Thường thức về nhà nước và pháp luật - Quyển 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật

Thường thức về nhà nước và pháp luật - Quyển 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật
Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã, phường, thị trấn
Số trang: 160 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý IV năm 2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm về nhà nước và pháp luật có một vị trí rất quan trọng, là vấn đề cốt lõi khẳng định vị trí thống trị của giai cấp cầm quyền và quyết định sự tồn vong của chế độ. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, vấn đề nhà nước và pháp luật là một trong những vấn đề trọng tâm mà các thế lực thù địch đang ra sức xuyên tạc, bóp méo hòng làm mất uy tín của Nhà nước trước nhân dân và ngăn cản con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trước bối cảnh đó, những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành những chỉ dẫn khoa học và cách mạng cho Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật giúp chúng ta có được nền tảng lý luận vững chắc, phương pháp luận đúng đắn để giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

  Cuốn sách Thường thức về nhà nước và pháp luật - Quyển 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật do tập thể tác giả của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, cung cấp các thông tin hữu ích, cơ bản về nhà nước và pháp luật từ những giá trị kinh điển của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin và Hồ Chí Minh.

  Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

  Phần I: Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước.

  Phần II: Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn; Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thành
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ