Loading...

Vai trò của nhà nước đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới

Vai trò của nhà nước đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đây là công trình nghiên cứu của Đề tài KX02.22/06-10 do PGS, TS. Nguyễn Văn Mạnh làm chủ nhiệm, Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì, thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước  “Quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam”.


  Các tác giả đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội và đưa ra khái niệm, nội dung cơ bản của phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội; Phân tích quan điểm và chủ trương, chính sách của Đảng đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới; Khẳng định nhận thức về vai trò của nhà nước đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới; Tham khảo kinh nghiệm phát huy vai trò của nhà nước đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở một số nước trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.


  Trên cơ sở phân tích thực trạng thực hiện vai trò của nhà nước đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong tiến trình đổi mới trên các lĩnh vực: phát triển con người và nguồn nhân lực; phát triển giáo dục, đào tạo; quản lý và phát triển y tế; phát triển và quản lý phát triển an sinh xã hội; quản lý phát triển dân số, kế hoạch hóa gia đình; hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn, xã hội; phòng, chống tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm; quản lý phát triển vấn đề dân tộc; các vấn đề tôn giáo, cuốn sách đã nêu bật những thành tựu, hạn chế, đồng thời chỉ rõ những hạn chế và khuyết điểm trong thực hiện vai trò của nhà nước đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội.


  Phân tích và dự đoán xu hướng biến động của các vấn đề xã hội trong giai đoạn 2011-2020, xây dựng quan điểm và giải pháp phát huy vai trò của nhà nước đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội cuốn sách đi đến kết luận: Xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hạn chế và khắc phục có hiệu quả những khiếm khuyết của kinh tế thị trường; tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động của đời sống xã hội và sự phát triển tự do, sáng tạo của các cá nhân; xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc chính là những điều kiện, tiền đề cần thiết để nhà nước thực hiện vai trò của mình đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao mức sống và chất lượng sống cho mọi thành viên trong xã hội theo tinh thần tất cả vì hạnh phúc của con người. Đó chính là mục tiêu, lý tưởng của con người. Đó cũng chính là mục tiêu, lý tưởng của những người cộng sản, khát vọng của nhân dân.


  Cuốn sách được kết cầu gồm ba phần:

  Phần I: Cơ sở lý luận về vai trò của nhà nước đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở nước ta.

   Phần II: Thực trạng thực hiện vai trò của nhà nước đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong tiến trình đổi mới.

  Phần III: Xu hướng biến động của các vấn đề xã hội và quan điểm, giải pháp phát huy vai trò của nhà nước đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani - Nguyễn Hiền Thu dịch
  Giá tiền: 188.000 đ
  Tác giả: TS. Dương Quang Điện (Hòa thượng Thích Thanh Điện) (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: : Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Charles Keith (Phạm Nguyên Trường dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Hảo (Chủ biên)
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: GS.TSKH.VS. Cao Văn Phường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Tri Thức
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: TS. Tạ Thị Ngọc Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 44.000 đ