Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

khu di tich Tan TraoTác giả: Ngô Quân Lập

Số trang: 208

Giá tiền: 35.000 đồng

Tân Trào - Thủ đô lâm thời Khu giải phóng, Trung tâm Thủ đô kháng chiến là một chứng tích lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam trong cuộc Cách mạng Tháng Tám...

Phương pháp xử lý tình huống và nội dung cơ bản trong hoạt động quản lý hành chính

PP xu ly tinh huongTác giả: TS. Phạm Đức Chính, TS. Ngô Thành Can

Số trang: 508

Giá tiền: 135.000 đồng

Quản lý hành chính là sự tác động của cơ quan hành chính nhà nước lên đối tượng là con người hoặc các mối quan hệ xã hội để đạt mục tiêu của nhà nước.