Loading...

Đảng Cộng sản Việt Nam – Trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử

Đảng Cộng sản Việt Nam – Trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương

  Số trang: 266 trang

  Trong tình hình hiện nay, trước sự chống phá quyết liệt và thâm độc của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, những tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường và quá trình đẩy mạnh mở cửa hội nhập quốc tế,Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải kiên định lập trường, quan điểm phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất trong Đảng để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển, đạt mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

  Nhằm giúp bạn đọc thấy được sự mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đưa đất nước ngày càng phát triển, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương xuất bản cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam – Trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử.
  Các bài viết trong cuốn sách đã khẳng định rõ quan điểm: Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, Đảng là duy nhất cầm quyền trong điều kiện chính trị - xã hội ở Việt Nam; về vai trò lãnh đạo không thể phủ nhận của Đảng, cả trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Các bài viết cũng phản bác lại các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch về vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời cũng nêu ra những đề xuất về các vấn đề xây dựng Đảng với mong muốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức thực hiện sứ mệnh lịch sử cao cả của mình trước dân tộc và lịch sử.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên)
  Giá tiền: 420.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao
  Giá tiền: 124.000 đ
  Tác giả: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: 30.000 đ