Loading...

Hồ Chí Minh - Đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài

Hồ Chí Minh - Đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách phản ánh những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ và trình bày hệ thống quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ.Trong hệ thống quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ, Người rất chú trọng đến phương hướng và phương pháp phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là vấn đề dùng người. Người luôn luôn nhắc nhở cán bộ quản lý, cán bộ tổ chức phải biết khai thác nguồn nhân lực cho tốt để qua đó tìm ra những nhân tài, phải biết lựa chọn cán bộ, lựa chọn nhân tài để sử dụng cho đúng. Muốn vậy, người lãnh đạo, người làm công tác cán bộ phải có cái tâm thật sáng, cái tài thật cao.Hồ Chí Minh đòi hỏi người cán bộ cách mạng phải rất trung thành với Tổ quốc và nhân dân. Người cán bộ cách mạng phải biết đổi cái cũ thành cái mới. Người cán bộ cách mạng phải kiên quyết làm đúng nghị quyết và chính sách của Đảng và Nhà nước, sáng tạo trong vận dụng. Người cán bộ cách mạng phải luôn luôn nêu cao ý thức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, khiêm tốn, giản dị, trung thực với chính bản thân mình và với mọi người. Người cán bộ cách mạng phải gương mẫu trước nhân dân, tôn trọng nhân dân, có mối liên hệ mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, quyền công dân của nhân dân, đi sâu đi sát thực tế, gần gũi nhân dân, chia ngọt sẻ bùi với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Người cán bộ cách mạng phải có đủ năng lực phụ trách giải quyết những công việc được giao phó; lý luận phải gắn với thực tiễn; tích cực học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực công tác.Muốn cho công tác cán bộ phát triển và có chất lượng, theo quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh phải có hai yếu tố: Một là, Đảng và Nhà nước phải có đường lối và chính sách rõ ràng đối với vấn đề cán bộ; có chính sách trọng dụng nhân tài. Hai là, Đảng và Nhà nước phải biết đào tạo đội ngũ những người làm công tác cán bộ giỏi, nhất là phải biết nhìn người và dùng người một cách đúng đắn.
  Sách gồm : 556 ttrang, giá: 74.000đ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ