Khơi dậy và phát huy tinh thần doanh nghiệp của nông dân Việt Nam

Khơi dậy và phát huy tinh thần doanh nghiệp của nông dân Việt Nam
Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Số trang: 140 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý IV/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khẳng định “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Sau hơn 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được thành tựu rất to lớn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. uy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn còn tồn tại một số hạn chế, dẫn đến tình trạng chậm phát triển, chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Nguyên nhân của những hạn chế này một phần là do người nông dân Việt Nam hiện nay vẫn còn duy trì những tói quen cũ trong lao động, sản xuất nhỏ lẻ, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của toàn ngành nông nghiệp. Vì vậy, việc khơi dậy và phát huy tinh thần doanh nghiệp - một giá trị văn hóa mới của nền nông nghiệp hiện đại là rất cần thiết trong quá trình nâng cao chất lượng người nông dân Việt Nam, xây dựng hình mẫu người nông dân mới - nông dân văn minh.

  Cuốn sách Khơi dậy và phát huy tinh thần doanh nghiệp của nông dân Việt Nam giới thiệu khái quát về tinh thần doanh nghiệp, sự cần thiết phải khơi dậy và phát huy tinh thần doanh nghiệp, mục tiêu, yêu cầu, điều kiện và các giải pháp chủ yếu để khơi dậy và phát huy tinh thần doanh nghiệp của người nông dân Việt Nam. Qua đó, cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là cán bộ cấp huyện, xã và người nông dân những kiến thức cơ bản về tinh thần doanh nghiệp, nhằm xây dựng đội ngũ nông dân Việt Nam mới phát triển toàn  diện, văn minh, yêu nước, có ý chí, khát vọng xây dựng quê hương đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn; Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thành
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ