Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
Giá tiền: 144.000 đ
Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
Giá tiền: 198.000 đ
Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Đặng Cẩm Tú - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
Giá tiền: 101.000 đ
Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, TS. Bùi Văn Tuấn (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nhiều tác giả
Giá tiền: 127.000 đ
Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
Giá tiền: 287.000 đ
« 1 2 3 4 5 »