Loading...

Thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •         Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và rèn luyện đạo đức đảng viên; thực hành tiết kiệm, bài trừ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ cách mạng; hội nhập, hợp tác quốc tế; đoàn kết toàn dân… cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn và sẽ mãi tỏa sáng, có giá trị lâu bền, bởi trong bất kỳ vấn đề nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn đặt đạo đức lên trên hết, coi đạo đức là cái gốc của người cách mạng.

          Cuốn sách Thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh của TS. Phạm Văn Khánh không chỉ phân tích vị trí, tầm quan trọng của từng vấn đề trong tư tưởng Hồ Chí Minh và những gì Người đã làm, đã thực hiện để hiện thực hoá tư tưởng đó, mà còn có sự liên hệ với thực tế hiện nay, với những vấn đề, sự kiện đang diễn ra, và đặc biệt là liên hệ với thực tiễn vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống của nhân dân, trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

          Đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc và gia đình, của nhân loại và đạo đức của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó là đạo đức mới, đạo đức cách mạng, đạo đức vĩ đại. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một chủ trương lớn, có ý nghĩa lâu dài. Thấm nhuần những tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh sẽ tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư sâu rộng trong toàn xã hội. Đó cũng chính là mục tiêu mà cuốn sách muốn đạt tới nhằm góp thêm tư liệu nghiên cứu, học tập, tham khảo cho bạn đọc nhân cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sách tái bản lần này gồm 175 trang, giá bán 19.000đ.

  GIAO LINH


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ