Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Xử lý tình huống công tác cán bộ của Đảng

Xử lý tình huống công tác cán bộ của Đảng

Tác giả: TS. Cao Thanh Vân – TS. Đinh Ngọc Giang (Chủ biên)

Số trang: 152 trang

Giá tiền: 27.000đ

Nhằm giúp các cấp ủy đảng, cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến xử lý tình huống công tác cán bộ của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Xử lý tình huống công tác cán bộ của Đảng, do TS. Cao Thanh Vân, TS. Đinh Ngọc Giang đồng chủ biên. Đây là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của Học Viện Xây dựng Đảng thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. 

Các tác giả đã làm rõ một số vấn đề lý luận về công tác cán bộ và xử lý tình huống trong công tác cán bộ của Đảng, trong đó có các khái

niệm  về công tác cán bộ; vị trí, vai trò của công tác cán bộ của Đảng; nội dung công tác cán bộ; quan niệm, đặc điểm; dấu hiệu đặc trưng, nguyên nhân của tình huống trong công tác cán bộ; nguyên tắc, phương pháp xử lý tình huống trong công tác cán bộ.  Đặc biệt, cuốn sách còn dành hẳn một chương giới thiệu một số tình huống trong công tác cán bộ và đưa ra một số gợi ý xử lý tình huống như: tình huống về lựa chọn, sử dụng, bầu cử cán bộ; về quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; về khen thưởng, kỷ luật cán bộ, miễn nhiệm, bãi nhiệm cán bộ và giải quyết mất đoàn kết nội bộ; về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Cuốn sách sẽ cho thấy việc nghiên cứu, xây dựng các kỹ năng xử lý tình huống trong công tác cán bộ, đảng viên là việc làm rất cần thiết để góp phần làm cho công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác cán bộ nói riêng ngày càng đi vào chuyên nghiệp, hiện đại.


 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

lich-su-dangbo-Tien-Hai

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tiền Hải

Số trang: 548 trang

Tiền Hải là một vùng đất bồi nằm ở đông nam của tỉnh Thái Bình, được hình thành trong cuộc đại khẩn hoang của Nguyễn Công Trứ vào những năm 20 thế kỷ XIX. Trong quá trình lịch sử, các thế hệ người Tiền Hải đã chung lưng đấu cật vượt qua gian nan, thử thách, kiên cường chống chọi với thiên tai, địch họa,  xây dựng quê hương ngày càng trù phú, giàu đẹp. Nhằm góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, bảo vệ và xây dựng quê hương Tiền Hải của  các thế hệ cha anh cho thế hệ trẻ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Chấp hành Đảng bộ Tiền Hải xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Tiền Hải (1926-2010).

Nội dung cuốn sách phản ánh một cách tương đối toàn diện và có hệ thống quá trình hình thành, phát triển cũng như những thành tựu, hạn chế của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Hải, từ đó rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo của Đảng bộ Tiền Hải. Cuốn sách được xuất bản cũng nhằm dựng lại toàn bộ quá trình đấu tranh cách mạng sục sôi và oanh liệt của nhân dân Tiền Hải thông qua các cuộc đấu tranh yêu nước, thắng lợi của phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và những thành tựu quan trọng trên con đường xây dựng quê hướng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng hành cùng cả nước trên hành trình đổi mới; từ đó góp phần nâng cao thêm niềm tự hào, lòng tin và quyết tâm đối với các thế hệ người Tiền Hải trong sự nghiệp xây dựng quê hương trên cứ sở Tiền Châu – Hồng Hà – Lân, Lý.

Cuốn sách đã cho thấy, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Đảng bộ huyện, từ cảnh lầm than nô lệ nhân dân Tiền Hải đã vùng dậy cùng cả nước lật nhào chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập, tự do. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ Tiền Hải đã lãnh đạo nhân dân toàn huyện vượt qua mọi khó khăn, thử thách vừa kháng chiến vừa kiến quốc, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến. Đất nước thống nhất, Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương.

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở sưu tầm, tập hợp các nguồn tư liệu còn lưu giữ tại các cơ quan lưu trữ Trung ương và địa phương, đồng thời khai thác nguồn sử liệu từ các nhân chứng lịch sử.


Cac nuoc va mot so lanh tho tren tg

Tác giả: TS. Hoàng Phong Hà (Chủ biên)

Số trang: 1100

Giá tiền: 277.000 đồng

Nhằm góp phần cung cấp thông tin phục vụ việc nghiên cứu và theo dõi tình hình thế giới và quá trình hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới.

Cuốn sách giới thiệu khái quát những thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ trên thế giới, được trình bày theo các chủ đề chính sau:

Điều kiện địa lý – tự nhiên (khí hậu, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, môi trường)

Lịch sử

Tổ chức nhà nước (chính thể, các khu vực hành chính, cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp)

Kinh tế (GDP theo PPP, GDP bình quân đầu người, tỷ lệ tăng GDP thực tế, cơ cấu kinh tế, ngân sách, sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, xuất - nhập khẩu, nợ nước ngoài)

Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông

- Cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông

- Quan hệ quốc tế

- Văn hóa – xã hội

- Phần Phụ lục cuối sách gồm bản đồ thế giới, bản đồ Đông Nam Á và bản đồ Việt Nam; Quốc kỳ các nước và lãnh thổ; Chú giải về một số tên gọi trên thế giới; Tên một số tổ chức quốc tế; Các ký hiệu, chỉ số.

Danh sách các nước và lãnh thổ được sắp xếp theo vần chữ cái tiếng Việt trong từng châu lục. Ngoài ra, còn có danh sách toàn bộ các nước và lãnh thổ trên thế giới sắp xếp theo vần chữ cái tiếng Việt; tên gọi của các quốc gia và lãnh thổ được trình bày dưới dạng ngắn gọn, đầy đủ bằng tiếng Việt và tiếng Anh; diện tích được lấy tròn số; trong từng nước, chỉ tên nước, thủ đô, biển và đại dương được phiên âm.


Binh luan khoa hoc

Tác giả: TS. Nguyễn Đức Mai

Số trang: 108 trang

Giá tiền: 108.000 đồng

Luật tố tụng hành chính là một trong những đạo luật quan trọng trong hệ thống pháp luật của nước ta, là công cụ hữu hiệu của Nhà nước để quản lý xã hội và giải quyết các tranh chấp hành chính trong nền kinh tế thị trường, góp phần bảo vệ có hiệu quả các lợi ích của Nhà nước, các tổ chức, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Việc tìm hiểu nội dung các quy định của Luật tố tụng hành chính là yêu cầu cần thiết đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức và mỗi người dân nói chung để đưa pháp luật vào cuộc sống.

Để đáp ứng nhu cầu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã xuất bản cuốn sách Bình luận khoa học Luật tố tụng hành chính năm 2010 do TS. Nguyễn Đức Mai biên soạn.

Cuốn sách không chỉ trình bày nội dung các quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2010 mà còn cập nhật các văn bản mới được ban hành của các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật tố tụng hành chín. Dựa trên sự tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp, tác giả đã phân tích và bình luận một cách chi tiết, cụ thể, sâu sắc nội dung các quy định của Luật tố tụng hành chính hiện hành.

Cuốn sách là tài liệu bổ ích phục vụ nhu cầu bạn đọc trong học tập, nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật tố tụng hành chính cho toàn thể nhân dân.


50 nam sang mai


Tác giả: Tạp chí Vietnam Business Forum

Số trang: 416

Ngày 5-9-1962, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Vương quốc Lào thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngày 2-12-1975, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập, quan hệ Việt Nam – Lào chuyển sang giai đoạn mới: đó là mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước cùng nhân dân hai nước Việt Nam – Lào ngày càng bền chặt và đơm hoa kết trái. Kim ngạch thương mại hai bên tăng nhanh, từ 45 triệu USD (năm 1990) lên tới 700 triệu USD (năm 2001). Việt Nam hiện đứng thứ hai trong số các quốc gia đầu tư vào Lào. Các hoạt động hợp tác văn hóa, thông tin, truyền hình, nghệ thuật, thể thao, y tế và đặc biệt là giáo dục – đào tạo không ngừng phát triển.

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách song ngữ Việt - Lào “50 năm quan hệ Việt Nam – Lào: Sáng mãi tình anh em” do Tạp chí Vietnam Business Forum phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào cùng các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức biên soạn.

Nội dung cuốn sách được chia thành 4 phần:

- Phần thứ nhất: Quan hệ Việt Nam – Lào: Tài sản vô giá

- Phần thứ hai: Hợp tác giữa các địa phương

- Phần thứ ba: Hợp tác giữa các doanh nghiệp

- Phần thứ tư: Hình ảnh hợp tác Việt Nam - Lào

Cuốn sách nhằm tiếp tục khẳng định quan điểm, đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong việc duy trì, củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào; biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam. Đây cũng là cầu nối để doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam tìm kiếm thông tin và cơ hội hợp tác nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa hai quốc gia.


phat-trien-nen-giao-duc


Tác giả: Nguyễn Thị Nga (Chủ biên)

Số trang: 208 trang

Giá tiền: 37.000đ

Xây dựng, phát triển một nền giáo dục mới là khát vọng cháy bỏng, là mục tiêu cơ bản của cách mạng Việt Nam và đó cũng là tư tưởng mang tính nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Truyền thống văn hóa giáo dục, tinh thần nhân ái, lòng yêu nước, tư tưởng dân sinh, dân chủ của các sĩ phu Việt Nam yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX; triết lý giáo dục, triết lý nhân sinh của Nho giáo, Phật giáo; tư tưởng nhân văn về con người, giáo dục con người thời cận đại… là các tinh hoa văn hóa nhân loại đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp cận, tiếp thu có chọn lọc phê phán và sáng tạo.

Với tư cách hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trên cơ sở phân tích và chứng minh sự phát triển của nền giáo dục nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh, các tác giả khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nền giáo dục cách mạng là hệ thống các quan điểm phong phú và hoàn chỉnh.

“Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng Người”, tinh thần này được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, nhắc lại như một nguyên tắc bất biến trong nhận thức cũng như trong chỉ đạo hành động của người. Trong lĩnh vực giáo dục, Hồ Chí Minh không chỉ là nhà tư tưởng, mà còn luôn hiện thân là người thầy mẫu mực chăm sóc cho sự nghiẹp trồng người của dân tộc. Sau khi nước nhà độc lập, trên cương vị Chủ tịch nước, Người luôn chú trọng đến sự nghiệp giáo dục. Cùng với thời gian, với rất nhiều biến đổi ở trong nước cũng như thế giới, những chỉ dẫn về giáo dục của Người vẫn giữ nguyên tính khoa học, tính cách mạng, có ý nghĩa phương pháp luận lớn lao với sự nghiệp đổi mới và phát triển giáo dục nước ta.

Coi trọng sự phát triển giáo dục là quan điểm nhất quán của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới. Sự nghiệp phát triển nền giáo dục Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ XXI đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng việc phát triển giáo dục, đào tạo. Điều này được thể hiện ở nhiều chủ trương, chính sách lớn về công tác giáo dục. Những thành tựu sau hơn 65 năm phát triển nền giáo dục cách mạng và những thành tựu đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội trong hơn 25 năm đổi mới vừa qua đã tạo ra cơ sở vật chất và tinh thần cho viẹc mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh những thành tựu rất đáng tự hào mà nền giáo dục mới đã đạt được, nền giáo dục nước ta vẫn còn nhiều bất cập, yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước, thêm vào đó là cả những yếu kém trong việc quản lý điều hành hệ thống giáo dục. Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, hiện nay, về mặt phương pháp luận, chúng ta cần đổi mới tư duy  theo hướng kiên định phát triển nền giáo dục khoa học, dân tộc và đại chúng với những mục tiêu và điều kiện cụ thể của Việt Nam trong những thập niên đầu thế ký XXI.

Cuốn sách Phát triển nền giáo dục Việt Nam trong những thập niên đàu thế kỷ XXI theo tư tưởng Hồ Chí Minh do PGS, TS. Nguyễn Thị Nga (chủ biên) đã phân tích khái quát tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về giáo dục trên những khía cạnh như mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục để trên cơ sở đó khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục không chỉ là ánh sáng soi đường, kim chỉ nam cho chiến lược phát triển con người, phát triển giáo dục ở Việt Nam trong suốt mấy chục năm qua, mà còn định hướng cơ bản đối với việc đổi mới, chấn hưng phát triển nền giáo dục Việt Nam trong thời gian tới.

Với những vấn đề đã được trình bày, cuốn sách sẽ giúp những người làm công tác giáo dục, những nhà khoa học, các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong các học viện, nhà trường nắm bắt, nhận thức được sự phát triển của nền giáo dục nước ta; đồng thời có cơ sở để truyền đạt, phổ biến ảnh hưởng to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của nền giáo dục Việt Nam trước sự phát triển của khoa học giáo dục thế giới.

Nguyễn Thị Mạc


HOI-DAP-PHAP-LUAT-VE-BOI-TH

Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Số trang: 280 trang

Với 83 câu hỏi và trả lời, nội dung cuốn sách tập trung làm rõ các vấn đề pháp luật liên quan đến bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất như: những trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất; đối tượng được Nhà nước giao đất; việc pháp luật quy định về cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất; trường hợp nào người sử dụng đất không được đền bù thiệt hại; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc xử lý các tình huống; các điều kiện bảo đảm giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở, mua nhà ở gắn liền với đất ở...

Các câu hỏi trong cuốn sách được trả lời dựa trên các văn bản pháp luật như: Luật đất đai năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2009; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-01-2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 của chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư,…

Qua những câu hỏi có tính chọn lọc và cách trả lời ngắn gọn, súc tích, cuốn sách đã giúp các tổ chức, cá nhân hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ của mình cũng như giúp hoạt động quản lý nhà nước về đất đai của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu quả. Từ đó, người đọc có thể hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần quan trọng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


mot so van de

Tác giả: PGS. TS. Võ Văn Đức – TS. Đinh Ngọc Giang (Đồng chủ biên)

Số trang: 204

Giá: 36.000 đ

Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa là ưu tiên phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Tự quá trình này là hướng vào việc giải quyết các vấn đề xã hội như giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, góp phần giải quyết các tệ nạn xã hội… Tuy nhiên trên thực tế, khi tiến hành công nghiệp hóa, đô thị hóa lại là nguyên nhân làm phát sinh, tồn đọng các vấn đề xã hội. Do đó, việc giải quyết những vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa là rất cần thiết cho sự phát triển bền vững của đất nước, cũng như từng địa phương, từng chương trình kinh tế - xã hội nói riêng.

Nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì vậy thực hiện đô thị hóa sẽ diễn ra nhanh chóng là một tất yếu khách quan. Các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị mới ra đời là một sự thành công của quá trình đô thị hóa, nhưng bên cạnh đó là quá trình một số diện tích đất nông nghiệp bị chuyển đổi, một số người dân sẽ thiếu hoặc mất việc làm, các tệ nạn xã hội đã và sẽ nảy sinh. Hệ lụy khôn lường nếu không giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội nảy sinh. Đó sẽ là lực cản, làm chậm lại quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa. Kinh nghiệm của thế giới đã cho thấy, bất cứ quốc gia nào tự đặt cho mình mục tiêu tăng trưởng kinh tế tách rời mục tiêu phát triển xã hội thì sớm muộn quốc gia đó sẽ xảy ra sự mất cân đối nghiêm trọng và sẽ sớm rời vào tình trạng bất ổn.

Nhằm góp thêm tài liệu tham khảo tích cực giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu có cái nhìn đầy đủ và khách quan hơn về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách: Một số vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay (Qua khảo sát ở các tỉnh miền núi phía Bắc) do tập thể tác giả các nhà khoa học của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và một số địa phương trong cả nước biên soạn.

Nội dung cuốn sách gồm 2 chương:                               

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa

Chương II: Quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa giai đoạn hiện nay


the-gioi---mot-thap-nien

Tác giả: Đại tá Lê Thế Mẫu

Số trang: 482 trang

Giá tiền: 70.000 đ

Trong cuốn Thập niên tới (The Next Decade) của mình, George Friedman, tác giả của cuốn sách trứ danh Một trăm năm tới: Dự báo cho thế kỷ XXI mà Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã có dịp giới thiệu với bạn đọc, có đưa ra lời dự đoán: “Mười năm tới sẽ là khoảng thời gian diễn ra sự chuyển hóa to lớn và rộng khắp. Những cuộc chiến trong thế giới Hồi giáo sẽ dần giảm bớt và chủ nghĩa khủng bố là cái gì đó mà chúng ta cần học cách chung sống. Trung Quốc sẽ phải đối mặt với khủng hoảng. Chúng ta sẽ chuyển tiếp từ một thời kỳ mà khủng hoảng tài chính ngự trị thế giới sang một thời kỳ mà sự thiếu thốn lao động bắt đầu trở thành vấn đề bức xúc. Thế kỷ tới sẽ được định hình chỉ trong một thập kỷ tới mà thôi” (George Friedman, The Next Decade, Knopf Doubleday Publishing Group, tháng 1-2011). Mười năm tới là như thế, vậy 10 năm qua thì sao? Đâu là cơ sở cho những dự đoán của George Friedman?

Thập niên đầu của thế kỷ XXI đã trôi qua với những sự kiện có tác động làm rung chuyển thế giới. Đó là sự lung lay, chao đảo của trật tự thế giới đơn cực do Mỹ theo đuổi và xây dựng, mở đầu kỷ nguyên hình thành trật tự thế giới mới; cuộc khủng hoảng tài chính – kinh tế thế giới tồi tệ nhất trong hơn 50 năm qua; sự cạnh tranh và hợp tác giữa các mô hình phát triển đang nổi lên; sự cạnh tranh và xung đột địa - chính trị đang diễn ra ngày một gay gắt; sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nền kinh tế mới nổi; “cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố” đưa nước Mỹ và thế giới đối mặt với bài toán chưa tìm ra lời giải; các cuộc bạo động chính trị bùng phát ở châu Phi và Trung Đông vào những ngày cuối cùng kết thúc thập niên đầu thế kỷ XXI đang có nguy cơ lan rộng; sự biến đổi khí hậu trên quy mô toàn cầu dẫn tới những thảm họa môi trường sinh thái tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua; những thành tựu khoa học và công nghệ có tính đột phá, v.v.. Đây chính là cơ sở, là dấu hiệu của những thay đổi và tiềm ẩn sự phát triển khó có thể dự báo trước trong tiến trình phát triển của thế giới trong thập niên tới.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc thêm một tài liệu nghiên cứu, tham khảo về tình hình thế giới trong những năm đầu thế kỷ XXI, cũng như xây dựng cơ sở cho những dự báo chiến lược về tình hình thế giới trong những thập niên tới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Thế giới: một thập niên nhìn lại của Đại tá Lê Thế Mẫu, chuyên viên nghiên cứu chiến lược thuộc Viện Chiến lược quân sự (Bộ Quốc phòng), cơ quan nghiên cứu và tư vấn cho Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng về những vấn đề chiến lược trong công tác quốc phòng. Cuốn sách gồm những bài viết được chọn lọc của các tác giả đã được đăng tải trên một số tạp chí, báo của các cơ quan Trung ương.

Nội dung cuốn sách được chia thành 3 phần:

Phần I: Thế giới: một thập niên rung chuyển;

Phần II: Thế giới: một thập niên lo âu;

Phần III: Thế giới: một thập niên hy vọng.

Cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu nghiên cứu, tham khảo rất hữu ích đối với nhiều đối tượng độc giả khác nhau.


An tuong van hoa dong bang NB

Tác giả: TS. Huỳnh Công Tín

Số trang: 248 trang

Giá tiền: 71.000đ

“Giữa thiên nhiên hài hòa, ứng xử điệu nghệ, người phương Nam đã tạo được dấu ấn miệt vườn của văn minh sông nước”.

Nghiên cứu đặc điểm, đặc thù của vùng đồng bằng sông Cửu Long để từ đó thấy được những tác động từ nhiều bình diện, góp phần hình thành đặc trưng: lịch sử, nếp sống, văn hóa, tư duy, v.v. trong con người Nam Bộ. Những đặc điểm nổi bật mang tính chất Nam Bộ này, cần phải được nghiên cứu trong tương quan thời gian – lịch sử và không gian – vùng đất, thì mới mong xác lập được những gì tiêu biểu, điển hình; đồng thời, mới hy vọng lý giải được cơ sở hình thành những nét riêng ấy.

Bằng những nghiên cứu công phu và tâm huyết, thông qua cuốn sách “Ấn tượng văn hóa đồng bằng Nam Bộ”, tiến sĩ Huỳnh Công Tín đã nêu bật những đặc trưng của người Nam Bộ qua lao động sản xuất, sinh hoạt văn hóa, phong tục, tập quán… Cuốn sách sẽ khắc họa ấn tượng khó phai trong lòng độc giả qua một số bài viết tiêu biểu như: Ấn tượng “Sông nước” qua diễn đạt người Nam Bộ; Tập tục trưng bày hoa, trái ngày Tết ở quê Nam Bộ; Tập tục qua bài vè Tết Nam Bộ; Ca dao – Dân ca An Giang; Chợ nổi ở đồng bằng; Con đường hoa kiểng Cái Mơn; Cái cười dân gian Nam Bộ và Bắc Bộ; Văn hóa Khmer Nam Bộ…


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l