Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thanh niên Việt Nam

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thanh niên Việt Nam
Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Số trang: 184 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý IV năm 2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Góp phần khơi dậy và phát huy mạnh mẽ khát vọng đưa đất nước phát triển “sánh vai với các cường quốc năm châu”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp cùng tập thể tác giả Trường Sĩ quan chính trị xuất bản cuốn sách Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thanh niên Việt Nam của tập thể tác giả, do TS. Khúc Văn Hưởng làm Chủ biên.

  Nội dung cuốn sách gồm hai phần, nêu một số vấn đề lý luận, thực tiễn và giải pháp về khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thanh niên Việt Nam, hiện thực hóa mục tiêu “sánh vai với các cường quốc năm châu” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn, cụ thể là mục tiêu đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra: “Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Hà Giang - Vi Tiến Trình (Biên soạn)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn; Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Thành
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ