cmnsvn

Trang chủ Các ấn phẩm khác Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ

Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ


giao-trinh-phap-luatTác giả: TS. Đoàn Đức Lương (Chủ biên)

Số trang: 324 trang

Giá tiền: 53.000đ

Sở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ- những kết quả tử hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Đối tượng của loại sở hữu  này là các tài sản phi vật chất nhưng có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng trong quá trình hình thành nền văn minh, khoa học, công nghệ của nhân loại. Đó là các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các công trình khoa học-kỹ thuật ứng dụng cũng như các tên gọi, hình ảnh được sử dụng trong các hoạt động thương mại.

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của cá nhân, pháp nhân đối với các sản phẩm trí tuệ do con người sáng tạo. Đó là độc quyền được công nhận cho một người, một nhóm người hoặc một tổ chức, cho phép họ được sử dụng khai thác các khía cạnh thương mại của một sản phẩm sáng tạo.

Ở Việt Nam, pháp luật sở hữu trí tuệ đã được hình thành từ những thập niên 70 và 80 thế kỷ XX, trong giai đoạn đổi mới, hội nhập quốc tế, pháp luật về sở hữu trí tuệ của nước ta đã có bước phát triển quan trọng, thể hiện qua các quy định về sở hữu trí tuệ được ghi nhận trong các Hiến pháp, đặc biệt là Hiến pháp hiện hành, qua các chế định trong các Bộ luật dân sự, được cụ thể hóa qua Luật sở hữu trí tuệ năm 2005( sửa đổi, bổ sung năm 2009), Pháp lệnh về giống cây trồng và các nghị định, quyết định, thông tư của Chính phủ, các Bộ, ngành quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật trên từng mặt, lĩnh vực  cụ thể và qua việc Nhà nước ta gia nhập và ký kết nhiều điều ước quốc tế đa phương và song phương về sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, đối với nước ta, pháp luật về sở hữu trí tuệ vẫn còn là vấn đề tương đối mới mẻ, cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung , hoàn thiện về mặt  pháp luật và đặc biệt là xây dựng ý thức pháp luật. Đây là vấn đề quan trọng, giúp cho ta những điều kiện để xây dựng và phát triền nền kinh tế  tri thức non trẻ, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế một cách hiệu quả, bền vững.

Cuốn sách: Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ do TS. Đoàn Đức Lương (Chủ biên) sẽ giúp cho đông đảo bạn đọc nhất là dành cho sinh viên ngành luật và các ngành có liên quan đến lĩnh vực pháp luật sở hữu trí tuệ làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Tống Việt Hạnh