chung-cuTác giả: TS. Đỗ Văn Đương

Số trang: 164 trang

Giá tiền: 30.000đ

Chứng minh trong tố tụng hình sự là một vấn đề phức tạp, vừa mang tính lý luận, tính thực tiễn, đồng thời có tính quyết định trong việc xác định sự thật khách quan của vụ án hình sự. Đối với nước ta, việc nghiên cứu chứng cứ và quá trình chứng minh trong vụ án hình sự là một nội dung hết sức quan trọng có ý nghĩa to lớn cả về mặt khoa học và thực tiễn, góp phần làm cho quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự đạt hiệu quả cao, giúp các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng làm rõ sự thật khách quan của vụ án một cách nhanh chóng, chính xác.

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Chứng cứ và chứng minh trong vụ án hình sự.

Với cách viết ngắn gọn, súc tích, cuốn sách tập trung giới thiệu và phân tích về chứng cứ và các phạm trù chứng minh trong vụ án hình sự; đối tượng chứng minh, giới hạn chứng minh, nghĩa vụ chứng minh; cơ sở khoa học, cơ sở phương pháp luận và cơ sở pháp lý của thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong vụ án hình sự; những sai sót trong thu thập, đánh giá chứng cứ hình sự; nguyên nhân của những thiếu sót, vướng mắc của thu thập, đánh giá chứng cứ trong thực tiễn điều tra vụ án hình sự; khái niệm, nguyên tắc, phương pháp thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong vụ án hình sự.

Cuốn sách gồm có bốn chương:

Chương I: Chứng cứ và các phạm trù chứng minh trong vụ án hình sự

Chương II: Cơ sở khoa học, cơ sở phương pháp luận và cơ sở pháp  lý của thu thập, đánh giá chứng cứ trong vụ án hình sự

Chương III: Những sai lầm trong thu thập, đánh giá chứng cứ hình sự

Chương IV: Khái niệm, nguyên tắc, phương pháp thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong vụ án hình sự

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của các cơ sở đào tạo chuyên ngành luật, các cơ quan bảo vệ pháp luật, đặc biệt là các cơ quan tiến hành tố tụng.