Trang chủ Văn hóa, xã hội Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam

Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam

alt

Nội dung cuốn sách dựa trên nhiều nguồn tư liệu khác nhau ở cả trong và ngoài nước, với cách tiếp cận đa ngành, sự nghiên cứu công phu, khoa học, đã trình bày và thảo luận về một số vấn đề liên quan đến lý thuyết khoa học, phương pháp và cách tiếp cận đặc thù đối với nghiên cứu thanh niên, lối sống và lối sống thanh niên, cũng như hệ thống hóa những quan điểm lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên. Đồng thời, tác giả phân tích làm sáng tỏ những nội dung cơ bản, ưu điểm cũng như hạn chế của đường lối, chính sách và pháp luật đối với thanh niên.

Ngoài ra, cuốn sách còn đi sâu nghiên cứu, chỉ ra diện mạo và đặc điểm chính của thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, làm rõ thực trạng và những xu hướng biến đổi lối sống của thế hệ trẻ Việt Nam trong quá trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, chỉ ra những yếu tố tác động cơ bản, có tính chất định hướng đối với việc hình thành và quá trình biến đổi lối sống của thanh niên.

Từ những nghiên cứu, với những biện chứng có tính thuyết phục cao, tác giả đã đưa ra những khuyến nghị khoa học và đề xuất 6 nhóm giải pháp nhằm xây dựng lối sống của thanh niên Việt Nam phù hợp với tiến trình đổi mới đất nước hiện nay: Đó là nhóm giải pháp liên quan đến: đường lối, chính sách thanh niên của Đảng và Nhà nước; các tổ chức, đoàn thể của thanh niên; gia đình và giáo dục gia đình đối với thanh niên; giáo dục học đường lối với thanh niên; truyền thông đại chúng; chính bản thân thanh niên.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đã góp phần tổng kết, đánh giá công tác thanh niên của Đảng, Nhà nước và các tổ chức thanh niên trong 25 năm đổi mới đất nước vừa qua. Trong đó, tác giả cuốn sách chỉ ra và phân tích những ưu thế và những mặt mạnh cơ bản của thanh niên Việt Nam hiện nay xét cả trên những đặc điểm và khía cạnh phản ánh chất lượng thể chất và chất lượng tinh thần. Trên cơ sở đó, PGS, TS. Phạm Hồng Tung khẳng định: Sự quan tâm nghiêm túc, mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên là nguyên nhân quan trọng nhất đưa lại những thành tựu lịch sử trong việc giáo dục, tổ chức và vận động thanh niên ở Việt Nam trong 25 năm qua, góp phần quan trọng vào sự ổn định của tình hình và sự phát triển nhanh chóng, vững chắc của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Cuốn sách gồm 4 chương. Chương I: Thanh niên và lối sống thanh niên: Cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận; Chương II: Tình hình thanh niên Việt Nam hiện nay; Chương III: Xu hướng biến đổi lối sống chủ yếu của thanh niên Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI; Chương IV: Những nhân tố tác động, định hướng và giải pháp nhằm xây dựng lối sống của thanh niên Việt Nam trong những thập kỷ tới.

Với hơn 500 trang sách, nội dung cuốn sách sẽ là tài liệu thiết thực góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X của Đảng về công tác thanh niên và việc thực hiện các mục tiêu của công tác thanh niên trong năm Thanh niên Việt Nam 2011 nói riêng, trong thời kỳ đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế nói chung.

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

Nang cao chat luong doi ngu can bo lanh dao quan ly

Tác giả: TS. Cao Khoa Bảng

Số trang: 308

Giá tiền: 57.000đ

Trong nghị quyết Hội nghị lần thứ tư  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về vấn đề xây dựng Đảng hiện nay đã khẳng định nhiệm vụ cấp bách là “ xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Với mục đích nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và xuất phát từ nhu cầu thực tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa thủ đô do T.S Cao Khoa Bảng biên soạn.

Cuốn sách gồm ba chương. Trong chương I và chương II, tác giả đề cập tới thực trạng, chất lượng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay, gắn liền với đó là những vấn đề lí luận và thực tiễn. Từ đó chỉ ra những ưu điểm cần được phát huy và những điểm khuyết điểm còn tồn tại trong bộ máy lãnh đạo, quản lý các cấp hiện nay. Đến chương III, tác giả đã nêu lên những phương hướng và giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý trong bối cảnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước đang phát triển mạnh.

Với những vấn đề đã trình bày cuốn sách cần thiết và hữu ích đối với những người làm công tác trong bộ máy lãnh đạo, quản lý. Đây cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người làm nghiên cứu, tìm hiểu liên quan đến vấn đề này.

Hải Lý


 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

Chu-tichHCM---Thanh-Mai

Tác giả: TS. Văn Thị Thanh Mai

Số trang: 288 trang

Giá tiền: 48.000đ

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có những đóng góp to lớn trong việc sáng lập và xây dựng Nhà nước Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trong suốt 24 năm ở cương vị nguyên thủ quốc gia, Người đã dành nhiều tâm huyết vào việc xây dựng và củng cố bộ máy Nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng. Với mong muốn giúp bạn đọc hiểu rõ về tư tưởng, sự nghiệp, những đóng góp to lớn của Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và phát triển của Quốc hội – cơ quan đại diện cho ý chí và quyền lực của nhân dân, do nhân dân bầu ra trong thời gian từ năm 1946 đến năm 1969, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội (1946-1969).

Có thể nói, vấn đề Nhà nước, Quốc hội Việt Nam trong 65 năm xây dựng  và phát triển đã được bàn đến trong nhiều công trình nghiên cứu khoa học ở những mức độ khác nhau, song nhìn chung, các công trình chưa đề cập một cách có hệ thống, đầy đủ về quan điểm và những đóng góp của Hồ Chí Minh đối với việc xây dựng Quốc hội từ năm 1946 đến 1969. Vì vậy, trong cuốn sách này, trên cơ sở hệ thống hóa, khái quát hóa những tư liệu đã có, bổ sung thêm những tư liệu mới, tác giả đã tập trung mô tả, đi sâu trình bày nhận thức của Hồ Chí Minh về Quốc hội, hệ thống quan điểm của Người về việc xây dựng Quốc hội trong tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ năm 1946 đến năm 1969, từ đó luận giải, làm rõ vai trò của Hồ Chí Minh trong quá trình sáng lập, hoạt động của Quốc hội theo tư tưởng quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; phân tích vai trò của Hồ Chí Minh với Quốc hội trong việc thực hiện nhiệm vụ lập hiến, lập pháp, đặc biệt là quá trình xây dựng Hiến pháp, luật cơ bản nhất của Nhà nước ta, qua hai bản Hiến pháp năm 1946 và 1959 cùng các đạo luật và sắc lệnh; làm rõ sự phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh về việc thực hiện quyền lực của nhân dân trong tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; trình bày khái quát những hoạt động chính của ba nhiệm kỳ Quốc hội khóa I, II, III. Đồng thời, cuốn sách cũng khẳng định vai trò, những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hoạt động đối nội, đối ngoại của đất nước thời kỳ này.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo dùng trong việc giảng dạy môn học lịch sử Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, đồng thời cũng giúp những người quan tâm nghiên cứu về Quốc hội có thêm tài liệu để tham khảo và tìm hiểu.


Dai tuong CHM nha quan su chinh tri song toan

Tác giả: Nhiều tác giả

Số trang: 684

Trong khuôn khổ các hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng Chu Huy Mân (17-3-1913 – 17-3-2013), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật được Thường trực Ban Bí thư giao nhiệm vụ tổ chức biên tập – xuất bản cuốn sách: Đại tướng Chu Huy Mân – Nhà quân sự, chính trị song toàn, người cộng sản kiên trung, mẫu mực. Cuốn sách gồm 91 bài viết, bài nghiên cứu của các đồng chí lãnh đạo Đảng – Nhà nước, các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội, các nhà khoa học, nhà văn, nhà báo viết về Đại tướng Chu Huy Mân. Phần chủ đạo trong cuốn sách gồm hơn 60 bài viết mang tính chất hồi ký của cán bộ, chiến sĩ đã từng sống, chiến đấu với ông trong những năm tháng cam go từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược qua các quân khu, các mặt trận, các chiến trường. Đây là những trang viết hay, xúc động về một vị tướng tài năng, đức độ, kiên trung và mẫu mực. Những bài viết này đã được xuất bản trong một cuốn sách về Đại tướng Chu Huy Mân do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản năm 2007.

Phần còn lại là những bài viết mới, chủ yếu dưới dạng nghiên cứu của các tướng lĩnh, các nhà chính trị, các nhà khoa học đánh giá về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến xuất sắc về nhiều mặt của Đại tướng Chu Huy Mân.


 1

Điều lệ Hội Xã hội học Việt Nam

2

Sổ tay làm theo gương Bác

3

Đánh giá chính sách về bình đẳng giới dựa trên bằng chứng

4

Luật hình sự Việt Nam - Quyển 1 (Phần chung)

5

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Đoài

6

Phản biện xã hội trong hoạt động lập pháp, hoạt động quyết định...

7

Lịch Blốc trung màu 2014

8

Lịch Blốc siêu đại 2014

9

Lịch sử ngành giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp

10

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

11

Chương trình sơ cấp lý luận chính trị (Tài liệu học tập)

12

Luật hoà giải ở cơ sở

13

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

14

Bộ luật lao động

15

Phong cách Bác Hồ đến cơ sở

16

Hỏi - đáp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, ...

17

Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin

18

Luật bảo hiểm xã hội

19

Luật tố tụng hành chính

20

Di dân quốc tế - Bản chất, xu hướng vận động và định hướng...

21

Tư tưởng của C. Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về công tác tổ chức...

22

Sức cảm hoá Hồ Chí Minh

23

Đại cương về phân tích chính sách công

24

Một số vấn đề về trí thức và nhân tài

25

Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Ninh Sở

26

Đạo đức nghề báo - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

27

Giáo trình quản lý nhà nước về lâm nghiệp

28

Hỏi - đáp môn học quản lý nhà nước về lâm nghiệp

29

Một số vấn đề lý luận - thực tiễn chủ yếu... đổi mới ở Việt Nam và Lào (Tiếng Lào)

30

Chùa Pháp Hoa với phong trào phật giáo yêu nước Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh...

31

Lịch sử Đảng bộ xã Cam Chính (1930-2010)

32

Luật tố cáo năm 2011 và văn bản hướng dẫn thi hành

33

Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách của việc đổi mới thủ tục tố tụng hình sự...


phat trien doanh nghiepTác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn

Số trang: 368 trang

Giá tiền: 60.000đ

Cuốn sách tổng hợp những vấn đề lý luận chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là sự phát triển lý luận và các nghiên cứu chuyên sâu về các đặc trưng của doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất phát từ cấu trúc bên trong của doanh nghiệp; các nghiên cứu phát hiện và lượng hóa các nhân tố tác động đến quá trình tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp thông qua việc khảo sát thực tiễn các doanh nghiệp hiện tại. Bên cạnh đó, tác giả cũng đề cập và đi sâu phân tích, giải quyết các vấn đề đặc thù của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập như vấn đề áp dụng quản trị công ty, việc tạo lập quan hệ lao động lành mạnh trong doanh nghiệp, vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, vấn đề tiếp cận nguồn lực kinh doanh, đặc biệt là nguồn tài chính của doanh nghiệp. Cuốn sách cũng đi sâu bàn luận và giải quyết vấn đề quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Nội dung cuốn sách gồm 9 chương:

-  Chương I: Đặc điểm, vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế

-  Chương II: Phân tích các nhân tố tác động đến quá trình phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

-  Chương III: Những khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay

- Chương IV: Vận dụng khoa học quản trị công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

- Chương V: Tạo lập quan hệ lao động lành mạnh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Namhiện nay

- Chương VI: Phát triển dịch vụ ngân hàng nhằm tăng cường khả năng hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

- Chương VII: Dịch vụ phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

- Chương VIII: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập

-  Chương IX: Nâng cao tính minh bạch trong điều hành kinh tế vĩ mô của chính quyền cấp tỉnh nhằm phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay


luat-luu-tru

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 44 trang

Giá tiền: 10.000đ

Luật lưu trữ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Luật này quy định về hoạt động lưu trữ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ; hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý về lưu trữ.

Luật áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và cơ quan.

Việc bảo hộ, mua bán tài liệu lưu trữ riêng cá nhân, gia đình, dòng họ; việc cấp bản sao, chứng thực tài liệu lưu trữ; vấn đề tổ chức lưu trữ lịch sử cấp huyện; thẩm quyền quyết định việc lựa chọn tài liệu lưu trữ; thủ tục cho phép người nước ngoài sử dụng tài liệu lưu trữ… là những vấn đề được quy định cụ thể và rõ ràng hơn trong Luật.

Luật cũng đã đưa ra các quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ lưu trữ, hạn nộp hồ sơ đảm bảo để các loại hồ sơ lưu trữ được bảo quản, bảo mật được tra cứu dễ dàng...

Nhằm cung cấp cho bạn đọc nhiều thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề lưu trữ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Luật lưu trữ. Cuốn sách bao gồm: Lệnh số 10/2011/L-CTN ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật lưu trữ; giới thiệu Luật lưu trữ gồm: những quy định chung của Luật; vấn đề thu thập tài liệu lưu trữ; bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ, hủy tài liệu hết giá trị; sử dụng tài liệu lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ, hoạt động dịch vụ lưu trữ; quản lý về lưu trữ; điều khoản thi hành.


doanh-nghiep-nong-nghiep

Tác giả: ThS. Nguyễn Dũng

Số trang: 240 trang

Giá tiền: 110.000đ

Doanh nghiệp của nước ta nói chung, của huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nói riêng có lịch sử phát triển chưa dài, nhưng cũng đã đạt được những tiến bộ nhất định. Trong quá trình phát triển, các doanh nghiệp này còn gặp nhiều khó khăn và thách thách. Do đó, việc nhìn nhận và đánh giá lại tiến trình phát triển cũng như xem xét kỹ hơn những tác động kinh tế - xã hội của loại hình doanh nghiệp này sẽ rất cần thiết để có thể hiểu rõ được những căn nguyên của các vấn đề, từ đó hy vọng tìm ra được những giải pháp thích hợp nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho sự phát triển, phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của chúng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do vậy, cuốn sách Doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai được biên soạn sẽ phần nào đáp ứng được nhu cầu đó.

Cuốn sách bao gồm ba chương, được kết cấu lôgic chặt chẽ, văn phong ngắn gọn, tóm lược và khái quát nhiều nội dung, trình bày, phân tích nhiều vấn đề liên quan đến doanh nghiệp nông nghiệp huyện Chư Sê: cơ sở lý luận và thực tiễn về doanh nghiệp nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường, thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn huyện từ năm 2005 đến nay, trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nông nghiệp. Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ có được nhiều tri thức khoa học và kinh nghiệm thực tiễn.

Cuốn sách do một tác giả đã có 25 năm công tác trên địa bàn, và từng làm công tác kế hoạch của huyện, quản lý doanh nghiệp, và có sự am hiểu sâu sắc về thực tiễn của địa phương và doanh nghiệp, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, vì vậy đây sẽ là tài liệu bổ ích góp phần tìm lời giải cho sự phát triển doanh nghiệp nông nghiệp, cũng như trong việc khai thác, sử dụng một cách tối đa, có hiệu quả nguồn lực và tiềm năng sản xuất. Ngoài ra, cuốn sách còn có nhiều đóng góp trong việc hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp nói chung, doanh nghiệp nông nghiệp nói riêng không chỉ trên địa bàn huyện Chư Sê mà còn ở nhiều địa phương khác của tỉnh Gia Lai và cả nước trong thời gian tới.


Lich su bien nien DCSVN

Tác giả: Viện Lịch sử Đảng – Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Số trang: 344

Giá tiền: 56.000đ

Hiện nay, tìm hiểu lịch sử nói chung và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng đang trở thành nhu cầu của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đáp ứng nhu cầu chính đáng đó, trong quá trình thực hiện Đề tài cấp Nhà nước Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tập 1 (1920-1954), Viện Lịch sử Đảng biên soạn cuốn Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam tập 1 (1911-1929) – Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc và các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuốn sách là tập hợp những sự kiện lịch sử được lựa chọn, biên soạn với những tư liệu mới, những kết quả nghiên cứu mới, những nhận định đánh giá mới mang tính khoa học. Những sự kiện được trình bày tập trung phản ánh quá trình tìm đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc, tiếp thu và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, thông qua những luận điểm về con đường cách mạng giải phóng dân tộc của Người vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam và Đông Dương; làm rõ quá trình ra đời, phát triển từ tự phát lên tự giác của giai cấp công nhân Việt Nam và trong trào đấu tranh của giai cấp công nhân cũng như phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng của nhân dân ta trong thời kỳ vận động thành lập Đảng; sự chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể là quá trình ra đời và phát triển của các tổ chức tiền thân và cuộc đấu tranh dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l