Loading...

Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người

Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Giáo sư Trần Văn Giàu là một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã viết nhiều tác phẩm về Người. Có thể nói rằng, ông là một trong những người đã nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh từ rất sớm, đã chỉ ra rằng tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những năm 20 của thế kỷ XX, trên con đường tìm đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam.Cuốn sách Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người được tuyển chọn từ những tác phẩm như: Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam; Lịch sử chống xâm lăng; Giai cấp công nhân Việt Nam; Miền Nam giữ vững thành đồng; Đạo làm người từ Lý Thường Kiệt đến Hồ Chí Minh, v.v.. Bằng lối viết sắc sảo, khúc chiết, mang tính khái quát cao mà ngôn từ vẫn chân thành, giản dị, Giáo sư đã trình bày một cách hệ thống về cuộc đời huyền thoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhà hiền triết, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Qua những tác phẩm của ông, người đọc hiểu rõ hơn lịch sử đấu tranh vẻ vang của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cảm nhận rõ hơn những cống hiến to lớn của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Và hơn hết thảy là tình yêu thương, lòng kính trọng vô bờ của dân tộc Việt Nam nói chung và của Giáo sư nói riêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần to lớn vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Người mà suốt cả cuộc đời không có tham vọng nào khác ngoài tham vọng làm cho nhân dân ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Nhận rõ tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Đảng ta khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động.
  Cuốn sách gồm ba phần:
  - Phần thứ nhất: Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước Việt Nam;
  - Phần thứ hai: Vĩ đại một con người;
  - Phần thứ ba: Miền Nam trong trái tim Hồ Chí Minh.
  Sách gồm 792 trang, giá: 157.000đ

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương - Tạp chí Cộng sản
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: X.Y.Z.
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Việt Hùng - Vũ Thị Thanh Tình - Nguyễn Thị Thu Hà (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 42.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang – ThS. Trần Thị Hợi (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 38.000 đ
  Tác giả: Đào Đình Tuấn
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Song Thành
  Giá tiền: 38.000 đ