Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Lê Thanh Nghị
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh
Giá tiền: 350.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Dũng – TS. Lê Mậu Nhiệm (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Trần Công Trục (Chủ biên)
Giá tiền: 181.000 đ
Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
Giá tiền: 168.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: ThS. Hoàng Đăng Quang - PGS.TS. Vũ Thanh Sơn (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 338.000 đ
Tác giả: Michael Zweig
Giá tiền: 328.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS. Vũ Ngọc Khánh
Giá tiền: 68.000 đ
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Giá tiền: 43.000 đ
« 1 2 3 4 5 »