Trang chủ Pháp luật Hỏi và đáp về công tác dân vận của Chính quyền nước ta hiện nay

Hỏi và đáp về công tác dân vận của Chính quyền nước ta hiện nay

 hoi-va-dap-ve-cong-tacTác giả: Nguyễn Bá Quang (Chủ biên)

 Số trang: 228

 Giá bán: 40.000

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “ dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, điều đó khẳng định, chính quyền nằm trong tay nhân dân, chính quyền tồn tại được là phải dựa vào dân, phải lấy dân làm  gốc. Ngay từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định “ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, vì vậy, công tác vận động và tổ chức các lực lượng quần chúng luôn là vấn đề chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng. Phương thức chung của công tác dân vận là phải tiến hành trước hết từ cơ sở, nắm chắc và vận động nhân dân từ cơ sở; cần phải thực hiện: nghe dân nói, nói cho dân, làm cho dân tin và vận động nhân dân từ cơ sở; cần phải thực hiện: nghe dân nói, nói cho dân, làm cho tin và vận động nhân dân cùng tham gia mọi chương trình, hoạt động chung. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hội nhập quốc tế, trong giai đoạn đấu tranh phòng, chống những âm mưu của diễn biến hòa bình hiện nay, công tác dân vận của chính quyền cơ sở càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết.

 Công tác dân vận – vận động các tầng lớp nhân dân trở thành một nhiệm vụ chiến lược và cấp bách của Đảng. Vai trò  và vị trí của nhân dân được khái quát lên tầm cao mới với việc Đảng và Nhà nước  chủ trương tăng cường công tác dân vận của chính quyền nhằm nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cấp chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong thời kỳ mới hiện nay, công tác dân vận của chính quyền đã trở thành một nội dung quan trọng và không thể thiếu trong công tác dân vận của chính quyền đã  trở thành một nội dung quan trọng không thể thiếu trong công tác dân vận của hệ thống chính trị nước ta, đặc biệt là ở cơ sở, là nơi sát với dân, trực tiếp tổ chức vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 Nhằm mục đích cung cấp cho bạn đọc những thông tin về lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi và đáp về công tác dân vận của chính quyền ở nước ta hiện nay do Nhà báo Nguyễn Bá Quang, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân vận (chủ biên). Nội dung cuốn sách gồm 118 câu hỏi và trả lời được chia làm sáu phần:

 Phần I: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam về dân vận và công tác dân vận của bộ máy chính quyền nhà nước.

 Phần II: Tổ chức bộ máy nhà nước và công tác dân vận của chính quyền – Những khái niệm căn bản.

Phần III: Những nội dung trọng tâm về công tác dân vận của chính quyền hiện nay.

Phần IV: Công tác dân vận của chính quyền  cơ sở.

Phần V: Cán bộ, chính quyền là công bộc của của nhân dân.

Phần phụ lục: Trích dẫn Hồ Chí Minh về công tác dân vận của chính quyền.