Loading...

Sách sắp xuất bản

Ngày đăng: 22/05/2019 - 16:05
1 Luật phá sản (hiện hành)
2 Luật hình sự so sánh
3 Bộ công cụ chiến lược quan hệ công chúng
4 Luật sở hữu trí tuệ (Hiện hành) (Luật năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009)
5 Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
6 Luật công an nhân dân hiện hành(Hiện hành)
7 Luật tín ngưỡng, tôn giáo (hiện hành)
8 Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
9 Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
10 Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
11 Luật nghĩa vụ quân sự (Hiện hành)
12 Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (Tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp trên cơ sở)
13 Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
14 Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành (Luật năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014)
15 Nước Nga 100 năm sau sách mạng tháng Mười
16 Luật Thủy sản
17 Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
18 Luật quản lý nợ công
19 Luật doanh nghiệp hiện hành (năm 2014) (Song ngữ Việt – Anh)
20 Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
21 Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
22 Sự trỗi dậy của Trung Quốc: Định hình những lựa chọn đối với một quyền lực đang lên
23 V.I. Lênin và Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
24 Phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật
25 Cách mạng công nghiệp 4.0 - Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam
26 Những điểm nóng lý luận tại Trung Quốc
27 Các nhà ngoại giao trong lịch sử dân tộc
28 Báo cáo mật của Tổng thống - Chuyện chưa kể về các báo cáo tình báo vắn tắt gửi đến các Tổng thống Mỹ
29 Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Quốc
30 Đối ngoại đa phương Việt Nam trong thời kỳ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
31 Ngân hàng câu hỏi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
32 Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
33 Trí thức và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đổi mới
34 Tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga
35 Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” của V.I. Lênin với vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay
36 Luật an toàn thông tin mạng
37 Hướng dẫn thực hiện các chương trình chuyên đề giáo dục lý luận chính trị
38 Bộ sách bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân
39 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng (quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật dân sự hiện hành năm 2015)
40 Bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới
41 Giáo trình Chính sách dân tộc (Dành cho Chương trình Đại học chính trị)
42 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay
43 Đảng lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện chính sách xã hội từ năm 1991 đến nay
44 Truyền thông số và chuyển đổi mô hình xuất bản
45 Vạc dầu châu Á: Biển Đông và hồi kết của một Thái Bình Dương ổn định
46 9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng (quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật dân sự hiện hành năm 2015)
47 Giáo trình công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
48 Nước Nga: 100 năm sau Cách mạng Tháng Mười
49 Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức
50 Hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm của Lào và kinh nghiệm của Việt Nam
51 Bách khoa thư Hà Nội - phần Hà Nội mở rộng
52 Tài liệu hướng dẫn đại hội chi bộ
53 Bảo vật quốc gia: Tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945 - 1946
54 Xây dựng xã hội học tập: Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội
55 Chính sách tài khóa và chu kỳ kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
56 Tìm hiểu về quan hệ công chúng (PR) và việc vận dụng trong lực lượng Cảnh sát nhân dân
57 Mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam (Sách chuyên khảo)
58 Tổng quan về chính sách công
59 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn Thanh niên xung phong
60 Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986-2016
61 Văn hóa làng và nhân cách người Việt
62 Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc thời Nguyễn (1802 - 1885)
63 Sự chuyển biến của tình hình thế giới, khu vực và triển vọng của hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản
64 Tham nhũng: mưu mô và trừng phạt
65 Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề
66 Đạo đức Bác Hồ - tấm gương soi sáng cho muôn đời
67 Nâng cao hiệu quả dạy - học triết học: quan điểm, phương pháp và kỹ thuật
68 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
69 Quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
70 Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam
71 Vai trò của báo chí trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa
72 Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức
73 Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta - Lý luận và thực tiễn
74 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vấn đề giáo dục đại học ở Việt Nam
75 Hiến pháp năm 1946 – Những giá trị lịch sử (Sách chuyên khảo)
76 Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam
77 Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn (sách tham khảo)
78 Quản trị thương mại bán lẻ
79 Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991 – 2016 (Sách chuyên khảo)
80 Bác Hồ với hoạt động văn hóa nghệ thuật
81 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
82 Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015
83 Xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
84 Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
85 Sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
86 Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng
87 Kinh tế học đổi mới - Cuộc đua giành lợi thế trên phạm vi toàn cầu
88 Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức
89 Hồi ký Lý Quang Diệu - Từ Thế giới thứ ba vươn lên thứ nhất
90 Sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
91 Đường Kách mệnh
92 Văn hóa quân sự Việt Nam - Văn hóa giữ nước
93 Đồng chí Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị
94 Các dân tộc Việt Nam: Nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ-me (Tập 3)
95 Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam
96 Đạo giáo và những biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam
97 Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước
98 Đoàn Thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu
99 Chuyện kể về Bác Hồ qua các tài liệu và hiện vật
100

Luật an toàn thông tin mạng

Bình luận