Tham gia biên tập, xuất bản cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư là một nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm lớn lao, niềm vinh dự của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 19/07/2024 - 09:07

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày đăng: 19/07/2024 - 08:07

Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày đăng: 17/07/2024 - 22:07

Ra mắt cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Ngày đăng: 16/07/2024 - 18:07

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức quán triệt nội dung cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng: 15/07/2024 - 18:07

Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn, công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày đăng: 13/07/2024 - 23:07

Trưng bày các ấn phẩm phục vụ sinh hoạt chi bộ và công tác xây dựng Đảng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 35 năm công tác biên soạn, phát hành, sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ (1989 - 2024)

Ngày đăng: 11/07/2024 - 17:07

Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham dự Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày đăng: 11/07/2024 - 15:07

Hội nghị nghiệm thu Đề án cấp cơ sở Nhà xuất bản năm 2023

Ngày đăng: 10/07/2024 - 14:07
« 1 2 3 4 5 »