Hội đồng Khoa học

Ngày đăng: 07/01/2021 - 08:01

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch

TS. Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Chủ tịch

ThS. Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tậpPhó Chủ tịch 

ThS. Nguyễn Hoài Anh, Phó giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Chủ tịch 

TS. Võ Văn Bé, Trưởng Ban sách Kinh điển - Lý luận, Ủy viên

ThS. Văn Thị Thanh Hương, Trưởng Ban sách Nhà nước và Pháp luật, Ủy viên

ThS. Phạm Thị Kim Huế, Trưởng Ban sách Kinh tế, Ủy viên

ThS. Cù Thị Thúy Lan, Trưởng ban sách Quốc tế, Ủy viên

ThS. Phạm Thị Ngọc Bích, Trưởng ban sách Đảng, Ủy viên

Trần Thị Thu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ủy viên

ThS. Nguyễn Hữu Việt, Chánh Văn phòng Nhà xuất bản, Ủy viên

Dương Nhật Huy, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Ủy viên

TS. Hoàng Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, Ủy viên kiêm Thư ký

Trần Quốc Thắng, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Phát hành (Hà Nội), Ủy viên

Vũ Xuân Cảnh, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Tổ chức in, Ủy viên

 

 

 

 

 

Bình luận