Hội đồng Biên tập - Xuất bản

Ngày đăng: 07/01/2021 - 08:01

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch

TS. Đỗ Quang Dũng, Phó Chủ tịch

ThS. Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Thư ký 

TS. Võ Văn Bé, Ủy viên 

ThS. Phạm Thị Thinh, Ủy viên

Bình luận