Trang chủ Kinh điển V. I. Lênin tuyển tập, tập 3

V. I. Lênin tuyển tập, tập 3

Tác giả: V. I. Lênin

Số trang: 1.000 trang


V. I. Lênin tuyển tập, tập 3 được tuyển chọn từ những tác phẩm của Lênin bao gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Lênin viết trong khoảng thời gian từ khi sắp nổ ra Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại cho đến khi Người qua đời. Đây là thời kỳ khó khăn và phức tạp nhất của nước Nga Xôviết non trẻ.


Những ngày tháng trước khi nổ ra cuộc Cách mạng Tháng Mười, Lênin đã viết một số tác phẩm để thống nhất tư tưởng và chỉ đạo cách mạng: Dự thảo cương lĩnh hành động của Đảng vô sản với tác phẩm Nhiệm vụ của giai cấp vô sản trong cuộc cách mạng của chúng ta; Tai họa sắp đến và những phương pháp ngăn ngừa tai họa đó…Hầu hết các tác phẩm của Người nêu ra chương trình đấu tranh để chuyển cách mạng dân chủ - tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, giao chính quyền cho giai cấp công nhân và nông dân nghèo; nêu lên những tư tưởng chỉ đạo có tính cương lĩnh để thực hiện sau khi giành chính quyền. Lênin cũng đã đề ra phải cứu vãn nền kinh tế khỏi bị tàn phá, đưa nước Nga tiến tới chủ nghĩa xã hội, chấm dứt chiến tranh đế quốc. 


Sau khi Cách mạng Tháng Mười thành công, các tác phẩm của Lênin chủ yếu đề cập đến việc củng cố, giữ vững chính quyền như tác phẩm: Tổ chức thi đua như thế nào? Tuyên ngôn về quyền lợi của nhân dân lao động và bị bóc lột; … 


Thời kỳ xây dựng đất nước trong hòa bình không lâu, nước Nga lại rơi vào cuộc chiến tranh chống bọn can thiệp nước ngoài và nội chiến. Trên mặt trận tư tưởng, Lênin cũng kiên quyết bảo vệ Nhà nước Xôviết chống lại những tư tưởng sai lầm, phản động và tác phẩm tiêu biểu trong thời kỳ này như: Cách mạng vô sản và tên phản bội Cau-xky. Ngoài ra, trong tác phẩm khác như: Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Lênin đã chỉ ra những quan điểm lớn có ý nghĩa sâu sắc đối với phong trào cách mạng của các dân tộc; chỉ ra cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước tư bản phải gắn với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức. Đồng thời, Người cũng nêu lên triển vọng của phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa…


Thời kỳ khôi phục nền kinh tế quốc dân (1921-1923), các bài nói, bài viết của Lênin chủ yếu bàn đến vấn đề bắt tay vào công cuộc xây dựng trong hòa bình để phục hồi kinh tế, xây dựng một chế độ kinh mới, như: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương các xôviết  toàn Nga và Hội đồng Bộ trưởng dân ủy về chính sách đối nội và đối ngoại; Bàn về thuế lương thực; Bàn về chế độ hợp tác xã; Về cuộc cách mạng của chúng ta…


Từ những tác phẩm của Lênin trong giai đoạn đó cho thấy thời gian đã qua đi gần một thế kỷ nhưng nó giúp chúng ta rất nhiều trong việc giải quyết đúng đắn những vấn đề của công cuộc cách mạng, công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.


Nhằm giúp bạn đọc có tài liệu nghiên cứu những luận điểm quan trọng, có ý nghĩa thời sự trong kho tàng đồ sộ của Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản bộ sách V.I. Lênin tuyển tập, gồm 4 tập, tuyển chọn từ những tác phẩm chính yếu của Lênin.

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

Quoc hoi VN voi AIPA

Tác giả: TS. Ngô Đức Mạnh

Số trang: 272

Thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, ngày 19 tháng 9 năm 1995, Quốc hội nước ta đã gia nhập Tổ chức liên nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPO) nay là Hội đồng liên nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA). Tham gia vào AIPA, Quốc hội nước ta có nhiều sáng kiến quan trọng, đăng cai và chủ trì thành công nhiều hoạt động của AIPA, được nghị viện các nước thành viên hoan nghênh và đánh giá cao. Thông qua kênh đối ngoại Quốc hội, chúng ta có thêm điều kiện tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trong khu vực; giới thiệu với bạn bè quốc tế về thành tựu đổi mới và đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam hiền hòa, hiếu khách, một Quốc hội đang đổi mới, từ đó góp phần đắc lực vào việc thực hiện thành công chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại của Quốc hội có điều kiện nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng tham dự và chủ trì các hoạt động đối ngoại đa phương.

Hiện nay, cùng với nghị viện các nước Đông Nam Á, Quốc hội nước ta đang nỗ lực đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Đây là nhiệm vụ to lớn, tầm nhìn về tương lai phát triển của cả khu vực. Điều này đòi hỏi chúng ta phải biết phát huy những kết quả đạt được và tổ chức tốt công tác nghiên cứu, tham mưu về những vấn đề mới đang đặt ra để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội nói chung và trong AIPA nói riêng. Trong bối cảnh đó, cuốn sách Quốc hội Việt Nam với AIPA trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN của TS. Ngô Đức Mạnh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật ấn hành là công trình đầu tiên nghiên cứu công phu về vấn đề này. Tác giả đã cố gắng sưu tầm, hệ thống hóa tư liệu; trình bày một cách có hệ thống về đặc điểm, vai trò ngoại giao nghị viện; tổ chức hoạt động của AIPA; nêu bật sự tham gia, đóng góp của Quốc hội nước ta và của AIPA gắn với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Là người tham gia trực tiếp nhiều hoạt động của AIPA, tác giả đã phân tích tương đối toàn diện, nêu được bức tranh toàn cảnh về tình hình và triển vọng của sự hợp tác liên nghị viên trong khu vực; nội dung cơ bản của Hiến chương ASEAN; phân tích làm rõ thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức đặt ra cho AIPA trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và tương lai phát triển của tổ chức này.

Cuốn sách được chia thành năm chương:

Chương I: Ngoại giao nghị viện trong thời đại hiện nay

Chương II: AIPA – Tổ chức ngoại giao nghị viện ở khu vực

Chương III: AIPA với cộng đồng ASEAN

Chương IV: Quốc hội Việt Namvới AIPA

Chương V: Phát huy vai trò của Quốc hội trong AIPA

Với cách trình bày rõ ràng, súc tích, thông tin cập nhật, hy vọng rằng, công trình này là nguồn tư liệu bổ ích giúp cho thực tiễn công tác đối ngoại của Quốc hội, việc nghiên cứu, giảng dạy về ngoại giao nghị viện và tìm hiểu, nâng cao nhận thức về hoạt động đối ngoại của Quốc hội và về AIPA.


luat-luu-tru

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 44 trang

Giá tiền: 10.000đ

Luật lưu trữ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Luật này quy định về hoạt động lưu trữ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ; hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý về lưu trữ.

Luật áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và cơ quan.

Việc bảo hộ, mua bán tài liệu lưu trữ riêng cá nhân, gia đình, dòng họ; việc cấp bản sao, chứng thực tài liệu lưu trữ; vấn đề tổ chức lưu trữ lịch sử cấp huyện; thẩm quyền quyết định việc lựa chọn tài liệu lưu trữ; thủ tục cho phép người nước ngoài sử dụng tài liệu lưu trữ… là những vấn đề được quy định cụ thể và rõ ràng hơn trong Luật.

Luật cũng đã đưa ra các quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ lưu trữ, hạn nộp hồ sơ đảm bảo để các loại hồ sơ lưu trữ được bảo quản, bảo mật được tra cứu dễ dàng...

Nhằm cung cấp cho bạn đọc nhiều thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề lưu trữ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Luật lưu trữ. Cuốn sách bao gồm: Lệnh số 10/2011/L-CTN ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật lưu trữ; giới thiệu Luật lưu trữ gồm: những quy định chung của Luật; vấn đề thu thập tài liệu lưu trữ; bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ, hủy tài liệu hết giá trị; sử dụng tài liệu lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ, hoạt động dịch vụ lưu trữ; quản lý về lưu trữ; điều khoản thi hành.


Loi song va tu duy cua cong dong nguoi Viet vung dong nam bo

Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên)

Số trang:736 trang

Giá tiền:139.000đ

Tư duy và lối sống là hai yếu tố cơ bản trong đời sống xã hội của cộng đồng người sống trên một vùng lãnh thổ nhất định. Nó dựa  trên cơ sở kinh tế - xã hội, văn hóa và được quy định bởi thực tiễn lịch sử - xã hội nhất định.

Tư duy và lối sống không chỉ phản ánh triết lý sống, mà còn thể hiện tư tưởng, tình cảm, niềm tin, truyền thống, tập quán và cả chiều sâu tâm linh của cộng đồng người  sống trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Vì vậy, có ảnh hưởng quan trọng  tới hoạt động của con người và sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của cả cộng đồng người.

Đông Nam Bộ có lịch sử phát triển hơn 300 năm, là vùng đất mở và năng động, nơi sinh tụ, giao lưu của cư dân nhiều vùng miền, nhiều dân tộc và nhiều luồng văn hóa khác nhau, với những trang sử rất hào hùng. Trong đó, cộng đồng người Việt đã trải qua quá trình khai hoang,  mở mang bờ cõi và khẳng định chủ quyền dân tộc ở phía Nam; quá trình sản xuất và kinh doanh, tổ chức đời sống và xây dựng xóm ấp; quá trình đánh giặc giữ nước và phát triển đất nước. Chính trong  thực tiễn xã hội đó đã hình thành một phong cách tư duy và lối sống phong phú, tự do, khoáng đạt, táo bạo, năng động, linh hoạt, nhạy bén, trọng thực tế và hiệu quả của cộng đồng người Việt ở Đông Nam Bộ.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn đặc điểm tư duy  của cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ và các nhóm giải pháp phát triển tư duy, hoàn thiện lối sống cho cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ; bảo tồn  và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam mang đặc trưng Đông Nam Bộ lên tầm cao mới; tăng cường công tác chính trị - tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Lối sống và tư duy của cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, do PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên). Cuốn sách gồm bốn phần:

Phần thứ nhất: Lý luận chung về tư duy và lối sống

Phần thứ hai: Khái quát những điều kiện và nhân tố tác động đến quá trình hình thành, phát triển tư duy và lối sống của cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ

Phần thứ ba: Thực trạng, đặc điểm tư duy và lối sống của cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế

Phần thứ tư: Quan điểm, phương hướng, giải pháp phát triển tư duy, hoàn thiện lối sống của cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Bộ trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.


 dong-chi-Le-Hong-Phong

 

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh (1902-2012) và 70 năm ngày mất (6-9-1942 – 6-9-2012) của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Đảng và Nhà nước ta tổ chức nhiều hoạt động trọng thể để tưởng niệm một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Trong các hoạt động kỷ niệm, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Nghệ An được  giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học  Đồng chí Lê Hồng Phong với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách Đồng chí Lê Hồng Phong với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An.

Nội dung các bài viết tại cuộc Hội thảo tập trung làm rõ một số chủ đề về cuộc đời – sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong:

-          Quê hương, gia đình với việc hình thành nhà cách mạng Lê Hồng Phong.

-          Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đào tạo Lê Hồng Phong

-          Lê Hồng Phong với Quốc tế Cộng sản.

-          Lê Hồng Phong với việc tái lập cơ quan lãnh đạo của Đảng.

-          Lê Hồng Phong với công tác tổ chức – xây dựng Đảng.

-          Lê Hồng Phong với việc chỉ đạo chuyển hướng chiến lược cách mạng.

-          Lê Hồng Phong với Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

-          Lê Hồng Phong những năm tháng bị tù đày.

-          Quê hương Nghệ An với đồng chí Lê Hồng Phong.

Đồng chí Lê Hồng Phong mang sẵn trong mình lòng yêu nước, chí căm thù giặc và sớm giác ngộ rồi dấn thân vào con đường cách mạng cứu nước, cứu dân. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đào tạo, dẫn dắt, Lê Hồng Phong đã được học tập, rèn luyện rất toàn diện, bài bản cả về chính trị và quân sự, được Quốc tế Cộng sản tin cậy. Đồng chí có công lao to lớn trong việc khôi phục lại cơ quan lãnh đạo và các tổ chức cơ sở Đảng sau cao trào cách mạng 1930-1931, đỉnh cao là Xôviết Nghệ Tĩnh.

Sau khi về nước, trực tiếp cùng Trung ương Đảng chỉ đạo phong trào cách mạng, khôi phục tổ chức Đảng, triển khai chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược khi tình hình thay đổi, đồng chí bị địch bắt, rồi đày ra Nhà tù Côn Đảo, tra tấn, hành hạ dã man cho đến lúc đồng chí hy sinh ngày 6-9-1942 khi tròn 40 tuổi.

Với 40 tuổi đời, gần 20 năm hoạt động cách mạng, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong cùng các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ và  nhiều đồng chí cách mạng tiền bối hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng và của dân tộc ta, để lại tấm gương sáng chói về đạo đức cách mạng, suốt đời phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt, thủy chung với bạn bè, đồng chí, lạc quan tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng.

Nguyễn Minh Ý

 

 

dong-chi-Le-Hong-PhongKỷ niệm 110 năm ngày sinh (1902-2012) và 70 năm ngày mất (6-9-1942 – 6-9-2012) của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong,...


So tay cong tac phong chong tham nhung

Tác giả: Viện Khoa học thanh tra – Thanh tra Chính phủ

Số trang: 180

Giá tiền: 33.000 đồng

Trong những năm qua, nhất là từ sau Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Đảng và Nhà nước ta đã tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nhiều cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đi đầu trong cuộc đấu tranh này. Nhiều vụ án tham nhũng, trong đó có những vụ án lớn, phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng đã được phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn nhiều hạn chế; tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng do Viện Khoa học Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ biên soạn có tính chất cẩm nang với giá trị thiết thực, cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản để nhận biết và đấu tranh với tham nhũng; đồng thời, nêu rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

- Chương I: Các hành vi tham nhũng

- Chương II: Các giải pháp phòng, chống tham nhũng

- Chương III: Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

Hy vọng cuốn sách sẽ góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức của toàn xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.


Sang mai xu so hien tai

Tác giả: Nguyễn Phan Thọ

Số trang: 140

Giá tiền: 28.000 đồng

Hà Tĩnh – vùng đất cổ kính, vốn nổi tiếng văn vật Hồng – Lam, không chỉ là biểu tượng của một vùng quê đầy hương sắc với vẻ đẹp ngàn năm sơn thủy, giao hòa cảm xúc, mà còn là biểu tượng của con người dũng mãnh, kiên cường với sức mạnh trí tuệ và tài năng kiệt xuất. Vùng đất nghĩa khí và hiếu học này đã cống hiến cho đất nước những con người ưu tú, những anh hùng lỗi lạc, các danh nhân văn hóa và nhiều nhà khoa học nổi tiếng.

Ở vùng đất này hầu như thời nào cũng có những con người xuất chúng. Mảnh đất được tạo dựng bởi thế đứng của 99 ngọn núi Hồng hùng vĩ và dáng đẹp hiền hòa của con sông La xanh mát đã làm nên cốt cách tâm hồn của biết bao nhà văn hóa lỗi lạc, đã hun đúc nên nhiều vị anh hùng dân tộc, làm rạng rỡ non sông đất nước ta.

Để giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về mảnh đất và con người nơi đây, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Sáng mãi xứ sở hiền tài của nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Phan Thọ. Cuốn sách giới thiệu theo thứ tự thời gian, qua các thời kỳ lịch sử của đất nước một số bậc hiền tài và tiêu biểu là người Hà Tĩnh.


Che do tong thong HCQ HK

Tác giả: TS. Nguyễn Tất Đạt (Nguyễn Chí Du)

Số trang: 192

Giá bán: 28.000 đồng

Năm 1776, bản Tuyên ngôn độc lập của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đã tuyên bố sự ly khai khỏi Anh của 13 bang thuộc địa Bắc Mỹ, trên cơ sở đó, những đại diện của vùng đất này đã lựa chọn cho mình một mô hình chính quyền mới – chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ra đời. Từ đó đến nay, cùng với sự mở rộng về diện tích tự nhiên, sự gia tăng quy mô dân số, sự phát triển như vũ bão của kinh tế, quốc phòng…, mô hình chính quyền của Nhà nước Hoa Kỳ cũng thay đổi, mềm dẻo và linh hoạt hơn nhằm thích ứng với từng giai đoạn phát triển của Hợp chúng quốc và thời đại. Mặc dù vậy, sự phát triển của chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ không tách khỏi quy luật phát triển của nhà nước tư bản, đó là vẫn chứa đựng trong lòng nó những mâu thuẫn xã hội.

Nhằm giúp bạn đọc hiểu biết rõ hơn về mô hình chính quyền ở quốc gia này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật giới thiệu cuốn sách Chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và sự hình thành của nhà nước pháp quyền Mỹ.

Nội dung kết cấu cuốn sách được chia thành ba chương:

Chương I: Sự hình thành chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Chương II: Đặc điểm của chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Chương III: Sự phát triển của chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Cuốn sách phác họa một cách có hệ thống quá trình hình thành, các giai đoạn phát triển và những đặc điểm nổi bật của chế độ tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, đồng thời đi sâu phân tích nền tảng lý luận và thực tiễn của sự ra đời Nhà nước pháp quyền Mỹ, qua đó góp phần cung cấp những kinh nghiệm để tham khảo trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.


lichsudangboThanhtri

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì

Số trang: 516 trang

Là huyện nằm ở phía Nam Thủ đô Hà Nội, Thanh Trì là địa bàn có tầm quan trọng cả về quân sự, chính trị và kinh tế, là vùng đất địa linh nhân kiệt. Con người nơi đây vốn có truyền thống lịch sử, có bề dày văn hóa, hiếu học, giàu trí sáng tạo, đoàn kết vượt qua những gian nan thử thách, ngay cả trong những thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất.

Ngay từ thời kỳ mới thành lập Đảng, huyện Thanh Trì đã là nơi ra đời Chi bộ cộng sản đầu tiên của khu vực ngoại thành Hà Nội và đi vào lịch sử với tên gọi Chi bộ Động Phù (5-1930). Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thanh Trì cùng với nhân dân Thủ đô Hà Nội và cả nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên những chiến công to lớn: giành chính quyền thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tiếp đó tiến hành hai cuộc kháng chiến đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, góp phần thực hiện thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Thanh Trì nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Qua 80 năm trưởng thành và phát triển, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thanh Trì đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đề ra và rất vinh dự 10 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, chúc tết và tặng quà. Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Trì đã được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý vì đã có thành tích nổi bật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu những trang sử vẻ vang trên chặng đường đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Trì từ năm 1930 đến năm 2010, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Thanh Trì (1930-2010).

Nội dung cuốn sách phản ánh khá toàn diện, trung thực một chặng đường lịch sử đầy gian khổ, khó khăn nhưng thực sự vẻ vang, tự hào với những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Thanh Trì đã giành được. Đây là một công trình nghiên cứu khoa học, là tài liệu quý, có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời cũng là bước tổng kết lịch sử, rút ra những kinh nghiệm, bài học cho công cuộc xây dựng và phát triển huyện Thanh Trì trong tương lai, nhằm mục tiêu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thanh Trì ngày càng đổi mới, giàu đẹp, văn minh.

Cuốn sách gồm có các phần:

Mở đầu: Thanh Trì – Đặc điểm và truyền thống

Chương I: Thanh Trì trong quá trình vận động cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân (1930-1945)

Chương II: Thanh Trì trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)

Chương III: Thanh Trì trong công cuộc xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)

Chương IV: Thanh Trì góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ cả nước thống nhất (1975-1980)

Chương V: Thanh Trì trong công cuộc đổi mới của Đảng (1980-2010)


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l