Loading...

Con người chính trị Việt Nam – Truyền thống và hiện đại

Con người chính trị Việt Nam – Truyền thống và hiện đại
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  

  alt Tác giả:  GS. TS. Nguyễn Văn Huyên (Chủ biên)

  Trên thế giới, việc nghiên cứu về con người chính trị có nhiều cách nhìn, nhiều quan niệm khác nhau và do đó, có nhiều cách tiếp cận cũng rất khác nhau như: nghiên cứu con người chính trị từ lý luận và thực tiễn; nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng; nghiên cứu phân tích trắc nghiệm, phân tích thực chứng, v.v..

       Ở Việt Nam, có thể nói, cho đến nay chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu về con người chính trị đúng nghĩa từ khoa học chính trị, chính trị học. Cuốn sách Con người chính trị Việt Nam – Truyền thống và hiện đại do GS. TS. Nguyễn Văn Huyên làm chủ biên, bước đầu cố gắng phân tích, làm rõ khái niệm con người chính trị nói chung như một phạm trù chính trị học với bản chất, đặc điểm, cấu trúc của nó; đi sâu tìm hiểu con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại, nhằm mục đích góp phần xây dựng con người chính trị Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Qua đó cho thấy việc xây dựng và phát triển con người chính trị trong thời hiện đại là một nhiệm vụ tất yếu và vô cùng quan trọng, đồng thời hết sức bức thiết ở nước ta hiện nay.

  Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, với phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử cùng một số phương pháp nghiên cứu cụ thể như: lịch sử - logic, phân tích – tổng hợp, khái quát hóa, cuốn sách phân tích vấn đề trên ở khía cạnh lý luận chính trị học.

  Cuốn sách được chia thành bốn phần:

  - Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về con người chính trị

  - Phần thứ hai: Con người chính trị Việt Nam trong truyền thống (đến năm 1945)

  - Phần thứ ba: Con người chính trị Việt Nam thời hiện đại (từ năm 1945 đến nay)

  - Phần thứ tư: Sự nghiệp cách mạng mới và những yêu cầu mới đối với con người chính trị Việt Nam hiện nay.

  Cuốn sách gồm 368 trang, giá 48.000đ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ