Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Về phân định thẩm quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương tại Việt Nam hiện nay

Về phân định thẩm quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương tại Việt Nam hiện nay

Ve phan dinh tham quyenTác giả: TS. Nguyễn Văn Cương (Chủ biên)

Số trang: 320 trang

Giá tiền: 84.000 đ

Xuất bản: Tháng 3-2015

Về phân định thẩm quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương tại Việt Nam hiện nay luôn là vấn đề được quan tâm và giải quyết trong các lần sửa đổi các quy định trong Hiến pháp và trong các đạo luật quản lý ngành, chuyên ngành. Trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu thi hành Hiến pháp năm 2013, việc nghiên cứu sâu sắc thêm cơ sở lý luận và thực tiễn giải quyết mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với chính quyền trung ương, đề xuất các phương án thiết kế mối quan hệ này phù hợp với bối cảnh, tình hình mới là rất cần thiết và hữu ích, nhất là trong các văn bản pháp luật cụ thể.

Cuốn sách Về phân định thẩm quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương tại Việt Nam hiện nay thông qua những đánh giá và đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế phân định thẩm quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, nghiên cứu khả năng xây dựng, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương phục vụ trực tiếp việc sửa đổi, bổ sung các đạo luật có liên quan thời gian tới... sẽ giúp bạn đọc và các nhà nghiên cứu có thêm nhiều tư liệu tham khảo cho lĩnh vực này.