Loading...

Sách sắp xuất bản

Ngày đăng: 22/05/2019 - 16:05
1. Nghị trường và sự lan tỏa
2. Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945 - 2015)
3. Bác Hồ với Ninh Bình - Ninh Bình làm theo lời Bác
4. Một số giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới
5. Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Cát Quế (1930 - 2018)
6. Lịch sử Đảng bộ thành phố Việt Trì
7. Luật Quốc tịch Việt Nam (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2014)
8. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam (hiện hành)
9. Quản trị tốt và phòng, chống tham nhũng
10. Luật Tiếp công dân (hiện hành)
11. Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành
12. Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp, tập 1 - Máy canh tác
13. Quá trình xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật ở Việt Nam
14. Bác Hồ viết di chúc (tiếng Nga)
15. Di chúc Bác Hồ mãi là ánh sáng soi đường cho dân tộc Việt Nam
16. Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế (tiếng Lào)
17. Quyền lực biển - Lịch sử và địa - chính trị của các đại dương trên thế giới
18. Việt - Lào: hai nước chúng ta (tiếng Lào)
19. Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
20. Hỏi và đáp về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
21. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam
22. Nền kinh tế di động của Trung Quốc
23. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
24.  Xây dựng và vận hành bộ máy quản lý nhà nước - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay
   
Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả