cmnsvn

Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước Tài liệu bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở (Tái bản)

Tài liệu bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở (Tái bản)

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 204 trang

Giá tiền: 23.000đ

Nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản nhất của công tác xây dựng Đảng, chức năng, nhiệm vụ, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng cơ sở, của chi ủy, những biện pháp làm thế nào để làm tốt công tác tư tưởng ở cơ sở; những chủ trương, đường lối của Đảng ta về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hướng dẫn thực hiện một số nguyên tắc, nghiệp vụ công tác cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở;…

Cuốn sách là tài liệu quan trọng giúp các cán bộ Đảng viên cơ sở nắm vững đi đúng mục tiêu, định hướng, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, khắc phục những yếu kém; đồng thời cuốn sách cũng cho thấy, điều cần thiết là phải tập trung làm tốt nhiều nội dung công tác, trong đó việc chăm lo bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ nghiệp vụ của bí thư và cấp ủy viên cơ sở, coi đó là yêu cầu thường xuyên và cấp thiết của công tác xây dựng Đảng.

Cuốn sách gồm 6 bài giảng:

Bài 1: Chi bộ, Đảng bộ cơ sở lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở

Bài 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ

Bài 3: Công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở

Bài 4: Công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở

Bài 5: Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật ở chi bộ, đảng bộ cơ sở

Bài 6: Công tác vận động nhân dân của chi bộ, đảng bộ cơ sở