Trang chủ Quốc phòng, an ninh, đối ngoại Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam

Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam

Công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” khẳng định quan hệ  đặc biệt thủy chung, son sắt, là tài sản vô giá, là nguồn sức mạnh, nhân tố bảo đảm thắng lợi sự nghiệp cách mạng của mỗi nước; đồng thời đúc kết các bài học kinh nghiệm, gợi mở những vấn đề vận dụng vào hiện tại và tương lai.

altaltaltalt

Nhằm giữ gìn, vun đắp và phát huy vai trò của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong hiện tại và tương lai vì sự trường tồn và phát triển của hai dân tộc, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào đã quyết định tổ chức hợp tác cùng biên soạn công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930-2007)”.

Hội nghị tổng kết dự án và công bố các sản phẩm công trình biên soạn này sẽ được tổ chức trong hai ngày 6 và 7/6/2011 tại thủ đô Vientiane, CHDCND Lào.

Công trình gồm có 6 sản phẩm: sản phẩm chính “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930-2007)” (gọi tắt là Sản phẩm chính); Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930-2007) - Văn kiện; Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930-2007) - Biên niên sự kiện; Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930-2007) - Hồi ký (gồm bài viết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Hồi ký các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào qua các thời kỳ); Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930-2007) -  Sách ảnh và bộ phim “Bản anh hùng ca quan hệ Việt - Lào”.

Nghiên cứu, biên soạn công phu, nghiêm túc

Sau hơn 4 năm khẩn trương triển khai thực hiện, công trình đã hoàn thành.

Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo và các Ban Biên soạn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó tổ chức sáu sự kiện lịch sử quan trọng về hai cuộc kháng chiến của nước Lào trên các địa danh từ Sầm Nưa - căn cứ địa cách mạng đầu tiên của Lào, đến các chiến khu cách mạng quan trọng như Áttapư và các tỉnh Nam Lào; Xaynhabuli và các tỉnh Bắc Lào; đường 9 - Nam Lào và các tỉnh Trung Lào; căn cứ chiến lược Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng;... Mỗi sự kiện đều tổ chức hội thảo khoa học, gặp gỡ nhân chứng và thăm lại chiến trường xưa, góp phần làm sinh động, phong phú thêm nguồn tư liệu lịch sử phục vụ cho công tác biên soạn.

Với tinh thần và phương pháp nghiên cứu, biên soạn công phu, nghiêm túc, khoa học, nguồn tư liệu, tài liệu lịch sử phong phú, đa dạng, có độ tin cậy cao, trong đó có những tư liệu lần đầu được công bố, các sản phẩm đã trình bày có hệ thống, sâu sắc, toàn diện và khách quan quá trình xây dựng và phát triển của mối quan hệ đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, trên các lĩnh vực từ năm 1930 đến 2007.

Công trình cũng nêu bật được những thành quả, vai trò to lớn của mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc đối với tiến trình cách mạng mỗi nước; tổng kết, phân tích và đánh giá những đặc điểm của mối quan hệ đặc biệt, những thắng lợi, thành tựu nhân dân hai nước đã đạt được trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Các sản phẩm đã làm sáng tỏ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam thủy chung, son sắt, là tài sản vô giá, là nguồn sức mạnh, nhân tố bảo đảm thắng lợi sự nghiệp cách mạng của mỗi nước; đồng thời đúc kết các bài học kinh nghiệm, gợi mở những vấn đề vận dụng vào hiện tại và tương lai.

Tương xứng với tầm vóc mối quan hệ đặc biệt

Sản phẩm chính được thu thập xử lý qua 645 đầu mục tài liệu tiếng Việt, tiếng Lào và các tiếng nước ngoài khác, trong đó phần lớn là các tài liệu, tư liệu gốc, có độ tin cậy cao.

Ban Biên soạn đã tổ chức trên 30 cuộc hội thảo, bao gồm hội thảo đề cương, hội thảo nội dung từng chương và toàn bộ bản thảo, hội thảo những vấn đề tồn đọng, hội thảo xin ý kiến chuyên gia, nhân chứng.

Đặc biệt, hai bên đã tiến hành 3 cuộc hội thảo quốc tế: tổ chức tại Thanh Hóa (tháng 11/2009), Vientiane (tháng 8/2010) và Vinh - Nghệ An (tháng 8/2010) để thu thập tài liệu và cùng nhau đóng góp ý kiến vào các chương bản thảo.

Tất cả các vấn đề nêu ra đều được hai bên thảo luận thẳng thắn, tôn trọng ý kiến của nhau và đi đến nhất trí cao.

Sau hội nghị nghiệm thu, tập thể Ban Biên soạn đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng và tích cực sửa chữa, hoàn thiện bản thảo. Kết quả, bản thảo cuối cùng gồm 4 phần, 10 chương:

Sản phẩm có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Bộ Biên niên sự kiện có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt, nhằm làm sáng tỏ những sự kiện lịch sử về tình đoàn kết giữa hai nước trong những năm đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Hàng ngàn sự kiện được trình bày trong Biên niên sự kiện đã khái quát, phục dựng lại tiến trình lịch sử của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, giúp độc giả hiểu rõ thêm một giai đoạn lịch sử hào hùng nhất của hai dân tộc Việt - Lào anh em.

Bộ Hồi ký đã phản ánh chân thực, sinh động, sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Mặt trận cùng các tổ chức, đoàn thể nhân dân, các ngành, các địa phương của Việt Nam và Lào; phản ánh những tình cảm sâu sắc của các cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam, các chuyên gia Việt Nam tại Lào và cán bộ, chiến sĩ Lào cùng kề vai, sát cánh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ…

Tập Sách ảnh là sản phẩm chung, công trình hợp tác đầu tay về sách ảnh giữa Việt Nam và Lào. Thông qua các hình ảnh và tư liệu được chọn lựa kỹ, sách ảnh đã phản ánh một cách khách quan, có hệ thống và tiêu biểu về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào qua các thời kỳ lịch sử. Cuốn sách gồm hơn 300 ảnh, được chú thích bằng ba thứ tiếng: tiếng Việt Nam, tiếng Lào và tiếng Anh...

Ngoài 5 sản phẩm bằng chữ viết và hình ảnh, công trình còn có bộ phim tài liệu “Bản anh hùng ca quan hệ Việt - Lào” gồm 10 tập (100 phút).

Công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930-2007)” là công trình quy mô lớn nhất từ trước tới nay về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, được nghiên cứu, biên soạn công phu, tương xứng với tầm vóc lớn lao của mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc đúng tinh thần mà Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã thoả thuận.

Công trình có giá trị khoa học, chính trị, tư tưởng cao, góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa hai nước. Trên cơ sở đó nâng cao ý thức giữ gìn, củng cố, vun đắp và phát triển mãi mãi mối quan hệ tốt đẹp, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào; đồng thời, giới thiệu với bạn bè quốc tế về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, đấu tranh chống lại sự bóp méo, xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch chia rẽ tình đoàn kết của nhân dân hai nước.


                                                                                                                                         Ngọc Huệ

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 


ton-that-tungTác giả: Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế - Bệnh viện Trung ương Huế

Số trang: 172 trang

Giá: 43.000đ

Giáo sư, Viện sĩ, Bác sĩ, Anh hùng Lao động Tôn Thất Tùng sinh năm 1912, mất năm 1982, trong một gia đình hoàng tộc, nhưng ông đã sớm gạt bỏ ý tưởng truyền thống “học để ra làm quan” mà rẽ sang một hướng khác là học nghề y để chữa bệnh cứu người. Từ đó, ông đã sống trọn vẹn với cuộc đời và y nghiệp của mình bằng tất cả tài năng và phẩm giá, bằng tất cả tình yêu thương con người, làm rạng danh nền y học Việt Nam. 

Giáo sư Tôn Thất Tùng là một nhà khoa học mẫu mực, ông đã sáng tạo ra phương pháp cắt gan khô tiên tiến - “phương pháp Tôn Thất Tùng”, được y học thế giới ngưỡng mộ và làm nền tảng kỹ thuật ghép gan sau này. Suốt cuộc đời khoa học của mình, ông đã đóng góp cho nền y học Việt Nam và thế giới hơn 120 công trình nghiên cứu y học xuất sắc; được nhận nhiều giải thưởng, nhiều danh hiệu cao quý. Ông cũng là người có công lao lớn trong việc đào tạo ra nhiều thế hệ thầy thuốc Việt Nam. Sau này, nhiều người đã trở những thầy thuốc giỏi, những chuyên gia ngoại khoa hàng đầu của đất nước.

Nhưng trên tất cả, ông là một nhà trí thức yêu nước chân chính. Ngay từ đầu những năm 30 của thế kỷ XX, tận mắt chứng kiến cảnh tượng quan lại ở Huế, ông đã quyết không theo nghiệp học làm quan mà rời Huế ra Hà Nội để theo học ngành y với hoài bão mai sau sẽ làm một nghề “tự do” không phụ thuộc vào đám quan lại hay chính quyền thực dân. Ông đã đến với cách mạng bằng “ánh sáng của đôi mắt Bác Hồ”, quyết tâm bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của dân tộc. Ông đã cống hiến tuổi xuân và hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc và sự nghiệp cao cả của người thầy thuốc; trở thành một nhà khoa học nổi tiếng, một thầy thuốc tài năng kiệt xuất, nhà giáo ưu tú, nhà hoạt động chính trị xuất sắc.

Cuốn sách Tôn Thất Tùng - Phác thảo chân dung một danh nhân y học Việt Nam thời hiện đại tập hợp các bài phát biểu, các tham luận tại Hội thảo khoa học Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Bác sĩ, Anh hùng Lao động Tôn Thất Tùng (10-5-1912 - 10-5-2012) do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế và Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp tổ chức tháng 5 năm 2012 vừa qua. Nội dung các bài viết đề cập đến nhiều vấn đề về gia thế, quê hương, cuộc đời, sự nghiệp của Giáo sư Tôn Thất Tùng, bước đầu cung cấp khá toàn diện cho người đọc về chân dung một nhà khoa học tài năng, đức độ, mang tầm vóc quốc gia và quốc tế. Thông qua các bài phát biểu, tham luận tại Hội thảo, chúng ta sẽ phần nào hiểu được những đóng góp xuất sắc của Giáo sư Tôn Thất Tùng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là y học, giáo dục và đào tạo; những phẩm chất đáng quý của một người thầy đã từ bỏ chốn quan trường để đi theo cách mạng, đồng hành cùng dân tộc trong thế kỷ XX.

Phạm Thị Thinh


Lich-Su-DB-Chu-Se

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Số trang: 552 trang

Nhằm góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ở Chư Sê nói riêng, cho thế hệ trẻ của cả nước nói chung, đồng thời là dịp để thể hiện sự tri ân với những cống hiến, hy sinh to lớn của biết bao chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống vì sự bình yên của mảnh đất Chư Sê lịch sử, sự ấm no, hạnh phúc của người dân Chư Sê hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Chư Sê (1945-2010) do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê biên soạn.

Nội dung cuốn sách phác họa chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện Chư Sê từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến năm 2010. Cuốn sách đã giúp bạn đọc thấy: gắn liền với quá trình lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của Đảng, Đảng bộ huyện Chư Sê đã cụ thế hóa những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tế địa phương một cách linh hoạt, sáng tạo, đúng đắn; những thành tựu trong chiến đấu, lao động, sản xuất của đồng bào Chư Sê đã phản ánh chân thực quá trình trưởng thành trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện những năm qua. Qua đó, giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống lịch sử của quê hương, phát huy truyền thống tốt đẹp, vững bước đi lên trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội theo đường lối đổi mới của Đảng.


1. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam ( 1930 - 2007 ), Hồi ký - Tập II; Tác giả: ĐCSVN - ĐNDCM Lào

2. Di sản của George W. Bush; Tác giả: Coli Campbell, Bert A. Rodcman, Andrew Rudalevige

3. Về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; Tác giả: Hồ Chí Minh

4. Hồ Chí Minh - Ông tiên sống mãi; Tác giả: Sukpreeola Phanomyong

5. Phong trào không liên kết - nhân tố quan trọng trong đời sống chính trị quốc tế; Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thuý Hà

6. Ngoại giao Việt Nam - Góc nhìn và suy ngẫm; Tác giả: Nguyễn Khắc Huỳnh

7. Trật tự thế giới mới thứ hai - Những vấn đề địa chính nan giải; Tác giả: Nhicolai Zlobin

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội ( 1946 - 1969 ); Tác giả: TS. Văn Thị Thanh Mai

9. Văn kiện Đảng về chống Mỹ, cứu nước Tập II ( 1966 - 1975 ); Tác giả: ĐCSVN

10. Thế giới: một thập niên nhìn lại; Tác giả: Lê Thế Mẫu

11. Cẩm nang hoạt động của cán bộ đoàn cơ sở; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn ( ThS. Trần Văn Trung )

12. Hỏi - đáp chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Vũ Tiến, TS. Đỗ Đức Hồng Hà, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa

13. Documents of the 11th Party Congress ( Văn kiện ĐH XI bản tiếng Anh ); Tác giả: Communist Party of Vietnam

14. Giá trị văn hóa Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long; Tác giả: TS. Huỳnh Thanh Quang

15. Hỏi - đáp về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người; Tác giả: TS. Đỗ Đức Hồng Hà, TS. Trịnh Tiến Việt

16. Các quy chế về cảnh báo, phòng, chống thiên tai ( Áp thấp nhiệt đới, bão, lũ lụt, động đất, sóng thần… ); Tác giả: Chính phủ


 

nam quoc te


Tác giả: TS. Đào Xuân Cần - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Số trang: 260

Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tập thể, do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức thành lập theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên - thành viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất - kinh doanh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của xã viên - thành viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tự tích lũy và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật. Năm 1945, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, phong trào hợp tác xã đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện phát triển. Đến nay khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã đã có bước phát triển mới; với khoảng 370.000 các tổ hợp tác, gần 20.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động ở hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã đang tham gia tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Hiện nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

Nhân Năm quốc tế hợp tác xã - 2012, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn Năm quốc tế hợp tác xã - 2012 “Hợp tác xã xây dựng thế giới tốt đẹp hơn” do TS. Đào Xuân Cần - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã ViệtNamchủ biên.

Nội dung cuốn sách gồm các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước,... bài viết của chuyên gia nước ngoài về sự giống và khác nhau giữa hợp tác xã và doanh nghiệp; Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan, điều chỉnh các mối quan hệ của loại hình hợp tác xã. 

                                                                                                                                                                                                                             Võ Văn Hoa


phongchong-toi-pham


Tác giả: ThS. Nguyễn Xuân Trường

Số trang: 300 trang

Giá tiền: 50.000đ

Cuốn sách đi sâu phân tích một số nội dung cơ bản: lý luận về tham nhũng và tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài; vấn đề tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài dưới tác động của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế; cơ sở pháp lý trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam; thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam; về giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam.

Việc nghiên cứu, tìm hiểu về và xây dựng giải pháp hữu hiệu phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế có ý nghĩa trên cả phương diện lý luận và thực tiễn; là một trong những yêu cầu, đòi hỏi cấp bách của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở nước ta hiện nay.

Nội dung cuốn sách được trình bày thành 5 chương:

Chương I: Tham nhũng và tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài

Chương II: Tác động của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đối với tội phạm và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài

Chương III: Cơ sở pháp lý trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài

Chương IV: Thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam

Chương V: Giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài.

Ngoài ra, cuốn sách còn có phần phụ lục giới thiệu pháp luật phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài của Mỹ và Vương quốc Anh.

 


phap-luat-dai-cuongTác giả: Lê Minh Toàn

Số trang: 450 trang

Giá tiền: 71.000 đồng

Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương tăng cường giáo dục pháp luật trong các trường học thông qua các chương trình môn học, giáo trình, tài liệu giảng dạy pháp luật bảo đảm đúng tinh thần và nội dung của Hiến pháp và pháp luật hiện hành. Vì vậy, môn học Pháp luật đại cương là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong cả nước.

Khoa học nhà nước và pháp luật đại cương nghiên cứu vấn đề nhà nước và pháp luật, bản chất, vai trò xã hội, những quy luật đặc thù, cơ bản nhất của sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của chúng; đồng thời nghiên cứu những nét khái quát nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Vì vậy, trong những năm qua, khoa học nhà nước và pháp luật đại cương được coi là một môn học chính thức, quan trọng trong chương trình đại học đại cương, đã được Bộ giáo dục và đào tạo quy định giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp…

Đây là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật, các nghành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Với học sinh các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, môn học này còn bảo đảm tính kế tiếp, tính liên thông giữa giáo dục phổ thông giữa giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học.

Nhằm góp phần phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật cho học sinh, sinh viên; cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Pháp luật đại cương do Tiến sĩ, Luật sư Lê Minh Toàn chủ biên. Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận chung  về Nhà nước  và pháp luật

Chương I: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật

Chương II: Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật

Chương III: Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa

Phần thứ hai: Các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam

Chương IV: Luật Nhà nước Việt Nam

Chương V: Luật hành chính Việt Nam

Chương VI: Luật hình sự và tố tụng hình sự

Chương VII: Luật dân sự và tố tụng dân sự

Chương VIII: Pháp luật lao động

Chương IX: Pháp luật kinh doanh.


nhunggiaphap

Số trang: 372 trang

Giá tiền: 60.000đ

Đặt ra, giải quyết một vấn đề rộng, nhạy cảm và đang diễn biến phức tạp, đó là tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và việc phòng, chống tình trạng này, cuốn sách Những giải pháp và điều kiện thực hiện phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên là một đóng góp ý nghĩa vào việc đi tìm lời giải cho bài toán trên.

Được biên soạn bởi một tập thể các nhà nghiên cứu, lãnh đạo, quản lý dày dạn kinh nghiệm, do PGS.TS. Vũ Văn Phúc và PGS.TS. Ngô Văn Thạo đồng chủ biên, cuốn sách làm sáng rõ cơ sở lý luận của việc phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nêu kinh nghiệm thực tiễn giải quyết vấn đề này của một số nước trên thế giới; làm rõ thực trạng, nguyên nhân của công tác phòng, chống; dự báo những tác động của tình hình quốc tế và trong nước đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên cũng như dự báo xu hướng diễn biến của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong những năm tới; trên cơ sở đó, đề xuất các mục tiêu, giải pháp mang tính toàn diện, đồng bộ, khả thi và điều kiện cần thiết để thực hiện hiệu quả cuộc đấu tranh khó khăn, lâu dài này. Những giải pháp được các tác giả đưa ra là những nhóm giải pháp trong các lĩnh vực, công tác khác nhau, như: giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, giải pháp trong lĩnh vực quản lý nhà nước, giải pháp nhằm phát huy vai trò của nhân dân và xã hội, giải pháp nhằm hạn chế tác động từ bên ngoài đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Đáp ứng được các điều kiện và thực hiện được các giải pháp nêu trong cuốn sách, tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên sẽ được đẩy lùi, làm tăng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.


nhan-thuc-va-thuc-hien


Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Cảnh Quý (Chủ biên)

Số trang: 204 trang

Giá tiền: 36.000 đồng

Đất đai có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi đất nước. Nhiều nước trên thế giới đã đưa vấn đề đất đai vào Hiến pháp của mình nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng đất đai có hiệu quả. Ở Việt Nam, đất đai, được xác định là tài nguyên quý giá của quốc gia; là tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn nội lực quan trọng nhất để phát triền kinh tế - xã hội; là bộ phận cơ bản của lãnh thổ quốc gia; là thành phần quan trọng của môi trường sống; là thành quả đấu tranh cách mạng của nhiều thế hệ,… Do đó, đất đai luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm.

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, các quan hệ xã hội về đất đai phát sinh tồn tại và phát triền rất đa dạng và phong phú, như: quan hệ về giao đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập bản đồ địa chính, lập sổ địa chính đăng ký về đất đai, quan hệ về chuyền đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp, tặng, cho quyền sử dụng đất, v.v.. Để điều chỉnh các quan hệ về đất đai nói trên, Nhà nước đã ban hành nhiều quy phạm pháp luật đất đai để làm căn cứ pháp lý.

Đặc biệt hiện nay, ở nước ta, đất đai được xem là một tài sản quý giá của quốc gia, là nguồn lực nội sinh quan trọng để phát triển xã hội trong thời kỳ đổi mới. Vì vậy, Nhà nước đã ban hành nhiều quy phạm pháp luật để bảo vệ đất đai là những quy tắc xử sự do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, trên cơ sở phản ánh các quy luật phát triển khách quan của tự nhiên, xã hội và ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong lĩnh vực đất đai, để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý sử dụng đất đai.

Thể chế hóa  đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng  về đất đai, Nhà nước ta đã ban hành Luật đất đai năm 2003 và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, tạo thành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đất đai, điều chỉnh có hiệu quả nhiều quan hệ đất đai đang tồn tại phát sinh, phát triển ở Việt Nam hiện nay.

Trong hơn 25 năm đổi mới, nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chính quyền đã nhận thức được những nội dung cơ bản của pháp luật đất đai, nên đã quản lý đất đai có hiệu quả, thúc đẩy nền kinh tế pháp triển, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, góp phần giữ vững ổn định xã hội, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của đất nước. Tuy vậy, hiện nay, vẫn còn một số cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các cấp chính quyền nhận thức và thực hiện chưa đầy đủ pháp luật đất đai, đặc biệt là các quy định về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giải quyết tranh chấp  đất đai,… Có một số cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các cấp chính quyền còn vi phạm pháp luật đất đai, làm giảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về đất đai.

Xuất phát từ những đòi hỏi lý luận và thực tiễn, cũng như để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu của đông đảo học viên, sinh viên và bạn đọc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Nhận thức và thực hiện pháp luật đất đai của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chính quyền ở Việt Nam hiện nay do PGS, TS. Nguyễn Cảnh Quý, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Hành chính quốc gia chủ biên.

Cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận về nhận thức và thực hiện pháp luật đất đai của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chính quyền ở Việt Nam; phân tích, đánh giá các kết quả điều tra, khảo sát về nhận thức và thực hiện pháp luật đất đai của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chính quyền thuộc 9 tỉnh, thành trong cả nước, v.v., nêu lên những thành tựu đạt được, những hạn chế yếu kém và nguyên nhân của nó; đồng thời đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm tăng cường nhận thức và thực hiện pháp luật  đất đai của cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp chính quyền ở Việt Nam hiện nay.

 


cac-dai-hoi

Tác giả: TS. Nguyễn Trọng Phúc

Số trang: 860 trang

Giá tiền: 230.000đ

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập hoàn toàn cho dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nghiên cứu vai trò lãnh đạo của Đảng đòi hỏi phải nắm vững một cách có hệ thống quá trình xây dựng, phát triển cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng qua các Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa từ khi ra đời đến nay.

Để đáp ứng đòi hỏi đó của cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng và các ngành, các lĩnh vực liên quan, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn cuốn Các Đại hội đại biểu toàn quốc và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2011) do PGS, TS. Nguyễn Trọng Phúc chủ biên.

Cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản của các Đại hôi, các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa I đến khóa XI theo đúng văn bản, tư liệu gốc đã được xuất bản trong bộ Văn kiện Đảng Toàn tập  và các văn kiện chính thức Trung ương đã công bố, quán triệt những kết quả nghiên cứu và những kết luận quan trọng của Trung ương.

Với những nội dung cơ bản được trình bày tập trung và có hệ thống, cuốn sách giúp người đọc nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng qua các Đại hội đại biểu toàn quốc và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời qua đó khẳng định sự phát triển tư duy lý luận và năng lực tổ chức chỉ đạo thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Thực tế lịch sử khách quan đó góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và có thể vận dụng những kinh nghiệm, những bài học của lịch sử Đảng để tăng cường và nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của mỗi tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo thật sự hữu ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy, tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.


My thuat moi truong DT TL-HN

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Dương

Số trang: 228

Giá tiền: 67.000 đồng

Hiện nay, môi trường thẩm mỹ là vấn đề đang được đặt ra trước sự phát triển và hình thành nhanh chóng các trung tâm đô thị. Môi trường nói chung và mỹ thuật môi trường nói riêng có ảnh hưởng quan trọng và tác động trực tiếp tới sự phát triển của cuộc sống con người và xã hội. Tổ chức Văn hóa, giáo dục và khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chủ trì và phát động trên toàn thế giới việc xây dựng, cải tạo và bảo vệ môi trường thẩm mỹ, môi trường sinh thái.

Sau hơn 25 năm đổi mới, đất nước ta đang chuyển mình với những thay đổi lớn lao, các đô thị phát triển nhanh và mạnh. Quá trình đổi mới những năm qua ở các vùng kinh tế và các đô thị trong nước đã hình thành nên các vùng kinh tế trọng điểm, trong đó Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước – là một trong những nơi phát triển mạnh mẽ nhất. Nhiều công trình văn hóa, công sở, giao thông, công nghiệp, nhà ở và nhiều công trình nghệ thuật được đầu tư xây dựng mới làm thay đổi diện mạo thành phố… Song, bên cạnh đó cũng nảy sinh nhiều vấn đề bức xúc về môi trường thẩm mỹ.

Mỹ thuật môi trường không phải là một thực thể riêng biệt mà nó nằm trong mối tổng hòa có liên quan mật thiết với môi trường sinh thái, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội… Do đó, nghiên cứu mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội hiện nay sẽ góp phần vào công việc bảo tồn, phát huy tinh hoa truyền thống văn hóa của dân tộc và xác định vai trò, chức năng và giá trị của mỹ thuật môi trường trong đô thị.

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về những vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Mỹ thuật môi trường đô thị Thăng Long – Hà Nội của Tiến sĩ Nguyễn Văn Dương.

Cuốn sách bước đầu xác định cơ sở lý luận khoa học về mỹ thuật môi trường để nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan thực trạng mỹ thuật môi trường Hà Nội, qua đó đề xuất một số giải pháp về sự liên kết đa ngành, đồng bộ trong quá trình quy hoạch xây dựng mỹ thuật môi trường đô thị Thủ đô.

Nội dung kết cấu cuốn sách gồm bốn chương: Tổng quan về mỹ thuật môi trường; Mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội trước năm 1945; Mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội từ năm 1945 đến nay; Một số định hướng và giải pháp xây dựng mỹ thuật môi trường đô thị Hà Nội, cùng nhiều ảnh phụ bản có giá trị minh họa và tham khảo hữu ích.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l