Sách sắp xuất bản

Ngày đăng: 05/01/2022 - 08:01

1. Vì sự trong sạch, vững mạnh và trường tồn của Đảng, tác giả: Trần Quốc Vượng

2. Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam - Dấu ấn nửa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Tiếng Việt), tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại

3. Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam (Thousand years of Viet Nam National Civilization), tác giả: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (Ministry of Culture, Sports and Tourism - National Political Publishing House)

4. Cuba: Lịch sử Mỹ (Sách tham khảo), tác giả: Ada Ferrer

5. Vũ khí kinh tế: Sự trỗi dậy của các biện pháp trừng phạt kinh tế như một công cụ chiến tranh hiện đại (Sách tham khảo), tác giả: Nicholas Mulder

6. Ngoại giao kinh tế và những vấn đề đặt ra trong hội nhập quốc tế của Việt Nam, tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Vân

7. Quan hệ sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại - hội nhập quốc tế: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, tác giả: PGS.TS. Trần Quốc Toản

8. 50 năm Việt Nam - Ôxtrâylia: Xây đắp quan hệ ngày càng toàn diện, bình đẳng, tin cậy (Song ngữ Việt - Anh), tác giả: TS. Nguyễn Hồng Hải

9. Một số hình ảnh hoạt động của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về thăm, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn, tác giả: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

10. Tài liệu hỏi - đáp những nội dung cốt lõi trong tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

11. Viết giữa dòng đời tôi sống, tác giả: TS. Luật sư Nguyễn Mạnh Thắng

12. Thần Hoàng và đình làng Bất Phí, tác giả: TS. Cung Khắc Lược, TS. Vũ Trí Tuệ, NCS. Nguyễn Quang Long

13. Mỗi kỷ vật, một câu chuyện, tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh

14. Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Bộ luật năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017), tác giả: Quốc hội

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả