Loading...

Điều lệ đảng và một số quy định hướng dẫn thi hành

Điều lệ đảng và một số quy định hướng dẫn thi hành
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • vai ngon nghe dieu le dangTác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

  Số trang: 284 trang

  Giá tiền: 50.000 đồng

  Xuất bản: Tháng 10-2016

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi. Thực hiện chương trình công tác đề ra nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối và những chủ trương đã nêu trong văn kiện Đại hội XII của Đảng, ngày 25-7-2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng, số 29-QĐ/TW và ngày 26-7-2016 ban hành Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, số 30-QĐ/TW.

  Cuốn sách Điều lệ Đảng và một số quy định hướng dẫn thi hành gồm toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19 tháng 1 năm 2011) gồm 12 chương, 48 điều và 04 quy định hướng dẫn thi hành có liên quan: Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định thi hành chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 233.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 10.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 154.000 đ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 157.000 đ