Chiến lược xóa đói giảm nghèo của Malaixia và Thái Lan là bài học quý báu đối với những quốc gia đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao đi đôi với công bằng xã hội, đặc biệt là những nước trong cùng khu vực phát triển sau và có điều kiện về địa lý cũng như dân tộc tương đối gần gũi. Là một nước có tỉ lệ cư dân nông nghiệp cao và mới trong bước đầu quá trình công nghiệp hóa thì Việt Nam cũng gặp phải không ít khó khăn nhất là vấn đề đói nghèo như Malaixia và Thái Lan từng đương đầu. Để thực hiện mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” thì nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo phải trở thành quốc sách, trong đó việc xóa đói giảm nghèo cho khu vực nông thôn cũng như khắc phục tình trạng bất bình đẳng về lảnh thổ là rất quan trọng, Việt Nam có thể học tập những kinh nghiệp quý ở lĩnh vực này từ Malaixia và Thái Lan.
Với ý nghĩa đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Xóa đói giảm nghèo ở Malaixia và Thái Lan, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam của ThS. Võ Thị Thu Nguyệt, Khoa Đông phương học - Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sách gồm 200 trang, giá 24.000đ.