Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng Đảng (sách chuyên khảo)

tu tuog cua Lennin ve xdug DangTác giả: PGS. TS. Ngô Huy Tiếp (Chủ biên)

Số trang: 384 trang

Giá tiền: 62.000 đồng

Xuất bản: Tháng 11-2014

Luận điểm cơ bản, nguyên tắc tư tưởng của Đảng ta trong tiến trình cách mạng luôn được khẳng định là: Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng...

Những vấn đề lý luận về phát triển văn hóa trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam

nhug van de ly luan pt van hoaTác giả: TS. Nguyễn Toàn Thắng (Chủ biên)

Số trang: 364 trang

Giá tiền: 44.000 đồng

Xuất bản: Tháng 10-2014

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang trở thành xu thế phát triển tất yếu của các quốc gia - dân tộc trong giai đoạn hiện nay, trong đó có Việt Nam.

Bàn về hệ thống pháp luật

Ban ve hthog pluatTác giả: TS. Nguyễn Văn Hiển (Chủ biên)

Số trang: 260 trang

Giá tiền: 37.000đ

Xuất bản: Tháng 10-2014

Hệ thống pháp luật theo quan niệm truyền thống là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội tại thống nhất với nhau...