Sách sắp xuất bản

Ngày đăng: 05/01/2022 - 08:01

1. Bộ sách Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (7 tập)

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam

3. Hồ Chí Minh: Hành trình tìm đường cứu nước

4. DVD-ROM Tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam

5. DVD-ROM Tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

6. Lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

7. Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết phục vụ trực tiếp cho yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước

8. Đổi mới tư duy phát triển - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

9. Xây dựng hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

10. Niềm tin yêu của Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

11. Vấn đề pháp trị trong cải cách giám sát

12. Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật

13. Chính trị vũ khí hạt nhân

14. Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế và cải cách thể chế chính trị

15. Chủ nghĩa khủng bố và bạo lực chính trị: Ra đời, phát triển và sụp đổ

16. Thị trường, nhà nước và người dân: Kinh tế học về chính sách công

17. Chiến lược phòng ngừa tội phạm - Lý luận và ứng dụng

18. Nước Nga dưới sự lãnh đạo của Putin: Kinh tế, Quốc phòng và Chính sách đối ngoại

19. Tham nhũng dầu mỏ - Thế lực nhiễu loạn thế giới

20. Kỷ nguyên chủ nghĩa tư bản giám sát: Cuộc chiến vì tương lai loài người ở biên giới mới của quyền lực

21. Covid-19: Cuộc đại tái thiết

 

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả