Trang chủ Tin tức Tin văn hóa tư tưởng Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014 là "nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm", đồng thời tiếp tục thực hiện 8 nội dung trong Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư.

Nhằm triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong Báo cáo số 13-BC/TW ngày 2-8-2013 của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 94-HD/BTGTW về việc tổng kết, đánh giá năm 2013, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Mục đích - yêu cầu trong Hướng dẫn chỉ rõ việc tổng kết, đánh giá năm 2013, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 phải gắn với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; đánh giá mức độ tác động của việc thực hiện Chỉ thị 03 đối với kết quả đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng; tham mưu, đề xuất với Ban Bí thư những cách làm hay, hiệu quả, thiết thực.

 Neu cao tinh than trach nhiem

(Hình minh họa)

Hướng dẫn nêu rõ việc tổng kết, đánh giá tập trung vào những nội dung: Những kết quả đạt được (mức độ chuyển biến về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; tác động đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kết quả xử lý những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm đã được lựa chọn và tập trung giải quyết ở từng cấp; kết quả thực hiện Chỉ thị 1973-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước; chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác tuyên truyền, giáo dục; các mô hình tốt, cách làm hay...); những khuyết điểm, tồn tại, khó khăn (chỉ rõ nguyên nhân và nêu giải pháp khắc phục trong thời gian tới); những kinh nghiệm rút ra và đề xuất, kiến nghị.

Bên cạnh thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định, Hướng dẫn cũng lưu ý tới hình thức biểu dương kịp thời bằng thư khen đối với các trường hợp đạt thành tích đặc biệt tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác.

Về phương hướng, nhiệm vụ của năm 2014 với trọng tâm là nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, Hướng dẫn cũng nêu cụ thể việc tiếp tục thực hiện 8 nội dung trong Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư, trong đó chú ý vào một số công việc sau đây:

Một là, cấp uỷ chỉ đạo việc xây dựng nội dung đưa vào sinh hoạt chi bộ về chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" và tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị 03 đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tuỳ theo điều kiện cụ thể, các địa phương, cơ quan, đơn vị có thể tổ chức nghe nói chuyện, giới thiệu chuyên đề cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Hai là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 03, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định 55-QĐ/TW về kiểm tra và các quy định khác.

Ba là, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời hạn giải quyết dứt điểm, cuối năm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả với cấp trên.

Bốn là, tiếp tục rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá. Các ngành xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, hướng dẫn thực hiện theo ngành dọc.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáu là, cấp uỷ các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03, gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Bảy là, cấp uỷ chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình tốt, phát hiện các điển hình, tổ chức các hoạt động biểu dương kịp thời.

Tám là, tích cực tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"./.

 Theo Tuyengiao.vn

 

Sách sắp xuất bản

1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)

2. Luật hôn nhân và gia đình

3. Luật khiếu nại

4. luật tố tụng hành chính

5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...

6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...

7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...

8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...

9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam

10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước

12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng

13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay

14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân

15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh

17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)

18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh

19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1

20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)

22. Luật tiếp công dân

23. Luật giao thông đường bộ

24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013

25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945

26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)

26. Bàn về hệ thống pháp luật

28. Bộ luật dân sự

29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người

30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)

31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.


Sách mới

 

nen hoa binh mong manh

Tác giả: Pierre Asselin

Số trang: 374

Giá: 80.000 đ

Đàm phán Paris là cuộc đụng đầu ngoại giao đầu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây là một cuộc đấu trí, đấu lý và đấu mưu giữa hai ý thức hệ, hai loại pháp lý và đạo lý. Đây cũng là một cuộc đàm phán được coi là dài ngày nhất, khó khăn, phức tạp nhất, nhưng cũng là một thắng lợi vẻ vang nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam, đồng thời là một sự kiện nổi bật trong ngoại giao của thế giới hiện đại.

Về quá trình đàm phán Hiệp định Paris và kết quả của nó, đã có rất nhiều học giả trong nước và nước ngoài, đặc biệt là các học giả Mỹ, tập trung nghiên cứu. Với mong muốn cung cấp thêm cho bạn đọc tài liệu tham khảo về vấn đề này qua lăng kính của một người nước ngoài, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn NỀN HÒA BÌNH MONG MANH – Washington, Hà Nội và tiến trình của Hiệp định Paris của tác giả Pierre Asselin, do Nhà xuất bản Đại học Bắc Carolina ấn hành năm 2002.

Ngoài phần Lời nói đầu và Phần kết (Sau Hiệp định Paris: 1973-1975), cuốn sách có 7 chương:

Chương một: Vòng đàm phán đầu tiên: 1968-1971

Chương hai: Hòa hoãn và cuộc tấn công mùa Xuân: tháng Giêng – tháng Sáu 1972

Chương ba: Thương lượng nghiêm chỉnh: tháng Bảy – tháng Chín 1972

Chương bốn: Từ nhất trí đến bất đồng: tháng Mười 1972

Chương năm: Dàn xếp với Thiệu: tháng Mười một 1972

Chương sáu: Ván bài ngửa: tháng Mười hai 1972

Chương bảy: Vòng cuối cùng: tháng Giêng 1973

Với nguồn tư liệu khá phong phú, luận chứng súc tích, cuốn sách tập trung trình bày quá trình đàm phán Hiệp định Paris kéo dài hơn bốn năm giữa các nhà đàm phán của Hà Nội và Washington. Thông qua việc chia quá trình đàm phán thành sáu giai đoạn, tác giả đã đi sâu phân tích bối cảnh, tình hình của mỗi bên trong từng giai đoạn, từ đó cố gắng làm rõ động cơ, ý đồ chiến lược của mỗi bên trong từng thời điểm.


QUY-DINH-VE-BIEN-PHAP


Số trang: 140 trang

Nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin về văn bản pháp luật trong lĩnh vực xử lý  vi phạm hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Quy định về biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng.

Đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người chưa thành niên có hành vi vi phạm pháp luật để học văn hóa, giáo dục hướng nghiệp, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường được quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 sửa đổi, bổ sung các năm 2007, 2008. Nhằm cụ thể hóa các quy định của Pháp lệnh xử phạt hành chính về biện pháp nêu trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24-11-2003 quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng; sau đó Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2010 nhằm khắc phục những bất cập trong việc áp dụng và thi hành biện pháp này. Vừa qua, Bộ Công an cũng đã ban hành Thông tư mới để hướng dẫn thi hành và sửa đổi, bổ sung Nghị định.

Đề giúp bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin liên quan đến lĩnh vực trên, cuốn sách tập hợp một số văn bản pháp luật liên quan: Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24-11-2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng; Nghị định số 66/2009/NĐ-CP ngày 01-8-2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24-11-2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng; Nghị định số 118/2010/NĐ-CP ngày 29-12-2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; Thông tư số 19/2011/TT-BCA ngày 20-4-2011 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng.


camnag

Tác giả: Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD)

Số trang: 103 trang

Hiện nay, bên cạnh việc tăng cường xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của các tổ chức xã hội, còn cần thiết phải cung cấp kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về công tác tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách của các tổ chức xã hội Việt Nam sao cho hoạt động này ngày càng trở nên chuyên nghiệp. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của dự án “Nghiên cứu mô hình và xây dựng cẩm nang tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách của các tổ chức xã hội Việt Nam”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Cẩm nang tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách của các tổ chức xã hội Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu quản lý và Phát triển bền vững (MSD) biên soạn.

Nội dung cuốn sách gồm sáu phần.

Phần 1: Tổ chức xã hội của Việt Nam với hoạt động tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách;

Phần 2: Quy định của pháp luật về quyền và trách nhiệm của các tổ chức xã hội tham gia tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách;

Phần 3: Quy định của pháp luật về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền đối với hoạt động tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách của các tổ chức xã hội;

Phần 4: Quy trình tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách của các tổ chức xã hội;

Phần 5: Mô hình hoạt động tư vấn, phản biện của các tổ chức xã hội ở nước ta hiện nay;

Phần 6: Kết quả hoạt động tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách và một số kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về công tác tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách của các tổ chức xã hội.


luat-luu-tru

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 44 trang

Giá tiền: 10.000đ

Luật lưu trữ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Luật này quy định về hoạt động lưu trữ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ; hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý về lưu trữ.

Luật áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và cơ quan.

Việc bảo hộ, mua bán tài liệu lưu trữ riêng cá nhân, gia đình, dòng họ; việc cấp bản sao, chứng thực tài liệu lưu trữ; vấn đề tổ chức lưu trữ lịch sử cấp huyện; thẩm quyền quyết định việc lựa chọn tài liệu lưu trữ; thủ tục cho phép người nước ngoài sử dụng tài liệu lưu trữ… là những vấn đề được quy định cụ thể và rõ ràng hơn trong Luật.

Luật cũng đã đưa ra các quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ lưu trữ, hạn nộp hồ sơ đảm bảo để các loại hồ sơ lưu trữ được bảo quản, bảo mật được tra cứu dễ dàng...

Nhằm cung cấp cho bạn đọc nhiều thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề lưu trữ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Luật lưu trữ. Cuốn sách bao gồm: Lệnh số 10/2011/L-CTN ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật lưu trữ; giới thiệu Luật lưu trữ gồm: những quy định chung của Luật; vấn đề thu thập tài liệu lưu trữ; bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ, hủy tài liệu hết giá trị; sử dụng tài liệu lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ, hoạt động dịch vụ lưu trữ; quản lý về lưu trữ; điều khoản thi hành.


atrungtamluutru

Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

Số trang: 312 trang

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II là một trong bốn Trung tâm Lưu trữ quốc gia của Việt Nam, trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ra đời sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II có vị trí, chức năng quan trọng đối với công tác lưu trữ ở phía Nam, với toàn ngành lưu trữ nói chung và ngày càng khẳng định vai trò trong sự nghiệp lưu trữ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Trung tâm Lưu trữ quốc gia II - 35 năm trên đường phát triển (1976-2011).

Nội dung cuốn sách phản ánh quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, với cơ sở là tiếp thu nguồn tài liệu lưu trữ do hoạt động của các cơ quan lưu trữ chế độ cũ để lại. Từ những đống, những bó "vô tri, vô giác", tập thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Lưu trữ quốc gia II đã miệt mài, thầm lặng làm sống lại các giá trị di sản của dân tộc - tài liệu lưu trữ quốc gia.

Ngoài mục đích ghi lại những thành quả đã đạt được, cổ vũ sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên, góp phần giáo dục truyền thống, đúc rút những bài học kinh nghiệm để có những định hướng, những bước đi vững chắc cho sự phát triển trong thời kỳ sắp tới, cuốn sách còn giới thiệu với bạn đọc sự hình thành, khái quát nội dung và giá trị của nguồn tư liệu lưu trữ do Trung tâm Lưu trữ quốc gia II quản lý.

Cuốn sách gồm có 3 phần:

Phần thứ nhất: Những cơ sở, tiền đề cho sự ra đời của Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

Phần thứ hai: Trung tâm Lưu trữ quốc gia II vững bước đi lên

Phần thứ ba: Trung tâm Lưu trữ quốc gia II - Sứ mệnh cao cả


 

Huong dan nghiep vu ctac van phong cap uy o co so

Tác giả: Đỗ Quốc Toán (Chủ biên), Phạm Thị Thinh

Số trang: 208 trang

Giá tiền: 37.000đ

Công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở có nhiều nhiệm vụ như: giúp cấp ủy lập và thực hiện chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm, toàn khóa; giúp cấp ủy nắm tình hình và chuẩn bị các báo cáo định kỳ; giúp thường trực cấp ủy tổ chức các hội nghị cấp ủy, các cuộc làm việc; làm thư ký ghi biên bản các hội nghị cấp ủy; làm công  tác văn thư, lưu trữ; giúp cấp ủy thu - nộp đảng phí theo quy định, làm thủ quỹ của cấp ủy, quản lý tài sản trong trụ sở của cấp ủy; thường trực giúp cấp ủy tiếp đón khách, đảng viên và nhân dân đến liên hệ công tác, giải quyết các yêu cầu liên quan đến cấp ủy, v.v.. Để đảm đương được tốt các nhiệm vụ này đòi hỏi cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở phải có kiến thức cả về lý luận và thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng.

Với mục đích nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở, cung cấp tài liệu hữu ích cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở, căn cứ vào các văn bản hiện hành của Đảng và các hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở, do tác giả Đỗ Quốc Toán hiện công tác tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng chủ biên.

Cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Hỏi - đáp về nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở. Ở phần này, dưới dạng câu hỏi và trả lời được rút ra từ kinh nghiệm thực tế ở văn phòng cấp ủy các cấp, các tác giả đã tập trung hướng dẫn năm nội dung chính của công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở, đó là: công tác phục vụ cấp ủy; thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản; quản lý văn bản và lập hồ sơ; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý tài liệu lưu trữ.

Phần thứ hai: Mẫu văn bản và sổ sách thường dùng trong công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở, giới thiệu những biểu mẫu liên quan đến các nội dung nêu trên như: mẫu văn bản dùng trong đại hội đảng bộ cơ sở; mẫu văn bản của cấp ủy cơ sở và mẫu nhiều loại sổ sách, hồ sơ và thể thức của văn bản.

Với nội dung ngắn gọn, súc tích, khoa học, cuốn sách giúp cho những cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy ở cơ sở dễ dàng nắm được những nội dung chính của nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy và cập nhật được những biểu mẫu mới nhất liên quan đến nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l