Về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

Về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng
Tác giả: Đức Lượng
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  

       Cuốn sách: Về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng của tập thể tác giả, do đồng chí Đức Lượng làm chủ biên, là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Đổi mới và nâng  cao chất luợng sinh hoạt đảng trong điều kiện hiện nay” (mã số: KX03-06). Nhằm giúp bạn đọc, nhất là các tổ chức cơ sở đảng có tài liệu tham khảo, nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá X), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tái bản cuốn sách trên. Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, sách gồm 5 chương:

  Chương I: Từ cơ sở lý luận hoạt động của Đảng Cộng sản, làm rõ hơn khái niệm sinh hoạt đảng trong điều kiện hiện nay. Chương này phân tích những quan điểm cơ bản của Mác, Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản và sinh hoạt đảng; làm rõ khái niệm sinh hoạt đảng trong điều kiện hiện nay với ba nội dung chủ yếu là sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt xây dựng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức đảng và sinh hoạt xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

  Chương II: Thực trạng sinh hoạt đảng hiện nay, phân tích thực trạng sinh hoạt đảng từ ba khía cạnh, tương ứng với ba nội dung của sinh hoạt đảng: thực trạng trên lĩnh vực lãnh đạo; thực trạng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực trạng về mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân.

  Chương III: Những nhân tố cơ bản tác động đến chất lượng sinh hoạt đảng. Trong chương này, các tác giả phân tích tác động của 7 nhóm nhân tố bao gồm: Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; Văn hoá truyền thống; Sự tan rã của Liên Xô và sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu; “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ và sự chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch; Kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập; Khoa học và công nghệ.

  Chương IV: Những nguyên tắc trong sinh hoạt của Đảng. Từng nội dung của sinh hoạt đảng lại đòi hỏi những nguyên tắc nhất định. Chẳng hạn như các nguyên tắc trong sinh hoạt lãnh đạo bao gồm: Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, vì lợi ích của nhân dân; Phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ; Nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng; Độc lập tự chủ, xuất phát từ thực tiễn để định hướng chỉ đạo, giành thắng lợi từng bước. Nguyên tắc trong sinh hoạt xây dựng đội ngũ bao gồm: Tự nguyện, tự giác và chủ động; Thống nhất ý chí và hành động; Mở rộng và thực hành dân chủ, giữ vững kỷ luật trong đảng; Không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; Xây dựng tình đồng chí yêu thương, chăm lo, đùm bọc lẫn nhau; Tôn trọng quyền bảo lưu ý kiến của cá nhân và tập thể thiểu số, nhưng tổ chức đảng phải kịp thời làm sáng rõ và kết luận; Phát huy vai trò và thực hiện đúng quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân.

  Chương V: Một số giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Trong chương này, các tác giả đã đề xuất các nhiệm vụ, nội dung đồng thời là các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; đồng thời, khẳng định, các nội dung của khái niệm sinh hoạt đảng được mở rộng, các nguyên tắc sinh hoạt đảng được bổ sung và quán triệt vào sinh hoạt đảng là các giải pháp rất cơ bản để đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng.

  Sách dày 220 trang, giá bán: 26.000 đồng. Có thể tìm mua tại Nhà sách 24 Quang Trung - Hà Nội, các chi nhánh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia và nhiều hiệu sách trên toàn quốc./.

  GIAO LINH

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ