư chi bộ.

Căn cứ vào Điều lệ Đảng do Đại hội lần thứ XI của Đảng thông qua, Quy định số 45-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản hiện hành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Hỏi - đáp về công tác của cấp ủy và bí thư chi bộ. Cuốn sách gồm ba phần:

Phần I- Một số vấn đề cơ bản về chi bộ và sinh hoạt chi bộ;

Phần II- Công tác của cấp ủy và bí thư chi bộ;

Phần III- Công tác văn phòng cấp ủy cơ sở.

Dưới dạng câu hỏi và trả lời, cuốn sách giới thiệu tương đối hệ thống các quy định của Điều lệ Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các quy định có liên quan của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về những nội dung nêu trên.


atruyenthongly-thuyet

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), TS. Đỗ Thị Thu Hằng

Số trang: 316 trang

Giá tiền: 52.000đ

Truyền thông là hiện tượng xã hội phổ biến, ra đời, phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người, tác động và liên quan đến mọi cá nhân cũng như các nhóm và cộng đồng xã hội nói chung.

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay, truyền thông ngày càng có vai trò quan trọng trong việc giáo dục, động viên, nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm xã hội, nâng cao kiến thức, nhận thức, thái độ về mọi mặt hoạt động của nhân dân. Tuy nhiên, trong khi ở các nước phương Tây, cùng với sự phát triển về lý thuyết, kỹ năng, kinh nghiệm và công nghệ truyền thông đã đến trình độ cao về mọi phương diện thì ở Việt Nam, ngay cả thuật ngữ "truyền thông" cũng chỉ mới được phổ biến khoảng hơn mười năm trở lại đây.

Trước những đòi hỏi của thực tế, đồng thời để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên các chuyên ngành báo chí - truyền thông cũng như đông đảo bạn đọc quan tâm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Truyền thông - lý thuyết và kỹ năng cơ bản do PGS, TS. Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), TS. Đỗ Thị Thu Hằng biên soạn.

Cuốn sách cung cấp những kiến thức lý thuyết và kỹ năng truyền thông cơ bản nói chung, truyền thông - vận động xã hội và truyền thông đại chúng... nói riêng; cũng như cung cấp một số nội dung, khái niệm, kỹ năng, tình huống, cơ chế, chức năng... của một số loại hoạt động truyền thông; chu trình, việc lập kế hoạch truyền thông, giám sát, đánh giá, phương pháp sử dụng trong giám sát, đánh giá và các hoạt động để duy trì hoạt động truyền thông.

Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ thấy hoạt động truyền thông bao gồm nhiều cấp độ, từ truyền thông nội cá nhân đến việc giao tiếp liên cá nhân. Nhưng dù ở cấp độ nào thì truyền thông cũng góp phần quan trọng trong quá trình phát triển nhân cách cá nhân cũng như hình thành diện mạo văn hóa của mỗi con người và của cộng đồng, của quốc gia vì những tác động, và sức lan tỏa, sức truyền dẫn của nó tới công chúng.

Cuốn sách là sự tổng kết đúc rút từ nhiều tài liệu và kinh nghiệm của các nước. Do vậy, đây là tài liệu tham khảo giúp sinh viên tạo lập kiến thức nền tảng và nâng cao kỹ năng về giao tiếp - truyền thông - vận động xã hội trong hoạt động truyền thông và báo chí; tăng cường khả năng hội nhập bình đẳng trong phạm vi khu vực và quốc tế, khả năng hòa nhập với các nhóm công chúng - xã hội, một yêu cầu rất quan trọng và là một trong những điểm yếu của sinh viên báo chí - truyền thông nói riêng và sinh viên nói chung ở nước ta hiện nay.


giai-phong-mat-bang


Tác giả: Tập thể tác giả

Số trang: 106

Giá bán: 34.000

Hà Nội – Thủ đô của cả nước, là đầu não chính trị -  hành chính quốc gia, trung  tâm  lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục – đào tạo, kinh tế và giao lưu quốc tế. Đây cũng là nơi đang diễn ra các quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa phát triển năng động và tăng trưởng nhanh chóng (bình quân 10-11% năm). Việc Hà Nội được mở rộng năm  2008 với diện tích lớn hơn ba lần Hà Nội trước đây đã  mở ra những cơ hội đồng thời cùng với những thách thức trên con đường xây dựng một thủ đô văn minh hiện đại. Để đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển của Thủ đô hiện tại và tương lai, việc giải phóng mặt bằng được thực hiện với quy mô chưa từng thấy, đã tác động sâu sắc tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của một bộ phận lớn dân cư Thủ đô.

Mở rộng địa giới hành chính, tăng quy mô dân số lên gấp 2 lần và diện tích lên gấp 3,5 lần, đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa, công tác giải phóng mặt bằng và xử lý các vấn đề hậu giải phóng mặt bằng của Hà Nội sẽ ngày càng phức tạp, nhạy cảm và bức xúc. Nếu như không có những quyết sách hiệu quả và kịp thời, đó sẽ là nguy cơ kìm hãm quá trình tăng trưởng và phát triển bền vững, gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sự ổn định chính trị - xã hội, đô thị trên địa bàn.

Vị trí, tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng và các vấn đề hậu giải phóng mặt bằng phải được đặt vào trọng tâm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền cũng như hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô. Thời gian tới, cần tập trung tạo đột phát trong công tác giải phóng mặt bằng để thúc đẩy các quá trình phát triển trên địa bàn.

Làm thế nào để hạn chế tới mức thấp nhất những hệ lụy của giải phóng mặt bằng đang được đặt ra đối với các nhà quy hoạch, … của Hà Nội. Để đánh giá thực trạng, tìm giải pháp cho các vấn đề trước, trong và sau giải phóng mặt bằng phục vụ công công tác chỉ đạo thực tiễn, đáp ứng nhu cầu trao đổi, nghiên cứu vấn đề giải phóng mặt bằng ở Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự  thật phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội xuất bản cuốn sách Giải phóng mặt bằng ở Hà Nội – hệ lụy và hướng giải quyết. Cuốn sách gồm có ba chương:

Chương I: Các vấn đề chung về giải phóng mặt bằng và hậu quả giải phóng mặt bằng

Chương II: Đánh giá những vấn đề giải phóng mặt bằng và hậu quả giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội

Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm hạn chế và chủ động giải quyết các vấn đề giải phóng mặt bằng và hậu giải phóng  mặt bằng ở Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.


kinh-te-doi-ngoai-db

Tác giả: TS. Nguyễn Trọng Minh

Số trang: 308 trang

Giá tiền: 100.000đ

Ở nước ta kinh tế đối ngoại đã diễn ra và phát triển trên tất cả các lĩnh vực và các vùng kinh tế với những thành tựu và thách thức khác nhau. Tình hình đó đã cung cấp cơ sở thực tiễn cho các nhà nghiên cứu tổng kết, lý giải, đánh giá những đóng góp của kinh tế đối ngoại vào nền kinh tế quốc dân dưới nhiều góc độ khác nhau. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Minh với công trình Kinh tế đối ngoại đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đổi mới – Kinh nghiệm và triển vọng đã cung cấp một cách hệ thống, bao quát tình hình phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1986-2010. Tác giả đánh giá những thành tựu dã đạt được, cũng như những tồn tại và tác động của hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long đến sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Trên cơ sở hoạt động thực tiễn của kinh tế đối ngoại, tác giả đã rút ra bài học kinh nghiệm và chỉ ra triển vọng cho sự phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ hội nhập.

Đây là công trình nghiên cứu khá công phu, tham khảo nhiều nguồn tài liệu, khai thác nhiều số liệu xác hợp với thực tiễn các địa phương trong vùng. Ngoài phần phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

Chương I: Tổng quan về hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 1986. Trình bày khái quát lý luận về kinh tế đối ngoại, chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam, đặc điểm kinh tế - xã hội Đồng bằng sông Cửu Long, đánh giá hoạt động kinh tế đối ngoại ở Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1975 đến năm 1986, đồng thời nêu lên tồn tại và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của hoạt động này.

Chương 2: Hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1986 đến năm 1995. Trình bày quá trình “khởi động” các hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1986 đến 1995, với sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu; hoạt động thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài FDI, ODA; phát triển du lịch quốc tế và hợp tác với Campuchia… Đặc biệt tập trung phân tích, đánh giá những thành tựu và chỉ ra nguyên nhân tồn tại trong 10 năm đầu phát triển kinh tế đối ngoại ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Chương 3: Hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1996 đến năm 2010. Trình bày bối cảnh hội nhập mới của Việt Nam sau năm 1995, với những chính sách phát triển kinh tế đối ngoại cụ thể; quá trình tổ chức các hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long, với sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu; hoạt động thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài FDI, ODA, NGOs; hoạt động chuyển giao công nghệ; phát triển du lịch quốc tế; xuất khẩu lao động… Đồng thời tập trung nêu bật bức tranh sinh động về phát triển kinh tế đối ngoại với những kết quả cụ thể, có tính định lượng trên nguồn số liệu mới được cập nhật.

Chương 4: Một số nhận xét về hoạt động kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đổi mới. Tập trung phân tích tác động của hoạt động kinh tế đối ngoại đến kinh tế - xã hội Đồng bằng sông Cửu Long, hạn chế của hoạt động kinh tế đối ngoại ở Đồng bằng sông Cửu Long trong 25 năm phát triển… Qua đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm và đưa ra triển vọng kinh tế đối ngoại Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ hội nhập, cho các công trình nghiên cứu liên quan đến lịch sử phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, cho việc giảng dạy ngành khoa học xã hội và lịch sử kinh tế; là tài liệu cần thiết giúp các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các địa phương, các doanh nhân trong và ngoài nước, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đưa ra những quyết định chính xác, khoa học.


nhan-thuc-va-thuc-hien


Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Cảnh Quý (Chủ biên)

Số trang: 204 trang

Giá tiền: 36.000 đồng

Đất đai có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi đất nước. Nhiều nước trên thế giới đã đưa vấn đề đất đai vào Hiến pháp của mình nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng đất đai có hiệu quả. Ở Việt Nam, đất đai, được xác định là tài nguyên quý giá của quốc gia; là tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn nội lực quan trọng nhất để phát triền kinh tế - xã hội; là bộ phận cơ bản của lãnh thổ quốc gia; là thành phần quan trọng của môi trường sống; là thành quả đấu tranh cách mạng của nhiều thế hệ,… Do đó, đất đai luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm.

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, các quan hệ xã hội về đất đai phát sinh tồn tại và phát triền rất đa dạng và phong phú, như: quan hệ về giao đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập bản đồ địa chính, lập sổ địa chính đăng ký về đất đai, quan hệ về chuyền đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp, tặng, cho quyền sử dụng đất, v.v.. Để điều chỉnh các quan hệ về đất đai nói trên, Nhà nước đã ban hành nhiều quy phạm pháp luật đất đai để làm căn cứ pháp lý.

Đặc biệt hiện nay, ở nước ta, đất đai được xem là một tài sản quý giá của quốc gia, là nguồn lực nội sinh quan trọng để phát triển xã hội trong thời kỳ đổi mới. Vì vậy, Nhà nước đã ban hành nhiều quy phạm pháp luật để bảo vệ đất đai là những quy tắc xử sự do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, trên cơ sở phản ánh các quy luật phát triển khách quan của tự nhiên, xã hội và ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong lĩnh vực đất đai, để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý sử dụng đất đai.

Thể chế hóa  đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng  về đất đai, Nhà nước ta đã ban hành Luật đất đai năm 2003 và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, tạo thành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đất đai, điều chỉnh có hiệu quả nhiều quan hệ đất đai đang tồn tại phát sinh, phát triển ở Việt Nam hiện nay.

Trong hơn 25 năm đổi mới, nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chính quyền đã nhận thức được những nội dung cơ bản của pháp luật đất đai, nên đã quản lý đất đai có hiệu quả, thúc đẩy nền kinh tế pháp triển, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, góp phần giữ vững ổn định xã hội, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của đất nước. Tuy vậy, hiện nay, vẫn còn một số cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các cấp chính quyền nhận thức và thực hiện chưa đầy đủ pháp luật đất đai, đặc biệt là các quy định về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giải quyết tranh chấp  đất đai,… Có một số cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các cấp chính quyền còn vi phạm pháp luật đất đai, làm giảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về đất đai.

Xuất phát từ những đòi hỏi lý luận và thực tiễn, cũng như để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu của đông đảo học viên, sinh viên và bạn đọc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Nhận thức và thực hiện pháp luật đất đai của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chính quyền ở Việt Nam hiện nay do PGS, TS. Nguyễn Cảnh Quý, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Hành chính quốc gia chủ biên.

Cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận về nhận thức và thực hiện pháp luật đất đai của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chính quyền ở Việt Nam; phân tích, đánh giá các kết quả điều tra, khảo sát về nhận thức và thực hiện pháp luật đất đai của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chính quyền thuộc 9 tỉnh, thành trong cả nước, v.v., nêu lên những thành tựu đạt được, những hạn chế yếu kém và nguyên nhân của nó; đồng thời đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm tăng cường nhận thức và thực hiện pháp luật  đất đai của cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp chính quyền ở Việt Nam hiện nay.

 


Mo hinh tang truong kt cua vn thoi ky hau khung hoang

Tác giả: Hà Văn Hiền - Phạm Hồng Chương (Đồng chủ biên)

Số trang: 384 trang

Giá: 62.000đ

Kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, đặc biệt là những năm 1990 trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta đạt được những con số ấn tượng so với thời kỳ trước đó. Trải qua bốn thời kỳ tăng trưởng thăng trầm, nhưng nhìn chung, nhịp độ tăng trưởng dài hạn khá cao và ổn định. Đạt được những thành công đó một phần rất quan trọng nhờ chúng ta đã lựa chọn được mô hình tăng trưởng kinh tế tương đối phù hợp với điều kiện của đất nước.

Tuy vậy, cho đến nay, trước sự phát triển nhanh chóng của tình hình trong nước và thế giới, mô hình này đang bộc lộ nhiều hạn chế và được đánh giá là mô hình tăng trưởng dàn trải theo chiều rộng, kém hiệu quả trong dài hạn, không thực sự phát huy được các thế mạnh của nền kinh tế Việt Nam. Thực trạng này đặt ra yêu cầu chuyển dịch mô hình tăng trưởng kinh tế một cách chủ động và có định hướng rõ ràng.

Với ý nghĩa đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu của tập thể tác giả do Hà Văn Hiền và Phạm Hồng Chương đồng chủ biên. Cuốn sách kế thừa kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp nhà nước cùng tên.

Được chia thành 4 chương, thông qua việc hệ thống hóa các mô hình tăng trưởng kinh tế, cuốn sách đi sâu phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam (cả về tốc độ và chất lượng, tính bền vững...), làm rõ những bất cập của mô hình tăng trưởng mà Việt Nam đang thực hiện và phân tích, dự báo những hạn chế của mô hình này trong tương lai nếu tiếp tục theo đuổi.

Trên cơ sở phân tích những tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến nền kinh tế Việt Nam (thể hiện qua tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu giảm sút, sự căng thẳng trên thị trường tín dụng - ngân hàng, sự tuột dốc của thị trường chứng khoán; sự suy giảm trong việc giải ngân vốn FDI và ODA, ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng) và những bài học kinh nghiệm chuyển đổi mô hình tăng trưởng sau các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, các tác giả đã phân tích những cơ hội và thách thức, những điểm mạnh và điểm yếu cơ bản đối với Việt Nam sau khủng hoảng, từ đó đưa ra những căn cứ khoa học, quan điểm, mô hình và giải pháp thực hiện mô hình tăng trưởng giai đoạn 2011-2020 cho nền kinh tế đất nước.

Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2030 được xác định là mô hình tăng trưởng bền vững, hiệu quả và vì con người, dựa trên cơ sở khai thác và sử dụng tốt nhất các lợi thế cạnh tranh quốc tế, chú trọng các yếu tố tăng trưởng theo chiều sâu, vận hành theo cơ chế kinh tế thị trường hoàn chỉnh, trong một môi trường thể chế có tính trách nhiệm và minh bạch cao và định hướng ưu tiên xây dựng năng lực sản xuất công nghiệp. Căn cứ vào mô hình tăng trưởng tổng quát như trên, các giải pháp cơ bản mà các tác giả đưa ra bao gồm: tái cấu trúc nền kinh tế; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; đổi mới hệ thống chính trị và cải cách hành chính.

Giao Linh


Phat trien kinh te tri thuc tren dia ban HN

Tác giả: TS. Nguyễn Đình Dương – TS. Nguyễn Thành Công (Đồng chủ biên)

Số trang: 480 trang

Hiện nay, trên thế giới, công nghiệp hóa không chỉ gắn với các mục tiêu, giải pháp có “tính chất truyền thống”  mà phải đạt tới mục tiêu hiện đại và dựa trên các công cụ, giải pháp hiện đại với sự phát triển cực kỳ nhanh chóng của các nghành công nghệ cao, tạo thành nền tảng cho một hệ thống công nghệ mới của thế kỷ XXI - công nghệ của nền kinh tế tri thức. Hệ thống công nghệ mới này đã và đang làm biến đổi sâu sắc các quá trình sản xuất, cách thức sản xuất, kinh doanh  và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội loài người. Đây không chỉ là cuộc cách mạng trong kỹ thuật, trong kinh tế mà còn là cách mạng trong các khái niệm, tư duy, cách sống, cách làm việc và trong các quan hệ xã hội… Kinh tế tri thức vừa là con đường vừa là động lực cho sự phát triển chung của mọi quốc gia.

Việt Nam đang ở thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công  nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là một sự nghiệp vô cùng khó khăn, đặt ra yêu cầu phải có bước đi mang bản sắc dân tộc, phù hợp với điều kiện thực tiễn  của đất nước, đồng thời phải thỏa mãn những quy luật chung tất yếu. Để đạt được điều đó, Việt Nam không thể không đi vào “guồng quay” chung của nhân loại và không thể không hướng đến  phát triển kinh tế tri thức.

Thủ đô Hà Nội là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị  của cả nước, cùng với những tiềm năng sẵn có, Hà Nội được coi là một trong những thành phố đi tiên phong trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiến đến kinh tế tri thức. Nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm thông tin cũng như các phân tích, đánh giá, nhận định của các nhà khoa học đối với mục tiêu đạt đến một nền kinh tế tri thức ở Việt Nam mà Thủ đô Hà Nội là một bức tranh sống động, vừa có tính chung của cả nước vừa có tính đặc thù riêng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Phát triển kinh tế tri thức trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020 do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tổ chức biên soạn, TS. Nguyễn Đình Dương – TS. Nguyễn Thành Công (Đồng chủ biên)

Cuốn sách  hệ thống hóa một số cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế tri thức để vận dụng phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam và Hà Nội; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế Thủ đô theo hướng kinh tế tri thức trong những năm qua với những thành tựu, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm hướng tới đề xuất mục tiêu, định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế tri thức trên địa Hà Nội giai đoạn  2011-2020.

Từ sự nghiên cứu một cách hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế tri thức cuốn sách tập trung phân tích đánh giá các yếu tố tiềm năng, nguồn lực, tổng quan thực trạng phát triển  kinh tế Thủ đô theo hướng kinh tế tri thức giai đoạn 2000-2020 (tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và hiệu quả; phát triển các ngành, lĩnh vực trình độ cao, chất lượng cao; chất lượng nguồn lực nhân lực và năng lực khoa học-công nghệ; kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế tri thức…), để từ đó đề xuất quan điểm, định hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm có tính khả thi nhằm phát triển kinh tế tri thức Thủ đô Hà Nội trong những năm tới.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l