Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Xử lý tình huống công tác cán bộ của Đảng

Xử lý tình huống công tác cán bộ của Đảng

Tác giả: TS. Cao Thanh Vân – TS. Đinh Ngọc Giang (Chủ biên)

Số trang: 152 trang

Giá tiền: 27.000đ

Nhằm giúp các cấp ủy đảng, cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến xử lý tình huống công tác cán bộ của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Xử lý tình huống công tác cán bộ của Đảng, do TS. Cao Thanh Vân, TS. Đinh Ngọc Giang đồng chủ biên. Đây là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của Học Viện Xây dựng Đảng thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. 

Các tác giả đã làm rõ một số vấn đề lý luận về công tác cán bộ và xử lý tình huống trong công tác cán bộ của Đảng, trong đó có các khái

niệm  về công tác cán bộ; vị trí, vai trò của công tác cán bộ của Đảng; nội dung công tác cán bộ; quan niệm, đặc điểm; dấu hiệu đặc trưng, nguyên nhân của tình huống trong công tác cán bộ; nguyên tắc, phương pháp xử lý tình huống trong công tác cán bộ.  Đặc biệt, cuốn sách còn dành hẳn một chương giới thiệu một số tình huống trong công tác cán bộ và đưa ra một số gợi ý xử lý tình huống như: tình huống về lựa chọn, sử dụng, bầu cử cán bộ; về quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; về khen thưởng, kỷ luật cán bộ, miễn nhiệm, bãi nhiệm cán bộ và giải quyết mất đoàn kết nội bộ; về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Cuốn sách sẽ cho thấy việc nghiên cứu, xây dựng các kỹ năng xử lý tình huống trong công tác cán bộ, đảng viên là việc làm rất cần thiết để góp phần làm cho công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác cán bộ nói riêng ngày càng đi vào chuyên nghiệp, hiện đại.


 

Sách sắp xuất bản

1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)

2. Luật hôn nhân và gia đình

3. Luật khiếu nại

4. luật tố tụng hành chính

5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...

6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...

7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...

8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...

9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam

10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước

12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng

13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay

14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân

15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh

17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)

18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh

19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1

20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)

22. Luật tiếp công dân

23. Luật giao thông đường bộ

24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013

25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945

26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)

26. Bàn về hệ thống pháp luật

28. Bộ luật dân sự

29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người

30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)

31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.


Sách mới

 

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 4

1. Phát hiện và sử dụng nhân tài (Sách tham khảo), Tác giả: Nhiệm Ngạn Thân

2. Đại hội XI của Đảng với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Tác giả: Quốc hội

3. Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành, Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

4. Địa vị pháp lý của kiểm toán nhà nước, GS,TS. Phan Trung Lý (Chủ biên)
PGS,TS. Lê Huy Trọng - ThS. Đặng Văn Hải (Đồng chủ biên)

5. Luật trọng tài thương mại, Tác giả: Quốc hội

6. Luật kế toán, Tác giả: Quốc hội

7. Quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả và quyền liên quan, Tác giả: Quốc hội

8. Tư tưởng triết học Trần Nhân Tông - đặc điểm và giá trị lịch sử, Tác giả: TS. Bùi Huy Du

9. Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành), Tác giả: Chính phủ

10. Các nghị quyết và một số văn bản quan trọng tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội), Tác giả: ), Tác giả: Quốc hội

11. Giáo trình tội phạm học
(Dùng cho học viên cao học và sinh viên các trường đại học khối ngành luật), Tác giả: TS. Dương Tuyết Miên

12. Tâm lý học phát triển giai đoạn thanh niên - tuổi già, Tác giả: TS. Nguyễn Văn Đồng

13. Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004  (Sửa đổi, bổ sung năm 2006, 2009), Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

14. Khu Di tích lịch sử Tân Trào, Tác giả: Ngô Quân Lập

15. Lê Văn Lương - trọn đời vì sự nghiệp của Đảng, Tác giả: Tập thể TG

16. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: Bộ GD – ĐT

17. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác giả: Bộ GD – ĐT

18. Luật phòng cháy và chữa cháy, Tác giả: Quốc hội

19. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 ( Đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2007- 2008 ), Tác giả: Quốc hội

20. Những sự kiện lịch sử Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền ( 1962 - 2010 )

21. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ( Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ) , Tác giả: Bộ GD – ĐT

22. Bảo hộ thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và hiệu quả điều chỉnh của pháp luật Việt Nam ( Sách chuyên khảo ), Tác giả: TS. Hà Thị Thanh Bình


Gop phan nho vao cuoc van dong lon

Tác giả : TS. Nguyễn Xuân Thông

Số trang :176

Giá tiền: 27.000đ

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-2007), Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã phát động cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Đây là một cuộc vận động có ý nghĩa to lớn, sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ, có tác dụng tích cực trong đời sống xã hội nước ta hiện nay.

Vừa qua, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ra Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều nội dung, yêu cầu, trong đó: Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên. Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Với tinh thần đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn. Cuốn sách gồm nhiều bài viết về tư tưởng, đạo đức Bác Hồ và về xây dựng Đảng của tác giả đã đăng trên các báo, tạp chí.


Dong-Khanh-Hue

Tác giả: Tập thể tác giả

Số trang: 292 trang

Giá tiền: 65.000đ

“… Huế ơi! Đẹp mãi Thừa Thiên

Trường Đồng Khánh đó, nỗi niềm tâm giao

Vẳng nghe bao tiếng ngọt ngào,

Tiếng chuông Thiên Mụ xôn xao những chiều”

Được thành lập năm 1917, trường Đồng Khánh – nay là trường PTTH Hai Bà Trưng – là ngôi trường nữ đầu tiên và duy nhất dành cho nữ sinh cả 13 tỉnh Trung Kỳ lúc bấy giờ. Cũng từ đó, danh xưng Đồng Khánh đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp và nhân dáng nên thơ rất Huế với áo trắng, nói bài thơ, tóc thề. Ngoài việc học văn hóa và nữ công gia chánh (may vá, thêu thùa, làm bánh, làm mứt...), nữ sinh Đồng Khánh còn được học cách nuôi con, cách quản lý gia đình, được rèn luyện phong cách người con gái có học thức, có giáo dục, giản dị, trang nhã, lịch sự, khiêm tốn, tế nhị trong giao tiếp và một số môn học cơ bản về cứu thương. Nhiều thế hệ nữ sinh Đồng Khánh đã giác ngộ và tích cực tham gia các phong trào cách mạng. Chính vì thế, trường là cái nôi đào tạo ra bao thế hệ nữ trí thức, đã từng đóng góp một phần không nhỏ cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Cuốn sách Đồng Khánh Huế - mái trường xưa do tập thể cựu nữ sinh trường Đồng Khánh Huế biên soạn, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập trường Đồng Khánh Huế và 20 năm Ngày thành lập Ban Liên lạc cựu nữ sinh Đồng Khánh. Cuốn sách gồm các bài viết, thơ, ca về những hồi ức sâu lắng, cảm động, thân thương thời áo trắng hồn nhiên, trong sáng, về những nỗ lực phấn đấu, hoàn thiện mình của phụ nữ Việt Nam nói chung và của các cựu nữ sinh Đồng Khánh Huế nói riêng.


cac-daihoi

Tác giả: PGS, NGND. Lê Mậu Hãn – ThS. Thái Phương

Số trang: 236 trang

Giá tiền: 41.000đ

25 năm (1986-2011) là một thời kỳ hết sức sôi động của lịch sử Việt Nam hiện đại. Dưới ánh sáng đường lối đổi mới của Đảng, được vạch ra từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, đất nước ta đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong 25 năm qua hết sức to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mở ra một thời kỳ phát triển mới, hội nhập sâu hơn vào đời sống kinh tế - chính trị quốc tế.

Từ bài học thành công của sự nghiệp đổi mới trong hơn 25 năm qua, một lần nữa cho phép chúng ta khẳng định chân lý: "Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.  Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức của mình để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng và chống được những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên" (Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Bổ sung, phát triển năm 2011).

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu quá trình hoạch định đường lối, lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nược của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Các Đại hội và Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Cuốn sách dày 236 trang, giới thiệu khái quát, có hệ thống cácđại hội và hội nghị Trung ương, tiểu sử tóm tắt Tổng Bí thư và danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa thời kỳ đổi mời từ Đại hội lần thứ VI đến Đại hội lần thứ XI.


Tu tuong HCM DCSVN ve xd con nguoi moi

Tác giả: Nguyễn Trung Thu

Số trang: 368

Giá tiền: 60.000 đồng

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Trải qua hơn 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trung Thu được nhiều bạn đọc biết đến với tư cách một nhà thơ. Ông là tác giả của nhiều tập thơ: Em hoặc không ai cả, Đêm Trường Sơn nhớ Bác, Kỷ niệm về lời ru buồn, Đôi mắt xa xăm, Tím biển biếc trời, Thao thiết tiếng khuya… Sau 10 năm mặc áo lính, ông được điều về công tác ở Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, sau đó công tác tại Tạp chí Tư tưởng – văn hóa, ông đã viết hàng trăm bài in trên nhiều tờ báo và tạp chí nghiên cứu, giới thiệu các vấn đề về văn hóa, văn nghệ…

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tập hợp một số bài nghiên cứu của ông trong lĩnh vực này để xuất bản thành cuốn sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng con người mới, văn hóa mới. Cuốn sách có nội dung phong phú, đề cập nhiều vấn đề cơ bản trong đường lối cũng như chỉ đạo thực tiễn về hoạt động văn hóa, văn nghệ của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặc dù tác giả Nguyễn Trung Thu đã đi xa, nhưng những bài viết của ông vẫn còn nguyên giá trị sâu sắc trong tình hình hiện nay.

Cuốn sách được chia thành hai phần:

Phần I: Hồ Chí Minh với văn hóa – Văn hóa Hồ Chí Minh

Phần II: Đưa đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng vào cuộc sống106-nha-thong-thaiTác giả: P.S.Tarannốp

Số trang: 752 trang

Giá tiền: 153.000 đ

Từ trước đến nay, đã có nhiều người viết về các bậc vĩ nhân, các nhà hiền triết, các nhà thông thái. Các công trình ấy cũng đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích, đã đi sâu vào nhiều khía cạnh trong cuộc đời và sự nghiệp của các nhân vật. Song, người đọc vẫn cảm thấy thiếu vắng một công trình có tính chất cẩm nang giới thiệu một cách có hệ thống và ngắn gọn để dễ đọc và dễ nhớ về những nhân vật tiêu biểu, dùng làm sách tra cứu cho độc giả.

Cuốn sách 106 nhà thông thái do P.S.Tarannốp biên soạn, Đỗ Minh Hợp dịch và hiệu đính từ bản tiếng Nga do Nhà xuất bản Sóng Thần, Mátxcơva xuất bản năm 1996 và mới đây, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cho xuất bản bằng tiếng Việt, đã đáp ứng được yêu cầu trên.

Trong cuốn sách, dựa trên tiêu chí “chỉ quan tâm đến các nhân vật trong đó thành tố tư tưởng trong sự nghiệp sáng tạo đã rõ ràng”, tác giả lấy mốc từ ông vua Sôlômông cho đến Actua Sôpenhaoơ, chọn ra 106 gương mặt để trình bày khái quát, cô động lại, lược khảo vắn tắt những nét chính về cuộc đời, các sự kiện làm nên số phận, tạo nên tính cách, những lý thuyết khoa học và tư tưởng đặc trưng cho mỗi nhân vật qua những đoạn trích dẫn, những câu châm ngôn, cách ngôn, chỉ dụ, lời khuyên, lời cảnh tỉnh, các nhận xét, quan điểm…

Với hơn 700 trang sách, mỗi nhân vật nhắc đến trong cuốn sách này, được tác giả giới thiệu qua bốn tiêu chí: cuộc đời, số phận, học thuyết và tư tưởng. Qua đó, giúp người đọc có thể bổ sung và làm giàu kiến thức, tăng cường năng lực hiểu biết, khám phá và sáng tạo của mình.

Đúng như trong Lời nói đầu, P.S.Tarannốp viết: “Cuốn sách này không phải là một hợp tuyển, nhưng cũng có thể sử dụng như một hợp tuyển. Nó không phải là sách giáo khoa vì nó đầy đủ hơn, toàn diện hơn, khách quan hơn và cụ thể hơn rất nhiều. Nhưng nó cũng có thể được sử dụng như một cuốn sách giáo khoa vì nó được biên soạn cho mục đích giảng dạy và tập trung vào việc trình bày tài liệu theo tiến trình thời gian. Nó không phải là trích tuyển vì nó không đặt ra nhiệm vụ “tùy tiện nhặt ra” những đoạn trích dẫn từ một khối tài liệu phong phú và vô tận, để gợi cho độc giả có ý nghĩ là dẫu sao mình cũng lĩnh hội được tài liệu và hiểu thấu đáo nó…”.


avan-ban-phap-luat-ve

Tác giả: Chính phủ

Số trang: 456 trang

Giá tiền: 68.000đ

Luật đất đai đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 26-11-2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2004. Luật đất đai năm 2003 sau đó đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2010. Trong nội dung của Luật đất đai hiện hành có chế định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đây là chế định rất quan trọng trong Luật đất đai, bảo đảm việc phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước đi đôi với bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người sử dụng đất.

Để cụ thể hóa một số điều trong Luật đất đai về vấn đề trên, Chính phủ, các bộ có liên quan đã ban hành các nghị định, quyết định, thông tư…, quy định chi tiết thi hành Luật, nhằm hoàn thiện dần các quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Với mục đích kịp thời mang đến cho bạn đọc những thông tin văn bản pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Văn bản pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cuốn sách cung cấp nhiều văn bản pháp luật có giá trị: Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 của  Chính phủ; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-1-2006 của Chính phủ; Nghị định  số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ, Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15-6-2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 05/2007/TT-BTNMT ngày 30-5-2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 của Chính phủ; Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 1-10-2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường


 1. Kỷ yếu sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị
 2. 100 nhà kinh tế nổi tiếng
 3. Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng
 4. Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn... tổ chức chính trị xã hội
 5. Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng
 6. Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn... trường trung học phổ thông
 7. LS truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Bạch Đằng
 8. Luật điện lực năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và VBHDTH
 9. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ( Hỏi - Đáp )
 10. Công ty tại Việt Nam Tình huống - tranh chấp - bình luận
 11. Lịch sử Báo Cao Bằng (1964 - 2014)
 12. Luật hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án
 13. Luật xử lý vi phạm hành chính
 14. Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (1930 - 1975)
 15. Bộ luật dân sự
 16. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân thị xã Phú Xuân (1930 - 2010)
 17. Lịch sử Đảng bộ thành phố Long Xuyên (1927 - 2010)
 18. Lịch sử Đảng bộ huyện Chư Păh (1945 - 2012 )
 19. Luật khiếu nại
 20. Quản lý văn hoá VN trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế
 21. Mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn
 22. Tôn Đức Thắng - Một con người bình thường - vĩ đại
 23. Luật quảng cáo năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 24. Lịch sử Đảng bộ xã Triệu Trạch (1930-2010)
 25. Từ điển tổ chức và công tác tổ chức
 26. Người của đất
 27. Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ayun Pa (1945 - 2013)
 28. Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 29. Luật tài nguyên nước năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 30. Quy định pháp luật đối với lao động nữ
 31. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Min
 32. Triết học hiện đại Pháp những điểm gặp gỡ ở Việt Nam
 33. Luật thi hành án hình sự
 34. Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Thường Tín (1988-2010)
 35. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 36. Giáo trình lịch sử Đảng CSVN
 37. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
 38. Hồ Đắc Di - Nhà y học triết nhân
 39. Luật các tổ chức tín dụng
 40. Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật
 41. Cuộc đời và binh nghiệp - Hồi ký
 42. Luật thương mại
 43. Luật bình đẳng giới
 44. Ngân hàng Thương mại Việt Nam với quá trình hội nhập quốc tế
 45. Tín dụng bất động sản và bong bóng bất động sản ở Việt nam
 46. Nhà ở cao tầng ở các đô thị lớn - Từ kinh nghiệm của Trung Quốc
 47. Luật trọng tài thương mại
 48. Nghị định số 127/2013/NĐ-CP về xử phạt... trong lĩnh vực hải quan và văn bản hướng dẫn thi hành
 49. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 50. Luật cán bộ, công chức
 51. Kinh nghiệm sáp nhập... Việt Nam trong hội nhập quốc tế
 52. Luật chứng khoán năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010

 

 

 


Bac Ho voi nong dan

Tác giả: Nguyễn Văn Dương (Sưu tầm và biên soạn)

Số trang: 188

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến nông dân – lực lượng to lớn của cách mạng. Người luôn khẳng định nông dân Việt Nam là động lực, là gốc của cách mạng Việt Nam, có vai trò to lớn trong khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện  nhiệm vụ dân tộc dân chủ và xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng của Người về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Bác Hồ với nông dân do Nguyễn Văn Dương – cán bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sưu tầm và biên soạn. Cuốn sách gồm một số câu chuyện cảm động nêu lên tình cảm sâu sắc của Bác Hồ đối với nông dân. Cảm thông với những nỗi vất vả, gian truân, một nắng hai sương của nông dân, nên dù bận rất nhiều công việc, Người vẫn dành thời gian quan tâm đến những việc nhỏ nhất trong đời sống hằng ngày, điều kiện lao động sản xuất, tâm tư nguyện vọng của nông dân; kịp thời phát triển, biểu dương những người có thành tích, những điển hình tiên tiến, ân cần giáo dục người có khuyết điểm, nhắc nhở cán bộ phải thường xuyên chăm lo cho dân. Người thường tới thăm các địa phương, vào nhà máy, xuống ruộng đồng. Bằng những lời nói, việc làm cụ thể, Người chỉ dẫn cán bộ, đảng viên phải làm gì và làm như thế nào để đời sống nông dân đỡ vất vả, lao động sản xuất đạt hiệu quả cao. Hình ảnh vị Chủ tịch trong bộ quần áo nâu như một nông dân bình dị cùng dân chống hạn, cùng dân gặt lúa là những hình ảnh rất đỗi gần gũi, thân thương trong lòng mỗi người dân Việt Nam.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l