Sách sắp xuất bản

Ngày đăng: 05/01/2022 - 08:01

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam

2. Hồ Chí Minh: Hành trình tìm đường cứu nước

3. DVD-ROM Tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam

4. DVD-ROM Tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

5. Lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

6. Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết phục vụ trực tiếp cho yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước

7. Đổi mới tư duy phát triển - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

8. Xây dựng hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

9. Vấn đề pháp trị trong cải cách giám sát

10. Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật

11. Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế và cải cách thể chế chính trị

12. Chủ nghĩa khủng bố và bạo lực chính trị: Ra đời, phát triển và sụp đổ

13. Thị trường, nhà nước và người dân: Kinh tế học về chính sách công

14. Chiến lược phòng ngừa tội phạm - Lý luận và ứng dụng

15. Tham nhũng dầu mỏ - Thế lực nhiễu loạn thế giới

16. Kỷ nguyên chủ nghĩa tư bản giám sát: Cuộc chiến vì tương lai loài người ở biên giới mới của quyền lực

 

 

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả