Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - Thắng lợi và bài học

Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - Thắng lợi và bài học
Tác giả: Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị
Số trang: 400 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, kết thúc cuộc chiến tranh cách mạng kéo dài 30 năm (1945-1975), Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị để tiến hành tổng kết sự lãnh đạo, chỉ đạo kháng chiến và chiến tranh của Đảng do Đại tướng Đoàn Khuê, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thượng tướng Trần Văn Quang lãnh đạo.

  Ban Chỉ đạo đã huy động một lực lượng đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài quân đội, các tướng lĩnh, sĩ quan dày dạn trận mạc, am tường sâu sắc về chiến tranh cách mạng và quá trình Đảng lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh tham gia biên soạn các công trình tổng kết. Ban Chỉ đạo đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học để lấy ý kiến góp ý cho công trình. Bộ Chính trị đã nhiều lần cho ý kiến trước khi công trình tổng kết. Vì vậy, các công trình tổng kết chiến tranh cách mạng của Đảng là sản phẩm khoa học của tập thể, tập trung trí tuệ của nhiều cơ quan khoa học, nhiều nhà lãnh đạo chính trị, quân sự và đông đảo các nhà khoa học.

  Cuốn sách Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp - Thắng lợi và bài học là công trình được nghiên cứu và soạn thảo công phu, kế thừa những thành tựu của những lần tổng kết trước, có những bước phát triển mới theo tư duy chính trị - quân sự không ngừng được hoàn thiện và đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Nội dung kết cấu cuốn sách gồm:

  Phần mở đầu: Bối cảnh lịch sử - nguồn gốc chiến tranh - tính chất và đặc điểm của cuộc kháng chiến

  Phần thứ nhất: Quá trình phát triển của cuộc kháng chiến và sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh của Đảng

  Phần thứ hai: Bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

  Cùng với các công trình Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - Thắng lợi và bài học;Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 - Thắng lợi và bài học, công trình này góp phần quan trọng vào việc tổng kết 30 năm Đảng ta lãnh đạo chiến tranh yêu nước, chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân; rút ra bài học kinh nghiệm lớn - là những di sản quý báu mới của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ ngày nay và các thế hệ mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Lan Hương

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Thiếu tướng. GS.TS. Nguyễn Hồng Quân
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: James G. Stavridis; Người dịch: Hà Anh Tuấn
  Giá tiền: 218.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Bộ Công an Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế - TS. Bùi Đức An (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hoàng Đình Nhàn
  Giá tiền: 111.000 đ
  Tác giả: TS. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Luật sư Nguyễn Thế Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ