Loading...

Tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay

Tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay
Tác giả: Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương
Số trang: 640 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Để có thêm tài liệu giúp bạn đọc tìm hiểu về tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học, nghệ thuật, cũng là để góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương xuất bản cuốn sách Tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay.

  Cuốn sách gồm những bài phát biểu, tham luận của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, các đại biểu tham dự cuộc Hội thảo khoa học Tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào tháng 8 - 2009, các bài tham luận rất phong phú về nội dung và cách tiếp cận vấn đề. Có những bài đề cập đến vấn đề lý luận cơ bản, mang tính khái quát cao; lại có những bài phân tích, trình bày sâu sắc, cụ thể những thuận lợi, khó khăn, những thành công, hạn chế của từng chuyên ngành văn hoc, nghệ thuật…; Cũng có những bài đề cập tới những boăn khoăn, day dứt, suy tư, trăn trở, day dứt của những người hoạt động, sáng tác văn học, nghệ thuật; tới những vấn đề không ít người quan tâm nhưng cần phải tiếp tục suy nghĩ thêm và tiếp tục bàn bạc, trao đổi,… Tất cả góp phần tạo nên bức tranh khá sinh động và cụ thể về toàn cảnh nền văn học, nghệ thuật; đồng thời qua đó xác định khái niệm tính dân tộc và tính hiện đại, làm rõ mối quan hệ giữa tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học, nghệ thuật trong bối cảnh giao lưu và hội nhập; trên cơ sở đó nêu ra những nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa tính dân tộc và tính hiện đại trong quá trình xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về chân, thiện, mỹ của các tầng lớp nhân dân, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Xuân Mai – ThS. Phan Kim Thoa
  Giá tiền: 90.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phục (Chủ biên)
  Giá tiền: 122.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Văn Phong
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Bảo Thanh
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng
  Giá tiền: 216.000 đ
  Tác giả: Đại học Quốc gia Lào - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Bùi Chí Trung
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS Vũ Trọng Lâm
  Giá tiền: 51.000 đ