Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế
Tác giả: TS. Ngô Văn Lương
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Từ trước đến nay, nhất là từ sau Đại hội IX của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được nghiên cứu vừa tổng thể, vừa phân tích dưới các góc độ khác nhau về những vấn đề khác nhau. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế là cần thiết và càng trở nên cấp thiết, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước ta đã và đang bước vào thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.
  Nhằm cung cấp cho bạn đọc những vấn đề về kinh tế trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế của tập thể tác giả do TS. Ngô Văn Lương làm chủ biên.
  Từ sự phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế, các tác giả đã tập trung phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; về sở hữu và các thành phần kinh tế ở Việt Nam; về quản lý kinh tế; về mục tiêu, động lực và nhân tố con người trong xây dựng và phát triển kinh tế; về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; về phát triển kinh tế đi đôi với thực hành tiết kiệm; về kinh tế đối ngoại, thu hút ngoại lực để phát huy nội lực; về công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân.
  Sách gồm 304 trang, giá 35.000 đồng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thép Mới
  Giá tiền: 66.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 95.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Tài, TS. Võ Văn Bé, Đinh Thị Mỹ Vân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Yên Ngọc Trung
  Giá tiền: 86.000 đ