Bạn bè thế giới với Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam

Bạn bè thế giới với Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội có ý nghĩa trọng đại, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, được bè bạn quốc tế hết sức quan tâm và giành nhiều tình cảm tốt đẹp. Đại hội XI của Đảng đã nhận được 179 điện mừng, trong đó chứa đựng những đánh giá, những tình cảm sâu sắc, chứa chan niềm tin tưởng của các chính đảng, các tổ chức và cá nhân từ 87 nước trên khắp các châu lục. Nhằm chuyển tải những tình cảm quý báu này đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng xuất bản cuốn sách Bạn bè thế giới với Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Nội dung cuốn sách thể hiện sinh động các mối quan hệ quốc tế rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng ta; là kết quả triển khai thực hiện các chủ trương đúng đắn về mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng ta. Có thể nói, sự quan tâm và tin tưởng của bạn bè quốc tế đối với Đại hội XI đã phần nào phản ánh uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các đảng, tổ chức và bạn bè trên toàn thế giới. Đây cũng là trách nhiệm quốc tế của Đảng ta đối với việc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  Trong các bức điện, bạn bè quốc tế dành những lời ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, vị lãnh tụ cách mạng mẫu mực trong lịch sử nhân loại, nhà tư tưởng cách mạng huyền thoại đã để lại những tư tưởng cao quý cho tất cả những người cách mạng trên toàn thế giới; nhấn mạnh tấm gương của Người luôn sống mãi trong tình cảm và trí nhớ của tất cả những người cộng sản thế giới…

  Điện của Đảng Cộng sản Vênêxuêla viết: “Đại hội cũng là dịp để khẳng định trước nhân loại những bài học quý giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho tất cả chúng ta, nhất là về vai trò của một người cộng sản chân chính mà Bác Hồ kính yêu luôn là tấm gương lớn”.

  Điện của Đảng Mặt trận giải phóng dân tộc Xanđinô Nicaragoa viết: “Trong con tim, khối óc của chúng tôi luôn in đậm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh bất tử - một trong những lãnh tụ cách mạng mẫu mực nhất của lịch sử nhân loại, người đã để lại những tư tưởng quý giá cho tất cả những người cách mạng trên toàn thế giới, trong đó có người Nicaragoa chúng tôi”…

  Hầu hết, điện mừng của các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi Đại hội XI Đảng ta đều đánh giá cao những thành tựu đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, hội nhập quốc tế… của Việt Nam; coi đó là tấm gương sáng về nghị lực phi thường và tinh thần đoàn kết của một dân tộc trong công cuộc xây dựng một xã hội công bằng, giàu mạnh và dân chủ, đi lên chủ nghĩa xã hội, là sự khích lệ cổ vũ đối với các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới; bày tỏ mong muốn nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam sẽ lãnh đạo thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; bày tỏ mong muốn tăng cường, phát triển hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong hợp tác kinh tế khu vực Động Nam Á…

  Điện của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức và người lãnh đạo kiên cường của sự nghiệp cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Tám mươi mốt năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động, lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, cũng như giành những thành tựu quan trọng và nổi bật trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới phù hợp với tình hình Việt Nam. Tình hình chính trị - xã hội Việt Nam ổn định lâu dài, kinh kế tăng trưởng liên tục, nhanh chóng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, địa vị quốc tế không ngừng được nâng cao. Là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, chúng tôi thấy vô cùng phấn khởi trước những thành tựu tuyệt vời mà các đồng chí đã giành được. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam là kỳ đại hội quan trọng diễn ra khi Đảng và nhân dân Việt Nam hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ X đã đề ra và sự nghiệp đổi mới bước vào thời kỳ then chốt, là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của Đảng và toàn thể nhân nhân Việt Nam, sẽ có ảnh hưởng quan trọng, sâu rộng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong thời gian tới. Chúng tôi tin tưởng rằng, Đại hội lần này chắc chắn là đại hội của kế thừa quá khứ, mở ra tương lai, đại hội của đoàn kết, đại hội của thắng lợi. Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam xây dựng đất nước trở thành một nước công nghiệp, hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

  Cuốn sách gồm bảy phần: Điện mừng từ các đảng cộng sản cầm quyền và đảng cầm quyền ở các nước láng giềng và các bạn bè truyền thống; điện mừng từ các nước ASEAN; điện mừng từ các nước châu Á và châu Đại Dương; điện mừng từ các nước châu Âu; điện mừng từ các nước châu Mỹ; điện mừng từ các nước châu Phi và Trung Đông; điện mừng từ các tổ chức, cá nhân.

  Với gần 400 trang sách, những đánh giá, những tình cảm, hy vọng của bạn bè quốc tế được gửi gắm thông qua các bức điện mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng ta một lần nữa khẳng định xây dựng chủ nghĩa xã hội là khát vọng, là sự lựa chọn đúng đắn và sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Hơn nữa, chúng ta càng vững tin vào đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển mà Đại hội lần thứ XI đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ